ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

12/1/18

Αρχικοί χρόνοι ρημάτων της αρχαίας ελληνικής αττικής διαλέκτου

 1. ἀγγέλλω, ἤγγελλον, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα, ἠγγέλκειν· ἀγγέλλομαι, ἠγγελλόμην, ἀγγελοῦμαι & ἀγγελθήσομαι, ἠγγειλάμην & ἠγγέλθην, ἤγγελμαι, ἠγγέλμην
 2. ἄγω, ἦγον, ἄξω, (ἦξα &) ἤγαγον (ἀγάγ‑), ἦχα & ἀγήοχα, ἤχειν & ἀγηόχειν· ἄγομαι, ἠγόμην ἄξομαι & ἀχθήσομαι, ἠγαγόμην & ἤχθην, ἦγμαι, ἤγμην
 3. αἰνῶ, ᾔνουν, αἰνέσομαι & αἰνέσω, ᾔνεσα, ᾔνεκα, ᾐνέκειν· αἰνοῦμαι, ᾐνούμην, αἰνεθήσομαι, ᾐνέθην, ᾔνημαι, ᾐνήμην
 4. αἴρω, ᾖρον, ἀρῶ, ἦρα, ἦρκα, ἤρκειν· αἴρομαι, ᾐρόμην, ἀροῦμαι & ἀρθήσομαι, ἠράμην & ἤρθην, ἦρμαι, ἤρμην
 5. αἱρέω-ῶ, ᾕρουν, αἱρήσω, εἷλον (ἑλ-), ᾕρηκα, ᾑρήκειν· αἱροῦμαι, ᾑρούμην, αἱρήσομαι & αἱρεθήσομαι, εἱλόμην & ᾑρέθην, ᾕρημαι, ᾑρήμην [παθητικό του αἱρῶ είναι το ἁλίσκομαι)
 6. αἰσθάνομαι, ᾐσθανόμην, αἰσθήσομαι, ᾐσθόμην, ᾔσθημαι, ᾐσθήμην
 7. αἰτιάομαι-ῶμαι, ᾐτιώμην, αἰτάσομαι, ᾐτιασάμην & ᾐτιάθην, ᾐτίαμαι, ᾐτιάμην
 8. ἀκούω, ἤκουον, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἀκήκοα, ἠκηκόειν· ἀκούομαι, ἠκουόμην, ἀκουσθήσομαι, ἠκουσάμην & ἠκούσθην, ἤκουσμαι, ἠκούσμην
 9. ἁλίσκομαι, ἡλισκόμην, ἁλώσομαι, ἑάλων & ἥλων, ἑάλωκα & ἥλωκα, ἡλώκειν
 10. ἅπτω, ἧπτον, ἅψω, ἧψα· ἅπτομαι, ἡπτόμην, ἅψομαι & ἁφθήσομαι, ἡψάμην & ἥφθην, ἧμμαι, ἥμμην
 11. ἄρχω, ἦρχον, ἄρξω, ἦρξα, ἦρχα, ἤρχειν· ἄρχομαι, ἠρχόμην, ἄρξομαι & ἀρχθήσομαι, ἠρξάμην & ἤρχθην, ἦργμαι, ἤργμην
 12. βαίνω, ἔβαινον, βήσομαι, ἔβην, βέβηκα, ἐβεβήκειν· βαίνομαι, ἐβαινόμην, -, ἐβάθην, βέβαμαι, -
 13. βάλλω, ἔβαλλον, βαλῶ, ἔβαλον, βέβληκα, ἐβεβλήκειν· βάλλομαι, ἐβαλλόμην, βαλοῦμαι & βληθήσομαι, ἐβαλόμην & ἐβλήθην, βέβλημαι, ἐβεβλήμην
 14. βιβάζω, ἐβίβαζον, βιβῶ (=βιβάω), ἐβίβασα· βιβάζομαι, ἐβιβαζόμην, βιβῶμαι, ἐβιβασάμην & ἐβιβάσθην, βεβίβασμαι, ἐβεβιβάσμην
 15. βούλομαι, ἐβουλόμην & ἠβουλόμην, βουλήσομαι & βουληθήσομαι, ἐβουλήθην & ἠβουλήθην, βεβούλημαι, ἐβεβουλήμην
 16. γηράσκω, ἐγήρασκον, γηράσω & γηράσομαι, ἐγήρασα & ἐγήραν, γεγήρακα, ἐγεγηράκειν
 17. γίγνομαι, ἐγιγνόμην, γενήσομαι & γενηθήσομαι, ἐγενόμην & ἐγενήθην, γέγονα & γεγένημαι, ἐγεγόνειν & ἐγεγενήμην
 18. γιγνώσκω, ἐγίγνωσκον, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα, ἐγνώκειν· γιγνώσκομαι, ἐγιγνωσκόμην, γνωσθήσομαι, ἐγνώσθην, ἔγνωσμαι, ἐγνώσμην
 19. (δείδω), -, δείσομαι, ἔδεισα, δέδοικα & δέδια, ἐδεδοίκειν (& ἐδεδίειν)
 20. δεῖ, ἔδει, δεήσει, ἐδέησε
 21. διδράσκω, ἐδίδρασκον, δράσομαι, ἔδραν, δέδρακα, ἐδεδράκειν
 22. δίδωμι, ἐδίδουν, δώσω, ἔδωκα, δέδωκα, ἐδεδώκειν· δίδομαι, ἐδιδόμην, δώσομαι & δοθήσομαι, ἐδόμην & ἐδόθην, δέδομαι, ἐδεδόμην (Δες και την κλίση ανάλογα αν είναι σύνθετο με μονοσύλλαβή ή δισύλλαβη πρόθεση: ενεργητική φωνή-παθητική φωνή)
 23. δύναμαι, ἐδυνάμην, δυνήσομαι & δυνηθήσομαι, ἐδυνησάμην & ἐδυνήθην, δεδύνημαι, ἐδεδυνήμην
 24. δύω, ἔδυον, δύσω, ἔδυσα· δύομαι, ἐδυόμην, δύσομαι, ἐδυσάμην & ἔδυν
 25. δοκέω-ῶ, ἐδόκουν, δόξω & δοκήσω, ἔδοξα & ἐδόκησα, δεδόκηκα· δοκοῦμαι, ἐδοκούμην, -, ἐδόχθην & ἐδοκήθην, δέδογμαι & δεδόκημαι. Δοκεῖ, ἐδόκει, δόξει, ἔδοξε, δέδοκται, ἐδέδοκτο
 26. δράω‑ῶ, ἔδρων, δράσω, ἔδρασα, δέδρακα, ἐδεδράκειν
 27. ἐάω-ῶ, εἴων, ἐάσω, εἴασα, εἴακα, εἰάκειν· ἐῶμαι, εἰώμην, ἐάσομαι, εἰάθην, εἴαμαι, εἰάμην
 28. ἐγείρω, ἤγειρον, ἐγερῶ, ἤγειρα, ἐγήγερκα· ἐγείρομαι, ἠγειρόμην, -, ἠγρόμην & ἠγέρθην, ἐγήγερμαι & ἐγρήγορα
 29. ἔθω (συνηθίζω), -, -, -, εἴωθα (πρκ. με σημασία ενστ.), εἰώθειν (υπρσ. με σημασία πρτ.)
 30. εἰμί, ἦν, ἔσομαι, ἐγενόμην & ἐγενήθην, γέγονα & γεγένημαι, ἐγεγόνειν & ἐγεγενήμην
 31. εἶμι & ἔρχομαι, ᾖα & ᾔειν, εἶμι, ἦλθον, ἐλήλυθα, ἐληλύθειν
 32. ἐλαύνω, ἤλαυνον, ἐλῶ (-ᾶς, -ᾶ...) & ἐλάσω, ἤλασα, ἐλήλακα, ἐληλάκειν· ἐλαύνομαι, ἠλαυνόμην, ἐλάσομαι & ἐλαθήσομαι, ἠλασάμην & ἠλάθην, ἐλήλαμαι, ἐληλάμην.
 33. ἕπομαι, εἱπόμην, ἕψομαι, ἑσπόμην, ἠκολούθηκα, ἠκολουθήκειν
 34. ἐρά-ῶ, ἤρων, ἐρασθήσομαι, ἠράσμην & ἠράσθην, ἤρασμαι, ἠράσμην
 35. ἐργάζομαι, εἰργαζόμην, ἐργάσομαι & ἐργασθήσομαι, εἰργασάμην & εἰργάσθην, εἴργασμαι, εἰργάσμην
 36. ἐρωτάω-ῶ, ἠρώτων, ἐρωτήσω & ἐρήσομαι, ἠρώτησα & ἠρόμην (ἐρ‑), ἠρώτηκα, ἠρωτήκειν· ἐρωτῶμαι, ἠρωτώμην, ἐρωτηθήσομαι, ἠρωτήθην, ἠρώτημαι, ἠρωτήμην
 37. ἐσθίω, ἤσθιον, ἔδομαι, ἔφαγον, ἐδήδοκα, ἐδηδόκειν· ἐσθίομαι, ἠσθιόμην, -, ἐδεσάμην & ἠδέσθην, ἐδήδεσμαι, ἐδηδέσμην
 38. εὕδω, ηὗδον, εὑδήσω, ηὕδησα, εὕδηκα, ηὑδήκειν
 39. ἐχθαίρω, ἤχθαιρον, ἐχθαρῶ, ἤχθηρα· ἐχθαίρομαι, ἠχθαιρόμην, ἐχθαροῦμαι, ἠχθηράμην
 40. ἔχω, εἶχον, ἕξω & σχήσω, ἔσχον (σχ‑), ἔσχηκα, ἐσχήκειν· ἔχομαι, εἰχόμην, ἕξομαι & σχήσομαι (& σχεθήσομαι), ἐσχόμην (& ἐσχέθην), ἔσχημαι, ἐσχήμην
 41. ζήω-ῶ, ἔζων, βιώσομαι (& ζήσω & ζήσομαι), ἐβίωσα & ἐβίων (& ἔζησα), βεβίωκα (& ἔζηκα), ἐβεβιώκειν
 42. ἡγέομαι-οῦμαι, ἡγούμην, ἡγήσομαι, ἡγησάμην & ἡγήθην, ἥγημαι, ἡγήμην
 43. ἥκω, ἧκον, ἥξω, ἧξα
 44. θνῄσκω, ἔθνησκον, θανοῦμαι, ἔθανον, τέθνηκα, ἐτεθνήκην
 45. ἵημι, ἵην, ἥσω, ἧκα, εἷκα, εἵκειν· ἵεμαι, ἱέμην, ἥσομαι & ἑθήσομαι, ἡκάμην & εἵμην & εἵθην, εἷμαι, εἵμην
 46. ἱκνέομαι-οῦμαι, ἱκνούμην, ἵξομαι, ἱκόμην, ἷγμαι, ἵγμην
 47. ἵστημι, ἵστην, στήσω, ἔστησα, στήσας ἔχω, στήσας εἶχον· ἵσταμαι, ἱστάμην, στήσομαι & σταθήσομαι, ἐστησάμην & ἔστην & ἐστάθην, ἕστηκα, ἑστήκειν & εἱστήκειν
 48. ἴσχω, ἶσχον· ἴσχομαι, ἰσχόμην. (Οι υπόλοιποι χρόνοι όπως το ἔχω)
 49. καλέω-ῶ, ἐκάλουν, καλῶ (& καλέσω), ἐκάλεσα, κέκληκα, ἐκεκλήκειν· καλοῦμαι, ἐκαλούμην, καλοῦμαι (& καλέσομαι) & κληθήσομαι, ἐκαλεσάμην & ἐκλήθην, κέκλημαι, ἐκεκλήμην, κεκλήσομαι.
 50. κεῖμαι, ἐκείμην, κείσομαι
 51. κόπτω, ἔκοπτον, κόψω, ἔκοψα, κέκοφα, ἐκεκόφειν· κόπτομαι, ἐκοπτόμην, κόψομαι & κοπήσομαι, ἐκοψάμην & ἐκόπην, κέκομμαι, ἐκεκόμμην
 52. κτάομαι-ῶμαι, ἐκτώμην, κτήσομαι & κτηθήσομαι, ἐκτησάμην & ἐκτήθην, κέκτημαι, ἐκεκτήμην, κεκτήσομαι
 53. κτείνω, ἔκτεινον, κτενῶ, ἔκτεινα & ἔκτανον, ἔκτονα, ἐκτόνειν. Παθητικό: ἀποθνῄκω
 54. λαγχάνω, ἐλάγχανον, λήξομαι, ἔλαχον, εἴληχα (& λέλοχα), εἰλήχειν (& ἐλελόγχειν)· λαγχάνομαι, ἐλαγχανόμην, -, ἐλήχθην, εἴληγμαι, εἰλήγμην
 55. λαμβάνω, ἐλάμβανον, λήψομαι, ἔλαβον, εἴληφα, εἰλήφειν· λαμβάνομαι, ἐλαμβανόμην, ληφθήσομαι, ἐλαβόμην & ἐλήφθην, εἴλημμαι, εἰλήμμην
 56. λανθάνω, ἐλάνθανον, λήσω, ἔλαθον, λέληθα, ἐλελήθειν· λανθάνομαι, ἐλανθανόμην, λήσομαι & λησθήσομαι, ἐλαθόμην & ἐλήσθην, λέλησμαι, ἐλελήσμην
 57. λέγω, ἔλεγον, λέξω & ἐρῶ, ἔλεξα & εἶπα & εἶπον, εἴρηκα, εἰρήκειν· λέγομαι, ἐλεγόμην, λέξομαι & λεχθήσομαι & ῥηθήσομαι, (ἐλεξάμην &) ἐλέχθην & ἐρρήθην & εἰπόμην, εἴρημαι, εἰρήμην
 58. λείπω, ἔλειπον, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα, ἐλελοίπειν· λείπομαι, ἐλειπόμην, λείψομαι & λειφθήσομαι, ἐλιπόμην & ἐλείφθην, λέλειμμαι, ἐλελείμμην
 59. μάχομαι, ἐμαχόμην, μαχοῦμαι, ἐμαχεσάμην, μεμάχημαι, ἐμεμαχήμην
 60. μένω, ἔμενον, μενῶ, ἔμεινα, μεμενηκα, ἐμεμενήκειν
 61. μ(ε)ίγνυμι, ἐμ(ε)ίγνυν, μ(ε)ίξω, ἔμ(ε)ιξα· μ(ε)ίγνυμαι, ἐμ(ε)ιγνύμην, μ(ε)ίξομαι & μ(ε)ιχθήσομαι & μιγήσομαι, ἐμ(ε)ιξάμην & ἐμ(ε)ίχθην & ἐμίγην, μέμ(ε)ιγμαι.
 62. μιμνῄσκω, ἐμίμνῃσκον, μνήσω, ἔμνησα· μιμνῄσκομαι, ἐμιμνῃσκόμην, μνήσομαι & μνησθήσομαι, ἐμνησάμην & ἐμνήσθην, μέμνημαι, ἐμεμνήμην.
 63. οἶδα, ᾔδειν & ᾔδη, εἴσομαι & εἰδήσω, ἔγνων, ἔγνωκα, ἐγνώκειν
 64. οἴομαι (& οἶμαι), ᾠόμην (& ᾤμην), οἰήσομαι, ᾠήθην, -, -
 65. οἴχομαι, ᾠχόμην, οἰχήσομαι, -, (οἴχωκα & ᾤχηκα & ᾤχημαι & οἴχημαι), (οἰχώκειν & ᾠχήκειν & ᾠχήμην)
 66. ὄλλυμι, ὤλλυν, ὀλῶ & ὀλέσω, ὤλεσα, ὀλώλεκα, ὠλωλέκειν· ὄλλυμαι, ὠλλύμην, ὀλοῦμαι, ὠλόμην, ὄλωλα, ὠλώλειν
 67. ὄμνυμι & ὀμνύω, ὤμνυν & ὤμνυον, ὀμοῦμαι & ὀμώσω, ὤμοσα, ὀμώμοκα, ὀμωμόκειν· ὄμνυμαι, -, -, ὠμνύσθην & ὠμόθην, ὀμώμοσμαι, -
 68. ὀνομάζω, ὠνόμαζον, ὀνομάσω, ὠνόμασα, ὠνόμακα, ὠνομάκειν· ὀνομάζομαι, ὠνομαζόμην, ὀνομάσομαι & ὀνομασθήσομαι, ὠνομασάμην & ὠνομάσθην, ὠνόμασμαι, ὠνομάσμην
 69. ὁράω-ῶ, ἑώρων, ὄψομαι, εἶδον, ἑώρακα & ἑόρακα & ὄπωπα, ἑωράκειν & ὠπώπειν· ὁρῶμαι, ἑωρώμην, ὀφθήσομαι, (ὠψάμην &) εἰδόμην & ὤφθην, ἑώραμαι & ὦμμαι, ἑωράμην & ὤμμην
 70. ὁρμάω-ῶ, ὥρμων, ὁρμήσω, ὥρμησα, ὥρμηκα, ὡρμήκειν
 71. ὁρμέω-ῶ, ὥρμουν, ὁρμήσω, ὥρμησα, ὥρμηκα, ὡρμήκειν
 72. παρανομέω-ῶ, παρενόμουν, παρανομήσω, παρενόμησα, παρανενόμηκα, παρενενομήκειν· παρανομοῦμαι, παρενομούμην, -, παρενομήθην, παρανενόμημαι, παρενενομήμην.
 73. πάσχω, ἔπασχον, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα, ἐπεπόνθειν
 74. πειράω-ῶ, ἐπείρων, πειράσω, ἐπείρασα, πεπείρακα, ἐπεπειράκειν· πειρῶμαι, ἐπειρώμην, πειράσομαι & πειραθήσομαι, ἐπειρασάμην & ἐπειράθην, πεπείραμαι, ἐπεπειράμην
 75. πείθω, ἔπειθον, πείσω, ἔπεισα & ἔπιθον, πέπεικα, -· πείθομαι, ἐπειθόμην, πείσομαι & πεισθήσομαι, ἐπιθόμην & ἐπείσθην, πέπεισμαι & πέποιθα, -
 76. πέμπω, ἔπεμπον, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα, ἐπεπόμφην· πέμπομαι, ἐπεμπόμην, πέμψομαι & πεμφθήσομαι, ἐπεμψάμην & ἐπέμφθην, πέπεμμαι, ἐπεπέμμην
 77. πίπτω, ἔπιπτον, πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα, ἐπεπτώκειν
 78. πλέω, ἔπλεον, πλεύσομαι & πλευσοῦμαι, ἔπλευσα, πέπλευκα, ἐπεπλεύκειν· πλέομαι, ἐπλεόμην, πλευσθήσομαι, ἐπλεύσθην, πέπλευσμαι, ἐπεπλεύσμην
 79. ποιέω-ῶ, ἐποίουν, ποιήσω, ἐποίησα, πεποίηκα, ἐπεποιήκειν· ποιοῦμαι, ἐποιούμην, ποιήσομαι & ποιηθήσομαι, ἐποιησάμην & ἐποιήθην, πεποίημαι, ἐπεποιήμην
 80. πράττω, ἔπραττον, πράξω, ἔπραξα, πέπραχα, ἐπεπράχειν· πράττομαι, ἐπραττόμην, πράξομαι & πραχθήσομαι, ἐπραξάμην & ἐπράχθην, πέπραγμαι, ἐπεπράγμην
 81. πυνθάνομαι (πληροφορούμαι, εξετάζω, ζητώ να μάθω), ἐπυνθανόμην, πεύσομαι & πευσοῦμαι, ἐπυθόμην, πέπυσμαι, ἐπεπύσμην
 82. ῥέω, ἔρρεον, ῥεύσομαι & ῥυήσομαι, ἐρρύην
 83. σβέννυμι & σβεννύω, ἐσβένυν & ἐσβέννυον, σβέσω, ἔσβεσα, ἔσβηκα· σβέννυμαι, ἐσβεννύμην, σβήσομαι & σβεσθήσομαι, ἐσβέσθην & ἔσβην, ἔσβεσμαι
 84. σημαίνω, ἐσήμαινον, σημανῶ, ἐσήμηνα, σεσήμαγκα· σημαίνομαι, ἐσημαινόμην, σημανοῦμαι & σημανθήσομαι, ἐσημηνάμην & ἐσημάνθην, σεσήμασμαι, ἐσεσημάσμην
 85. σκεδάννυμι, ἐσκεδάννυν & ἐσκεδάννυον, σκεδῶ & σκεδάσω, ἐσκέδασα· σκεδάννυμαι, ἐσκεδαννύμην, σκεδασθήσομαι, ἐσκεδασάμην & ἐσκεδάσθην, ἐσκέδασμαι, ἐσκεδάσμην
 86. σκοπέω-ῶ, ἐσκόπουν, σκοπήσω, ἐσκόπησα· σκοποῦμαι, ἐσκοπούμην, σκέψομαι, ἐσκεψάμην & ἐσκέφθην, ἔσκεμμαι, ἐσκέμμην
 87. σπένδω, ἔσπενδον, σπείσω, ἔσπεισα· σπένδομαι, ἐσπενδόμην, σπείσομαι, ἐσπεισάμην, ἔσπεισμαι, ἐσπείσμην
 88. συλλέγω, συνέλεγον, συλλέξω, συνέλεξα, συνείλοχα, συνειλόχειν· συλλέγομαι, συνελεγόμην, συλλέξομαι & συλλεχθήσομαι, συνελεξάμην & συνελέχθην & συνελέγην, συνείλεγμαι, συνειλέγμην
 89. σφάττω & σφάζω, ἔσφαττον & ἔσφαζον, σφάξω, ἔσφαξα, ἔσφακα, ἐσφάκειν· σφάττομαι & σφάζομαι, ἐσφαττόμην & ἐσφαζόμην, σφάξομαι & σφαγήσομαι, ἐσφαξάμην & ἐσφάχθην & ἐσφάγην, ἔσφαγμαι, ἐσφάγμην
 90. τάσσω, ἔτασσον, τάξω, ἔταξα, τέταχα, ἐτετάχειν· τάσσομαι, ἐτασσόμην, τάξομαι & ταχθήσομαι, ἐταξάμην & ἐτάχθην, τέταγμαι, ἐτετάγμην
 91. τελέω-ῶ, ἐτέλουν, τελῶ, ἐτέλεσα, τετέλεκα, ἐτετελέκειν· τελοῦμαι, ἐτελούμην, τελοῦμαι & τελεσθήσομαι, ἐτελεσάμην & ἐτελέσθην, τετέλεσμαι, ἐτετελέσμην
 92. τίθημι, ἐτίθην, θήσω, ἔθηκα, τέθηκα, ἐτεθήκειν· τίθεμαι, ἐτιθέμην, θήσομαι & τεθήσομαι, ἐθέμην & ἐτέθην, τέθημαι & κεῖμαι, ἐτεθήμην & ἐκείμην
 93. τρέπω, ἔτρεπον, τρέψω, ἔτρεψα & ἔτραπον, τέτροφα & τέτραφα, ἐτετρόφειν & ἐτετράφειν· τρέπομαι, ἐτρεπόμην, τρέψομαι & τρεφθήσομαι & τραπήσομαι, ἐτρεψάμην & ἐτραπόμην & ἐτρέφθην & ἐτράπην, τέτραμμαι, ἐτετράμμην
 94. τρέχω & θέω, ἔτρεχον, δραμοῦμαι, ἔδραμον, δεδράμηκα
 95. φαίνω, ἔφαινον, φανῶ, ἔφηνα, πέφαγκα, (ἐπεφάγκειν)· φαίνομαι, ἐφαινόμην, φανοῦμαι & φανήσομαι & φανθήσομαι, ἐφηνάμην & ἐφάνην & ἐφάνθην, πέφασμαι & πέφηνα, (ἐπεφάσμην & ἐπεφήνην)
 96. φέρω, ἔφερον, οἴσω, ἤνεγκον, ἐνήνοχα, ἐνηνόχειν· φέρομαι, ἐφερόμην, οἴσομαι & ἐνεχθήσομαι, (ἠνεγκάμην &) ἠνεγκόμην & ἠνέχθην, ἐνήνεγμαι, ἐνηνέγμην
 97. φεύγω, ἔφευγον, φεύξομαι & φευξοῦμαι, ἔφυγον, πέφευγα, ἐπεφεύγειν
 98. φημί, ἔφην, φήσω, ἔφησα, εἴρηκα, εἰρήκειν
 99. φθάνω, ἔφθανον, φθήσομαι & φθάσω, ἔφθασα & ἔφθην, ἔφθακα, ἐφθάκειν
 100. φθείρω, ἔφθειρον, φθερῶ, ἔφθειρα, ἔφθαρκα, ἐφθάρκειν· φθείρομαι, ἐφθειρόμην, φθεροῦμαι & φθαρήσομαι, ἐφθάρην, ἔφθαρμαι & ἔφθορα, ἐφθάρμην & ἐφθόρειν
 101. φύω, ἔφυον, φύσω, ἔφυσα· φύομαι, ἐφυόμην, φύσομαι, ἔφυν, πέφυκα, ἐπεφύκειν
 102. χρή, (ἐ)χρῆν, χρῆσται
 103. χρήομαι-ῶμαι, ἐχρώμην, χρήσομαι, ἐχρησάμην & ἐχρήσθην, κέχρημαι, ἐκεχρήμην, κεχρήσομαι
 104. ψηφίζω, ἐψήφιζον, ψηφιῶ, ἐψήφισα, ἐψήφικα, ἐψηφίκειν· ψηφίζομαι, ἐψηφιζόμην, ψηφιοῦμαι & ψηφισθήσομαι, ἐψηφισάμην & ἐψηφίσθην, ἐψήφισμαι, ἐψηφίσμην
 105. ὠνοῦμαι, ἐωνούμην, ὠνήσομαι & ὠνηθήσομαι, ἐπριάμην & ἐωνήθην, ἐώνημαι, ἐωνήμην
Περισσότερο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για το Λύκειο εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger