ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

13/1/16

Αόριστος Β' - Θεωρία και ασκήσεις
Ο αόριστος β΄ ενεργητικός ή μέσος σχηματίζεται στην οριστική από τις καταλήξεις του παρατατικού. Στις άλλες εγκλίσεις σχηματίζεται από τις καταλήξεις του ενεστώτα.

Παρατηρήσεις:

  • Στο απαρέμφατο και τη μετοχή της ενεργητικής φωνής τονίζεται στη λήγουσα: βαλεῖν.
  • Στο απαρέμφατο της μέσης φωνής τονίζεται στην παραλήγουσα: γενέσθαι.
  • Στο β΄ ενικό της προστακτικής της μέσης φωνής τονίζεται στη λήγουσα είτε είναι απλό είτε σύνθετο το ρήμα (λαβοῦ, ἀντιλαβοῦ).
  • Το β΄ ενικό πρόσωπο της ενεργητικής προστακτικής των ρημάτων ἔρχομαι, λαμβάνω, εὐρίσκω, λέγω, ὁρῶ τονίζεται στη λήγουσα: ἐλθέ, λαβέ, εὐρέ, εἰπέ, ἰδέ.
  • Στη μονοσύλλαβη προστακτική, αν το ρήμα είναι σύνθετο με δισύλλαβη πρόθεση, ο τόνος αναβιβάζεται: ἀπόσχου του ἀπεσχόμην(ἀπέχομαι).
  • Η οριστική του ρήματος ὁρῶ είναι εἶδον, στις υπόλοιπες εγκλίσεις γράφεται με ι: ἴδω, ἴδοιμι, ἰδέ, ἰδεῖν, ἰδών.
  • Ο αόριστος του λέγω είναι εἶπον, το ει διατηρείται σε όλες τις εγκλίσεις:εἴπω, εἴποιμι κ.τ.λ.


Ενδεικτικός σχηματισμός αορίστου β΄

Ενεργητική φωνή

Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
Απαρέμφατο
Μετοχή
ἔ-βαλ-ον
ἔ-βαλ-ες
ἔ-βαλ-ε
ἐ-βάλ-ομεν
ἐ-βάλ-ετε
ἔ-βαλ-ον
βάλ-ω
βάλ-ῃς
βάλ-ῃ
βάλ-ωμεν
βάλ-ητε
βάλ-ωσι
βάλ-οιμι
βάλ-οις
βάλ-οι
βάλ-οιμεν
βάλ-οιτε
βάλ-οιεν
      ---
βάλ-ε
βαλ-έτω
      ---
βάλ-ετε
βαλ-όντωνβαλ-εῖν

βαλ-ών
βαλ-οῦσα
βαλ-όν

Μέση φωνή

Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
Απαρέμφατο
Μετοχή
ἐ-βαλ-όμην
ἐ-βάλ-ου
ἐ-βάλ-ετο
ἐ-βαλ-όμεθα
ἐ-βάλ-εσθε
ἐ-βάλ-οντα
βάλ-ωμαι
βάλ-ῃ
βάλ-ηται
βαλ-ώμεθα
βάλ-ησθε
βάλ-ωνται
βαλ-οίμην
βάλ-οιο
βάλ-οιτο
βαλ-οίμεθα
βάλ-οισθε
βάλ-οιντο
     --
βαλ-οῦ
βαλ-έσθω
     --
βάλ-εσθε
βαλέ-σθων


βαλ-έσθαι
βαλ-όμενος
βαλ-ομένη
βαλ-όμενον


Παθητική φωνή

Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
Απαρέμφατο
Μετοχή
ἐ-γράφ-η-ν
ἐ-γράφ-η-ς
ἐ-γράφ-η
ἐ-γράφ-ημεν
ἐ-γράφ-η-τε
ἐ-γράφ-η-σαν
γραφ-ῶ
γραφ-ῇς
γραφ-ῇ
γραφ-ῶμεν
γραφ-ῆτε
γραφ-ῶσι
γραφ-είην
γραφ-είης
γραφ-είη
γραφ-είημεν
γραφ-είητε
γραφ-είησαν
     --
γράφ-η-θι 
γραφ-ή-τω
     --
γράφ-ητε 
γραφ-έ-ντων


γραφ-ῆ-ναι
γραφ-εὶ-ς
γραφ-εῖσα
γραφ-ὲν

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα ρήματα με μονοσύλλαβο ρηματικό θέμα με φωνήεν ε τρέπουν στους δεύτερους παθητικούς χρόνους το ε σε α βραχύχρονο:
κλέπτω (θ. κλεπ) > ἐ-κλά-πην, πλέκω (θ. πλεκ) > ἐ-πλά-κην
Εξαιρούνται τα σύνθετα του -λέγω (συλλέγω): συλ-λεγ-ήσομαι
Όσα ρήματα έχουν μονοσύλλαβο ρηματικό θέμα με φωνήεν η συστέλλουν στους β' παθητικούς χρόνους το η σε α βραχύχρονο:(σήπ-ω) σαπ-ήσομαι, ἐ-σά-πην
Εξαιρείται το απλό πλήττω (θ. πληγ-) πληγ-ήσομαι, ἐ-πλήγ-ην

Πίνακας ρημάτων με αόριστο β':


Ασκήσεις αορίστου β':


Περισσότερο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για το Γυμνάσιο εδώ.
Περισσότερο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για το Λύκειο εδώ.

1 σχόλιο :

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger