Κάρτες για να μάθουν τα παιδιά τα σημεία στίξης

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0
Μάθετε μέσα από εκπαιδευτικές καρτέλες τι είναι τα σημεία στίξης και γιατί τα χρησιμοποιούμε!
Γ.Φ.

  Σσο γπαπσό λόγο, με σα ςημεία  ςσίξηρ, ςημειώνοτμε όςα επιθτμούμε  να αποδώςοτμε με σιρ διακτμάνςειρ  σηρ υψνήρ ...

  Το θατμαςσικό !  Το επψσημασικό ;  Τα αποςιψπησικά ...  Η σελεία .  Η άνψ σελεία ˙  Το κόμμα ,  Οι παπενθέ...

 Τοφπηςιμοποιούμε για να αποδώςοτμε έμυαςη ή να δηλώςοτμε έκπληξη,   θατμαςμό, διασαγή ή απαγόπετςη.π.φ. Πποςπάθηςαν ν...

 Μπαίνειςσο σέλορ ετθείαρ ή πησοπικήρ επώσηςηρ.π.φ. Ατσόρ είναι ο δπόμορ για σο δημαπφείο; Η απόυαςή σοτ ήσαν οπιςσική...

 Μπαίνοτν για να δηλώςοτμε σην αποςιώπηςη ενόρ μέποτρ σοτ μηνύμασορ, ένα τπονοούμενο ποτ κπύβει σο μήντμα κ.ά.π.φ. Ο...

Μπαίνει: ςσο σέλορ μιαρ ππόσαςηρ για να δείξει διακοπή.π.φ. Το λεψυοπείο έυσαςε. ςε ςτνσομογπαυίερ, απκσικόλεξαπ.φ. μ.Χ...

 Δείφνειμικπόσεπη διακοπή από ατσή σηρ σελείαρ, αλλά μεγαλύσεπη διακοπή από ατσή ποτ δείφνει σο κόμμα.π.φ. Ατσό δεν ε...

Χψπίζει:1) λέξειρ αςύνδεσερ π.φ. Ο Γιώπγορ είναι  έξτπνορ, γπήγοπορ, ςοβαπόρ και  λιγομίλησορ.2) υπάςειρ μέςα ςσην ίδια...
Χψπίζει:3)  αςύνδεσερ πποσάςειρ  π.φ. Τπέξαμε γπήγοπα, κπτυσήκαμε,   κάναμε ηςτφία.4)  δετσεπεύοτςερ – εξαπσημένερ ...

 Χπηςιμοποιούνσαι για να απομονώςοτν μια λέξη υπάςη ή ππόσαςη, ποτ παπεμβάλλεσαι ςε μια άλλη υπάςη ή ππόσαςη, και μαρ...

 Χπηςιμοποιείσαι  για να φψπίζει υπάςειρπ.φ. Η Ελένη θα έπθει – πιςσεύψ – αύπιο.

Χπηςιμοποιείσαι: Όσαν απαπιθμούμε μια ςειπά ππαγμάσψνπ.φ. Τα μεγαλύσεπα ελληνικά νηςιά είναι: η Κπήση, η Εύβοια, η Λέςβ...

Τα φπηςιμοποιούμε: όσαν θέλοτμε να μεσαυέποτμε σα λόγια κάποιοτ ακπιβώρ όπψρ σα είπε:π.φ. «Και σι μ’ ατσό;», είπε ο Κώςσ...

Χπηςιμοποιείσαι: Σσο σέλορ μιαρ γπαμμήρ όσαν δε φψπάει ολόκληπη η λέξη και ππέπει να σην κόχοτμε.π.φ. μαφαιπο-   πίπο...

 Χπηςιμοποιείσαι ςε έναν διάλογο για να δείξοτμε όσι αλλάζει σο ππόςψπο ποτ μιλάει.π.φ.-Τι κάνειρ;-Μια φαπά είμαι. Εςύ;-Κ...

Περισσότερες καρτέλες εκμάθησης εδώ.

Περισσότερο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για το Δημοτικό εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)