ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

10/7/12

Επαναληπτικές ασκήσεις στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την 5η ενότητα Α' Γυμνασίου (Ο πλούτος της αττικής γης).

Ετυμολογικά

1. Να κατατάξετε τα παρακάτω ουσιαστικά σε μια από τις κατηγορίες που δίνονται στην παρένθεση (παρώνυμα, εθνικά, πατρωνυμικά):
σκαπανεύς, Ἀβδηρίτης, Ἀτρείδης, Θηβαῖος, δεσμώτης, Κυψελίδης, ἀγρότης, Μήλιος, Σταγειρίτης, Ἀσκληπιάδης.

2. Να αντιστοιχίσετε τα παράγωγα ουσιαστικά της στήλης Α΄ με την κατηγορία στην οποία ανήκουν από τη στήλη Β΄:
Α΄                                        Β΄
1. διαφθορεύς
2. Ἡρακλείδης
3. λεοντιδεύς
4. νησιώτης                        α. πατρωνυμικό
5. Λαερτιάδης                    β. εθνικό
6. Πηλείδης                        γ. παρώνυμο
7. Δήλιος                            δ. γονεωνυμικό
8. Λαρισαῖος
9. Ἀργειος


Γραμματική

1. Να σχηματίσετε τους τύπους που ζητούνται για κάθε ρήμα.
                                   ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ      ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
                    ἐλπίζω ……………… ……………….
σύ                ἀκούω ………………. ……………….
                    τρίβω ………………. ………………..

οὗτος           κελεύω ………………… ………………….
                     κρύπτω ………………… ………………….
                     νομίζω ……………….. ………………….

ἡμεῖς           φυλάττω ……………….. …………………..
                     γράφω ………………. ………………….
                    λύω ……………… ………………….

ὑμεῖς           βλάπτω ………………. …………………
                   ἐλέγχω ………………. ………………..
                   κηρύσσω ……………….. ………………..

οὗτοι          πρεσβεύω ………………... ……………….
                   πέμπω ……………….. ……………….
                   διώκω ………………… ………………….

2. Να βάλετε τους υπόλοιπους τύπους της οριστικής ενεστώτα και μέλλοντα ενεργητικής φωνής στις ακόλουθες προτάσεις χρησιμο-ποιώντας τα αντίστοιχα ρήματα που είναι σε παρένθεση.
Ἐγὼ στρατεύω / στρατεύσω ἐπὶ τοὺς πολεμίους
.Σὺ …………. / …………….. δικαίως. (ἄρχω)
Οὗτος …………… / …………… ἐπιστολήν. (γράφω)
Ἡμεῖς …………… / ……………. τοὺς δικαστάς. (πείθω)
Ὑμεῖς …………… / …………….. τὸ πρέπον. (πράττω)
Οὗτοι ……………. / ………………. ὑμᾶς. (βλάπτω)

3. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω φράσεις με τον κατάλληλο τύπο του ειμί:
α. Ὑμεις ……………….ἄλκιμοι (=ρωμαλέοι) νεανίαι.
β. Ἐγὼ ……………….. τὸ φῶς τοῦ κόσμου.
γ. Χρόνος δίκαιος …………..κριτής πάντων.
δ. Ἔνθα (=όπου) …………….βωμοί, …………… καὶ θεοί.
ε. Ἡμεῖς πάντες φίλοι καὶ σύμμαχοι……………
στ. Σὺ ………………. ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων;

4. Να γράψετε τα παρακάτω ρήματα στο ίδιο πρόσωπο και αριθμό της οριστικής μέλλοντα:
φύει, ἄρχομεν, λήγετε, γυμνάζεις, τρίβω, κηρύττετε, λήγετε, τάττει.

5. Να γράψετε τα παρακάτω ρήματα στο ίδιο πρόσωπο και αριθμό της οριστικής ενεστώτα:
φυλάξουσι, κόψομεν, βλάψω, παιδεύσετε, πιστεύσουσι, ταράξεις.

6. Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με το αντίστοιχο ρήμα της παρέν-θεσης στον κατάλληλο τύπο της οριστικής ενεστώτα και μέλλοντα:
α. Οἱ νόμοι τὸν δῆμον ………………… / …………………… (παιδεύω)
β. Ὁ στρατιώτης …………….. / ………………. τάφρον (ὀρύττω=σκάβω).
γ. Ὑμεῖς …………… /……………….. τοὺς κήρυκας εἰς φρέαρ (ῥίπτω).
δ. Σὺ ……………… / ………………. τὰς γνώμας τῶν ἀνθρώπων (τρέπω).
ε. Ἐν τῷ Πηλίῳ ὄρει ἡμεῖς ……………… / ……………………. (διατρίβω).

7. Να μετατρέψετε τα ρήματα στον κατάλληλο τύπο ενεστώτα και μέλλοντα με βάση τις αντωνυμίες που υπάρχουν σε κάθε περίπτωση:
 ἡμεῖς                       κηρύττω
                                 κρύπτω
                                 βλάπτω

οὗτοι                       ψηφίζω
                                κομίζω
                                θεραπεύω
8. Να συνδυάσετε τις φράσεις της στήλης Α΄ με τα ρήματα της στήλης Β΄, ώστε να προκύψουν ολοκληρωμένες προτάσεις:
Α΄                                                                        Β΄
1. Μέγιστος πλοῦτος ψυχῆς παιδεία                   α. ἐστέ
2. Ὑμεῖς τὸ ἄλας τῆς γῆς                                    β. εἰμί
3. Θεοτόκε Παρθένε, σὺ ἡ μήτηρ ἡμῶν             γ. ἐστί
4. Ἐγὼ ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς                                   δ. ἐσμέν
5. Ἡμεῖς εὐμενεῖς τοῖς δούλοις                           ε. εἰσί
6. Οἱ Ἕλληνες ἀεὶ νέοι                                       στ. εἶ

9. Να συμπληρώσετε τα κενά στις επόμενες φράσεις με τους κατάλ-ληλους τύπους του εἰμὶ:
α. ὁ ἀληθὴς φίλος………… ἄλλος ἑαυτός.
β. ἐγὼ ………….ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος.
γ. οἱ τῶν Σπαρτιατῶν νέοι πολῖται χρηστοὶ ………… .
δ. Ἕλληνες ἀεὶ παῖδές ..………, γέρων δὲ Ἕλλην οὔκ …………. .
ε. ὑμεῖς ἄνδρες γενναῖοί ………… καὶ τῆς πόλεως τεῖχος.
στ. σὺ…………ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ ηὐδόκησα.
ζ. Ἑγὼ οὔκ……….. ὁ αὐτὸς νῦν καὶ τότε.
η. χαλεπόν………τὸ καλόν.
θ. Ἄλτ! Τίς……; (σύγχρονο στρατιωτικό παράγγελμα)
ι. οὐδέν …………ἀρετῆς τιμιώτερον.

10. Να συμπληρώσετε τους τύπους του εἰμὶ και της προσωπικής α-ντωνυμίας στις επόμενες φράσεις:
α. ὁ στρατηγὸς ἐκέλευσεν……… (ἐγώ, αιτ. πληθ.) ταῦτα πράττειν.
β. οὐδείς……… (εἰμί, γ΄ εν.) σοφώτερος ………(σύ, γεν. εν.).
γ. αἰσχρόν……… (εἰμί, γ ΄εν.) μὴ πείθεσθαι τοῖς νόμοις.
δ. ὦ ἑταῖροι, οὔτε………(σύ, ον πληθ.) μόνοι δύνασθε μάχεσθαι οὔτε……….(ἐγώ, ον. πληθ.) δυνάμεθα ἄνευ……….(σύ, γεν. πληθ.).

11. Να συμπληρώσετε τις ακόλουθες προτάσεις με τους σωστούς ρη-ματικούς τύπους ενεστώτα και μέλλοντα σύμφωνα με το πρώτο πα-ράδειγμα:
α. οἱ διδάσκαλοι τοὺς νέους παιδεύουσι // παιδεύσουσι (παιδεύω).
β. Λακεδαιμόνιοι………….…//…..………τὰς σπονδὰς (λύω).
γ. Ὁ Κέρβερος……….………//……….………τὰς πύλας τοῦ ᾍδου (φυλάττω).
δ. Οἱ κακοὶ τὴν πόλιν…………………//…………………(βλάπτω).
ε. Οἱ κήρυκες Ἀθηναίους……………….…//……………..…… (μεταπείθω).

12. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τους κα-τάλληλους τύπους του ρήματος εἰμὶ.
α. Ὁ χρηστὸς ἀνὴρ εὐδαίμων …………..
β. Αἱ πονηραὶ ἐλπίδες κακοὶ σύμβουλοι ……………
γ. Σὺ ………… εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ.
δ. Ἐγὼ ……… ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ………
ε. Ούκ ἡμεῖς ……….. αἴτιοι τούτων ἀλλ’ ἡ τύχη.
στ. Οὐ γιγνώσκομεν ὅτι ὑμεῖς ……… ἐν τῇ οἰκίᾳ.

13. Να αναγνωρίσετε σε ποιο χρόνο (ενεστώτα ή μέλλοντα) και σε ποιο πρόσωπο βρίσκονται τα παρακάτω ρήματα γράφοντας ένα × στο αντίστοιχο κουτάκι.


Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger