Το ρήμα λύω στην αρχαία ελληνική γλώσσα

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0

ΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Α’ ΣΥΖΥΓΙΑΣ (ΣΕ –Ω) ΒΑΡΥΤΟΝΑ
Στὰ βαρύτονα ῥήματα τῆς α’ συζυγίας ἀνήκουν: α)τὰ φωνηεντόληκτα ἀσυναίρετα: λύ-ω, παιδεύ-ω κ.ἄ.΄ β) τὰ ἀφωνόληκτα (δηλ. ὅσα ἔχουν χαρακτῆρα κ, γ, χ – π, β, φ – τ, δ, θ): πλέκ-ω, γράφ-ω, πείθ-ω κ.ἄ΄ γ) τὰ ὑγρόληκτα καὶ ἐνρινόληκτα (δηλ. ὅσα ἔχουν χαρακτῆρα λ, ρ – μ, ν): ἀγγέλλ-ω, σπείρ-ω, νέμ-ω, μέν-ω κ.ἄ.
Παρακάτω δίνεται ὡς παράδειγμα ἡ κλίση τοῦ ῥήματος λύω – λύομαι (βαρύτονο ῥῆμα, φωνηεντόληκτο). Μὲ βάση τὸ ῥῆμα αὐτὸ καὶ μὲ ὁρισμένες διαφορὲς κλίνεται καθεμιὰ ἀπὸ τὶς παραπάνω κατηγορίες ῥημάτων.

Ενεργητική φωνή [κατεβάστε σε αρχείο doc την ενεργητική φωνή κατά χρόνο ή κατά έγκλιση ]
ΟριστικήΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτικήΑπαρέμφατοΜετοχή
ενεστώτας
λύ-ω
λύ-εις
λύ-ει
λύ-ομεν
λύ-ετε
λύ-ουσιν
λύ-ω
λύ-ῃς
λύ-
λύ-ωμεν
λύ-ητε
λύ-ωσιν
λύ-οιμι
λύ-οις
λύ-οι
λύ-οιμεν
λύ-οιτε
λύ-οιεν

λῦ-ε
λυ-έτω

λύ-ετε
λυ-όντων ή λυ-έτωσαν
λύ-εινλύ-ων
λύ-ουσα
λῦ-ον
παρατατικός
λυ-ον
ἔλυ-ες
ἔλυ-ε
ἐλύ-ομεν
ἐλύ-ετε
ἔλυ-ον
μέλλοντας
λύσ-ω
λύσ-εις
λύσ-ει
λύσ-ομεν
λύσ-ετε
λύσ-ουσιν
λύσ-οιμι
λύσ-οις
λύσ-οι
λύσ-οιμεν
λύσ-οιτε
λύσ-οιεν
λύσ-εινλύσ-ων
λύσ-ουσα
λῦσ-ον
αόριστος
ἔλυσ-α
ἔλυσ-ας
ἔλυσ-ε
ἐλύσ-αμεν
ἐλύσ-ατε
ἔλυσ-αν
λύσ-ω
λύσ-ῃς
λύσ-
λύσ-ωμεν
λύσ-ητε
λύσ-ωσιν
λύσ-αιμι
λύσ-αις, λύσ-ειας
λύσ-αι, λύσ-ειεν
λύσ-αιμεν
λύσ-αιτε
λύσ-αιεν λύσ-ειαν

λῦ-σον
λυ-σάτω

λύ-σατε
λυ-σάντων ή λυ-σάτωσαν
λῦσ-αιλύσ-ας
λύσ-ασα
λῦσ-αν
μονολεκτικόςπαρακείμενος
λέλυκ-α
λέλυκ-ας
λέλυκ-ε
λελύκ-αμεν
λελύκ-ατε
λελύκ-ασιν
λελύ-κω
λελύ-κῃς
λελύ-κ
λελύ-κωμεν
λελύ-κητε
λελύ-κωσιν
λελύ-κοιμι
λελύ-κοις
λελύ-κοι
λελύ-κοιμεν
λελύ-κοιτε
λελύ-κοιεν
λελυ-κέναιλελυ-κώς
λελυ-κυῖα
λελυ-κός
παρακείμενοςπεριφραστικός
λελυκώς, υῖα, -κός
λελυκώς, υῖα, -κός
λελυκώς, υῖα, -κός
λελυκότες, -κυῖαι,-κότα
λελυκότες, -κυῖαι,-κότα
λελυκότες, -κυῖαι,-κότα

ᾖς

ὦμεν
ἦτε
ὦσιν
λελυκώς, υῖα, -κός
λελυκώς, υῖα, -κός
λελυκώς, υῖα, -κός
λελυκότες, -κυῖαι,-κότα
λελυκότες, -κυῖαι,-κότα
λελυκότες, -κυῖαι,-κότα
εἴην
εἴης
εἴη
εἴημεν εἶμεν
εἴητε-εἶτε
εἴησαν-εἶεν
 λελυκώς, υῖα, -κός
λελυκώς, υῖα, -κός

λελυκότες, -κυῖαι,-κότα
λελυκότες, -κυῖαι,-κότα

ἴσθι
ἔστω

ἔστε
ἔστων
υπερσυντέλικος
λελύ-κειν
λελύ-κεις
λελύ-κει
λελύ-κεμεν
λελύ-κετε
λελύ-κεσαν

Μέση φωνή μέση διάθεση [κατεβάστε σε αρχείο doc τη μέση φωνή κατά χρόνο ή κατά έγκλιση  *]
ΟριστικήΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτικήΑπαρέμφατοΜετοχή
ενεστώτας
λύ-ομαι
λύ-ει (ῃ)
λύ-εται
λυ-όμεθα
λύ-εσθε
λύ-ονται
λύ-ωμαι
λύ-
λύ-ηται
λυ-ώμεθα
λύ-ησθε
λύ-ωνται
λυ-οίμην
λύ-οιο
λύ-οιτο
λυ-οίμεθα
λύ-οισθε
λύ-οιντο

λύ-ου
λυ-έσθω

λύ-εσθε
λυ-έσθων ή λυέ-σθωσαν
λύ-εσθαιλυ-όμενος
λυ-ομένη
λυ-όμενον
παρατατικός
λυ-όμην
ἐλύ-ου
ἐλύ-ετο
ἐλυ-όμεθα
ἐλύ-εσθε
ἐλύ-οντο
μέλλοντας
λύ-σομαι
λύ-σει (ῃ)
λύ-σεται
λυ-σόμεθα
λύ-σεσθε
λύ-σονται
λυ-σοίμην
λύ-σοιο
λύ-σοιτο
λυ-σοίμεθα
λύ-σοισθε
λύ-σοιντο
λύ-σεσθαιλυ-σόμενος
λυ-σομένη
λυ-σόμενον
αόριστος
λυ-σάμην
ἐλύ-σω
ἐλύ-σατο
ἐλυ-σάμεθα
ἐλύ-σασθε
ἐλύ-σαντο
λύ-σωμαι
λύ-σῃ
λύ-σηται
λυ-σώμεθα
λύ-σησθε
λύ-σωνται
λυ-σαίμην
λύ-σαιο
λύ-σαιτο
λυ-σαίμεθα
λύ-σαισθε
λύ-σαιντο

λῦ-σαι
λυ-σάσθω

λύ-σασθε
λυ-σάσθων  ή λυ-σάσθωσαν
λύ-σασθαιλυ-σάμενος
λυ-σαμένη
λυ-σάμενον
παρακείμενος
λέλυ-σο
λελύ-σθω

λέλυ-σθε
λελύ-σθων
ή λελύ-σθωσαν (πιο εύχρηστος)
λέλυ-μαι
λέλυ-σαι
λέλυ-ται
λελύ-μεθα
λέλυ-σθε
λέλυ-νται
λελυ-μένος, η, ον
λελυ-μένος, η, ον
λελυ-μένος, η, ον
λελυ-μένοι, αι, α
λελυ-μένοι, αι, α
λελυ-μένοι, αι, α
ᾖς
ὦμεν
ἦτε
ὦσιν
λελυ-μένος, η, ον
λελυ-μένος, η, ον
λελυ-μένος, η, ον
λελυ-μένοι, αι, α
λελυ-μένοι, αι, α
λελυ-μένοι, αι, α
εἴην
εἴης
εἴη
εἴημεν εἶμεν
εἴητε-εἶτε
εἴησαν-εἶεν

λελυ-μένος, η, ον
λελυ-μένος, η, ον

λελυ-μένοι, αι, α
λελυ-μένοι, αι, α

ἴσθι
ἔστω

ἔστε
ἔστων
λελύ-σθαιλελυ-μένος
λελυ-μένη
λελυ-μένον
υπερσυντέλικος
λελύ-μην
λέλυ-σο
λέλυ-το
λελύ-μεθα
λέλυ-σθε
λέλυ-ντο
Μέση φωνή παθητική διάθεση [κατεβάστε σε αρχείο doc την παθητική φωνή κατά χρόνο ή κατά έγκλιση ]
ΟριστικήΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτικήΑπαρέμφατοΜετοχή
ενεστώτας
λύ-ομαι
λύ-ει (ῃ)
λύ-εται
λυ-όμεθα
λύ-εσθε
λύ-ονται
λύ-ωμαι
λύ-
λύ-ηται
λυ-ώμεθα
λύ-ησθε
λύ-ωνται
λυ-οίμην
λύ-οιο
λύ-οιτο
λυ-οίμεθα
λύ-οισθε
λύ-οιντο

λύ-ου
λυ-έσθω

λύ-εσθε
λυ-έσθων ή λυέ-σθωσαν
λύ-εσθαιλυ-όμενος
λυ-ομένη
λυ-όμενον
παρατατικός
ἐλυ-όμην
ἐλύ-ου
ἐλύ-ετο
ἐλυ-όμεθα
ἐλύ-εσθε
ἐλύ-οντομέλλοντας
λυ-θήσομαι
λυ-θήσει (ῃ)
λυ-θήσεται
λυ-θησόμεθα
λυ-θήσεσθε
λυ-θήσονται
λυ-θησοίμην
λυ-θήσοιο
λυ-θήσοιτο
λυ-θησοίμεθα
λυ-θήσοισθε
λυ-θήσοιντο
λυ-θήσεσθαιλυ-θησόμενος
λυ-θησομένη
λυ-θησόμενον
αόριστος
λύ-θην
ἐλύ-θης
ἐλύ-θη
ἐλύ-θημεν
ἐλύ-θητε
ἐλύ-θησαν
λυ-θῶ
λυ-θῇς
λυ-θῇ
λυ-θῶμεν
λυ-θῆτε
λυ-θῶσι(ν)
λυ-θείην
λυ-θείης
λυ-θείη
λυ-θείημεν, λυ-θεῖμεν
λυ-θείητε, λυ-θεῖτε
λυ-θείησαν, λυ-θεῖεν

λύ-θητι
λυ-θήτω

λύ-θητε
λυ-θέντων ή λυ-θήτωσαν
λυ-θῆναιλυ-θείς
λυ-θεῖσα
λυ-θέν
παρακείμενοςλέλυ-μαι
λέλυ-σαι
λέλυ-ται
λελύ-μεθα
λέλυ-σθε
λέλυ-νται
λελυ-μένος, η, ον
λελυ-μένος, η, ον
λελυ-μένος, η, ον
λελυ-μένοι, αι, α
λελυ-μένοι, αι, α
λελυ-μένοι, αι, α
ᾖς
ὦμεν
ἦτε
ὦσιν
λελυ-μένος, η, ον
λελυ-μένος, η, ον
λελυ-μένος, η, ον
λελυ-μένοι, αι, α
λελυ-μένοι, αι, α
λελυ-μένοι, αι, α
εἴην
εἴης
εἴη
εἴημεν εἶμεν
εἴητε-εἶτε
εἴησαν-εἶεν
 λελυ-μένος, η, ον
λελυ-μένος, η, ον

λελυ-μένοι, αι, α
λελυ-μένοι, αι, α

ἴσθι
ἔστω

ἔστε
ἔστων
λελύ-σθαιλελυ-μένος
λελυ-μένη
λελυ-μένον
υπερσυντέλικος
λελύ-μην
λέλυ-σο
λέλυ-το
λελύ-μεθα
λέλυ-σθε
λέλυ-ντο
Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)