ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

12/2/19

Αρχαία Γ' Γυμνασίου - Ενότητα 3 - Ασκήσεις
  Ασκήσεις στα συνηρημένα ρήματα Ά τάξης (-άω, -ῶ)

1) Να αντιστοιχίσετε τα ρήματα της Ά στήλης με την γραμματική αναγνώριση που τους ταιριάζει από τη Β΄ στήλη.

Α΄ στήλη
Β΄ στήλη
1) ἀνιᾷ __
α) γενική πληθυντικού μετοχής ενεστώτα μέσης φωνής
2) τιμῷμεν __
β) απαρέμφατο ενεστώτα ενεργητικής φωνής
3) ἀγαπάτωσαν __
γ) β΄ πληθ. πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα μέσης φ.
4) ἀκονᾶν __
δ) γ΄ εν. πρόσωπο οριστικής ενεστώτα ενεργητικής φ.
5) ἀγαπῷτο __
ε) γ΄ εν. πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα ενεργητικής φ.
6) ἀπατᾷ __
στ) α΄ πληθ. πρόσωπο ευκτικής ενεστώτα ενεργητικής φ.
7) ἀτιμῷεν __
ζ) απαρέμφατο ενεστώτα μέσης φωνής
8) ἐρευνάτω __
η) γ΄ πληθ. πρόσωπο προστακτικής ενεστώτας ενεργητικής φ.
9) ἐρωτᾶσθε __
θ) γ΄ πληθ. πρόσωπο ευκτικής ενεστώτα ενεργητικής φ.
10) θεᾶσθαι __
ι) γ΄ εν. πρόσωπο ευκτικής ενεστώτα μέσης φ.
11) κοιμωμένων __
ια) β΄ εν. πρόσωπο υποτακτική ενεστ. μέσης φ.


2) Να συμπληρώσετε τα κενά με την γραμματική αναγνώριση των παρακάτω τύπων: 

μελετῶσι     → _______________________________________________________________

                    → _______________________________________________________________
κτῷτο          → _______________________________________________________________
πειρᾶσθε     → _______________________________________________________________
κόλλα          → _______________________________________________________________
τελευτῷτε   → _______________________________________________________________
δαπανάσθω → _______________________________________________________________
τιμᾶν           → _______________________________________________________________
ἡττῶνται     → _______________________________________________________________
                    → _______________________________________________________________

3) Να κλιθεί ο Ενεστώτας και ο Παρατατικός των παρακάτω ρημάτων σε όλες τις εγκλίσεις: ἀγαπῶ, δαπανῶμαι. 

 
Ενεστώτας
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική

Απαρέμφατο
Μετοχή
Οριστική Παρατατικού
Ενεστώτας
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική

Απαρέμφατο
Μετοχή
Οριστική Παρατατικού
4) Να εντοπίσετε στο παρακάτω κρυπτόλεξο τους τυπους των συνηρημένων ρημάτων (5) και να τους κάνετε εγκλητική αντικατάσταση.

ν
φ
ρ
τ
α
γ
ε
σ
ν
ο
ι
ρ
δ
ι
α
ξ
ε
υ
κ
ε
κ
τ
φ
τ
φ
α
χ
ι
λ
α
τ
γ
ι
τ
π
υ
σ
ε
δ
τ
ο
ε
ε
α
ψ
ω
δ
γ
η
δ
ν
ο
τ
λ
ο
ο
ι
φ
ς
τ
φ
γ
θ
ξ
η
σ
α
ο
γ
ε
θ
μ
κ
υ
β
ε
ρ
ν
α
σ
θ
ω
δ
α
π
α
ν
ω
μ
ε
ν

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5) Να συμπληρώσετε τον πίνακα.

Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
μελετῶσιν
ὁρᾷ
πειρῷσθε
φοίταχρῶ


διψῴη


φυσῶμεν


πεινῆτε


Απαντήσεις


1. 1-δ | 2-στ | 3-η | 4-β | 5-ι | 6-ια | 7-θ | 8-ε | 9-γ | 10-ζ | 11-α

Α΄ στήλη
Β΄ στήλη
1) ἀνιᾷ δ
α) γενική πληθυντικού μετοχής ενεστώτα μέσης φωνής
2) τιμῷμεν στ
β) απαρέμφατο ενεστώτα ενεργητικής φωνής
3) ἀγαπάτωσαν η
γ) β΄ πληθ. πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα μέσης φ.
4) ἀκονᾶν β
δ) γ΄ εν. πρόσωπο οριστικής ενεστώτα ενεργητικής φ.
5) ἀγαπῷτο ι
ε) γ΄ εν. πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα ενεργητικής φ.
6) ἀπατᾷ ια
στ) α΄ πληθ. πρόσωπο ευκτικής ενεστώτα ενεργητικής φ.
7) ἀτιμῷεν θ
ζ) απαρέμφατο ενεστώτα μέσης φωνής
8) ἐρευνάτω ε
η) γ΄ πληθ. πρόσωπο προστακτικής ενεστώτας ενεργητικής φ.
9) ἐρωτᾶσθε γ
θ) γ΄ πληθ. πρόσωπο ευκτικής ενεστώτα ενεργητικής φ.
10) θεᾶσθαι ζ
ι) γ΄ εν. πρόσωπο ευκτικής ενεστώτα μέσης φ.
11) κοιμωμένων α
ια) β΄ εν. πρόσωπο υποτακτική ενεστ. μέσης φ.

2. μελετῶσι → γ΄ πληθ. πρ., Οριστικής Ενεστωτά, Ενεργητικής Φωνής του ρ. μελετάω-ῶ
               → γ΄ πληθ. πρ., Υποτακτικής Ενεστωτά, Ενεργητικής Φωνής του ρ. μελεταω-ῶ
κτῷτο → γ΄ εν. πρ., Ευκτικής Ενεστώτα, Μέσης Φωνής του ρ. κτάομαι-ῶμαι
πειρᾶσθε → β΄ πληθ. πρ., Προστακτικής Ενεστώτα, Μέσης Φωνής του ρ. πειράομαι-ῶμα
                    (β΄ πληθ. πρ., Οριστικής Ενεστώτα, Μέσης Φωνής του ρ. πειράομαι-ῶμα) 
κόλλα → β΄ εν. πρ., Προστακτικής Ενεστώτα, Ενεργητικής Φωνής του ρ. κολλάω-ῶ
τελευτῷτε → β΄ πληθ. πρ., Ευκτικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής του ρ. τελευτάω-ῶ
δαπανάσθω → γ΄ εν. πρ., Προστακτικής Ενεστώτα Μέσης Φωνής του ρ. δαπανάομαι-ῶμαι
τιμᾶν → Απαρέμαφτο Ενεστώτα, Ενεργητικής Φωνής του ρ. τιμάω-ῶ
ἡττῶνται → γ΄ πληθ. πρ., Οριστικής Ενεστωτά, Μέσης Φωνής του ρ. ἡττάομαι-ῶμαι
               →  γ΄ πληθ. πρ., Υποτακτικής Ενεστωτά, Μέσης Φωνής του ρ. ἡττάομαι-ῶμαι

3. 
Ενεστώτας
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
ἀγαπῶ
ἀγαπῶ
ἀγαπῷμι
ἀγαπῴην
-
ἀγαπᾷς
ἀγαπᾷς
ἀγαπῷς
ἀγαπῴης
ἀγάπα
ἀγαπᾷ
ἀγαπᾷ
ἀγαπῷ
ἀγαπῴη
ἀγαπάτω
ἀγαπῶμεν
ἀγαπῶμεν
ἀγαπῷμεν
-
ἀγαπᾶτε
ἀγαπᾶτε
ἀγαπῷτε
ἀγαπᾶτε
ἀγαπῶσι(ν)
ἀγαπῶσι(ν)
ἀγαπῷεν
ἀγαπώντων
ἀγαπάτωσαν

Απαρέμφατο
Μετοχή
Οριστική Παρατατικού


ἠγάπων

ἀγαπῶν
ἠγάπας
ἀγαπᾶν
ἀγαπῶσα
ἠγάπα

ἀγαπῶν
ἠγαπῶμεν


ἠγαπᾶτε


ἠγάπων

Ενεστώτας
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
δαπανῶμαι
δαπανῶμαι
δαπανῴμην
-
δαπανᾷ
δαπανᾷ
δαπανῷο
δαπανῶ
δαπανᾶται
δαπανᾶται
δαπανῷτο
δαπανάσθω
δαπανώμεθα
δαπανώμεθα
δαπανῴμεθα
-
δαπανᾶσθε
δαπανᾶσθε
δαπανῷσθε
δαπανᾶσθε
δαπανῶνται
δαπανῶνται
δαπανῷντο
δαπανάσθων δαπανάσθωσαν

Απαρέμφατο
Μετοχή
Οριστική Παρατατικού


ἐδαπανώμην

δαπανώμενος
ἐδαπανῶ
δαπανᾶσθαι
δαπανωμένη
ἐδαπανᾶτο

δαπανώμενον
ἐδαπανώμεθα


ἐδαπανᾶσθε


ἐδαπανῶντο

4. 
ν
φ
ρ
τ
α
γ
ε
σ
ν
ο
ι
ρ
δ
ι
α
ξ
ε
υ
κ
ε
κ
τ
φ
τ
φ
α
χ
ι
λ
α
τ
γ
ι
τ
π
υ
σ
ε
δ
τ
ο
ε
ε
α
ψ
ω
δ
γ
η
δ
ν
ο
τ
λ
ο
ο
ι
φ
ς
τ
φ
γ
θ
ξ
η
σ
α
ο
γ
ε
θ
μ
κ
υ
β
ε
ρ
ν
α
σ
θ
ω
δ
α
π
α
ν
ω
μ
ε
ν

νικῷεν: νικῶσιν (Ορ.), νικῶσιν (Υποτ.), νικῷεν (Ευκτ.), νικώντων / νικάτωσαν (Προστ.)
κυβερνάσθω: κυβερνᾶται (ορ.), κυβερνᾶται (Υποτ.), κυβερνῷτο (Ευκτ.), κυβερνάσθω (Προστ.)
αἰτιῷντο: αἰτιῶνται (Ορ.), αἰτιῶνται (Υποτ.), αἰτιῷντο (Ευκτ.), αἰτιάσθων / αἰτιάσθωσαν
δαπανώμεν: δαπανῶμεν  (Ορ.), δαπανῶμεν (Υποτ.), δαπανῷμεν (Ευκτ.), - (Προστ.)
ἐξαπατᾷ: ἐξαπατᾷ (Ορ.), ἐξαπατᾷ (Υποτ.), ἐξαπατῴη / ἐξαπατῷ (Ευκτ.), ἐξαπατάτω (Προστ.)

5.
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
μελετῶσιν
μελετῶσιν
μελετῷεν
μελετώντων / μελετάτωσαν
ὁρᾷ
ὁρᾷ
ὁρῷ / ὁρώῃ
ὁράτω
πειρᾶσθε
πειρᾶσθε
πειρῷσθε
πειρᾶσθε
φοιτᾷς
φοιτᾷς
φοιτῷς / φοιτῴης
φοίτα
χρῇ
χρῇ
χρῷο
χρῶ
διψῇ
διψῇ
διψῴη
διψήτω
φυσῶμεν
φυσῶμεν
φυσῷμεν
-
πεινῆτε
πεινῇτε
πεινῷτε
πεινῆτε

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger