Το γλωσσάρι των φιλολόγων - Ένα μικρό λεξικό φιλολογικών και παιδαγωγικών όρων

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0

ΓΡΑΜΜΑΣΙ΢ΜΟ΢ Είλαη ε δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά ζε δηάθνξα πεξηβάιινληα θαη θαηαζηάζεηο επηθνηλσλ...
΢ΥΟΛΙΚΟ΢ ΓΡΑΜΜΑΣΙ΢ΜΟ΢ Είλαη ε δηδαζθαιία αλάγλσζεο θαη γξαθήο, θαζψο θαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ φπσο ε θαιιηέξγεηα ηεο ινγ...
ΚΡΙΣΙΚΟ΢ ΓΡΑΜΜΑΣΙ΢ΜΟ΢ Πξνζέγγηζε πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ αλάδεημε θαη θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ πνπ παίδεη ε γιψζζα ζηελ θαηαζθ...
ΝΔΟ΢ ΓΡΑΜΜΑΣΙ΢ΜΟ΢ Η δπλαηφηεηα πνπ έρεη έλαο εγγξάκκαηνο άλζξσπνο λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά ζε δηάθνξεο θνηλσληθέο π...
ΔΚΦΩΝΗΜΑ Εθθψλεκα νλνκάδεηαη έλα θνκκάηη γιψζζαο, πξηλ θαη κεηά απφ ην νπνίν ππάξρεη παχζε (ζησπή) θαη αληηζηνηρεί ζηνλ ι...
ΔΠΟΙΚΟΓΟΜΙ΢ΜΟ΢/ΚΟΝ΢ΣΡΟΤΚΣΙΒΙ΢ΜΟ΢ Θεσξία πνπ ππνζηεξίδεη φηη ε λέα γλψζε νηθνδνκείηαη ζηαδηαθά πάλσ ζε πξνεγνχκελε γλψζε ...
ΚΑΣΑΙΓΙ΢ΜΟ΢ ΙΓΔΩΝ/ΙΓΔΟΘΤΔΛΛΑ Ο καηαιγιζμός ιδεών σο ηερληθή δηδαζθαιίαο είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ...
ΚΔΙΜΔΝΙΚΑ ΔΙΓΗ Είλαη ηα είδε ιφγνπ κε βάζε ηνλ πνκπφ, ην δέθηε θαη ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο. Αλάκεζα ζηελ πιεζψξα θεη...
ΚΔΙΜΔΝΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ Τν ζχλνιν εθθσλεκάησλ κε βάζε ηα εζσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεηκέλνπ δειαδή ηε γιψζζα θαη ηε δνκή ην...
ΜΔΘΟΓΟ΢ PROJECT Ο φξνο project - κηα παηδαγσγηθή δηαδηθαζία κάζεζεο – ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο παηδαγσγνχο ζηηο αξρέο ην...
ΜΔΣΑΓΛΩ΢΢Α Μεηαγιψζζα νλνκάδεηαη έλα ζχλνιν απφ ιέμεηο, θξάζεηο, φξνπο, ζεκεία θαη ζχκβνια, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα κ...
ΟΜΑΓΟ΢ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟ΢ Ομαδοζσνεργαηική νλνκάδεηαη ε δηδαζθαιία θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο, φπνπ ...
ΠΑΡΑΓΛΩ΢΢ΙΚΑ ΢ΣΟΙΥΔΙΑ Όια ηα θσδηθνπνηεκέλα ζπζηήκαηα ηα νπνία ζπλνδεχνπλ ηελ εθθψλεζε. Σε απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη ε πξνζ...
ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ Με ηνλ φξν απηφ λνείηαη ε κνξθή παξνπζίαζεο ελφο πνιηηηζκηθνχ πξντφληνο, ζην νπνίν πεξηέρνληαη θαη ζπλδπά...
΢ΗΜΔΙΩΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Τα κέζα (γιψζζα, εηθφλα ,ζρέδην, ήρνο θ.ι.π.) πνπ δηαπιέθνληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηα δηάθνξα πνιηηηζκ...
Σ.Π.Δ Τερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο. Με ηνπο φξνπο Τ.Π.Ε. λννχληαη νη ζχγρξνλεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο πνπ ...
ΤΒΡΙΓΙΚΑ ΚΔΙΜΔΝΑ Κείκελα ηα νπνία εκπεξηέρνπλ ζηνηρεία απφ δηαθνξεηηθέο πθνινγηθέο πνηθηιίεο (πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφ...
ΠΗΓΔ΢ http://www.komvos.edu.gr/ http://www.greek- language.gr/greekLang/index.html ΓΛΩ΢΢ΑΡΙ

Περισσότερες εκπαιδευτικές κάρτες εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)