Πώς δίνουμε οδηγίες στα νέα ελληνικά - Εκπαιδευτικές καρτέλες

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0


Όσαν δίνοτμε οδηγίερ μποπούμενα χπηςιμοποιήςοτμε:• πποζηακηική ελεζηώηα ή αορίζηοσ• ςποηακηική ελεζηώηα ή αορίζηοσ• ενεζηώ...
Όσαν δίνοτμε οδηγίερ μποπούμενα χπηςιμοποιήςοτμε:• πποζηακηική ελεζηώηα ή αορίζηοσπ.τ.Άκος (Ακούηε) ηης οδεγίες προζεθηηθά...
Όσαν δίνοτμε οδηγίερ μποπούμε  να χπηςιμοποιήςοτμε:• ςποηακηική ελεζηώηα ή αορίζηοσπ.τ.Να ακούρ (Να ακούηε) ηης οδεγίες πρ...
Όσαν δίνοτμε οδηγίερ μποπούμενα χπηςιμοποιήςοτμε:• ενεζηώηα οπιζηικήρπ.τ.Ακούμε ηης οδεγίες προζεθηηθά.Με ηολ ενεζηώηα οπι...
Όσαν δίνοτμε οδηγίερ δεν ξεχνάμε να: Δίλοσκε ζαθείρ, ζύνηομερ θαη ζωζηέρ  πιεροθορίες τρεζηκοποηούκε ύθορ θαη λεξιλόγιο ...
Όσαν δίνοτμε οδηγίερ δεν ξεχνάμε να: παροσζηάδοσκε ζηαδιακά ηιρ οδηγίερ (βήκα  βήκα) γηα λα γίλοσκε πηο θαηαλοεηοί αλ τρ...

Περισσότερες εκπαιδευτικές καρτέλες εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)