ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/7/12

Επαναληπτικές ασκήσεις στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την 16η ενότητα Α' Γυμνασίου (Το θλιβερό τέλος ενός τυράννου).

ΕΝΟΤΗΤΑ 16
1. Να αναγνωρίσετε στις προτάσεις που ακολουθούν τον παρακείμενο και υπερσυντέλικο μέσης φωνής και να βρείτε τον αρχικό τύπο του ρήματος από τον οποίο προέρχονται οι χρόνοι αυτοί:

α. Σωκράτης ἐκείνης τῆς νυκτὸς ἀνεπέπαυτο λαμπρῶς καὶ οὐδόλως ἐτετάρακτο.
β.Ἅπαντα τὸν βίον πεπολίτευμαι σωφρόνως καὶ ἀξίως τῆς πόλεως.
γ. Διδάσκων τοὺς νέους οὐδεπώποτε πέπραγμαι μισθόν αὐτούς.


2. Να μεταφέρεις το ζητούμενο πρόσωπο στον παρακείμενο και υπερσυντέλικο μέσης φωνής:

                                          Παρακείμενος Υπερσυντέλικος

                       τάττομαι ………………… ………………….
σὺ                 γράφομαι ………………… …………………..
                   φυλάττομαι ………………… …………………..


                     κρύπτομαι …………………. …………………..
οὗτοι               ῥίπτομαι ………………… …………………..
                         θύομαι ………………… ………………….4 . Να γράψετε τον αρχικό τύπο του ρήματος (α΄ εν. προσ.) στην οριστική του ενεστώτα, αφού πρώτα επισημάνετε και δικαιολογήσετε το είδος του αναδιπλασιασμού:

α. λέλυσαι                           β. ἐστράτευνται                           γ. ἤθροισται
γέγραφθε                                 ἔσπαρμαι                                    ἤγγελτο
ἐβεβούλευντο                         ἔφθαρσο                                     πεπαιδεύμεθα


5. Να προσδιορίσεις το χρόνο των ρηματικών τύπων στα επόμενα παραδείγματα.

α. Ὁ κόσμος ὑπό τοῦ Θεοῦ ἄριστα τέτακται.
β. Αἱ πόλεις ἄρδην (=ολοσχερώς) διεφθείροντο.
γ. Αἴφνης ἐπιφαίνεται γυνὴ τὰ μάλιστα κεκαλλωπισμένη.
δ. Ὑπὸ τῶν πολεμίων πλεῖστα ἐβεβλάμμεθα.
ε. Ἀκούσαντες οἱ στρατιῶται χαλεπῶς ἐψηφίσαντο ταῦτα.6. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με τον κατάλληλο ονοματικό τύπο του παρακειμένου της μέσης φωνής.

α. Οἱ ἄλλοι ἔλεγον τἀγαθὰ……………………… (γίγνομαι, απαρ.) ὑπὸ τοῦ πατρός.
β. Πᾶς τις αἰσχύνεται …………………. (ὀνομάζομαι, απαρ.) κακός.
γ. Ἐνόμιζον τὰ ἐπιτήδεια …………………. (κομίζομαι, απαρ.) ὑπὸ βασιλέως εἰς ἐχυρόν.
δ. Νόμους ………………… (γράφομαι, μτχ.) ὁ Λυκοῦργος οὐκ ἔθηκε.
ε. …………………… (πείθομαι, μτχ.) τοῖς νόμοις ἐνέμειναν ταῖς σπονδαῖς.
στ. Οἱ …………………. (σῴζομαι, μτχ.) οὐκ ἀχάριστοί εἰσι.Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger