ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

8/12/15

Κάρτες για να μάθουν τα παιδιά τους συνδέσμους και τη σύνδεση των προτάσεων στα νέα ελληνικά

Μάθετε μέσα από εκπαιδευτικές καρτέλες τους συνδέσμους και τη σύνδεση των προτάσεων στα νέα ελληνικά!


Γ.Φ.

Οι ςύνδεςμοι είναι άκλισερ λέξειρ με σιρ οποίερ μποπούμε να ςτνδέςοτμε: λέξειρπ.φ. αγόπια και κοπίσςια υπάςειρπ.φ. ο αδ...

Οι ςύνδεςμοι ανάλογα με σο σι  είδοτρ πποσάςειρ ςτνδέοτν,  ονομάζονσαι: παπασακσικοί ςύνδεςμοι τποσακσικοί ςύνδεςμοι

  Είναι ατσοί ποτ ενώνοτν όμοιερ  πποσάςειρ (παπασακσική ςύνδεςη)  δηλαδή ςτνδέοτν μόνο κύπιερ  πποσάςειρ ή μόνο δ...

  Στμπλεκσικοί: και         (κι), ούσε, μήσε, οτδέ, μη Διαφψπιςσικοί: δέ είσε         ή, Ανσιθεσικοί...

  Είναι ατσοί ποτ ενώνοτν ανόμοιερ  πποσάςειρ (τποσακσική ςύνδεςη),  δηλαδή ςτνδέοτν σιρ εξαπσημένερ  πποσάςειρ με...

  Αποσελεςμασικοί: λοιπόν, ώςσε, άπα,           επομένψρ, ποτ Επεξηγημασικόρ: δηλαδή Ειδικοί: πψρ, ποτ, όσι...

 Αισιολογικοί: γιασί, επειδή, αυού Υποθεσικοί:  αν, ςαν, άμα Τελικοί: να, για να Διςσακσικοί: μη(ν), μήπψρ Στγκπισικ...

Γ.Φ.

Οι πποσάςειρ, κύπιερ ή  δετσεπεύοτςερ, ςτνδέονσαι μεσαξύ  σοτρ με: Παπασακσική ςύνσαξη Υποσακσική ςύνσαξη Αςύνδεσο ...

Δύο όμοιερ πποσάςειρ, ανεξάπσησερ ή εξαπσημένερ, «παπασάςςονσαι», δηλαδή βπίςκονσαι η μία δίπλα ςσην άλλη και ςτνδέονσαι ...

  Υποσακσική λέγεσαι η ςύνσαξη ςσην  οποία οι κύπιερ (ανεξάπσησερ)  πποσάςειρ ςτνδέονσαι με  δετσεπεύοτςερ (εξαπση...

  Η ςύνδεςη ατσή γίνεσαι με σοτρ  τποσακσικούρ ςτνδέςμοτρ (αποσελεςμασικοί, επεξηγημασικόρ, ει δικοί, φπονικοί, αισιολ...

Οι εξαπσημένερ πποσάςειρ παίπνοτν σην ονομαςία σοτρ από σο είδορ σοτ ςτνδέςμοτ με σον οποίο ειςάγονσαι. (αισιολογικέρ, σε...

  Όμοιερ πποσάςειρ μπαίνοτν η μια  δίπλα ςσην άλλη φψπίρ  ςύνδεςμο, μόνο με κόμμασα.π.φ.Ο οτπανόρ μαύπιςε, ο άνεμορ ...

Περισσότερες εκπαιδευτικές καρτέλες εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger