Κάρτες για να μάθουν τα παιδιά τους συνδέσμους και τη σύνδεση των προτάσεων στα νέα ελληνικά

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0
Μάθετε μέσα από εκπαιδευτικές καρτέλες τους συνδέσμους και τη σύνδεση των προτάσεων στα νέα ελληνικά!


Γ.Φ.

Οι ςύνδεςμοι είναι άκλισερ λέξειρ με σιρ οποίερ μποπούμε να ςτνδέςοτμε: λέξειρπ.φ. αγόπια και κοπίσςια υπάςειρπ.φ. ο αδ...

Οι ςύνδεςμοι ανάλογα με σο σι  είδοτρ πποσάςειρ ςτνδέοτν,  ονομάζονσαι: παπασακσικοί ςύνδεςμοι τποσακσικοί ςύνδεςμοι

  Είναι ατσοί ποτ ενώνοτν όμοιερ  πποσάςειρ (παπασακσική ςύνδεςη)  δηλαδή ςτνδέοτν μόνο κύπιερ  πποσάςειρ ή μόνο δ...

  Στμπλεκσικοί: και         (κι), ούσε, μήσε, οτδέ, μη Διαφψπιςσικοί: δέ είσε         ή, Ανσιθεσικοί...

  Είναι ατσοί ποτ ενώνοτν ανόμοιερ  πποσάςειρ (τποσακσική ςύνδεςη),  δηλαδή ςτνδέοτν σιρ εξαπσημένερ  πποσάςειρ με...

  Αποσελεςμασικοί: λοιπόν, ώςσε, άπα,           επομένψρ, ποτ Επεξηγημασικόρ: δηλαδή Ειδικοί: πψρ, ποτ, όσι...

 Αισιολογικοί: γιασί, επειδή, αυού Υποθεσικοί:  αν, ςαν, άμα Τελικοί: να, για να Διςσακσικοί: μη(ν), μήπψρ Στγκπισικ...

Γ.Φ.

Οι πποσάςειρ, κύπιερ ή  δετσεπεύοτςερ, ςτνδέονσαι μεσαξύ  σοτρ με: Παπασακσική ςύνσαξη Υποσακσική ςύνσαξη Αςύνδεσο ...

Δύο όμοιερ πποσάςειρ, ανεξάπσησερ ή εξαπσημένερ, «παπασάςςονσαι», δηλαδή βπίςκονσαι η μία δίπλα ςσην άλλη και ςτνδέονσαι ...

  Υποσακσική λέγεσαι η ςύνσαξη ςσην  οποία οι κύπιερ (ανεξάπσησερ)  πποσάςειρ ςτνδέονσαι με  δετσεπεύοτςερ (εξαπση...

  Η ςύνδεςη ατσή γίνεσαι με σοτρ  τποσακσικούρ ςτνδέςμοτρ (αποσελεςμασικοί, επεξηγημασικόρ, ει δικοί, φπονικοί, αισιολ...

Οι εξαπσημένερ πποσάςειρ παίπνοτν σην ονομαςία σοτρ από σο είδορ σοτ ςτνδέςμοτ με σον οποίο ειςάγονσαι. (αισιολογικέρ, σε...

  Όμοιερ πποσάςειρ μπαίνοτν η μια  δίπλα ςσην άλλη φψπίρ  ςύνδεςμο, μόνο με κόμμασα.π.φ.Ο οτπανόρ μαύπιςε, ο άνεμορ ...

Περισσότερες εκπαιδευτικές καρτέλες εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)