Μονολεκτικά παραθετικά επιθέτων σε τερος/τατος και έστερος/έστατος

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0

α) Μονολεκτικό τύπο παραθετικών μπορούν να σχηματίσουν τα επίθετα που λήγουν σε -ος, -ο (εκτός από τα επίθετα που προέρχονται από τις παθητικές τετελεσμένες μετοχές), -ος-ο-ύς-ιά και τα δικατάληκτα σε -ης-ες και σε -ων/-ονας-ον.
Τα επίθετα που λήγουν σε -ος, -η, -ο, σε -ος, -α, -ο, σε -ος, -ια, -ο, σε -ύς, -ιά, -ύ, σε -ύς, -εία, -ύ και σε -ης, -ες σχηματίζουν το συγκριτικό με την προσθήκη του επιθήματος -τερος, -η, -ο στην ονομαστική ενικού του ουδετέρου του θετικού επιθέτου (ομορφότερος-ο / σπουδαιότερος-ο / φρεσκότερος-ο / βαρύτερος-ο / ταχύτερος-ο / ακριβέστερος-ο).
Τα δικατάληκτα επίθετα που λήγουν σε -ων/-ονας, -ον σχηματίζουν μονολεκτικά το συγκριτικό με την προσθήκη του επιθήματος -ονέστερος, -ο (ευγνωμονέστερος-ο).
Δε σχηματίζουν μονολεκτικό συγκριτικό τα επίθετα που λήγουν σε -ής, -ιά, -ί, σε -ης, -α, -ικο, σε -άς/-ής, -ού, -άδικο/-ούδικο/-ήδικο, σε -ων, -ουσα, -ον, οι παθητικές μετοχές ενεστώτα σε -όμενος, -ώμενος, -ούμενος, οι παθητικές τετελεσμένες μετοχές σε -μένος και τα άκλιτα επίθετα.
β) Ο σχετικός υπερθετικός σχηματίζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με το συγκριτικό, με τη διαφορά ότι παίρνει μπροστά το οριστικό άρθρο (οομορφότεροςη ομορφότερητο ομορφότερο ο σπουδαιότεροςη σπουδαιότερητο σπουδαιότερο / ο φρεσκότεροςη φρεσκότερητοφρεσκότερο / ο βαρύτεροςη βαρύτερητο βαρύτερο / ο ταχύτεροςη ταχύτερητο ταχύτερο / ο ακριβέστεροςη ακριβέστερητο ακριβέστεροο ευγνωμονέστεροςη ευγνωμονέστερητο ευγνωμονέστερο).
γ) Ο απόλυτος υπερθετικός είναι λόγιος τύπος και χρησιμοποιείται λιγότερο από το σχετικό υπερθετικό. Ο απόλυτος υπερθετικός σχηματίζεται με την προσθήκη του επιθήματος -τατος στην ονομαστική ενικού του ουδετέρου του θετικού επιθέτου (ομορφότατος-ο / σπουδαιότατος-ο/ φρεσκότατος-ο / βαρύτατος-ο / ταχύτατος-ο / ακριβέστατος-ο). Τα δικατάληκτα επίθετα σε -ων/-ονας, -ον σχηματίζουν τον απόλυτο υπερθετικό με την προσθήκη του επιθήματος -ονέστατος (μετριοφρονέστατος, -η, -ο).
Τα μονολεκτικά παραθετικά κλίνονται όπως τα επίθετα που λήγουν σε -ος, -η, -ο.
Δε σχηματίζουν μονολεκτικά παραθετικά τα επίθετα που φανερώνουν ύλη ή χρόνο: ασημένιοςγυάλινοςμαρμάρινοςξύλινοςαποψινός,αυριανός, περσινόςχτεσινός κτλ.

Ανώμαλοι τύποι συγκριτικού και υπερθετικού

ΘετικόςΣυγκριτικόςΣχετικός υπερθετικόςΑπόλυτος υπερθετικός
απλόςαπλούστεροςο απλούστεροςαπλούστατος
γέροςγεροντότεροςο γεροντότερος--------------------
κακόςχειρότεροςο χειρότεροςκάκιστος / χείριστος
καλόςκαλύτεροςο καλύτεροςκάλλιστος / άριστος
κοντόςκοντότερος / κοντύτεροςο κοντότερος / κοντύτεροςκοντότατος / κοντύτατος
λίγοςλιγότεροςο λιγότεροςελάχιστος
μεγάλοςμεγαλύτεροςο μεγαλύτεροςμέγιστος
μικρόςμικρότεροςο μικρότεροςελάχιστος
πολύςπερισσότεροςο περισσότερος(πλείστος)
πρώτοςπρωτύτεροςο πρωτύτεροςπρώτιστος


Περισσότερα θέματα για τη γλώσσα εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)