ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

9/6/16

Νεοελληνική Γλώσσα Γ' Γυμνασίου - Η θεωρία σε εκπαιδευτικές κάρτες

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ <ul><li>Κ = κύρια Δ = δευτερεύουσα </li></ul><ul><li>Κ+Κ ή Δ+Δ Κ+Δ, ή Δ1+Δ2 </li></ul><ul><li>ΑΠΟΥ...
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ <ul><li>Κ + Κ </li></ul><ul><li>1. Ακούσαμε το θόρυβο και βγήκαμε έξω = Παράταξη </li></ul><ul><li>Κ +...
ΠΡΟΣΟΧΗ! <ul><li>Νομίζω ότι δε θα πάω σχολείο, επειδή αρρώστησα. </li></ul><ul><li>Δίνει την εντύπωση ότι είναι ενοχ...
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ <ul><li>ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ </li></ul>ΖΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑ Χρησιμεύουν ως υποκείμενο, αντικείμεν...
ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΖΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑ
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΖΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑ
Πολυςθμία τθσ λζξθσ  Η λζξθ μπορεί να ζχει ποικίλεσ ςθμαςίεσ ςε       διάφορεσ περιςτάςεισ.Κυριολεξία και μεταφορά...
΢υνώνυμα και αντώνυμα     Συνώνυμεσ είναι οι λζξεισ που ζχουν τθν ίδια περίπου ςθμαςία              π.χ....
Ομόθχεσ και παρώνυμεσ λζξεισ: Ομόθχεσ = ίδια προφορά, διαφορετικι ςθμαςίαπ.χ. ίςοσ / ίςωσ Παρώνυμεσ = παρόμοια προφορά, ...
Συνδετικζσ λζξεισΔθλώνουν:  Αντίκεςθ: π.χ. ωςτόςο  Προςκικθ: π.χ. παράλλθλα  Επεξιγθςθ: π.χ. δθλαδι  Αιτιολόγθςθ: ...
΢τίξθ  Αποςιωπητικά (…): ζμφαςθ, ειρωνεία, απόςπαςμα  λόγου, προβλθματιςμόσ  Θαυμαςτικό (!): ςυναίςκθμα, ζμφαςθ, ειρ...
΢χιματα λόγου      ςελ. 143 ςχολικό βιβλίο  Παρομοίωςθ  Τπερβολι  ΢χιμα λιτότθτασ  Ειρωνεία  ΢υνεκδοχι  Μ...
Η παράγραφοσΔομικά μζρη: Θεματικι περίοδοσ ΢χόλια Κατακλείδα


Περισσότερες εκπαιδευτικές κάρτες εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger