ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/2/16

Η γραμματική και το συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας της Α' Γυμνασίου μέσα από εκπαιδευτικές κάρτες


Εἰμί =είμαι
Κατερίνα Προκοπίου
ΟΡΙ΢ΣΙΚΗ
ΑΠΑΡΕΜΦΑΣΟ
ΜΕΣΟΧΗ
Φωνθεντόλθκτα ριματα
Χαρακτθρασ: φωνιεν
δίφκογγοσ
ΡΗΜΑΣΑ Α’ ΢ΤΖΤΓΙΑ΢
ΒΑΡΤΣΟΝΑ -ω
Κατερίνα Προκο...
ΕΝΕ΢ΣΩΣ ΠΑΡΑΣΑΣ ΜΕΛΛΩΝ ΑΟΡΙ΢Σ ΠΑΡΑΚ ΤΠΕΡ΢
Πείζυ
Πείζεηο
Πείζεη
Πείζνκελ
Πείζεηε
Πείζνπζη
ἔπεηζον
ἔπεηζεο
ἔπεηζε
ἐπείζνκελ
...
ΕΝΕ΢Σ ΠΑΡΑΣΑΣ ΜΕΛΛΩΝ ΑΟΡΙ΢Σ ΠΑΡΑΚ ΤΠΕΡ΢
Γξάθυ
Γξάθεηο
Γξάθεη
Γξάθνκελ
Γξάθεηε
Γξάθνπζη
ἔγξαθον
ἔγξαθεο
ἔγξαθε
ἐγξάθνκελ
ἐγ...
Ουρανικόλθκτα ριματα
Χαρακτθρασ κ, γ, χ, ττ (ςς)
ΕΝΕ΢ΣΩΣ ΠΑΡΑΣΑΣ ΜΕΛΛΩΝ ΑΟΡΙ΢Σ ΠΑΡΑΚΕΙΜ ΤΠΕΡ΢ΤΝΣ
Πξάηηυ
Πξάηηεηο
Πξάηηεη
Π...
ΒΑΡΤΣΟΝΟ
ΦΩΝΗΕΝΣΟΛΗΚΣΟ
ΡΗΜΑ
ΜΕ΢Η ΦΩΝΗ
Λφομαι =
λφνω τον εαυτό
μου
Κατερίνα Προκοπίου
ΕΝΕ΢ΣΩΣ ΠΑΡΑΣΑΣ ΜΕΛΛΩΝ ΑΟΡΙ΢Σ ΠΑΡΑΚΕΙΜ ΤΠΕΡ΢ΤΝΣ
Πείζομαι
Πείζε
Πείζεηαη
Πεηζόκεζα
Πείζεζζε
πείζνληαη
Ἐπεηζόμην
Ἐπείζνπ
Ἐπε...
Χειλικόλθκτα ριματα
Χαρακτθρασ π, β, φ, πτ
ΕΝΕ΢ΣΩΣ ΠΑΡΑΣΑΣ ΜΕΛΛΩΝ ΑΟΡΙ΢ΣΟ΢ ΠΑΡΑΚΕΙΜ ΤΠΕΡ΢ΤΝΣ
Γξάθομαι
Γξάθε
Γξάθεηαη
Γξαθό...
Ουρανικόλθκτα ριματα
Χαρακτθρασ κ, γ, χ, ττ (ςς)
ΕΝΕ΢ΣΩΣ ΠΑΡΑΣΑΣ ΜΕΛΛΩΝ ΑΟΡΙ΢ΣΟ΢ ΠΑΡΑΚΕΙΜ ΤΠΕΡ΢ΤΝΣ
Πξάηηομαι
Πξάηηε
Πξάηηε...
Κατερίνα Προκοπίου
Κατερίνα Προκοπίου
Κατερίνα Προκοπίου
Κατερίνα Προκοπίου
Κατερίνα Προκοπίου
Κατερίνα Προκοπίου
Κατερίνα Προκοπίου
Κατερίνα Προκοπίου
Κατερίνα Προκοπίου
Κατερίνα Προκοπίου
Κατερίνα Προκοπίου
Κατερίνα Προκοπίου
ΟΤΔΕΣΕΡΑ Γ΄ ΚΛΙ΢Η
Κατερίνα Προκοπίου
Κατερίνα Προκοπίου
Κατερίνα Προκοπίου
Προςωπικζσ αντωνυμίεσ
Κατερίνα Προκοπίου
Δεικτικι αντωνυμία
Κατερίνα Προκοπίου
Κατερίνα Προκοπίου
΢ΤΝΣΑΚΣΙΚΟ
Σι είναι τώρα αυτό;
Τποκείμενο;
Αντικείμενο;
Θ
Κατηγοροφμενο;
Κατερίνα Προκοπίου
Βαςικοί όροι απλισ πρόταςθσ :
1. υποκείμενο : ποιοσ; - ονομαςτικθ
2. κατθγόρθμα :
1. Ρήμα Αἱ ἀεδόλεο ἄδ...
Κατερίνα Προκοπίου
Ριματα :
1. αμεηάβαηο (όρη αληηθείκελν) Αἱ ἀεδόλεο ἄδνπζηλ
2. μεηαβαηικό (+ αληηθείκελν) (α) Μονόπηωηο:...
Κατερίνα Προκοπίου
Απαρζμφατο :
1. έναπθπο - άναπθπο ηό ιαθωλίδεηλ έζηί θηινζνθεῖλ
2. ειδικό (= όηη, πσο)
ηελικό (=λα)
Οὗη...
Κατερίνα
Προκοπίου
1. επιθεηική μεηοσή + άξζξν
(= ν νπνίνο, -α, -ν)
Τίλεο ἦζαλ νἱ ἄξμαληεο ἀδηθεῖλ;
(= πνηνη ήηαλ απηνί νη...

Περισσότερο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για το Δημοτικό εδώ.
Περισσότερο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για το Γυμνάσιο εδώ.
Περισσότερο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για το Λύκειο εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger