ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

20/3/18

Το νομοσχέδιο για τις Δομές Εκπαίδευσης (αξιολόγηση εκπαιδευτικών, κατάργηση του θεσμού των σχολικών συμβούλων, επιλογή στελεχών εκπαίδευσης κλπ.)
Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το Σχέδιο Νόμου για την αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και, ειδικότερα, για τη θεσμοθέτηση των νέων δομών και την κατανομή των αρμοδιοτήτων τους, την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης και την αξιολόγηση των στελεχών αυτών.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 και ώρα 15:00.
1. ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΕΒΆΣΕΤΕ   ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΏ
2. ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ  ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
«ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται για την οργάνωση και τη στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του παρόντος Μέρους, για την εφαρμογή του νοούνται ως:
α) Στελέχη της εκπαίδευσης: τα στελέχη τα οποία επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ και τα οποία απαριθμούνται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 21.
β) Εκπαιδευτικοί: οι εκπαιδευτικοί των κλάδων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
γ) Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.): το  προσωπικό που προβλέπεται στο άρθρο 17 του ν. 3699/2008 (Α΄  199).
δ) Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.): το προσωπικό που προβλέπεται στο άρθρο 18 του ν. 3699/2008.   
 ε) Εκπαιδευτική υπηρεσία: η υπηρεσία στη δημόσια και στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και η προϋπηρεσία με την ιδιότητα του προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομισθίου, η οποία υπολογίζεται με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο.
στ) Διδακτική υπηρεσία:
 αα) η άσκηση διδακτικού έργου σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων και των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) που λειτουργούν στις μονάδες αυτές ή ως παραρτήματά τους,
ββ) οι άδειες κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου,
γγ) η διδακτική υπηρεσία σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και σε Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.),
δδ) η άσκηση διδακτικού έργου σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) ή σε Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) πριν την υπαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση, εφόσον έχει ασκηθεί αυτοδύναμο διδακτικό έργο σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών,
εε) η υπηρεσία υπό την ιδιότητα του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ή του Σχολικού Συμβούλου ή του Προϊσταμένου Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, του Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, του Προϊσταμένου ή μέλους του εκπαιδευτικού προσωπικού ή του Ε.Ε.Π. Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), του Προϊσταμένου ή του μέλους της Παιδαγωγικής Ομάδας Κέντρου Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.),  του υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ή Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού ή Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), του υπευθύνου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή αγωγής υγείας ή πολιτιστικών θεμάτων ή σχολικών δραστηριοτήτων σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, του υπευθύνου ή του αποσπασμένου εκπαιδευτικού σε Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείο Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), Γραφείο Συμβουλευτικής (ΓΡΑ.ΣΥ.), Ε.Κ.Φ.Ε., Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων (Σ.Σ.Ν.), Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), του Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (Σ.Ε.Π.), καθώς και του υπευθύνου σχολικών βιβλιοθηκών, οι οποίες λειτούργησαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.)
ζ) Εκπαιδευτική ή διδακτική υπηρεσία ή άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) ή Κ.Ε.Σ.Υ.: η εκπαιδευτική ή διδακτική υπηρεσία ή άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Κ.Ε.Σ.Υ., Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) ή Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), σε Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.), σε προγράμματα παράλληλης στήριξης και σε προγράμματα διδασκαλίας μαθητών στο σπίτι.
η)  Άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα: η άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα, περιλαμβανομένων των Δ.Υ.Ε.Π. που λειτουργούν στις μονάδες αυτές ή ως παραρτήματά τους, ή στις υπηρεσίες της περίπτ. ζ΄ ή υπό την ιδιότητα του προϊσταμένου ή του  μέλους της Παιδαγωγικής Ομάδας  Κ.Ε.Α. ή του υπευθύνου λειτουργίας ή του μέλους της Παιδαγωγικής Ομάδας Κ.Π.Ε.
θ) Πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια: η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια που πιστοποιείται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71).
ι) Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.): η εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε., η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με την περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Σ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 3
Περιφερειακές υπηρεσίεςπρωτοβάθμιας και δευ τεροβάθμιας εκπαίδευσηςτου Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι οποίες αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες που οργανώνουν και υποστηρίζουν την παροχή της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το έργο των εκπαιδευτικών είναι οι ακόλουθες:
α) οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που προβλέπονται στην περίπτ. ε΄ της παρ. 29 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78) και στο άρθρο 49 του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31), οργανικές μονάδες των οποίων αποτελούν οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 7 του ν. 1304/1982 (Α΄ 144), στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2043/1992 (Α΄ 79), στην υποποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 49 του π.δ. 18/2018 και στα άρθρα 51 και 52 του ίδιου π.δ., καθώς και τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) που ιδρύονται με το άρθρο 4,
β)  τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) που ιδρύονται με το άρθρο 6,
γ) τα Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) που προβλέπονται στο άρθρο 12,  
δ) τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 2986/2002 (Α΄ 24) και στην παρ. 9 του άρθρου 52 του π.δ. 18/2018,
ε) τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 1566/1985 (Α΄167), όπως μετονομάστηκαν με την παρ. 8 του άρθρου 46 του ν. 4186/2013 (Α’  193), και
στ) οι σχολικές μονάδες.
2. Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης λειτουργεί το Γραφείο Μειονοτικής Εκπαίδευσης που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2986/2002, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258).
3.  Οι Περιφερειακές Διευθύνεις Εκπαίδευσης υπάγονται στον Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ενώ οι λοιπές υπηρεσίες της παρ. 1 υπάγονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης υπάγονται στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ οι σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα Ε.Κ. και τα Ε.Κ.Φ.Ε. υπάγονται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
Άρθρο 4
Ίδρυση Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)
1. Στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ιδρύονται ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ως εξής:
α) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή.
β) Αττικής, ως εξής:
αα) 1ο με έδρα την Αθήνα και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ.  των  Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας,
ββ) 2ο με έδρα το Μαρούσι και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ.  των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας,
γγ) 3ο με έδρα το Αιγάλεω και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ.  των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας και Δυτικής Αττικής,
δδ) 4ο με έδρα τη Νέα Σμύρνη και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ.  των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας,
εε) 5ο με έδρα την Παιανία και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ.  των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και
στστ) 6ο  με έδρα τον Πειραιά και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ.  των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά.
γ) Βορείου Αιγαίου, ως εξής:
αα) 1ο με έδρα τη Μυτιλήνη και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ.  των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου και
ββ) 2ο με έδρα τη Χίο και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ.  των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου και Σάμου.
δ)  Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα.
ε) Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη.
στ) Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα.
ζ)  Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα.
η) Ιονίων Νήσων, ως εξής:
αα) 1ο με έδρα την Κέρκυρα και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ.   των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας και Λευκάδας και
ββ)  2ο με έδρα τη Αργοστόλι και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας και Ζακύνθου.
θ) Κεντρικής Μακεδονίας, ως εξής:
αα) 1ο με έδρα τη Θεσσαλονίκη και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής,
ββ) 2ο με έδρα τη Θεσσαλονίκη και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης,
γγ) 3ο με έδρα τη Βέροια και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ.  των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας και
δδ) 4ο με έδρα τις Σέρρες και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ.  των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και Κιλκίς.
ι) Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο.
ια) Νοτίου Αιγαίου, ως εξής:
αα) 1ο με έδρα τη Σύρο και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ.  των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων και
ββ) 2ο με έδρα τη Ρόδο και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ.  των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου.
ιβ) Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη.
ιγ) Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία.
2. Αποστολή των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. είναι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., ο συντονισμός των Κ.Ε.Σ.Υ., Κ.Ε.Α., και Ε.Κ.Φ.Ε. της περιοχής ευθύνης τους, η επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, η οργάνωση της επιμόρφωσης, καθώς και η υποστήριξη του συλλογικού προγραμματισμού και της ανατροφοδοτικής αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου σε περιφερειακό επίπεδο.
3. Για την επίτευξη της αποστολής τους, τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ασκούν, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Οργανώνουν και υλοποιούν επιμορφωτικά προγράμματα για τους εκπαιδευτικούς, σε επίπεδο περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης,  διεύθυνσης εκπαίδευσης, ομάδας σχολείων ή σχολικής μονάδας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), εφόσον πρόκειται για κεντρικά σχεδιασμένα επιμορφωτικά προγράμματα, ή με δικό τους σχεδιασμό για θέματα που προκύπτουν από την καταγραφή των αναγκών των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της περιοχής ευθύνης τους.
β) Οργανώνουν σεμινάρια επιμόρφωσης με τη συμμετοχή στελεχών των Κ.Ε.Σ.Υ., των Κ.Ε.Α. και των Ε.Κ.Φ.Ε., εκπαιδευτικών με αυξημένα προσόντα ή/και εμπειρία σε συγκεκριμένα θέματα, καθώς και μελών Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. ή/και επιστημονικών φορέων.
γ) Υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. της περιοχής ευθύνης τους στη διαδικασία συλλογικού προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και της  υλοποίησης και της ανατροφοδοτικής αποτίμησής του.
δ) Μελετούν συστηματικά τις εκθέσεις συλλογικού προγραμματισμού και ανατροφοδοτικής αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της περιοχής ευθύνης τους, με σκοπό την αποδελτίωση των αιτημάτων και των αναγκών των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση και υποστήριξη, και προβαίνουν στον κατάλληλο σχεδιασμό και συλλογικό προγραμματισμό του έργου  τους.
ε) Οργανώνουν την ενημέρωση των εκπαιδευτικών στα σύγχρονα επιστημονικά, παιδαγωγικά και διδακτικά θέματα, προάγοντας καλές πρακτικές και νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, καθώς και την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη.
στ) Ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς για τα προγράμματα σπουδών, τα νέα βιβλία, τις αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα και τους τρόπους αξιολόγησης μαθημάτων και μαθητών.
ζ) Μεριμνούν, σε συνεργασία με τα Κ.Ε.Σ.Υ., για:
αα) την εφαρμογή αντισταθμιστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση φαινομένων όπως η σχολική αποτυχία, η διαρροή μαθητών και ο σχολικός εκφοβισμός,  
ββ) την καταπολέμηση κάθε μορφής αποκλεισμού και διακρίσεων και την προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης, ενισχύοντας και στηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς με επιμορφώσεις, και
γγ) την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για γονείς, με στόχο την ενημέρωσή τους σε θέματα που αφορούν το γονεϊκό τους ρόλο, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ή/και άλλες υποστηρικτικές δομές της τοπικής κοινότητας.
η) Στηρίζουν, σε συνεργασία με τα Κ.Ε.Α., τη διοργάνωση καινοτόμων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων σε θέματα περιβάλλοντος, πολιτισμού και υγείας, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής και τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και Ε.Κ.
θ) Παρακολουθούν και στηρίζουν τη λειτουργία των σχολικών  εργαστηρίων και βιβλιοθηκών, υποστηρίζουν την αξιοποίηση του υλικού και του εξοπλισμού τους και εισηγούνται, εφόσον τους ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 1566/1985, για τον εκσυγχρονισμό των εποπτικών μέσων και του εργαστηριακού εξοπλισμού.
ι) Φροντίζουν για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων στο εκπαιδευτικό τους έργο, θέτοντας στη διάθεσή τους εκπαιδευτικό υλικό για αξιοποίηση.
ια) Διαμορφώνουν, από κοινού με τα Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε.) που προβλέπονται στο άρθρο 49 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), προγράμματα συνεργασίας των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., των ΚΕ.Σ.Υ. και των Κ.Ε.Α. με τα Α.Ε.Ι. της οικείας περιφέρειας.
4. Τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. υποστηρίζονται στο έργο τους από το Ι.Ε.Π. και τη Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που είναι αρμόδια για θέματα σπουδών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου και υποβάλλουν τον ετήσιο συλλογικό προγραμματισμό και την ανατροφοδοτική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου τους. Ειδικότερα, για τα θέματα που αφορούν στα εκκλησιαστικά σχολεία και τα μουσουλμανικά ιεροσπουδαστήρια, τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. υποστηρίζονται στο έργο τους από το Ι.Ε.Π. και την αρμόδια για θέματα θρησκευτικής διοίκησης Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στην οποία επίσης υποβάλλουν τον ετήσιο συλλογικό προγραμματισμό και την ανατροφοδοτική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου τους.
Άρθρο 5
Στελέχωση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
1. Για τη στελέχωση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. συνιστώνται πεντακόσιες τριάντα (530) θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, οι οποίες πληρούνται από εκπαιδευτικούς που επιλέγονται για τριετή θητεία σύμφωνα με  τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄  και διακρίνονται στους ακόλουθους κλάδους:
α) Νηπιαγωγών (ΠΕ 60): πενήντα έξι (56) θέσεις,
β) Δασκάλων (ΠΕ 70): εκατόν πενήντα πέντε (155) θέσεις,
γ) Θεολόγων (ΠΕ 01): έντεκα (11) θέσεις,
δ) Φιλολόγων (ΠΕ 02): πενήντα οκτώ (58) θέσεις,
ε) Μαθηματικών (ΠΕ 03): τριάντα μία (31) θέσεις,
στ) Φυσικών Επιστημών (ΠΕ 04): τριάντα μία (31) θέσεις,
ζ) Γαλλικής (ΠΕ05): οκτώ (8) θέσεις,
η) Αγγλικής (ΠΕ06): είκοσι (20) θέσεις,
θ) Γερμανικής (ΠΕ07): έξι (6) θέσεις,
ι) Καλλιτεχνικών (ΠΕ08): οκτώ (8) θέσεις,
ια) Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): είκοσι (20) θέσεις,
ιβ) Κοινωνικών Επιστημών (ΠΕ78) : έξι (6) θέσεις,
ιγ) Μουσικής (ΠΕ79): δέκα (10) θέσεις,
ιδ) Οικονομίας (ΠΕ80): έντεκα (11) θέσεις,
ιε) Πολιτικών Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων (ΠΕ81): τρεις (3) θέσεις,
ιστ) Μηχανολόγων (ΠΕ82): οκτώ (8) θέσεις,
ιζ) Ηλεκτρολόγων (ΠΕ83): έξι (6) θέσεις,
ιη) Ηλεκτρονικών (ΠΕ84): τρεις (3) θέσεις,
ιθ)Πληροφορικής (ΠΕ86): είκοσι (20) θέσεις,
κ) Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας (ΠΕ87): επτά (7) θέσεις,
κα) Γεωπονίας, Διατροφής και Περιβάλλοντος (ΠΕ88): τέσσερις (4) θέσεις,
κβ) Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΠΕ89): μία (1) θέση,
κγ) Θεατρικής Αγωγής (ΠΕ91): δύο (2) θέσεις,
κδ) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης: είκοσι (20) θέσεις,
κε) Εκπαίδευσης για την Αειφορία: είκοσι (20) θέσεις,
κστ) Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης (ΠΕ73): τρεις (3) θέσεις,
κζ) Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης: μία (1) θέση και
κη) Μουσουλμανικής Θρησκείας: μία (1) θέση.
Οι θέσεις των περιπτ. κστ΄, κζ΄ και κη΄ κατανέμονται στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ οι λοιπές θέσεις κατανέμονται στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της χώρας με την υπουργική απόφαση της περίπτ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18.
2. Σε κάθε ΠΕ.Κ.Ε.Σ. προΐσταται ο Οργανωτικός Συντονιστής, ο οποίος επιλέγεται με τον αναπληρωτή του μεταξύ των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του Κέντρου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 25. Ο Οργανωτικός Συντονιστής κάθε ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και ο αναπληρωτής του προέρχονται από διαφορετική βαθμίδα της εκπαίδευσης.
3. Κάθε Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου έχει την επιστημονική ευθύνη, για τα θέματα του κλάδου του, του συνόλου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. που υπάγονται στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αν στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. υπηρετούν περισσότεροι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ίδιου κλάδου, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ανατίθεται σε κάθε Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου η επιστημονική ευθύνη μίας ενότητας σχολικών μονάδων και Ε.Κ.  Αν στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. δεν προβλέπεται θέση Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ορισμένου κλάδου, την επιστημονική ευθύνη για τα θέματα του κλάδου  αυτού αναλαμβάνει Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου του ίδιου κλάδου άλλου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.  Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου που ορίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις  της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. όπου δεν προβλέπεται θέση Συντονιστή του οικείου κλάδου και να εισηγείται στα θέματα της αρμοδιότητάς του.
4.  Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ανατίθεται σε κάθε Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου η παιδαγωγική ευθύνη μίας ενότητας σχολικών μονάδων και Ε.Κ., πέραν της επιστημονικής ευθύνης που προβλέπεται στην παρ. 3.  
5. Η ανάθεση της επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 γίνεται με βάση τις προτιμήσεις των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και τη σειρά τους στον πίνακα επιλογής της περίπτ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21. Η παιδαγωγική ευθύνη νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων ανατίθεται αποκλειστικά σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων ΠΕ60 και  ΠΕ70, αντίστοιχα, και η παιδαγωγική ευθύνη των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ανατίθεται αποκλειστικά σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ενώ η παιδαγωγική ευθύνη των σχολικών μονάδων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και των Ε.Κ. ανατίθεται κατά προτεραιότητα σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων ΠΕ80 έως και ΠΕ89. Η επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανατίθεται αποκλειστικά σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του προηγούμενου εδαφίου έχουν την επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από κοινού με Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του κλάδου ΠΕ70.
6.  Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κάθε ΠΕ.Κ.Ε.Σ. συνεδριάζουν σε Ολομέλεια και, εξασφαλίζοντας τη συλλογική και διεπιστημονική συνέργεια στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, αποφασίζουν για:
α) την οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων,
 β) τον ετήσιο συλλογικό προγραμματισμό των δράσεων του Κέντρου, στην αρχή του σχολικού έτους, διατυπώνοντας συγκεκριμένους στόχους σχετικά με την επίτευξη της αποστολής του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 4,
γ) την παρακολούθηση του συλλογικού προγραμματισμού κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, με στόχο την επανεξέταση και ανατροφοδότηση του προγραμματισμού αυτού και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου και
 δ) την τελική ανατροφοδοτική αποτίμηση του ετήσιου συλλογικού προγραμματισμού δράσης, κατά τη λήξη του σχολικού έτους, με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί, τον εντοπισμό των δυσκολιών και προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση του προγραμματισμού και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος.
7. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) της περιφερειακής διεύθυνσης του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στο οποίο υπηρετεί ο Συντονιστής.  
Άρθρο 6
Ίδρυση Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)
Στην περιοχή ευθύνης κάθε Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύονται Κ.Ε.Σ.Υ., τα οποία υπάγονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ως εξής:
α) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:
αα) Δράμας με έδρα τη Δράμα,
ββ) Έβρου με έδρα την Αλεξανδρούπολη,
γγ) Καβάλας με έδρα την Καβάλα,
δδ) Ξάνθης με έδρα την Ξάνθη και
εε)  Ροδόπης με έδρα την Κομοτηνή.
β) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής:
αα) 1ο Α΄ Αθήνας με έδρα την Αθήνα,
ββ) 2ο Α΄ Αθήνας με έδρα την Αθήνα,
γγ) 1ο Β΄ Αθήνας με έδρα τη Νέα Ιωνία,
δδ) 2ο Β΄ Αθήνας με έδρα την Αγία Παρασκευή,
εε) 1ο Γ΄ Αθήνας με έδρα το Αιγάλεω,
στστ) 2ο Γ΄ Αθήνας με έδρα το Αιγάλεω,
ζζ) 1ο Δ΄ Αθήνας με έδρα τη Νέα Σμύρνη,
ηη) 2ο Δ΄ Αθήνας με έδρα τη Νέα Σμύρνη,
θθ) 1ο Ανατολικής Αττικής με έδρα το Κορωπί,
ιι) 2ο Ανατολικής Αττικής με έδρα το Κορωπί,
ιαια) Δυτικής Αττικής με έδρα την Ελευσίνα,
ιβιβ) 1ο Πειραιά με έδρα τον Πειραιά και
ιγιγ) 2ο Πειραιά με έδρα τον Πειραιά.
γ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου:
αα) Λέσβου με έδρα τη Μυτιλήνη,
ββ) Λήμνου με έδρα τη Μύρινα,
γγ) Σάμου με έδρα τη Σάμο και
δδ) Χίου με έδρα τη Χίο.
δ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας:
αα) Αιτωλοακαρνανίας με έδρα το Μεσολόγγι,
ββ) 1ο Αχαΐας με έδρα την Πάτρα,
γγ) 2ο Αχαΐας με έδρα την Πάτρα και
δδ) Ηλείας με έδρα τον Πύργο.
ε) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας:
αα) Γρεβενών με έδρα τα Γρεβενά,
ββ) Καστοριάς με έδρα την Καστοριά,
γγ) Κοζάνης με έδρα την Κοζάνη και
δδ)  Φλώρινας με έδρα τη Φλώρινα.
στ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου:
αα) Άρτας με έδρα την Άρτα,
ββ) Θεσπρωτίας με έδρα την Ηγουμενίτσα,
γγ) Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα και
δδ) Πρέβεζας με έδρα την Πρέβεζα.
ζ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας:
αα) Καρδίτσας με έδρα την Καρδίτσα,
ββ) Λάρισας με έδρα τη Λάρισα,
γγ) Μαγνησίας με έδρα το Βόλο και
δδ) Τρικάλων με έδρα τα Τρίκαλα.
η) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων:
αα) Ζακύνθου με έδρα τη Ζάκυνθο,
ββ) Κέρκυρας με έδρα την Κέρκυρα,
γγ)  Κεφαλληνίας με έδρα το Αργοστόλι και
δδ) Λευκάδας με έδρα τη Λευκάδα.
θ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας:
αα) Ημαθίας με έδρα τη Βέροια,
ββ) 1ο Α΄ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θέρμη,
γγ) 2ο Α΄ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θέρμη,
δδ) 1ο Β΄ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Σταυρούπολη,
εε) 2ο Β΄ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Σταυρούπολη,
στστ) Κιλκίς με έδρα το Κιλκίς,
ζζ) Πιερίας με έδρα την Κατερίνη,
ηη) Πέλλας με έδρα την Έδεσσα,
θθ) Σερρών με έδρα τις Σέρρες και
ιι) Χαλκιδικής με έδρα τον Πολύγυρο.
ι) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης:
αα) Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο,
ββ) Λασιθίου  με έδρα τον Άγιο Νικόλαο,
γγ) Ρεθύμνου με έδρα το Ρέθυμνο και
δδ) Χανίων με έδρα τα Χανιά.
ια) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου:
αα) Σύρου με έδρα τη Σύρο,
ββ) Νάξου με έδρα τη Νάξο,
γγ) Ρόδου με έδρα τη Ρόδο,
δδ) Καλύμνου με έδρα την Κάλυμνο και
εε) Κω με έδρα την Κω.
ιβ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου:
αα) Αργολίδας με έδρα το Ναύπλιο,
ββ) Αρκαδίας με έδρα την Τρίπολη,
γγ) Κορινθίας με έδρα την Κόρινθο,
δδ) Λακωνίας με έδρα τη Σπάρτη και
εε) Μεσσηνίας με έδρα την Καλαμάτα.
ιγ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας:
αα) Βοιωτίας με έδρα τη Λιβαδειά,
ββ) Ευβοίας με έδρα τη Χαλκίδα,
γγ) Ευρυτανίας με έδρα το Καρπενήσι,
δδ) Φθιώτιδας με έδρα τη Λαμία και
εε) Φωκίδας με έδρα την Άμφισσα.
Άρθρο 7
Αποστολή και αρμοδιότητες των Κ.Ε.Σ.Υ.

 
1. Αποστολή των Κ.Ε.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της περιοχής ευθύνης τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Κ.Ε.Σ.Υ. δραστηριοποιούνται στους τομείς της διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών, της διενέργειας εκπαιδευτικών αξιολογήσεων, του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, καθώς και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων ή των Ε.Κ., της διενέργειας ενημερώσεων και επιμορφώσεων και της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου.
2. Οι αρμοδιότητες που ασκούν τα Κ.Ε.Σ.Υ. για την επίτευξη της αποστολής τους έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό και είναι, ιδίως, οι ακόλουθες:
α) Σε επίπεδο διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών και αξιολόγησης:
αα) Η διερεύνηση ατομικών ή/και ομαδικών εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών, η αξιολόγηση του είδους των δυσκολιών και των πιθανών εκπαιδευτικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων φραγμών στη μάθηση και την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση που αντιμετωπίζει το σύνολο των μαθητών της σχολικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και των μαθητών από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
ββ) Η διερεύνηση και εισήγηση επί ζητημάτων που αφορούν:
i) την εγγραφή, κατάταξη και φοίτηση των μαθητών σε κατάλληλο σχολικό πλαίσιο,
ii) την αξιοποίηση συγκεκριμένων μεθόδων και μέσων περαιτέρω υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, και ενίσχυσης της ισότιμης πρόσβασης των μαθητών στην εκπαίδευση,
iii) την προώθηση των αρχών της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής,
iv) την παροχή τεχνικών βοηθημάτων και υπηρεσιών προηγμένης τεχνολογίας σε μαθητές και
v) την αντικατάσταση γραπτών δοκιμασιών των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με προφορικές ή άλλης μορφής δοκιμασίες στις ενδοσχολικές, προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις μεταλυκειακές σπουδές, στις εισαγωγικές πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και στις εξετάσεις του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.
 γγ) Η εισήγηση σε ζητήματα που αφορούν στην ίδρυση, κατάργηση, προαγωγή, υποβιβασμό, μετατροπή, συγχώνευση και μεταφορά, καθώς και την προσθήκη τομέων και ειδικοτήτων, των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και των Τ.Ε..
δδ) Η διερεύνηση αιτημάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης.
εε) Η διερεύνηση, σε ομαδικό επίπεδο, των αναγκών των σχολικών κοινοτήτων στο πεδίο του επαγγελματικού προσανατολισμού, καθώς και η διερεύνηση των αντίστοιχων αναγκών, σε ατομικό επίπεδο, για τους μαθητές των Β΄ και  Γ΄ τάξεων του Λυκείου.
β) Σε επίπεδο στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού:
αα) Η διατύπωση των βασικών αξόνων  των Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.), καθώς και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τις Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) που προβλέπονται στο άρθρο 10, όπου λειτουργούν, προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών παρεμβάσεων παιδαγωγικής και συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, προγραμμάτων πρώιμης εκπαιδευτικής παρέμβασης και πρόληψης, στοχευμένων δράσεων ενίσχυσης των γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων όλων των μαθητών, δράσεων ενδυνάμωσης συγκεκριμένων μελών ή ευάλωτων ομάδων της μαθητικής κοινότητας, καθώς και δράσεων που αποσκοπούν στην καλλιέργεια ευκαιριών προσωπικής ανάπτυξης, στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, στην επίτευξη της αυτοεκπλήρωσης και συνολικά στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των μαθητών εντός και εκτός της σχολικής κοινότητας.
ββ) Η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό:
i) Στους μαθητές, καθώς και στους γονείς ή κηδεμόνες τους:
i.α) Σε ομαδικό επίπεδο, με την παροχή υπηρεσιών που αφορούν στην υποστήριξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας στις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. ευθύνης τους, την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για ζητήματα σχετικά με την αγορά εργασίας, τα προγράμματα σπουδών της μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα συστήματα εισαγωγής σε αυτήν, καθώς και με την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και ομαλής μετάβασης στην ενήλικη ζωή και την αγορά εργασίας.
i.β) Σε ατομικό επίπεδο, με την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής για ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού που αφορούν στη συγκρότηση και τη βέλτιστη ανάπτυξη της προσωπικής και επαγγελματικής ταυτότητας των μαθητών των Β΄ και Γ΄ τάξεων του Λυκείου, στην υποστήριξη της αυτοαντίληψης και της αυτογνωσίας, στην ενδυνάμωση της δυνατότητας αντιμετώπισης δυσκολιών λήψης απόφασης και στην εν γένει μέριμνα σύνδεσης της λήψης απόφασης με τα στοιχεία της προσωπικότητας του συμβουλευόμενου μαθητή.
ii) Στους εκπαιδευτικούς, με την παροχή υπηρεσιών που αφορούν στην ευαισθητοποίηση και υποστήριξη για ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού.
γγ) Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων σε ζητήματα βέλτιστης διδακτικής πρακτικής, ανταπόκρισης στις ανάγκες των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αποδοχής της διαφορετικότητας και αξιοποίησης της ετερογένειας του μαθητικού πληθυσμού, προώθησης ενταξιακών πρακτικών, ανάπτυξης συνεργατικών δράσεων, καλλιέργειας βασικών δεξιοτήτων αποτελεσματικής επικοινωνίας, ψυχοκοινωνικής στήριξης όλων των μαθητών, ενδυνάμωσης συγκεκριμένων μελών ή ευάλωτων ομάδων της σχολικής κοινότητας και αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης.
δδ) Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών σε σχέση με ζητήματα υποστήριξης της σχολικής μάθησης, οργάνωσης της μελέτης και συνεργασίας με τη σχολική μονάδα.
γ) Σε επίπεδο υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων ή των Ε.Κ.:
αα) Η υποστήριξη ως προς την ενίσχυση των γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών, την πρόληψη της σχολικής διαρροής και τη δημιουργία μίας ασφαλούς και υποστηρικτικής σχολικής κουλτούρας που ευνοεί την ψυχοκοινωνική υγεία και τη συναισθηματική ευημερία των μαθητών.
ββ) Η υποστήριξη ως προς τη διατύπωση προτεραιοτήτων και στόχων ψυχοκοινωνικής στήριξης των μαθητών, καθώς και ως προς το σχεδιασμό ολιστικών πολιτικών και στρατηγικών σε σχέση με ψυχοκοινωνικά ζητήματα.
γγ) Ο εντοπισμός δομικών φραγμών και εμποδίων στην ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στη μάθηση και η εφαρμογή λοιπών επιστημονικών, παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και άλλων υποστηρικτικών μέτρων για το σύνολο των μαθητών της σχολικής κοινότητας.
δδ) Η υποστήριξη της υλοποίησης προγραμμάτων πρωτογενούς ή δευτερογενούς πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας.
εε) Η ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. με την οικογένεια και  τις υπηρεσίες παροχής ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης.
δ) Σε επίπεδο ενημέρωσης και επιμόρφωσης:
αα) Η ενημέρωση της σχολικής κοινότητας σε σχέση με καινοτόμες εθνικές, ευρωπαϊκές ή διεθνείς δράσεις και προγράμματα σχετικά με ψυχοκοινωνικά ζητήματα.
ββ) Η ενημέρωση της σχολικής κοινότητας σχετικά με προγράμματα αγωγής σταδιοδρομίας, συμβουλευτικής και προσανατολισμού, καθώς και μεταβολών σε επίπεδο εκπαιδευτικού συστήματος.
γγ) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων, σε συνεργασία με τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και Κ.Ε.Α., προς όφελος όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.
δδ) Η ανάπτυξη και διάδοση ενημερωτικού υλικού για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς και κηδεμόνες και την ευρύτερη κοινότητα για όλα τα παραπάνω ζητήματα.
εε) Η διατήρηση βιβλιοθήκης και αρχείου πληροφόρησης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σχετικά με ζητήματα ψυχοκοινωνικής και μαθησιακής υποστήριξης, επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής.
ε) Σε επίπεδο ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου: η προώθηση συνεργασιών ανάμεσα στις σχολικές μονάδες, τις οικογένειες, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και η ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα διαφορετικότητας, ψυχοκοινωνικής υγείας, επαγγελματικού προσανατολισμού και σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.
3. Τα Κ.Ε.Σ.Υ. ασκούν τις αρμοδιότητές τους υπό το συντονισμό του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και σε συνεργασία με τις λοιπές περιφερειακές δομές διοίκησης και υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ., όπου αυτές λειτουργούν.
Άρθρο 8
Όργανα διοίκησης των Κ.Ε.Σ.Υ.
1. Όργανα διοίκησης των Κ.Ε.Σ.Υ. είναι ο Προϊστάμενος και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού.
2. Ως Προϊστάμενος επιλέγεται εκπαιδευτικός ή μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄. Ο Προϊστάμενος ασκεί διοικητικά, επιστημονικά και παιδαγωγικά καθήκοντα και εποπτεύεται  ως προς την άσκηση των διοικητικών καθηκόντων του από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ενώ ως προς την άσκηση των επιστημονικών και παιδαγωγικών καθηκόντων του από το οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ., σύμφωνα με την παρ. 6. Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Σ.Υ. παρίσταται στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. που αφορούν το συλλογικό προγραμματισμό της δράσης του τελευταίου, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που καλείται να παραστεί.
3. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού αποτελείται από το σύνολο των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν στο Κ.Ε.Σ.Υ. και λειτουργεί ως διεπιστημονική ομάδα, η οποία οργανώνει το σύνολο των παρεμβάσεων του Κέντρου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Για τη βέλτιστη αντιμετώπιση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών και επιστημονικών θεμάτων, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού μπορεί να συγκροτεί διεπιστημονικές υποομάδες προσωπικού. Οι διεπιστημονικές υποομάδες δεν έχουν μόνιμο χαρακτήρα αλλά ο αριθμός, η σύνθεση, το έργο τους και η διάρκειά τους μπορεί να μεταβάλλονται ανάλογα με τα θέματα που αντιμετωπίζουν.  Τα σχετικά με τη λειτουργία των διεπιστημονικών υποομάδων, τις επισκέψεις των διεπιστημονικών υποομάδων στις σχολικές μονάδες και γενικότερα τα θέματα που αφορούν τη συνεργασία των υποομάδων αυτών με τις σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς καθορίζονται στον Ενιαίο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. που εκδίδεται σύμφωνα  με την περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18.
 4. Με ευθύνη του Προϊσταμένου του Κ.Ε.Σ.Υ., ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όποτε κρίνεται αναγκαίο και αποφασίζει ιδίως για:
α) κάθε θέμα που εμπίπτει στις αρμοδιότητές του και χρήζει ανταλλαγής απόψεων και λήψης αποφάσεων σε συλλογικό επίπεδο,
β) την αναζήτηση και εφαρμογή μεθόδων και προσεγγίσεων για την επίτευξη των γενικών και ειδικών σκοπών και αρμοδιοτήτων του,
γ) τον ετήσιο συλλογικό προγραμματισμό των δράσεων του Κέντρου, στην αρχή του σχολικού έτους, διατυπώνοντας συγκεκριμένους στόχους σχετικά με την επίτευξη της αποστολής του σύμφωνα με το άρθρο 7,
δ) την παρακολούθηση του συλλογικού προγραμματισμού, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, με στόχο την επανεξέταση και ανατροφοδότηση του προγραμματισμού αυτού και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου και
 ε) την τελική ανατροφοδοτική αποτίμηση του ετήσιου συλλογικού προγραμματισμού δράσης, κατά τη λήξη του σχολικού έτους, με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί, τον εντοπισμό των δυσκολιών και προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση του προγραμματισμού και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος.
5. Οι εκθέσεις του συλλογικού προγραμματισμού δράσης και της τελικής ανατροφοδοτικής αποτίμησης υποβάλλονται στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στοιχεία των εκθέσεων αυτών καταχωρούνται, με ευθύνη του Προϊσταμένου, στο πληροφοριακό σύστημα myschool, σε ειδικά διαμορφωμένα πεδία για το σκοπό αυτό.
6. Για την παρακολούθηση του συλλογικού προγραμματισμού δράσης και γενικότερα για την παιδαγωγική και επιστημονική εποπτεία του ΚΕ.Σ.Υ. από το οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ., με απόφαση της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. συγκροτείται τριμελής επιτροπή παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, έναν Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων  ΠΕ60 ή ΠΕ70 και έναν Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που προέρχεται από τους κλάδους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Άρθρο 9
Στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ.
1. Για τη στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ. συνιστώνται χίλιες εξήντα επτά (1.067) θέσεις προσωπικού, που κατανέμονται σε κλάδους ως εξής:
α) Εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.):
αα) Νηπιαγωγών (ΠΕ60): ογδόντα έξι (86) θέσεις,
ββ) Δασκάλων (ΠΕ70): εκατό εξήντα έξι (166) θέσεις, από τις οποίες  δύο (2) πληρούνται κατά προτεραιότητα από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης,
γγ) Φιλολόγων (ΠΕ02): ενενήντα τρεις (93) θέσεις και
δδ) Μαθηματικών (ΠΕ03): τριάντα οκτώ (38) θέσεις.
β) Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.):
αα) Ψυχολόγων (ΠΕ23): διακόσιες δέκα επτά (217) θέσεις, από τις οποίες  δύο (2) πληρούνται κατά προτεραιότητα από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης,
ββ) Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30): διακόσιες δέκα επτά (217) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) πληρούνται κατά προτεραιότητα από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης,
γγ) Λογοθεραπευτών (ΠΕ21): σαράντα επτά (47) θέσεις,
δδ) Φυσιοθεραπευτών (ΠΕ28): είκοσι τέσσερις (24) θέσεις,
εε) Εργοθεραπευτών (ΠΕ29): τριάντα τρεις (33) θέσεις,
στστ) Ειδικών στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών και στην ελληνική νοηματική γλώσσα (ΠΕ31): έξι (6) θέσεις και
γ) Εκπαιδευτικών όλων των κλάδων που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό: εκατόν σαράντα (140) θέσεις.
δ) Διοικητικών υπαλλήλων:
αα) ΠΕ 1 Διοικητικού: είκοσι έξι (26) θέσεις και
ββ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων: σαράντα πέντε (45) θέσεις.
 2. Η κάλυψη των θέσεων των περιπτ. α΄  και β΄ της παρ. 1 γίνεται με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών και μελών του Ε.Ε.Π., κατά περίπτωση, ύστερα από μετάθεση, απόσπαση ή διάθεση, ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον επτά ετών, από τα οποία τουλάχιστον τρία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Σ.Υ.  Η κάλυψη των θέσεων της περίπτ. γ΄ της ίδιας παραγράφου γίνεται με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό ύστερα από μετάθεση, απόσπαση ή διάθεση, ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον επτά ετών.
3.  Οι θέσεις της παρ. 1 για τις οποίες προβλέπεται η πλήρωση κατά προτεραιότητα από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης κατανέμονται με την υπουργική απόφαση της περίπτ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18  στα Κ.Ε.Σ.Υ. Ξάνθης και Ροδόπης. Οι λοιπές θέσεις της ίδιας παραγράφου κατανέμονται στα Κ.Ε.Σ.Υ. της χώρας με την ίδια υπουργική απόφαση.
4. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε οργανική θέση σε Κ.Ε.Σ.Υ., αρμόδιο είναι το οικείο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
Άρθρο 10
Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.)
1. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ιδρύονται Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης  (Σ.Δ.Ε.Υ.), τα οποία συγκροτούνται από σχολικές μονάδες και Ε.Κ. της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, και τα οποία αποσκοπούν στην ενδυνάμωση, στην προώθηση της συνεργασίας και στο συντονισμό του έργου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προαγωγή συνολικά της ψυχοκοινωνικής τους υγείας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται μία Σ.Μ.Ε.Α.Ε. που λειτουργεί ως το Κέντρο Υποστήριξης  κάθε Δικτύου.
2. Σε κάθε σχολική μονάδα  που ανήκει σε Σ.Δ.Ε.Υ. λειτουργεί Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), ως αρμόδιο όργανο για την εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των μαθητών και την υποστήριξη συνολικά της σχολικής κοινότητας. Η Ε.Δ.Ε.Α.Υ. συγκροτείται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή της Σ.Μ.Ε.Α.Ε.  που αποτελεί το Κέντρο Υποστήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ.
3. Κάθε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη με τους αναπληρωτές τους:
α) το διευθυντή της σχολικής μονάδας, ο οποίος επιτελεί ρόλο συντονιστή και ο οποίος αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του,
β) έναν εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε., που υπηρετεί στη σχολική μονάδα ή στο Κέντρο Υποστήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ.,
γ) έναν Ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23 που υπηρετεί στο Κέντρο Υποστήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ.,
δ) έναν Κοινωνικό Λειτουργό του κλάδου ΠΕ30 που υπηρετεί στο Κέντρο Υποστήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ. και
ε) τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τμημάτων του μαθητή  ή της ομάδας μαθητών που έχουν ανάγκη υποστήριξης.
4. Στις συνεδριάσεις των Ε.Δ.Ε.Α.Υ καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών στις περιπτώσεις που οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. συνεδριάζουν για τον σχεδιασμό  Ε.Π.Ε.,  καθώς και για την παροχή απόψεων σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο.
5.  Πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, η Ε.ΔΕ.Α.Υ. μπορεί να ζητά την τεκμηριωμένη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων επί των παρατηρούμενων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών δυσκολιών των προς αξιολόγηση και υποστήριξη μαθητών ή ομάδων μαθητών.
6. Όποτε κρίνεται απαραίτητο, η Ε.Δ.Ε.Α.Υ. μπορεί, κατά περίπτωση, να ζητά τη συνδρομή και μελών άλλων ειδικοτήτων του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν στο Κέντρο Υποστήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ.
7. Ως γραμματέας της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ορίζεται ο γραμματέας της σχολικής μονάδας και, αν δεν υπάρχει, εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε αυτή, ο οποίος προτείνεται από το σύλλογο διδασκόντων.
8.  Οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ασκούν ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:
α) Διενεργούν εκπαιδευτικές αξιολογήσεις του είδους των δυσκολιών και των πιθανών εκπαιδευτικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων φραγμών στη μάθηση που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένοι μαθητές και προτείνουν την παραπομπή στα Κ.Ε.Σ.Υ. των μαθητών για τους οποίους, ύστερα από την υποστήριξη στο σχολείο τους και την εφαρμογή βραχυχρόνιου προγράμματος παρέμβασης, κρίνεται ότι απαιτείται η έκδοση αξιολογικής έκθεσης. Για την παραπομπή των μαθητών απαιτείται καταρχήν η αίτηση των γονέων ή κηδεμόνων και η τεκμηριωμένη εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων, από την οποία προκύπτει  ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα του μαθητή και την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και εκτίθενται τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών.
β) Υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων σε σχέση με ζητήματα παιδαγωγικής ανταπόκρισης στην ετερογένεια του μαθητικού πληθυσμού, όπως η εφαρμογή μεθόδων διαφοροποιημένης διδασκαλίας, διαθεματικών και διεπιστημονικών προσεγγίσεων, ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, βιωματικής μάθησης και εναλλακτικών μορφών μάθησης.
γ) Διαμορφώνουν προγράμματα προσχολικής πρώιμης παρέμβασης, σε συνεργασία με τα Κ.Ε.Σ.Υ. ή τα δημόσια Ιατροπαιδαγωγικά (Ι.Π.Δ.) Κέντρα και οργανώνουν ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα για γονείς με παιδιά ηλικίας έως έξι ετών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων.
δ) Εξειδικεύουν τους βασικούς άξονες των Ε.Π.Ε., όπως αυτοί περιγράφονται από τα Κ.Ε.Σ.Υ. στις εκθέσεις αξιολόγησης, σε συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους και έχουν την ευθύνη παρακολούθησης της εφαρμογής τους, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του τμήματος φοίτησης του  μαθητή.
ε) Εισηγούνται και υποστηρίζουν την εκπαιδευτική κοινότητα ως σύνολο, σε ζητήματα που αφορούν την ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη μιας ομαδοσυνεργατικής κοινότητας μάθησης και την αντιμετώπιση φαινομένων όπως η σχολική διαρροή, η σχολική βία και καταστάσεις κρίσεως.
στ) Συνεργάζονται με τα Κ.Ε.Σ.Υ. σε όλα τα θέματα των αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με τα άρθρο 7 και, ιδίως,  ως προς τον σχεδιασμό και την εφαρμογή στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, σε ατομική ή ομαδική βάση, ως προς την υποστήριξη του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων και ως προς την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου.
ζ) Συντονίζουν και παρακολουθούν τις δράσεις κοινωνικής στήριξης των μαθητών και συνεργάζονται με κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων και, κατά περίπτωση, με λοιπούς φορείς, όπως Ι.Π.Δ. Κέντρα, άλλες δημόσιες υπηρεσίες της περιοχής τους που παρέχουν ιατρική ή ψυχολογική υποστήριξη, κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και με τις αρμόδιες δικαστικές  αρχές, όταν προκύπτουν σαφείς ενδείξεις προβλημάτων ψυχικής υγείας ή παιδικής κακοποίησης ή γονεϊκής παραμέλησης.
9. Οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. συνεργάζονται συστηματικά με το οικείο Κ.Ε.Σ.Υ., το οποίο έχει την ευθύνη υποστήριξης των δράσεών τους, μέσω:
α) της διενέργειας τακτικών τριμηνιαίων συναντήσεων μελών των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. με μέλη του προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ. και
β) έκτακτων συναντήσεων, στις περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμο από τον Προϊστάμενο του Κ.Ε.Σ.Υ., σε συνεργασία με το Διευθυντή της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. που αποτελεί το Κέντρο Υποστήριξης του οικείου Σ.Δ.Ε.Υ.
Άρθρο 11
Διασύνδεση των Κ.Ε.Σ.Υ. με τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ.
1. Τα Κ.Ε.Σ.Υ. διασυνδέονται με τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. ως εξής:
α) Κάθε εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. του Κ.Ε.Σ.Υ. αναλαμβάνει υπό την ευθύνη του μία ενότητα σχολικών μονάδων και λειτουργεί ως πρόσωπο επαφής και αναφοράς των μονάδων αυτών, ιδίως σχετικά με πιθανές παραπομπές μαθητών για τη διενέργεια αξιολογήσεων και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, τη διατύπωση αναγκών σε επίπεδο υποστήριξης της σχολικής κοινότητας, τη διενέργεια επιμορφώσεων και δράσεων ευαισθητοποίησης και την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού. Οι ενότητες σχολικών μονάδων του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται με απόφαση του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ.
 β) Σε κάθε σχολική μονάδα ορίζεται εκπαιδευτικός ως υπεύθυνος επικοινωνίας με το Κ.Ε.Σ.Υ., ο οποίος, σε συνεργασία με τον διευθυντή του σχολείου, έχει την ευθύνη για τον συντονισμό των αιτημάτων προς το Κ.Ε.Σ.Υ. και τη συνολική συνεργασία με αυτό. Ως υπεύθυνος επικοινωνίας με το Κ.Ε.Σ.Υ. ορίζεται ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε., όπου λειτουργεί ή αν δεν λειτουργεί, ορίζεται άλλος εκπαιδευτικός με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, κατά προτεραιότητα με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε.
2. Στις σχολικές μονάδες, την ευθύνη για τη σύνταξη και την υλοποίηση του βραχυχρόνιου προγράμματος παρέμβασης, την εξειδίκευση των βασικών αξόνων των Ε.Π.Ε. των μαθητών, όπως αυτοί περιγράφονται από τα Κ.Ε.Σ.Υ. στις εκθέσεις αξιολόγησης, σε συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, καθώς και την υποστήριξη και παρακολούθηση της εκπαιδευτικής και ψυχοκοινωνικής πορείας των μαθητών, έχουν οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. Στις σχολικές μονάδες που δεν λειτουργεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ., η αρμοδιότητα αυτή ανήκει σε ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών, η οποία υποστηρίζεται στο έργο της από το Κ.Ε.Σ.Υ. και η οποία συγκροτείται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και αποτελείται από τον διευθυντή ή τον υποδιευθυντή του σχολείου, τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό επικοινωνίας με το Κ.Ε.Σ.Υ. και τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος. Στις συνεδριάσεις των ομάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, καθώς και οι ίδιοι οι μαθητές όπου αυτό καθίσταται εφικτό, για την κατάθεση απόψεων για το σχεδιασμό Ε.Π.Ε. και για κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο.
3. Τα Κ.Ε.Σ.Υ. διενεργούν ατομικές αξιολογήσεις και εκδίδουν αξιολογικές εκθέσεις μαθητών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη από τις δράσεις διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών. Στις περιπτώσεις αυτές, οι μαθητές για τους οποίους προκύπτουν ενδείξεις ότι εμφανίζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αντιμετωπίζουν άλλες ψυχοκοινωνικού τύπου δυσκολίες, αξιολογούνται περαιτέρω από το Κ.Ε.Σ.Υ. αν κρίνεται σκόπιμο ύστερα από την εφαρμογή βραχυχρόνιου προγράμματος υποστήριξης.
β) Ύστερα από πρόταση των Ε.Δ.Ε.Α.Υ., όταν κρίνεται ότι μαθητές χρήζουν περαιτέρω αξιολόγησης και έκδοσης σχετικής γνωμάτευσης, παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους και την εφαρμογή βραχυχρόνιου προγράμματος παρέμβασης.
γ) Ύστερα από πρόταση της ομάδας εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών στις σχολικές μονάδες στις οποίες δεν λειτουργεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ., η οποία διατυπώνεται ύστερα από την εφαρμογή βραχυχρόνιου προγράμματος υποστήριξης.
δ) Ύστερα από αίτημα του γονέα ή κηδεμόνα προς το Κ.Ε.Σ.Υ. Στην περίπτωση αυτή το Κ.Ε.Σ.Υ. συνεργάζεται με το σχολείο, ενώ μπορεί, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να ζητά από τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή τις ομάδες εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών να εξετάσουν το ενδεχόμενο προηγούμενης εφαρμογής των περιπτ. β΄ και γ΄, αντίστοιχα.
 4. Για την αξιολόγηση και την έκδοση σχετικών αξιολογικών εκθέσεων από τα Κ.Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με την παρ. 3, απαιτείται:
α) η υποβολή σχετικού αιτήματος των γονέων ή κηδεμόνων προς το Κ.Ε.Σ.Υ. και
β) η τεκμηριωμένη εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων προς το Κ.Ε.Σ.Υ., από την οποία προκύπτει ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα του μαθητή, τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων, καθώς και το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο συντάχθηκε και υλοποιήθηκε από την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή την ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών που προβλέπεται στην παρ. 2.
5. Τα Κ.Ε.Σ.Υ. εκτός από αιτήματα ατομικής αξιολόγησης και υποστήριξης διερευνούν και άλλα αιτήματα, τα οποία υποβάλλονται από τους συλλόγους διδασκόντων των σχολικών μονάδων και τα οποία αφορούν στις αρμοδιότητές των Κέντρων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 7. Τα αιτήματα αυτά συνοδεύονται από το σχετικό πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων, το οποίο περιλαμβάνει την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της σχετικής παρέμβασης από πλευράς του Κ.Ε.Σ.Υ., καθώς και περιγραφική έκθεση των μέτρων που έχουν ληφθεί από το σχολείο σε σχέση με το προς παρέμβαση θέμα και τα σχετικά αποτελέσματα.
Άρθρο 12
Αποστολή και αρμοδιότητεςτων Κέντρων Εκπαίδευσης  για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.)
1. Τα Κ.Ε.Α., στα οποία μετατρέπονται τα υφιστάμενα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  (Κ.Π.Ε.) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 17, έχουν ως αποστολή:
α) την υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα σχετικά με την εκπαίδευση για την αειφορία, με έμφαση στο περιβάλλον και σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη, όπως η υγεία και ο πολιτισμός, και
β) τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της  τοπικής κοινωνίας, για τη διασφάλιση της αειφορικής διαχείρισης του περιβάλλοντος και την ανάδειξη βιώσιμων λύσεων στα τοπικά ζητήματα.
 2. Ο ρόλος των Κ.Ε.Α. είναι παιδαγωγικός, εκπαιδευτικός, επιστημονικός και ερευνητικός και για την εκπλήρωση της αποστολής τους ασκούν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Αναπτύσσουν και υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης τους, καθώς και σχολικών μονάδων άλλων περιοχών οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τα προγράμματα αυτά και οι δράσεις υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις των Κ.Ε.Α., σε επιλεγμένους κατάλληλους χώρους και στις σχολικές μονάδες.
β) Υιοθετούν και προβάλλουν επικοινωνιακές, ενεργητικές και αλληλεπιδραστικές διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις, οι οποίες υποστηρίζουν τη βιωματική και συμμετοχική μάθηση και είναι προσανατολισμένες στην ολιστική θεώρηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και πολιτιστικών θεμάτων.
γ) Υποστηρίζουν και καθοδηγούν τις σχολικές μονάδες σχετικά με:
αα) την ανάπτυξη και  την υλοποίηση  εκπαιδευτικού σχεδίου δράσης για το περιβάλλον και την αειφορία και την ενσωμάτωση των αρχών της αειφορίας  σε όλες τις λειτουργίες της σχολικής ζωής και
ββ) τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών σε ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και σε τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και διεθνή δίκτυα σχετικά με την εκπαίδευση  για την αειφορία, σε συνεργασία με τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
δ) Προωθούν τη διεπιστημονική, συστημική και διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, ώστε να συνδέεται σε ενιαίο πλαίσιο η εκπαίδευση με την περιβαλλοντική, κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική διάσταση της κοινωνίας.
 ε) Καταγράφουν σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται από τις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης τους, τα μελετούν και τα λαμβάνουν υπόψη για την προσαρμογή του  εκπαιδευτικό σχεδιασμού και του συλλογικού προγραμματισμού τους στις ανάγκες των σχολικών μονάδων που υποστηρίζουν.
στ) Παράγουν εκπαιδευτικό υλικό και το διαθέτουν στις σχολικές μονάδες και την τοπική κοινότητα, σε έντυπη ή/και ψηφιακή μορφή.
ζ) Αναπτύσσουν επιμορφωτικά προγράμματα, σε συνεργασία με τα  ΠΕ.Κ.ΕΣ. και παρέχουν επιμόρφωση σε εκπαιδευτικούς, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως.
η) Συνεργάζονται με Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Κέντρα και δημόσιους ή ιδιωτικούς επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς της περιοχής τους, για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη  ερευνητικών δράσεων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
θ) Διοργανώνουν, σε συνεργασία με τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και Κ.Ε.Σ.Υ.,  ημερίδες, εκδηλώσεις και επιστημονικά συνέδρια και συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα, καινοτόμες δράσεις  και διεθνή συνέδρια με θεματική αναφορά στην εκπαίδευση  για το περιβάλλον και την αειφορία.
ι) Ιδρύουν και συντονίζουν Δίκτυα (τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και διεθνή) του Κ.Ε.Α. και αποφασίζουν τη συμμετοχή τους σε Δίκτυα άλλων Κ.Ε.Α. ή σχολικών μονάδων.
Άρθρο 13
Οργάνωση και στελέχωση των Κ.Ε.Α.
1. Τα Κ.Ε.Α. στελεχώνονται από Παιδαγωγική Ομάδα αποσπασμένων εκπαιδευτικών με διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον επτά ετών στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι επιλέγονται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 18. Στην Παιδαγωγική Ομάδα, η οποία συγκροτείται για τριετή θητεία,  μετέχουν τουλάχιστον:  
α) δύο εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
β) δύο εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών ή ΠΕ70 Δασκάλων.
2.  Ο Προϊστάμενος κάθε Κ.Ε.Α. επιλέγεται μεταξύ των μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας  του Κέντρου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25. Ο Προϊστάμενος ασκεί διοικητικά, επιστημονικά και παιδαγωγικά καθήκοντα και εποπτεύεται ως προς την άσκηση των διοικητικών καθηκόντων του από τον  Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ενώ ως προς την άσκηση των επιστημονικών και παιδαγωγικών καθηκόντων του από το Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Α. παρίσταται στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του  οικείου Κ.Ε.Σ.Υ. που αφορούν στο συλλογικό προγραμματισμό της δράσης του τελευταίου, καθώς και όποτε καλείται στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
3. Με ευθύνη του Προϊσταμένου, η Παιδαγωγική Ομάδα του Κ.Ε.Α. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όποτε κρίνεται αναγκαίο και αποφασίζει ιδίως για:
α) τον ετήσιο συλλογικό προγραμματισμό των δράσεων του Κέντρου, στην αρχή του σχολικού έτους, διατυπώνοντας συγκεκριμένους στόχους σχετικά με την επίτευξη του έργου του σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται,
β) την παρακολούθηση του συλλογικού προγραμματισμού κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, με στόχο την επανεξέταση και την ανατροφοδότηση του προγραμματισμού αυτού και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου και
γ) την τελική ανατροφοδοτική αποτίμηση του ετήσιου συλλογικού προγραμματισμού δράσης, κατά τη λήξη του σχολικού έτους, με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί, τον εντοπισμό των δυσκολιών και προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση του προγραμματισμού και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος. Οι εκθέσεις του αρχικού συλλογικού προγραμματισμού δράσης και της τελικής ανατροφοδοτικής αποτίμησης υποβάλλονται στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
4. Η παρακολούθηση του συλλογικού προγραμματισμού δράσης και γενικότερα η παιδαγωγική και επιστημονική εποπτεία του Κ.Ε.Α. γίνεται από το Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου για την Αειφορία του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
5. Οι δαπάνες των χώρων λειτουργίας των Κ.Ε.Α. αντιμετωπίζονται από τους Δήμους, οι οποίοι μπορεί να επιχορηγούνται με πιστώσεις που εγγράφονται γι' αυτόν το σκοπό στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Για τη στέγαση των Κ.Ε.Α. μπορεί να διατίθενται σχολικά κτήρια που δεν χρησιμοποιούνται για στέγαση δημόσιων σχολείων, με απόφαση του οικείου Δημάρχου, ύστερα από πρόταση της οικείας δημοτικής επιτροπής παιδείας.
Άρθρο 14
Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
1.  Σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποσπάται με τριετή θητεία, ύστερα από επιλογή σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 18, ένας εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ 86, με οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ως Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, για την τεχνική υποστήριξη και την εφαρμογή της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. Στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Δυτικής Θεσσαλονίκης αποσπώνται σύμφωνα με το παρόν δύο εκπαιδευτικοί.
2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί με επταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες ή Ε.Κ. για πέντε τουλάχιστον έτη.
3. Οι Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών τοποθετούνται στα Τμήματα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στους προϊσταμένους των Τμημάτων αυτών και καθοδηγούνται για την άσκηση του εκπαιδευτικού και επιστημονικού τους έργου  από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του κλάδου ΠΕ 86  του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
Άρθρο 15
Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού
1. Σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποσπάται με τριετή θητεία, ύστερα από επιλογή σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 18, ένας εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ 11, με οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης,  ως Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, για την υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα σχολικών αθλητικών και συναφών δραστηριοτήτων, καθώς και σε θέματα που αφορούν στη διδασκαλία του μαθήματος Φυσικής Αγωγής. Στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Δυτικής Θεσσαλονίκης αποσπώνται σύμφωνα με το παρόν δύο εκπαιδευτικοί.
2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 14.
3. Οι Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού τοποθετούνται στα Τμήματα Εκπαιδευτικών Θεμάτων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στους προϊσταμένους των Τμημάτων αυτών και  καθοδηγούνται για την άσκηση του εκπαιδευτικού και επιστημονικού τους έργου  από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του κλάδου ΠΕ 11 του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
Άρθρο 16
Υπεύθυνοι Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)
1.  Τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) που λειτουργούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποτελούν κέντρα τεχνικής και οργανωτικής υποστήριξης της εργαστηριακής διδασκαλίας των φυσικών μαθημάτων, καθώς και παροχής συμβουλών για την οργάνωση των σχολικών εργαστηρίων στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για τη λειτουργία κάθε Ε.Κ.Φ.Ε. αποσπάται με τριετή θητεία, ύστερα από επιλογή σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 18, ένας εκπαιδευτικός του  κλάδου ΠΕ 04, με οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ως Υπεύθυνος του Κέντρου.
2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων του κλάδου ΠΕ04 που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 14.
3. Οι Υπεύθυνοι Ε.Κ.Φ.Ε. υπάγονται διοικητικά στον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και καθοδηγούνται για την άσκηση του εκπαιδευτικού και επιστημονικού έργου τους από το Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του κλάδου ΠΕ 04 του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
 
Άρθρο 17
Κατάργηση του θεσμού των σχολικών συμβούλωνκαι  μεταβολές υπηρεσιών και υπηρεσιακών μονάδων
1. Ο θεσμός του σχολικού συμβούλου, ο οποίος εισήχθη με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1304/1982, καταργείται.
2. Καταργούνται οι ακόλουθες υπηρεσίες ή οργανικές μονάδες υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:
α) τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.),  τα οποία  προβλέπονται στο άρθρο 29 του ν. 1566/1985 και στην παρ. 4 του άρθρου 49 του π.δ. 18/2018,
β) τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 4 και 12 του ν. 3699/2008 και στην παρ. 6 του άρθρου 49 του π.δ. 18/2018,
γ) τα Περιφερειακά Κέντρα Στήριξης Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.Σ.Ε.Σ.), τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188),
δ) οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων (Σ.Σ.Ν.), οι οποίοι προβλέπονται στο άρθρο 2 του ν. 1894/1990 (Α΄ 110) και στην παρ. 11 του άρθρου 52 του π.δ. 18/2018,
ε) τα Κέντρα Συμβουλευτικής – Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) και τα Γραφεία Σχολικού  Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), τα οποία προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2525/1997  και στην παρ. 12 του άρθρου 52 του π.δ. 18/2018,
στ) τα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), τα οποία προβλέπονται  στην παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2986/2002 και στην παρ. 10 του άρθρου 52 του π.δ. 18/2018,
ζ) οι Αθλητικές Ακαδημίες, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 41 του ν. 4186/2013,
η) τα Τμήματα Ε΄ Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Στ΄ Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Αυτοτελών Διευθύνσεων Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, τα οποία προβλέπονται στην περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2986/2002 και στις περιπτ. ε΄ και στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 50 του π.δ. 18/2018 και
θ) οι γραμματείες των σχολικών συμβούλων που προβλέπονται στην περίπτ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2986/2002.
3. Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.),  τα οποία έχουν ιδρυθεί σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 111 ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως ισχύει κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, και προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 49 του π.δ. 18/2018, μετατρέπονται στα Κ.Ε.Α. που προβλέπονται στο άρθρο 12.
Άρθρο 18
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1.  Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:
α) καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, του προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων και των συλλόγων εκπαιδευτικού προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ., καθώς και των εκπαιδευτικών,  του Ε.Ε.Π. και του διοικητικού προσωπικού των Κέντρων αυτών,  των Προϊσταμένων και των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α., των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και των σχολικών συμβουλίων και των συλλόγων των διδασκόντων,
β) καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα, τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία επιλογής  των εκπαιδευτικών που συγκροτούν τις Παιδαγωγικές Ομάδες των Κ.Ε.Α. και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα,
γ) εκδίδονται ενιαίοι Κανονισμοί Λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των Κ.Ε.Α. και των Κ.Ε.Σ.Υ., με τους οποίους καθορίζονται λεπτομερέστερα οι αρμοδιότητές τους και ρυθμίζονται εσωτερικά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους,
δ) ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη μεταφορά του προσωπικού των υπηρεσιών και των οργανικών μονάδων που καταργούνται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 17,
ε) καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα, τα κριτήρια, τα αρμόδια όργανα και οι διαδικασίες επιλογής και απόσπασης των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών,  Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού και Ε.Κ.Φ.Ε.,
στ) καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού και Ε.Κ.Φ.Ε.,
ζ) κατανέμονται οι θέσεις της παρ. 1 του άρθρου 5 και της παρ. 1 του άρθρου 9 στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και στα Κ.Ε.Σ.Υ., αντίστοιχα, ανάλογα με το πλήθος των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., των μαθητών και των εκπαιδευτικών που υποστηρίζουν,
η) καθορίζονται λεπτομερέστερα οι αρμοδιότητες των Ε.Δ.Ε.Α.Υ., ειδικότερα θέματα διασύνδεσής τους με τα Κ.Ε.Σ.Υ. και ο κανονισμός λειτουργίας τους,
θ) καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη συγκρότηση και τις αρμοδιότητες της επιτροπής παρακολούθησης που προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 8,
ι) καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης της εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό για την πλήρωση των θέσεων της περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 και
ια) καθορίζεται η περιοχή ευθύνης των Κ.Ε.Σ.Υ. που εδρεύουν στην ίδια έδρα.  
2. Τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών καθορίζονται σύμφωνα με την περίπτ. στ΄ της παρ. 1 ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που είναι αρμόδια για θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να συνιστώνται νέα ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ΚΕ.Σ.Υ., Κ.Ε.Α. και Ε.Κ.Φ.Ε. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μπορεί να συγχωνεύονται ή καταργούνται οι δομές του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και να μεταβάλλεται η έδρα τους.
4. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Οργανωτικού Συντονιστή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., καθορίζονται οι ενότητες των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. για την ανάθεση της επιστημονικής ευθύνης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5, καθώς και οι ενότητες των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. για την ανάθεση της  παιδαγωγικής ευθύνης σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου κατά κλάδο Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου.
Άρθρο 19
Μεταβατικές  διατάξεις
1. Τα αρχεία και οι με κάθε σχέση εργασίας οργανικές θέσεις προσωπικού, περιλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, των υπηρεσιών και οργανικών  μονάδων που καταργούνται με την παρ. 2 του άρθρου 17, καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί στις θέσεις αυτές, μεταφέρονται, ως εξής:
α) των Π.Ε.Κ., των ΠΕ.ΚΕ.Σ.Ε.Σ., των Τμημάτων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των γραμματειών των σχολικών συμβούλων, στα πλησιέστερα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
β) των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
γ) των ΚΕ.Δ.Δ.Υ., των Σ.Σ.Ν., των ΚΕ.ΣΥ.Π. και των ΓΡΑ.Σ.Ε.Π., στα Κ.Ε.Σ.Υ. της περιοχής ευθύνης των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αν στην ίδια περιοχή ευθύνης προβλέπονται περισσότερα από ένα Κ.Ε.Σ.Υ., η μεταφορά γίνεται στο πρώτο Κ.Ε.Σ.Υ. κατά τη σειρά που αναφέρονται στις περιπτώσεις του άρθρου 6.
2. Οι οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών,  Ε.Ε.Π. και διοικητικού προσωπικού των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. μεταφέρονται και εντάσσονται στις θέσεις προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ. που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 9, όπως αυτές κατανέμονται στα Κ.Ε.Σ.Υ. υποδοχής σύμφωνα με την περίπτ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18. Αν στα Κ.Ε.Σ.Υ. υποδοχής δεν προβλέπονται, ύστερα από την κατανομή, αντίστοιχες θέσεις προσωπικού, οι θέσεις που κατέχει το προσωπικό αυτό μεταφέρονται στα Κ.Ε.Σ.Υ. και μετατρέπονται σε προσωποπαγείς, οι οποίες διατηρούνται μέχρι τη με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση των προσώπων που τις κατέχουν. Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη του Ε.Ε.Π.,  κάτοχοι των προσωποπαγών αυτών θέσεων, μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ., εφόσον διαθέτουν τα λοιπά προσόντα που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 22.
3. Για τη μεταφορά των θέσεων και του προσωπικού που προβλέπεται στις παρ. 1 και 2 εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Το πάσης φύσης προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση στις υπηρεσίες και τις οργανικές μονάδες που καταργούνται  με την παρ. 2 του άρθρου 17, μεταφέρεται στις υπηρεσίες υποδοχής σύμφωνα με την παρ. 1 και υπηρετεί σε αυτές έως τη λήξη της απόσπασής του.
5. Υφιστάμενες μισθώσεις για τη στέγαση και λειτουργία των υπηρεσιών και οργανικών μονάδων που καταργούνται με την παράγραφο 2 του άρθρου 17  μπορεί να λύονται αζημίως για το Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 3130/2003 (Α΄ 76).
 6. Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών στις οποίες μεταφέρονται τα αρχεία, οι θέσεις και το προσωπικό των υπηρεσιών και οργανικών μονάδων που καταργούνται με την παρ. 2 του άρθρου 17, ευθύνονται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών μεταφοράς των κάθε μορφής αρχείων που τηρούνται στις καταργούμενες υπηρεσίες ή οργανικές μονάδες, καθώς και για την ασφαλή φύλαξη και μεταφορά των υλικών ή αξιών που ανήκουν στη δημόσια περιουσία. Για την υλοποίηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου, οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών υποδοχής εκδίδουν πράξεις και αναθέτουν την πραγματοποίηση υλικών ενεργειών σε υπαλλήλους των καταργούμενων υπηρεσιών και οργανικών μονάδων.
7. Συγχρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση πράξεις, που υλοποιούνται από τις υπηρεσίες ή τις οργανικές μονάδες που καταργούνται με την παρ. 2 του άρθρου 17, συνεχίζουν να υλοποιούνται από τις υπηρεσίες υποδοχής σύμφωνα με την παρ. 1, οι οποίες θεωρούνται καθολικοί διάδοχοι ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις πράξεις αυτές, καθώς και δικαιούχοι των τραπεζικών λογαριασμών των καταργούμενων υπηρεσιών ή οργανικών μονάδων για τη χρηματοδότηση των πράξεων αυτών. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνονται και όσα απορρέουν από συμβάσεις έργου μέχρι τη λήξη τους.
8. Οι σχολικοί σύμβουλοι, καθώς και οι υπηρεσίες και οι οργανικές μονάδες που καταργούνται σύμφωνα με την παρ.  2 του άρθρου 17, πλην των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, έως την επιλογή και τοποθέτηση των Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. κατά περίπτωση, ανάλογα με την υπηρεσία υποδοχής σύμφωνα με την παρ. 1.
9. Τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, έως την απόσπαση των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 14.
10. Η παύση της λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργανικών μονάδων που καταργούνται με την παρ. 2 του άρθρου 17 και η έναρξη της πλήρους λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των Κ.Ε.Σ.Υ. πραγματοποιείται το αργότερο έως την 1η-9-2018 και διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να παραταθεί έως έξι μήνες και για μία μόνο φορά, εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης ή απόσπασης των Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. ή των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.
11. Από την παύση της λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργανικών μονάδων που καταργούνται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 17, λήγουν οι θητείες των σχολικών συμβούλων, καθώς και των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης, των  κάθε είδους προϊσταμένων και του προσωπικού με θητεία των καταργούμενων υπηρεσιών ή υπηρεσιακών μονάδων.  Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Σχολικών Συμβούλων, έως τη λήξη της θητείας τους, αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. στην περιοχή αρμοδιότητας του οποίου κατέχουν οργανική θέση.  
12. Τα μέλη των Παιδαγωγικών Ομάδων και οι υπεύθυνοι λειτουργίας των Κ.Π.Ε. που μετατρέπονται σε Κ.Ε.Α. σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 17, υπηρετούν στα Κέντρα αυτά και ασκούν τις αρμοδιότητές τους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, έως τη συγκρότηση των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α. και τον ορισμό των Προϊσταμένων τους, οπότε και λήγει η θητεία τους. Το διοικητικό προσωπικό και τα αρχεία των Κ.Π.Ε. παραμένουν στα Κ.Ε.Α. Τα Κ.Ε.Α. συνεχίζουν να υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση πράξεις που υλοποιούνται από τα Κ.Π.Ε. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 7.
13. Οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. που προβλέπονται στο άρθρο 4 του ν. 3699/2008 λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έως τη συγκρότηση των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος νόμου.
14. Οι θητείες των εκπαιδευτικών που υπηρετούν με απόσπαση κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ως υπεύθυνοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σχολικών δραστηριοτήτων αγωγής υγείας και πολιτιστικών θεμάτων στις διευθύνσεις εκπαίδευσης λήγουν την 31η-8-2018.
15. Όπου στις διατάξεις που διέπουν τις διαδικασίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προβλέπεται η συμμετοχή Σχολικού Συμβούλου, από τη λήξη της θητείας τους νοείται η συμμετοχή Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου.
16. Όπου στις διατάξεις του π.δ. 1/2003 (Α΄ 1) προβλέπεται η συμμετοχή σε υπηρεσιακό συμβούλιο: α) Σχολικού Συμβούλου Ειδικής Αγωγής, β) Σχολικού Συμβούλου αα) προσχολικής αγωγής ή ββ) δημοτικής εκπαίδευσης  και γ) Σχολικού Συμβούλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  από τη λήξη της θητείας των Σχολικών Συμβούλων νοείται η συμμετοχή: α) Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, β) Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων αα) Νηπιαγωγών (ΠΕ 60) ή ββ) Δασκάλων (ΠΕ 70) και γ) Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα. Όπου στις ίδιες διατάξεις προβλέπεται η συμμετοχή σε υπηρεσιακό συμβούλιο Προϊσταμένου Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τη λήξη της θητείας των Προϊσταμένων αυτών νοείται η συμμετοχή Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που προέρχεται από κλάδο της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.
17. Όπου στις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται λήξη θητείας ή παύση άσκησης καθηκόντων, αυτή επέρχεται αζημίως για το Δημόσιο.
18.  Έως την πλήρωση της θέσης του Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης υπάγονται στον Γενικό Γραμματέα του ίδιου Υπουργείου.
Άρθρο 20
Μισθολογικές διατάξεις
1. Η περίπτ. β΄ της παρ. 1  του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Προϊστάμενοι Εκπαίδευσης:
βα) Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, εννιακόσια (900) ευρώ.
ββ) Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ.
βγ) Οργανωτικοί Συντονιστές των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.
βδ) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, τετρακόσια  (400) ευρώ.
βε) Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
βστ) Διευθυντές Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων, Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων, Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων και Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), τριακόσια (300) ευρώ. Εφόσον τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια διαθέτουν τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) μαθητές και οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) τριάντα (30) μαθητές, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
βζ) Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διακόσια ενενήντα (290) ευρώ.
βη) Διευθυντές Γυμνασίων, Επαγγελματικών Σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Δημόσιων Ι.Ε.Κ., Ειδικών Γυμνασίων, Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων, τετραθέσιων και άνω γενικών και ειδικών Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, καθώς και Εργαστηριακών Κέντρων, διακόσια πενήντα (250) ευρώ. Εφόσον τα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης διαθέτουν τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) μαθητές και οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τριάντα (30) μαθητές, τριακόσια (300) ευρώ.
βθ) Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων, Εργαστηριακών Κέντρων,  Σ.Δ.Ε. και Δημόσιων Ι.Ε.Κ., Υπεύθυνοι Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων, Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.), εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
βι) Προϊστάμενοι Μονοθέσιων, Διθέσιων και Τριθέσιων Δημοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγείων και Παιδικών Σταθμών, εκατό (100) ευρώ.»
2.  Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου ως προς το επίδομα θέσης ευθύνης που καταβάλλεται στους Οργανωτικούς Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και τους Προϊσταμένους των ΚΕ.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α. αρχίζει από την επιλογή και τοποθέτησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Έως τη λήξη της θητείας τους σύμφωνα με τις παρ. 11 και 12 του άρθρου 19, οι Σχολικοί Σύμβουλοι, οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, οι Προϊστάμενοι  των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και οι υπεύθυνοι των Κ.Π.Ε. λαμβάνουν το επίδομα θέσης ευθύνης που προβλέπεται στην περίπτ. β΄ της παρ. 1  του άρθρου 16 του ν. 4354/2015, όπως ισχύει κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 21
Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δ πευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
1. Για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών της εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης, με βάση αξιολογικούς πίνακες επιλογής και προτάσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Για την επιλογή και τοποθέτηση στις παραπάνω θέσεις, τα αρμόδια σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 26 όργανα καταρτίζουν τους ακόλουθους αξιολογικούς πίνακες επιλογής, οι οποίοι, ύστερα από την κύρωσή τους ισχύουν για τρία έτη:
α) Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης,
β) Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
γ) Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
δ) Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου,
ε) Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ.
στ) Διευθυντών νηπιαγωγείων,
ζ) Διευθυντών δημοτικών σχολείων,
η) Διευθυντών γυμνασίων,
θ) Διευθυντών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.),
ι) Διευθυντών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.),
ια) Διευθυντών Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.),
ιβ) Διευθυντών Ειδικών Νηπιαγωγείων,
ιγ) Διευθυντών Ειδικών Δημοτικών Σχολείων,
ιδ) Διευθυντών γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.),
ιε) Διευθυντών λυκείων Ε.Α.Ε.,
ιστ) Διευθυντών Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων ή Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων ή Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων,
ιζ) Προϊσταμένων πειραματικών νηπιαγωγείων,
ιη) Διευθυντών πειραματικών δημοτικών σχολείων,
ιθ) Διευθυντών πειραματικών και πρότυπων γυμνασίων,
κ) Διευθυντών πειραματικών και πρότυπων γενικών λυκείων,
κα) Διευθυντών μουσικών σχολείων,
κβ) Διευθυντών καλλιτεχνικών σχολείων και
κγ) Διευθυντών Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)
3. Τα αρμόδια σύμφωνα με το άρθρα 25 και 26 όργανα καταρτίζουν προτάσεις για την επιλογή και τοπο¬θέτηση των ακόλουθων στελεχών της εκπαίδευσης:
α) Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,
β) Προϊσταμένων των Κ.Ε.Α.,
γ) Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
δ) Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων νηπιαγωγείων,
ε) Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων,
στ) Προϊσταμένων Ειδικών Νηπιαγωγείων,
ζ) Προϊσταμένων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων,
η) Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
θ) Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
ι) Υποδιευθυντών Ε.Κ.,
ια) Υπευθύνων τομέων Ε.Κ.,
ιβ) Υποδιευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
ιγ) Υποδιευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
ιδ) Προϊστάμενου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
4. Οι πίνακες των περιπτ. α΄ έως δ΄ της παρ. 2 κυρώνονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι λοιποί πίνακες της ίδιας παραγράφου κυρώνονται από τους οικείους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης.
Άρθρο 22
Προϋποθέσεις επιλογής
1. Προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης, πλην των στελεχών της παρ. 7,  είναι η κατοχή του βαθμού Α΄, καθώς και η πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου η οποία τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ 86.
2. Ως Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί με δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες για δέκα τουλάχιστον έτη. Ως Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας.
3. Ως Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου επιλέγονται εκπαιδευτικοί των οικείων κλάδων με δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες για δέκα τουλάχιστον έτη και οι οποίοι διαθέτουν γνώση ξένης γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2, η οποία τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων για τους οποίους η γνώση ξένης γλώσσας αποτελεί προσόν διορισμού. Ως Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου για την Αειφορία επιλέγονται εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων, ενώ ως Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή στη σχολική ψυχολογία ή μέλη του Ε.Ε.Π. με  πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.  Ως Συντονιστές Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα, με δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα για δέκα τουλάχιστον έτη στο μειονοτικό πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων της αντίστοιχης βαθμίδας. Ως Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Μουσουλμανικής Θρησκείας επιλέγεται εκπαιδευτικός με δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, ο οποίος έχει ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί δέκα τουλάχιστον έτη στα μουσουλμανικά ιεροσπουδαστήρια σε μάθημα μουσουλμανικής θρησκευτικής ειδίκευσης. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις για τη θέση Συντονιστή Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή τη θέση Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Μουσουλμανικής Θρησκείας, μπορεί να είναι υποψήφιοι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας ή χωρίς τη γνώση ξένης γλώσσας.
4. Ως Προϊστάμενοι Κ.Ε.Σ.Υ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί ή Ε.Ε.Π. των κλάδων που προβλέπονται στις περιπτ. α΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9, με δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες για δέκα τουλάχιστον έτη και οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα που απαιτούνται για την τοποθέτηση στα Κ.Ε.Σ.Υ. σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου.
5. Ως Προϊστάμενοι Κ.Ε.Α. επιλέγονται εκπαιδευτικοί με δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες για δέκα τουλάχιστον έτη.
6.  Ως Διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στη βαθμίδα αυτή, οι οποίοι έχουν ασκήσει για οκτώ τουλάχιστον έτη διδακτικά καθήκοντα στην πρωτοβάθμια ή/και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση συνολικά. Από τα ανωτέρω οκτώ έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων, τα τρία τουλάχιστον πρέπει να έχουν ασκηθεί σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας, συμπληρώνοντας σε αυτά τουλάχιστον το 50% του υποχρεωτικού τους ωραρίου, με την επιφύλαξη της περίπτ. ζ΄. Ειδικά για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., εκτός των εκπαιδευτικών, μπορεί να επιλέγονται ως διευθυντές και μέλη Ε.Ε.Π. με δέκα τουλάχιστον έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Κ.Ε.Σ.Υ.,  από τα οποία τρία τουλάχιστον έτη πρέπει να έχουν υπηρετηθεί σε αντίστοιχη με την προς κάλυψη θέση Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της οικείας βαθμίδας εκπαίδευσης.
Ειδικότερα:
α) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών δημοτικών σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο π.δ. 323/1993 (Α΄ 139) και στην υπ’ αρ.  172260/Ε1/17.10.2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3391).
β) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών νηπιαγωγείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 60.
γ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Ε.Κ. μπορεί να είναι:
αα) Για τις θέσεις Διευθυντών γυμνασίων, ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ., εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων  ΠΕ01 έως και ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40 και  ΠΕ78 έως και ΠΕ91.
ββ) Για τις θέσεις Διευθυντών Ε.Κ., εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ80 έως και ΠΕ90.
δ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. μπορεί να είναι:
αα) για θέσεις Διευθυντών των δημοτικών σχολείων Ε.Α.Ε., μόνιμοι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν σε αυτά, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών του π.δ. 323/1993, εφόσον έχουν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Κ.Ε.Σ.Υ., καθώς και τα μέλη του Ε.Ε.Π.
ββ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας Ε.Α.Ε. (Γυμνάσια Ε.Α.Ε., Λύκεια Ε.Α.Ε., Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια ή Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια ή Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια και Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), μόνιμοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40 και ΠΕ78 έως και ΠΕ91, εφόσον έχουν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Σ.Υ., καθώς και τα μέλη του Ε.Ε.Π. Επιπλέον και μόνο για τις θέσεις Διευθυντών των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων και εκπαιδευτικοί του π.δ. 323/1993, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου. Εκπαιδευτικοί κλάδου δασκάλων με οργανική θέση σε Ε.Ε.Ε.ΕΚ. μπορούν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και για θέση διευθυντή σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
γγ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών νηπιαγωγείων Ε.Α.Ε. μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου νηπιαγωγών, εφόσον έχουν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Σ.Υ.,   καθώς και τα μέλη του Ε.Ε.Π.
ε) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί κάτοχοι τίτλου ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της χώρας προέλευσης της πλειονότητας των μαθητών, σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.
στ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών στα μουσικά ή καλλιτεχνικά σχολεία μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί που έχουν τα ειδικά προσόντα που απαιτούνται για την τοποθέτηση στα σχολεία αυτά.
ζ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών των πειραματικών και πρότυπων σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί που έχουν τα προσόντα που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118).
7. Ως Προϊστάμενοι διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, υποδιευθυντές δημοτικών σχολείων και υποδιευθυντές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε οργανική θέση στη μονάδα την οποία αφορά η επιλογή.
Ειδική προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση υποδιευθυντή και υπευθύνου τομέα Ε.Κ. είναι ο εκπαιδευτικός να ανήκει σε κλάδο ή ειδικότητα που προβλέπεται για το Ε.Κ.
Ως υποδιευθυντές Ε.Κ., στα οποία ασκούνται διακόσιοι πενήντα τουλάχιστον μαθητές και τα οποία εξυπηρετούν τουλάχιστον δύο ΕΠΑ.Λ. που λειτουργούν σε διαφορετικό κύκλο λειτουργίας (πρωινό κύκλο, απογευματινό κύκλο, εσπερινό κύκλο), καθώς και ως υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, οι οποίοι υπηρετούν σε σχολική μονάδα, η οποία εξυπηρετείται από το Ε.Κ. και δεν έχουν κριθεί ως υπεράριθμοι, κατά το χρόνο της επιλογής.
Ειδικά για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ως υποδιευθυντές μπορεί να επιλέγονται και μέλη Ε.Ε.Π. με οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε οργανική θέση στη Σ.Μ.Ε.Α.Ε. την οποία αφορά η επιλογή.
Αν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.
8. Ως Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί με δεκαετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης. Ως Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ως Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40 και ΠΕ78 έως και ΠΕ91. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις των προηγούμενων εδαφίων, μπορεί να είναι υποψήφιοι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας. Ως Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης επιλέγεται εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ70 με δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ο οποίος έχει ασκήσει διδακτικά καθήκοντα  σε σχολικές μονάδες για τουλάχιστον δέκα έτη, από τα οποία τουλάχιστον έξι  σε μειονοτικά δημοτικά σχολεία της Θράκης.
9. Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26) ή για τον οποίον συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα. Επίσης, δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός, του οποίου τα πιστοποιητικά των αντικειμενικών κριτηρίων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή αναληθή με σκοπό την παραπλάνηση της υπηρεσίας, καθώς και εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου  31.
10. Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του επόμενου της επιλογής έτους αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης.
11. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής της παρ. 9 δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.
Άρθρο 23
Κριτήρια επιλογής
1. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες της παρ. 2 του άρθρου 21 με βάση το άθροισμα των μονάδων, τις οποίες συγκεντρώνουν σύμφωνα με την κατά το άρθρο 24 αποτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων:
α) επιστημονική συγκρότηση,
β) διοικητική και διδακτική εμπειρία,
γ) διοικητική και εκπαιδευτική επάρκεια και
δ)  προσωπικότητα και γενική συγκρότηση.
2. Τα κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης της παρ. 3 του άρθρου 21 είναι η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, η  επιστημονική συγκρότησή του, η διοικητική και διδακτική εμπειρία, η ικανότητα του να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιδεικνύει συνεργατικότητα και να επιλύει προβλήματα, ιδίως διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά και λειτουργικά, η συνεισφορά του στη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, η συμμετοχή του στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων, καθώς και οι ικανότητες διοίκησης ή/ και οργάνωσης εκπαιδευτικών ή παιδαγωγικών δράσεων.
Άρθρο 24
Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής
1. Για την κατάταξη στους πίνακες επιλογής της παρ. 2 του άρθρου 21, τα κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης αποτιμώνται με 45 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.
2. Το κριτήριο της  επιστημονικής συγκρότησης αξιολογείται με 17 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
α) Τίτλοι σπουδών: 9 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
αα) Διδακτορικό δίπλωμα: 6 μονάδες.
ββ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 3,5 μονάδες.
γγ) Τίτλος Διδασκαλείου Εκπαίδευσης: 3 μονάδες.
δδ) Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. πριν την υπαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση: 3 μονάδες.
 εε) Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 1,5 μονάδες.
Η κατοχή περισσότερων του ενός μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών αξιολογείται κατ’ ανώτατο όριο με 5 μονάδες και στην περίπτωση αυτή δεν μοριοδοτείται η κατοχή τίτλου διδασκαλείου εκπαίδευσης.
Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και τίτλου διδασκαλείου εκπαίδευσης αξιολογείται με 4,5 μονάδες.
Η κατοχή των τίτλων της παρούσας περίπτωσης αξιολογείται εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση πτυχίου που οδήγησε στο διορισμό στην εκπαίδευση.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.).
β) Γνώση Τ.Π.Ε. B΄ Επιπέδου: 1 μονάδα.
γ) Γνώση ξένων γλωσσών: 1,50 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
αα) Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2: 0,80  μονάδες. Οι υποψήφιοι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου δεν μοριοδοτούνται σύμφωνα με την παρούσα υποπερίπτωση.
ββ) Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2: 0,40 μονάδες. Οι υποψήφιοι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου μοριοδοτούνται για την πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2 με 0,80 μονάδες, ενώ για τη γνώση και τρίτης ξένης γλώσσας του ίδιου επιπέδου μοριοδοτούνται με 0,40 μονάδες.
γγ) Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου ανώτερου του Β2: 1 μονάδα.   
 δδ) Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου ανώτερου  του Β2: 0,50 μονάδες.
Η γνώση της ξένης γλώσσας που αποτέλεσε προσόν διορισμού για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ34 και ΠΕ40 δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης και δεν μοριοδοτείται.
δ) Επιμόρφωση: 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο, η οποία κατανέμεται ως εξής:
αα) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.), Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.), Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) / Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.): 0,5 μονάδες.
ββ) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. διάρκειας τουλάχιστον 300 ωρών ή / και εννεάμηνης διάρκειας: 0,5 μονάδες.
Οι  βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά της παρούσας περίπτωσης αξιολογούνται εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό.
ε) Διδακτικό - επιμορφωτικό έργο:  1  μονάδα κατ’ ανώτατο όριο, η οποία κατανέμεται ως εξής:
αα) Αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε Α.Ε.Ι. ή στα Τ.Ε.Ι. πριν την υπαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση ή στη Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.: 0,5 μονάδες ανά εξάμηνο.
 ββ) Συμμετοχή ως επιμορφωτής σε επιμορφωτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: 0,1 μονάδες ανά 10 ώρες.
 στ) Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, την ευθύνη υλοποίησης των οποίων έχουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.): 0,5 μονάδες για κάθε εξάμηνο συμμετοχής και έως 1 μονάδα.
ζ) Συγγραφικό έργο και εισηγήσεις σε συνέδρια: 2,5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
αα) Συγγραφή σχολικών εγχειριδίων: 0,5 μονάδες για κάθε εγχειρίδιο και έως 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο.
ββ) Δημοσίευση άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά: 0,25 μονάδες για κάθε άρθρο και έως 1,5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Στην περίπτωση ομαδικής συγγραφής λαμβάνεται το ήμισυ της μοριοδότησης.
γγ) Εισηγήσεις σε πρακτικά συνεδρίων που οργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Α.Ε.Ι. ή άλλους εποπτευόμενους από το Υπουργείο αυτό φορείς ή επιστημονικούς φορείς ή επιστημονικά περιοδικά: 0,2 μονάδες για κάθε εισήγηση και έως 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο. Στην περίπτωση ομαδικής εισήγησης λαμβάνεται το ήμισυ της μοριοδότησης.
δδ) Συμμετοχή σε ομάδα σύνταξης Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών – Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ  - Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ή αναμόρφωσης – εξορθολογισμού Προγραμμάτων Σπουδών του Ι.Ε.Π. ή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.): 0,25 μονάδες ανά πρόγραμμα και έως 0,5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
3. Το κριτήριο της διοικητικής και διδακτικής εμπειρίας αξιολογείται με 13 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
α) Διοικητική εμπειρία: 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
αα) Άσκηση καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, Διευθυντή Εκπαίδευσης ή Προϊσταμένου Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: 1 μονάδα ανά έτος και έως 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
ββ) Άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου Τμήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή Κ.Ε.Σ.Υ. ή  Κ.Δ.Α.Υ. ή  ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή διευθυντή σχολικής μονάδας: 0,5 μονάδες ανά έτος και έως 2 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
γγ) Άσκηση καθηκόντων Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ή Σχολικού Συμβούλου, υποδιευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. ή υπευθύνου τομέα Ε.Κ., Προϊσταμένου Κ.Ε.Α. ή Υπευθύνου Λειτουργίας Κ.Π.Ε.: 0,3 μονάδες ανά έτος και έως 1,5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
δδ) Άσκηση καθηκόντων υπευθύνου σχολικών δραστηριοτήτων, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων ή προϊσταμένου ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., Ε.Κ.Φ.Ε., ΚΕ.ΣΥ.Π., ΓΡΑ.ΣΥ. ή ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.: 0,25 μονάδες ανά έτος και έως 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο.
 β) Διδακτική εμπειρία: 10 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
αα) Άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολικές μονάδες, Ε.Κ., Σ.Δ.Ε. και δημόσια Ι.Ε.Κ.:  1 μονάδα για κάθε έτος πέραν των 10 ετών.
ββ) Διδακτική υπηρεσία υπό την ιδιότητα του Σχολικού Συμβούλου ή Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, του Προϊστάμενου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων, του υπευθύνου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή αγωγής υγείας ή πολιτιστικών θεμάτων ή σχολικών δραστηριοτήτων, του υπεύθυνου και των αποσπασμένων εκπαιδευτικών σε ΚΕ.ΣΥ.Π., ΓΡΑ.Σ.Ε.Π., ΓΡΑ.ΣΥ., Ε.Κ.Φ.Ε., ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., Σ.Σ.Ν., του υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ή Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, του Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων, του υπευθύνου σχολικών βιβλιοθηκών, οι οποίες λειτούργησαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.), καθώς και του Διευθυντή και Υποδιευθυντή Ι.Ε.Κ.: 1 μονάδα για κάθε έτος και έως 2 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
4. Το κριτήριο της διοικητικής και εκπαιδευτικής επάρκειας αποτιμάται με 5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο ως εξής:
α) Για τους εκπαιδευτικούς που έχουν διατελέσει σε θέση στελέχους  της εκπαίδευσης, αποτιμάται με βάση τις εκθέσεις αξιολόγησης που συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄.
β) Για τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, αξιολογείται από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής στο πλαίσιο της προσωπικής συνέντευξης που προβλέπεται στην παρ. 5.
5.  Το κριτήριο της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης αποτιμάται με 10 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Το κριτήριο αυτό αξιολογείται με προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής, μέσω της οποίας εκτιμώνται η παιδαγωγική και οργανωτική συγκρότηση, η συστηματική ενημέρωση και συμμετοχή στην επιστημονική κοινότητα και  η επικοινωνιακή και εκφραστική ικανότητα στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον. Η συνέντευξη περιλαμβάνει παρουσίαση από τον υποψήφιο σχεδίου προβληματισμού και δράσης με αναφορά σε θέμα παιδαγωγικού ενδιαφέροντος και ερωτήσεις των μελών του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής προς τον υποψήφιο.  Για την αξιολόγηση χρησιμοποιείται τύπος συνέντευξης με τη χρήση έντυπων υποδειγμάτων που περιλαμβάνουν τα αξιολογούμενα στοιχεία και τη στάθμισή τους και υποχρεώνουν κάθε μέλος του συμβουλίου να δώσει ξεχωριστή και αιτιολογημένη βαθμολογία. Η συνέντευξη ενώπιον του συμβουλίου επιλογής μαγνητοφωνείται για να διασφαλίζεται η διαφάνεια και το απομαγνητοφωνημένο κείμενο προσαρτάται στα σχετικά πρακτικά.
6. Το συμβούλιο επιλογής μπορεί με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο που από τη συνέντευξη διαπιστώνεται ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων του στελέχους της εκπαίδευσης.
Άρθρο 25
Αρμόδια όργανα και διαδικασία επιλογής

 
1. Οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και οι αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του Υπουργού για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόταση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής της παρ. 3 του άρθρου 26.
2. Οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Α. ορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκλησή του για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόταση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής της παρ. 3 του άρθρου 26.
3. Οι  Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκλησή του για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), αντίστοιχα, το οποίο συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26. Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκλησή του για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόταση του οικείου Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.
4. Οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων, καθώς και οι υποδιευθυντές και οι υπεύθυνοι των τομέων Ε.Κ. επιλέγονται από το αρμόδιο σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 υπηρεσιακό συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του οικείου συλλόγου διδασκόντων, η οποία διατυπώνεται σε συνεδρίαση από την οποία απέχουν οι υποψήφιοι, καθώς και οι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί. Η πρόταση, μαζί με το πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων, διαβιβάζονται από τον διευθυντή της σχο¬λικής μονάδας ή του Ε.Κ. στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμ¬βούλιο,  το οποίο, ύστερα από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης, προτείνει στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης την τοποθέτηση των υποδιευθυντών ή υπευθύνων τομέων Ε.Κ. Αν σε σχολική μονάδα προβλέπεται και δεύτερος υποδιευθυντής, σύμφωνα με την παρ. 7 του Κεφ. Α΄ του άρθρου 11 του ν. 1566/1985, ο σύλλογος διδασκόντων προτείνει και τη σειρά τοποθέτησης των δύο υποδιευθυντών (υποδιευθυντής Α΄ και Β΄). Αν ο σύλλογος διδασκόντων δεν διατυπώσει σχετική πρόταση, το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο καθορίζει τη σειρά των υποδιευθυντών.
5.  Τα λοιπά στελέχη επιλέγονται από το συμβούλιο που είναι αρμόδιο για την επιλογή σύμφωνα με το άρθρο 26.
Άρθρο 26
Συμβούλια επιλογής
1. H κατάρτιση των πινάκων επιλογής και η επιλογή των διευθυντών ή προϊσταμένων σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και η επιλογή των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και των υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Ε.Κ., πραγματοποιείται από τα Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε., στα οποία συμμετέχουν επιπλέον ένας Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου που προέρχεται από την οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης και ένας εκπαιδευτικός με δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης, ο οποίος υπηρετεί με οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα επιπλέον μέλη του προηγούμενου εδαφίου ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
2. Στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συνιστάται Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής, το οποίο συνεδριάζει με εννεαμελή ή ενδεκαμελή σύνθεση για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, αντίστοιχα. Το Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους:
α) Ένα μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ο οποίος ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης ως Πρόεδρος.
β) Τρία μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.
γ) Έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)
δ) Δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό.
ε) Δύο ή τέσσερις αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών, ως εξής:
αα) Για την επιλογή περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης, στο Συμβούλιο συμμετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) και οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), οι οποίοι αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους στα συμβούλια αυτά.
 ββ) Για την επιλογή διευθυντών πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο Συμβούλιο συμμετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή στο Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., αντίστοιχα, οι οποίοι αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους στα συμβούλια αυτά.   
3. Στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης συνιστάται Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α., το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η συγκρότηση κάθε Συμβουλίου έχει ως εξής:
α) Για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων Νηπιαγωγών (ΠΕ60), Δασκάλων (ΠΕ70) και Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης (ΠΕ73), το Συμβούλιο συνεδριάζει με επταμελή σύνθεση, αποτελούμενο από τα ακόλουθα μέλη που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους:
αα) τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
ββ) δύο μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.,
γγ) έναν Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
δδ) έναν διευθυντή σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και
εε) τους δύο αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., οι οποίοι αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους στο συμβούλιο αυτό.
β) Για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των κλάδων Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Μουσουλμανικής Θρησκείας, το Συμβούλιο συνεδριάζει με επταμελή σύνθεση, αποτελούμενο από τα ακόλουθα μέλη που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους:
αα) τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με την υποπερίπτ. αα΄ της προηγούμενης περίπτωσης,
ββ) τα μέλη της υποπερίπτ. ββ΄ της προηγούμενης περίπτωσης,
γγ) έναν Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
δδ) έναν διευθυντή σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
εε) τους δύο αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., οι οποίοι αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους στα συμβούλια αυτά.
γ) Για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των κοινών κλάδων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ 86 και ΠΕ91) και του Προϊσταμένου Κ.Ε.Α., το Συμβούλιο συνεδριάζει με ενδεκαμελή σύνθεση, αποτελούμενο από τα ακόλουθα μέλη που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους:
αα) τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με την υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. α΄,
ββ) τα μέλη της υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. α΄ και
γγ) τα μέλη των υποπεριπτ. γγ΄ έως και εε΄ των περιπτ. α΄ και β΄.
δ) Για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση και των Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ., το Συμβούλιο συνεδριάζει με δεκατριαμελή σύνθεση, αποτελούμενο από τα ακόλουθα μέλη που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους:
 αα) τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου σύμφωνα με την περίπτ. γ΄ και
ββ) τους δύο αιρετούς εκπροσώπους των μελών του Ε.Ε.Π. στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), οι οποίοι αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους στα συμβούλια αυτά.
4.  Με την απόφαση συγκρότησης των συμβουλίων των παρ. 2 και 3  ορίζεται και ο γραμματέας τους με τον αναπληρωτή του. Ως γραμματέας ορίζεται διοικητικός υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ή αποσπασμένος στις υπηρεσίες αυτές εκπαιδευτικός.
5.  Η θητεία του προέδρου, των μελών και του γραμματέα των συμβουλίων των παρ. 3 και 4 αρχίζει με τη συγκρότηση των συμβουλίων επιλογής και είναι τριετής.
6. Ο αριθμός των μελών των συμβουλίων που ορίζονται από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο του συνόλου των μελών.
7. Κάθε μέλος συμβουλίου επιλογής, με εξαίρεση τον πρόεδρο, αναλαμβάνει τη μελέτη συγκεκριμένου αριθμού φακέλων υποψηφίων που του ανατίθενται από το συμβούλιο και προετοιμάζει σχετική τεκμηριωμένη εισήγηση για κάθε υποψήφιο. Η κατανομή των φακέλων των υποψηφίων στα μέλη του συμβουλίου γίνεται κατά τυχαίο τρόπο.
8. Μέλος συμβουλίου που είναι ταυτόχρονα υποψήφιος για οποιαδήποτε από τις προς πλήρωση θέσεις δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις του σε καμία φάση της διαδικασίας κρίσης και επιλογής. Αν ο Πρόεδρος έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει ο αναπληρωτής του.
 9. Στα μέλη των συμβουλίων δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτά, εκτός των οδοιπορικών τους. Οι συνεδριάσεις των συμβουλίων γίνονται με φυσική παρουσία των μελών τους.
Άρθρο 27
Χρόνος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων
1. Με την επιφύλαξη των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 25, η προκήρυξη για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης εκδίδεται ως εξής:
α) από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις θέσεις των στελεχών που επιλέγονται από το Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 26,
β) από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για τις θέσεις των στελεχών που επιλέγονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 και
γ) από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις θέσεις των στελεχών που επιλέγονται από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή το Π.Υ.Σ.Δ.Ε., αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26.
2. Οι προκηρύξεις για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης εκδίδονται τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη λήξη της εκάστοτε θητείας και αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή των  Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο διαδίκτυο, ανάλογα με το όργανο που είναι αρμόδιο για την προκήρυξη σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Με την προκήρυξη καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην προκήρυξη.
3. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης υποβάλλουν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχουν οργανική θέση αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας, στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών τους προσόντων δικαιολογητικά, ως εξής:
α) Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη θέση του Διευθυντή μίας μόνο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
β) Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις ενός μόνο κλάδου Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
γ) Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
δ) Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις δύο  κατ’ ανώτατο όριο Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
ε) Οι υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις του συνόλου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., αντίστοιχα, μίας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση, ο επιλεγείς διευθυντής σχολικής μονάδας πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του διευθυντή στη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ. όπου έχει επιλεγεί.
στ) Οι υποψήφιοι για τις θέσεις προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη θέση μίας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
ζ) Οι υποψήφιοι για τις θέσεις προϊσταμένων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις των σχολικών μονάδων στις οποίες κατέχουν οργανική θέση.
η) Οι υποψήφιοι για τις θέσεις υποδιευθυντών σχολικών μονάδων μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις των σχολικών μονάδων όπου κατέχουν οργανική θέση. Σε κάθε περίπτωση, ο επιλεγείς υποδιευθυντής σχολικής μονάδας πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του υποδιευθυντή στη σχολική μονάδα όπου έχει επιλεγεί.
θ) Οι υποψήφιοι για τις θέσεις υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Ε.Κ. μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις αντίστοιχες θέσεις σε Ε.Κ., τα οποία εξυπηρετούν τις σχολικές μονάδες στις οποίες κατέχουν οργανική θέση και δεν έχουν κριθεί υπεράριθμοι, με την προϋπόθεση να έχουν υπηρετήσει σε Ε.Κ. για δύο τουλάχιστον σχολικά έτη, είτε ως στελέχη, είτε ως εκπαιδευτικοί, με ωράριο τουλάχιστον οκτώ διδακτικών ωρών την εβδομάδα. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες ως διευθυντές, υποδιευθυντές και υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ., πρέπει να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης στο Ε.Κ. όπου έχουν τοποθετηθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής.
ι) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για να είναι υποψήφιοι για θέσεις υποδιευθυντών ΕΠΑ.Λ. και υποδιευθυντών ή υπευθύνων τομέων Ε.Κ. έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για μία μόνο θέση, είτε για θέση υποδιευθυντή ΕΠΑ.Λ., είτε για θέση υποδιευθυντή Ε.Κ., είτε για θέση υπευθύνου τομέα Ε.Κ.
4. Με την αίτηση υποψηφιότητας δηλώνεται και η σειρά προτίμησης των υποψηφίων για την τοποθέτησή τους στις θέσεις για τις οποίες θέτουν υποψηφιότητα, εφόσον είναι περισσότερες από μία.
Άρθρο 28
Κατάρτιση αξιολογικών πινάκων επιλογής

 
1. Το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής, σε συνεδρίασή του που πραγματοποιείται εντός δέκα ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων που προβλέπεται στην προκήρυξη, επιλέγει τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει τους σχετικούς αλφαβητικούς πίνακες. Το συμβούλιο κοινοποιεί τους πίνακες στην αρμόδια οργανική μονάδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων ή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανάλογα με το όργανο που είναι αρμόδιο για την προκήρυξη, η οποία τους κοινοποιεί στους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν γραπτώς ένσταση κατά των πινάκων εντός τριών εργάσιμων ημερών από την κοινοποίησή τους.
2. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την παραλαβή τους, το συμβούλιο κρίνει αιτιολογημένα τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.
3. Το συμβούλιο επιλογής καταρτίζει πίνακες των υποψηφίων με αξιολογική σειρά σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περιπτ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 23. Οι πίνακες κοινοποιούνται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 στους υποψηφίους, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν γραπτές αντιρρήσεις σε προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών. Το συμβούλιο, ύστερα από την αιτιολογημένη κρίση επί των ενστάσεων, αναπροσαρμόζει τους πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.
4. Στη συνέχεια το συμβούλιο επιλογής ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη. Μετά το πέρας της συνέντευξης κάθε μέλος του συμβουλίου καταγράφει αιτιολογημένα τις μονάδες με τις οποίες βαθμολόγησε τον υποψήφιο κατά τη διαδικασία της συνέντευξης. Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου στο κριτήριο της περίπτ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 23, καθώς και στο κριτήριο της περίπτ. γ΄ της ίδιας παραγράφου για τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν διατελέσει σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης, είναι για κάθε κριτήριο ο μέσος όρος των μονάδων με τις οποίες τον βαθμολόγησαν τα παρόντα μέλη του συμβουλίου. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.
5. Μετά το πέρας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, το συμβούλιο επιλογής καταρτίζει με αξιολογική σειρά ενιαίους πίνακες επιλογής με βάση τις συνολικές μονάδες κάθε υποψηφίου. Για την επιλογή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου καταρτίζονται ενιαίοι πίνακες επιλογής ανά κλάδο. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων στα επιμέρους κριτήρια.  
6. Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού μονάδων, προηγείται στον αξιολογικό πίνακα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στα κριτήρια κατά τη σειρά που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 23.
7. Μετά το πέρας της διαδικασίας, ο πρόεδρος του συμβουλίου επικυρώνει τα αναλυτικά πρακτικά που τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών από τον γραμματέα του συμβουλίου.
8. Εντός πέντε ημερών από την κατάρτισή τους οι τελικοί πίνακες επιλογής υποβάλλονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στο αρμόδιο όργανο για την κύρωσή τους, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 21.
Άρθρο 29
Τοποθέτηση στελεχών εκπαίδευσης
1. Η τοποθέτηση των στελεχών της εκπαίδευσης πραγματοποιείται  με βάση την σειρά κατάταξής τους στον οικείο αξιολογικό πίνακα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 ή την πρόταση του αρμόδιου οργάνου επιλογής  σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, σε συνδυασμό με τη σειρά προτίμησής τους,  η οποία δηλώνεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 27.
2. Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Περιφερειακών Διευθυντών  Εκπαίδευσης και Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Συμβουλίου Επιλογής. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης ή Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, καλούνται, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Υπουργού, οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής άλλων περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης ή άλλων διευθύνσεων εκπαίδευσης της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης, αντίστοιχα, που δεν έχουν τοποθετηθεί, να δηλώσουν ενδιαφέρον. Η τοποθέτηση  γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Συμβουλίου Επιλογής.  
3. Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου περιφερειακού συμβουλίου επιλογής. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις, καλούνται οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής των λοιπών περιφερειακών διευθύνσεων να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές. Η τοποθέτηση γίνεται κατά τη σειρά των συνολικών μονάδων αποτίμησης και με βάση τις δηλωθείσες προτιμήσεις.
4. Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου περιφερειακού συμβουλίου επιλογής. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις, καλούνται οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής των λοιπών Κ.Ε.Σ.Υ. της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές. Η τοποθέτηση γίνεται κατά τη σειρά των συνολικών μονάδων αποτίμησης και με βάση τις δηλωθείσες προτιμήσεις.
5. Η τοποθέτηση σε κενές και κενούμενες θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. γίνεται με απόφαση του οικείου  Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26. Σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων σε κάποιες σχολικές μονάδες τοποθετούνται, εφόσον εκ νέου το δηλώσουν, υποψήφιοι που δεν έχουν τοποθετηθεί κατά τη σειρά κατάταξής τους στον πίνακα. Για τον σκοπό αυτόν καλούνται να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης. Αν μετά το πέρας της διαδικασίας των προηγούμενων εδαφίων παραμένουν κενές θέσεις, οι θέσεις αυτές προκηρύσσονται εκ νέου και μπορούν γι’ αυτές να υποβάλουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας από τον προβλεπόμενο στο άρθρο 22.
6. Η τοποθέτηση των προϊσταμένων νηπιαγωγείων ή δημοτικών σχολείων σε κενές και κενούμενες θέσεις πραγματοποιείται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26.
7. Η τοποθέτηση των υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων, καθώς και των υποδιευθυντών και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ. πραγματοποιείται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26.
8.  Αν ύστερα από την ολοκλήρωση των διαδικασιών των προηγούμενων παραγράφων δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες στελεχών της εκπαίδευσης, τότε η επιλογή γίνεται με την εκ νέου προκήρυξη των θέσεων.
Άρθρο 30
Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας
1. Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της εκπαίδευσης γίνεται για τριετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων στελεχών.
2. Οι τοποθετηθέντες σε θέσεις στελεχών της  εκπαίδευσης, από την ανάληψη υπηρεσίας στη θέση του στελέχους  διαγράφονται από τον οικείο πίνακα επιλογής και θεωρείται αυτοδικαίως ότι έχουν παραιτηθεί από άλλη θέση στελέχους της εκπαίδευσης που τυχόν κατέχουν.
3. Με εξαίρεση την επιλογή σε θέσεις υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, προϊσταμένων ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, καθώς και υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Ε.Κ., δεν επιτρέπεται η επιλογή για τρίτη συναπτή θητεία σε όμοια θέση στελέχους της εκπαίδευσης. Ως όμοιες θέσεις για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου νοούνται στο σύνολό τους οι θέσεις των περιπτώσεων της παρ. 2 του άρθρου 21, καθώς και οι θέσεις των περιπτ. α΄ έως γ΄ της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, ξεχωριστά για κάθε περίπτωση.
4. Οι θέσεις διευθυντών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που προκηρύσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, αφορούν σε σχολικές μονάδες οργανικότητας τεσσάρων θέσεων και άνω. Διευθυντής σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η λειτουργικότητα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών εντός του μηνός Σεπτεμβρίου κάτω των τεσσάρων τμημάτων, ορίζεται για το σχολικό έτος αυτό προσωρινά ως Προϊστάμενος της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας. Ο ορισμός αυτός γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. που συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26. Από την έκδοση της ανωτέρω απόφασης και έως τη λήξη του σχολικού έτους το επίδομα, το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας, καθώς και η μοριοδότηση της θέσης προσαρμόζονται ανάλογα.
5.  Οι θέσεις προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που προκηρύσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, αφορούν σε σχολικές μονάδες οργανικότητας δύο και τριών θέσεων. Προϊστάμενος διθέσιας ή τριθέσιας σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η λειτουργικότητα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών εντός του μηνός Σεπτεμβρίου σε τέσσερα τμήματα και άνω, ορίζεται για το σχολικό έτος αυτό προσωρινά ως αναπληρωτής διευθυντής της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου.
6. Οι θέσεις υποδιευθυντών σχολικών μονάδων που προκηρύσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, αφορούν τις σχολικές μονάδες που ορίζονται στις παρ. 6 και 7 του Κεφ. Α΄ του άρθρου 11 του ν. 1566/1985.  Αν ο αριθμός των μαθητών της σχολικής μονάδας, όπως διαμορφώνεται εντός του μηνός Σεπτεμβρίου, καθώς και κατά τη λήξη του Α΄ τετραμήνου για τα ΕΠΑ.Λ., δεν δικαιολογεί τον ορισμό ενός ή περισσότερων υποδιευθυντών, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης αναστέλλεται η άσκηση των καθηκόντων του υποδιευθυντή ή των υποδιευθυντών που πλεονάζουν. Αν έχουν τοποθετηθεί υποδιευθυντές Α΄ και Β’, θεωρείται ως πλεονάζων κατά προτεραιότητα ο υποδιευθυντής Β΄. Αν ο αριθμός των μαθητών, όπως διαμορφώνεται εντός του μηνός Σεπτεμβρίου, καθώς και κατά τη λήξη του Α΄ τετραμήνου για τα ΕΠΑ.Λ., δικαιολογεί τον ορισμό ενός ή περισσότερων υποδιευθυντών σε σχολική μονάδα για την οποία δεν είχε προκηρυχθεί τέτοια θέση, επιλέγονται και τοποθετούνται ένας ή περισσότεροι υποδιευθυντές, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου για  το υπόλοιπο της τρέχουσας θητείας κατά το οποίο εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις των παρ. 6 και 7, κατά περίπτωση, του Κεφ. Α΄ του άρθρου 11 του ν. 1566/1985.
Άρθρο 31
Απαλλαγή στελεχών της εκπαίδευσηςα πό την άσκηση των καθηκόντων τους
1. Με απόφαση του οργάνου που είναι αρμόδιο για την τοποθέτηση, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου που είναι αρμόδιο για την κατάρτιση του αξιολογικού πίνακα ή της πρότασης, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 21, αντίστοιχα, τα στελέχη της εκπαίδευσης μπορεί να απαλλάσσονται από την άσκηση των καθηκόντων τους:
α) για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους, ή
β) για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.
2. Το οικείο συμβούλιο γνωμοδοτεί αφού τηρηθεί η διαδικασία ακρόασης ενώπιόν του.
3. Τα στελέχη της εκπαίδευσης δεν επιτρέπεται να λάβουν εκπαιδευτική άδεια για μεταπτυχιακές σπουδές ή για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, αν προηγουμένως δεν απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης.
Άρθρο 32
Μεταθέσεις - τοποθετήσειςτων στελεχών της εκπαίδευσης  μετά τη λήξη της θητείας
1. Στελέχη της εκπαίδευσης μπορούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους να μετατίθενται με αίτησή τους ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών. Στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση ύστερα από τη λήξη της θητείας τους.
2. Τα στελέχη της εκπαίδευσης επανέρχονται ύστερα από τη λήξη της θητείας τους, εφόσον δεν επανεπιλεγούν, σε θέσεις εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, στην οποία ανήκαν οργανικά ή στις θέσεις στις οποίες μετατέθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. Αν οι παραπάνω θέσεις έχουν καταργηθεί, τοποθετούνται σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων της προτίμησής τους της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Π.Υ.Σ.Π.Ε. η Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
3. Διευθυντής σχολικής μονάδας η οποία καταργείται, επανεγγράφεται στον οικείο αξιολογικό πίνακα. Σε περίπτωση συγχώνευσης σχολικών μονάδων, οι διευθυντές τους επανεγγράφονται στον οικείο αξιολογικό πίνακα και τη θέση του διευθυντή της σχολικής μονάδας που προκύπτει από τη συγχώνευση τοποθετείται για το υπόλοιπο της θητείας ο διευθυντής της συγχωνευόμενης σχολικής μονάδας που προηγείται στην σειρά κατάταξης.
Άρθρο 33
Αναπλήρωση
Τα ακόλουθα στελέχη της εκπαίδευσης, όταν απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνονται  στα καθήκοντά τους ως εξής:
α) οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, από Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης,
β) οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τους Προϊσταμένους των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων αυτών,
γ) οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ. και των Κ.Ε.Α., από μέλη του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή της Παιδαγωγικής Ομάδας που ορίζονται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή της Παιδαγωγικής Ομάδας, αντίστοιχα.
Άρθρο 34
Επιλογή στελεχών τηςΣιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχ νών και Επαγγελμάτων
Για την επιλογή στελεχών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, που αναφέρονται στα προσόντα διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και υπευθύνων τομέων Ε.Κ., τα κριτήρια, τα υποβλητέα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησής τους, εφαρμόζονται αναλόγως και για την επιλογή των διευθυντών των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και υπευθύνων τομέων Ε.Κ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων.
β) Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρονται Περιφερειακά  Συμβούλια Επιλογής νοείται το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, όπου σύλλογος διδασκόντων νοείται ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. της ίδιας σχολής και όπου περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης ή διευθυντής εκπαίδευσης, ο Γενικός Διευθυντής της σχολής.
Άρθρο 35
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται:
α) κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των στελεχών της εκπαίδευσης, όπως ιδίως οι σχετικές προθεσμίες, όπου δεν προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος, και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις αιτήσεις των υποψηφίων,
β)  ο τύπος των ερωτηματολογίων, ο τρόπος τήρησης των πρακτικών και κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία της συνέντευξης που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 24.
Άρθρο 36
Μεταβατικές διατάξεις
1. Κατά την πρώτη επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, το κριτήριο της διοικητικής και εκπαιδευτικής επάρκειας της περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 23 δεν αξιολογείται.
2. Κατ’ εξαίρεση, κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, η θητεία του προέδρου, των μελών και του γραμματέα του Κεντρικού και των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής των παρ. 2 και 3 του άρθρου 26   αρχίζει με τη συγκρότηση των συμβουλίων και λήγει την  31η-12-2020.
3. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, οι θέσεις των Σχολικών Συμβούλων νοούνται ως όμοιες με τις θέσεις των  Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, οι θέσεις των Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. νοούνται ως όμοιες με τις θέσεις των Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. και οι θέσεις των  Υπευθύνων Λειτουργίας Κ.Π.Ε. νοούνται ως όμοιες με τις θέσεις των Προϊσταμένων Κ.Ε.Α. κατά την έννοια  της παρ. 3 του άρθρου 30.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 37
Πεδίο εφαρμογής –σκοπός  και γενικές αρχές
1. Στις διατάξεις του συστήματος αξιολόγησης του παρόντος Κεφαλαίου  υπάγονται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν, ύστερα από επιλογή ή ως αναπληρωτές, σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης.
2. Σκοπός της αξιολόγησης είναι η  βελτίωση της ατομικής απόδοσης κάθε στελέχους και συνολικά της ποιότητας της δημόσιας εκπαίδευσης και πραγματοποιείται, για κάθε θητεία, σύμφωνα με τις αρχές της αμεροληψίας, της επαγγελματικής ικανότητας και αποδοτικότητας, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαιτερότητας του εκπαιδευτικού έργου.
Άρθρο 38
Αξιολογητές
1. Τα στελέχη της εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους ακόλουθους αξιολογητές:
α) οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, από τον Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
β) οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και ο Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
γ) οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α., από τον Οργανωτικό Συντονιστή του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης,
δ) οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης,
ε) οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., από το Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. και τον  Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
στ) οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και οι υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ., από το Διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. και το Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ.
2. Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για όλα τα στελέχη της αρμοδιότητάς του, εφόσον η αρμοδιότητά του επί των στελεχών αυτών διήρκεσε για πέντε τουλάχιστον μήνες κατά το τελευταίο έτος της αξιολογούμενης θητείας, ανεξάρτητα αν είχε προηγηθεί απόφαση τοποθέτησης του αξιολογητή στην οικεία θέση ή ορισμού του ως αναπληρωτή  ή αν ασκούσε τα καθήκοντά του εν τοις πράγμασι ως αναπληρωτής  και έστω και αν κατά το χρόνο σύνταξης των εκθέσεων υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της περίπτ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 39. Αν δεν πληρούται το χρονικό διάστημα των πέντε τουλάχιστον μηνών σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, καθήκοντα αξιολογητή ασκεί ο προκάτοχός του στην οικεία θέση, εφόσον η αρμοδιότητά του επί των αξιολογούμενων στελεχών διήρκεσε για πέντε τουλάχιστον μήνες κατά τη διάρκεια της αξιολογούμενης θητείας.
Άρθρο 39
Έκθεση αξιολόγησης
1. Η έκθεση αξιολόγησης απαρτίζεται από δύο τμήματα, το πρώτο από τα οποία συμπληρώνεται από τον αξιολογούμενο και το δεύτερο από τους αξιολογητές, τα οποία περιλαμβάνουν τουλάχιστον:
α) Το  πρώτο τμήμα:
αα) τους τίτλους σπουδών του αξιολογουμένου, καθώς και τις επιμορφώσεις του,
ββ) συνοπτική περιγραφή του έργου που επιτελέσθηκε από την υπηρεσία στην οποία ανήκει ο αξιολογούμενος, κατά τη διάρκεια της θητείας του, και
γγ) συνοπτική περιγραφή του έργου που επιτελέσθηκε από τον αξιολογούμενο, κατά τη διάρκεια της θητείας του.
β) Το δεύτερο τμήμα:
αα) τα στοιχεία της συμβουλευτικής συνέντευξης του άρθρου 41 και
ββ) τη βαθμολογία του αξιολογουμένου, βάσει των κριτηρίων των επόμενων παραγράφων.
2. α) Το δεύτερο τμήμα των εκθέσεων αξιολόγησης συμπληρώνεται από τους αρμόδιους αξιολογητές μία φορά κατά τη διάρκεια της θητείας του αξιολογουμένου και, ειδικότερα, εντός των τελευταίων πέντε μηνών πριν από τη λήξη της θητείας.
β) Η προθεσμία της περίπτ. α΄ ισχύει και για τους αξιολογητές που απέβαλαν την ιδιότητά τους αυτή πριν από το τέλος της αξιολογούμενης θητείας λόγω τοποθέτησης, μετάθεσης, μετακίνησης, απόσπασης, μετάταξης ή διορισμού σε άλλη υπηρεσία.
γ) Αν ο αξιολογητής άσκησε καθήκοντα για πέντε τουλάχιστον μήνες, αλλά η υπαλληλική σχέση λύθηκε λόγω παραίτησης ή αυτοδίκαιης απόλυσης από την υπηρεσία, οι εκθέσεις αξιολόγησης συμπληρώνονται και υποβάλλονται με μέριμνα της αρμόδιας για θέματα εκπαιδευτικού προσωπικού οργανικής μονάδας της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την αξιολόγηση σύμφωνα με τις περιπτ. β΄ έως δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 38 ή της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την αξιολόγηση σύμφωνα με τις  περιπτ. ε΄  και στ΄ της ίδιας παραγράφου, πριν από την αποχώρησή του.
δ) Σε περίπτωση πραγματικής αδυναμίας του αξιολογητή, τις εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσει ο νόμιμος αναπληρωτής του, εφόσον αυτός εκτελούσε χρέη αναπληρωτή για τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) της αξιολογικής περιόδου.
ε) Σε καμία περίπτωση δεν συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε μηνών.
3. α) Αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης είναι η υπηρεσία που ορίζεται στην περίπτ. γ΄ της παρ. 2, καθώς και η αρμόδια για θέματα στελεχών της εκπαίδευσης οργανική μονάδα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την αξιολόγηση σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 38. Αν διαπιστώνεται οποιαδήποτε παράλειψη ή πλημμελής ή μη ορθή συμπλήρωση, η έκθεση αξιολόγησης επιστρέφεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας αυτής για σχετική συμπλήρωση ή διόρθωση.
β) Κάθε έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία υποχρεωτικά στο στέλεχος που αφορά.
γ) Ο αξιολογούμενος δικαιούται οποτεδήποτε να ζητά από την αρμόδια υπηρεσία να λαμβάνει πλήρη γνώση ή και αντίγραφο των εκθέσεων αξιολόγησής του, θέτοντας επί του εντύπου της έκθεσης αξιολόγησης την υπογραφή του και την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση.
4.  Ο τελικός βαθμός της αξιολόγησης προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμολογιών των δύο αξιολογητών.
Άρθρο 40  
Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης
1. Τα κριτήρια αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:
α) υπηρεσιακές σχέσεις και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού,
β) γνώση και εφαρμογή αρχών εκπαιδευτικής διοίκησης και παιδαγωγικής καθοδήγησης και
γ)  αποτελεσματικότητα και ποιότητα στην άσκηση καθηκόντων.
2. Κάθε κατηγορία κριτηρίων αναλύεται στα εξής επιμέρους κριτήρια:
α) Υπηρεσιακές σχέσεις και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού:
αα) Υπηρεσιακές σχέσεις: αξιολογούνται η καλή συνεργασία με τους υφισταμένους και η συνεισφορά στη δημιουργία θετικού εργασιακού κλίματος στη δομή ευθύνης, η καλή συνεργασία με τους προϊσταμένους, καθώς και με τις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η επικοινωνία και συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς ή κηδεμόνες, φορείς και πολίτες, η ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας με ακρίβεια, σαφήνεια και πληρότητα, η ικανότητα διαπραγμάτευσης και αντίληψης των προβλημάτων επικοινωνίας και η επίδειξη σεβασμού στη διαφορετικότητα.
ββ) Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού: αξιολογούνται η εμπέδωση κλίματος ασφάλειας στο ανθρώπινο δυναμικό και η καλλιέργεια του αισθήματος του «συνανήκειν» στην εκπαιδευτική δομή, η συνδιαμόρφωση σκοπού, οράματος και επιμέρους στόχων και η παρώθηση όλων στην υλοποίησή τους, η παροχή πλαισίου για ανάπτυξη πρωτοβουλιών από το ανθρώπινο δυναμικό, η καθοδήγηση και υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και η ενίσχυση κινήτρων για επαγγελματική ανάπτυξη, μέσω ενδο-υπηρεσιακών δράσεων, επιμορφώσεων και συμμετοχής σε ημερίδες και συνέδρια.
β) Γνώση και εφαρμογή αρχών εκπαιδευτικής διοίκησης και παιδαγωγικής καθοδήγησης:
αα) Προγραμματισμός, οργάνωση, συντονισμός και εποπτεία διοικητικού και παιδαγωγικού έργου: αξιολογούνται ο στρατηγικός σχεδιασμός, προγραμματισμός, συντονισμός, εποπτεία, καθοδήγηση και ανατροφοδότηση του προσωπικού σχετικά με το διαλαμβανόμενο έργο, η κατάλληλη οργάνωση του ατομικού και συλλογικού φόρτου εργασίας στο προσωπικό ευθύνης, με προσπάθεια αξιοποίησης των εμπειριών και ενδιαφερόντων του, η επιτυχής εφαρμογή συμμετοχικών μοντέλων στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαιδευτικής δομής και η εισαγωγή και χρήση καινοτόμων μεθόδων και τεχνολογιών στον διοικητικό και παιδαγωγικό τομέα.
ββ) Αντικειμενική και αμερόληπτη αξιολόγηση κατά την κρίση των στελεχών της εκπαίδευσης: αξιολογούνται η ενημέρωση των αξιολογουμένων περί των διαδικασιών και των κριτηρίων της αξιολόγησης, ο προγραμματισμός της αξιολόγησης και η τεκμηρίωση της αξιολόγησης βάσει των προβλεπόμενων κριτηρίων.
γγ)  Πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων: αξιολογούνται η πρόβλεψη και η πρόληψη εντάσεων και δυσλειτουργιών σε διοικητικά και εκπαιδευτικά ζητήματα, η επίλυση διοικητικών και εκπαιδευτικών ζητημάτων και η επιδέξια και έγκαιρη διαχείριση συγκρούσεων στο διοικητικό και εκπαιδευτικό τομέα, με διασφάλιση των παιδαγωγικών αρχών.
γ) Αποτελεσματικότητα και ποιότητα στην άσκηση καθηκόντων:
αα) Αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων: αξιολογούνται η εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής δομής με καλή συνεργασία των τμημάτων της, η επιτυχής υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής στον τομέα ευθύνης, η επιτυχής οργάνωση και στήριξη θεσμοθετημένων καινοτομιών και δράσεων διοικητικής και παιδαγωγικής υφής, καθώς και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των υπηρεσιακών υποχρεώσεων.
ββ) Ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου: αξιολογούνται η  συμβολή στην επίτευξη των στόχων μέσω της συνεργασίας και συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων της εκπαιδευτικής δομής, η ορθή διαχείριση διοικητικών, επιστημονικών και παιδαγωγικών ζητημάτων στον τομέα ευθύνης του αξιολογουμένου, η συμβολή στη συνοχή και συνέπεια των εκτιμήσεων και των συμπερασμάτων της ανατροφοδοτικής αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου σε σχέση με τη στοχοθεσία του συλλογικού προγραμματισμού σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 5, την παρ. 4 του άρθρου 8, την παρ. 3 του άρθρου 13 και το άρθρο 47, η ικανοποίηση των υφισταμένων από τον τρόπο λειτουργίας της δομής, η επικοινωνία και ενημέρωση των αποδεκτών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της εκπαιδευτικής δομής και η αποδοχή και επίδειξη σεβασμού προς τη διαφορετικότητα.
3. Κάθε επιμέρους κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται από τους αξιολογητές με ένα ακέραιο βαθμό που, κατά την αντικειμενική κρίση, αρμόζει στο αντίστοιχο κριτήριο για τον αξιολογούμενο. Η κλίμακα των βαθμών ορίζεται από το 0 έως το 100.
4. Με βαθμό από 90 έως 100 βαθμολογούνται τα άριστα στελέχη που  έχουν σημειώσει κατά την περίοδο αξιολόγησης όλως εξαιρετική επίδοση. Ως όλως εξαιρετική επίδοση νοείται η υψηλού επιπέδου ικανότητα συντονισμού της υπηρεσίας για την επίτευξη συγκεκριμένων προδιαγεγραμμένων στόχων από τους οποίους προέκυψε σημαντικό όφελος. Για τη βαθμολογία με βαθμό από 90 και πάνω απαιτείται η παράθεση από τους αξιολογητές ειδικής αιτιολογίας της βαθμολογίας αυτής για τα κριτήρια αξιολόγησης, με καταγραφή πραγματικών δεδομένων που τη στοιχειοθετούν.
5. Με τους βαθμούς 75 έως 89 βαθμολογούνται από τους αξιολογητές όσοι θεωρούνται πολύ επαρκή στελέχη, τα οποία μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους και να αντιμετωπίσουν κάθε υπηρεσιακό ζήτημα.
6. Με τους βαθμούς 60 έως 74 τα επαρκή στελέχη.
7.  Με τους βαθμούς 50 έως 59 τα μερικώς επαρκή στελέχη.
8. Με τους βαθμούς 40 έως 49 τα μέτρια στελέχη.
9. Με τους βαθμούς 25 έως 39 τα ανεπαρκή στελέχη.
10. Με τους βαθμούς 0 έως 24 τα ακατάλληλα για τη θέση στελέχη.
11. Βαθμολογία μικρότερη των 60 βαθμών πρέπει υποχρεωτικά να αιτιολογείται ειδικά και να βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά και αντικειμενικά στοιχεία, τα οποία στοιχειοθετούν την ανεπαρκή διοίκηση της δομής, καθώς και την ανεπαρκή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση στο  αρμόδιο όργανο σύμφωνα με το άρθρο 42.
12. Στην αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη και η αξιολόγηση του μόνιμου προσωπικού που υπάγεται στα στελέχη αυτά, ως εξής:
α) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, τους Οργανωτικούς Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και τους λοιπούς άμεσα υφισταμένους τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, καθώς και τους Προϊσταμένους των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α.
β) Οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. αξιολογούνται από τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
 γ) Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου αξιολογούνται από τους διευθυντές ή προϊσταμένους των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. των οποίων έχουν την παιδαγωγική ευθύνη.
δ) Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους διευθυντές ή προϊσταμένους των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. που υπάγονται στην αρμοδιότητα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
ε) Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους άμεσα υφισταμένους τους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους.
στ) Οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ. αξιολογούνται από τους εκπαιδευτικούς και μέλη του Ε.Ε.Π., καθώς και τους διοικητικούς υπαλλήλους των οικείων Κ.Ε.Σ.Υ.
ζ) Οι  Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Α. αξιολογούνται από τα μέλη των Παιδαγωγικών Ομάδων των οικείων Κ.Ε.Α.  
η) Οι διευθυντές ή προϊστάμενοι και οι υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και οι υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. αξιολογούνται από τους εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. των οικείων σχολικών μονάδων ή Ε.Κ. ή των τομέων Ε.Κ.
13. Η αξιολόγηση σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο διενεργείται εφόσον οι αξιολογητές είναι τουλάχιστον τρεις. Η κατά τα ανωτέρω αξιολόγηση πραγματοποιείται βάσει ανώνυμου ερωτηματολογίου, το οποίο καταρτίζεται από την υπηρεσία που είναι αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 39. Το ερωτηματολόγιο αυτό περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια:
α) ικανότητα διοίκησης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού,
β) ικανότητα αποτελεσματικής καθοδήγησης του προσωπικού σε διοικητικά και εκπαιδευτικά ζητήματα, υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά,
γ) ικανότητα διαχείρισης κρίσεων και επίλυσης προβλημάτων,
δ) ανάληψη ευθύνης και
ε) δεκτικότητα στην εισαγωγή νέων μεθόδων και νέων τεχνολογιών.
Επί των κριτηρίων αυτών τα στελέχη αξιολογούνται βάσει της παρακάτω κλίμακας:
90-100: άριστο,
75-89: πολύ επαρκές,
60-74: επαρκές,
50-59: μερικώς επαρκές,
40-49: μέτριο,
25-39: ανεπαρκές,
0-24: ακατάλληλο.
Κάθε κριτήριο βαθμολογείται ξεχωριστά.
14.  Η βαθμολογία κάθε ετήσιας αξιολόγησης των στελεχών σύμφωνα με τις παραγράφους 12 και 13 συνοδεύει τον ατομικό φάκελο αξιολόγησης κάθε στελέχους και συνεκτιμάται κατά τις αξιολογήσεις του.
Άρθρο 41
Συμβουλευτική συνέντευξη
1. Πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο πρώτος αξιολογητής καλεί τον αξιολογούμενο προκειμένου να συζητήσει μαζί του τρόπους βελτίωσης της απόδοσής του και καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του προς όφελος τόσο του ιδίου, όσο και για τη λειτουργία γενικά και την απόδοση της δομής, στην οποία υπηρετεί. Ως πρώτος αξιολογητής νοείται ο πρώτος κατά τη σειρά που αναφέρεται σε κάθε περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 38. Η ημερομηνία της συμβουλευτικής συνέντευξης, καθώς και οι υπογραφές του αξιολογητή και του αξιολογουμένου σημειώνονται σε ειδικό χώρο του εντύπου αξιολόγησης, με επισημείωση στην περίπτωση κατά την οποία ο αξιολογούμενος ζήτησε προθεσμία για να υποβάλει τις απόψεις - αντιρρήσεις του σύμφωνα με την παρ. 3.
2. Σε περίπτωση αξιολόγησης του υπαλλήλου με μέσο όρο βαθμολογίας της έκθεσης μικρότερο του εξήντα (60), συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τον αξιολογητή στο έντυπο αξιολόγησης τα μέτρα βελτίωσης που οφείλει να λάβει ο αξιολογούμενος, ο αξιολογητής στο μέτρο των αρμοδιοτήτων του και η υπηρεσία.
3. Ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει απευθείας στον αξιολογητή απόψεις - αντιρρήσεις μέσα σε δύο (2) ημέρες από την πραγματοποίηση της συνέντευξης. Οι απόψεις - αντιρρήσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης αξιολόγησης και λαμβάνονται υπόψη από τον αξιολογητή.
4. Αν προτείνονται μέτρα βελτίωσης, αυτά λαμβάνονται υπόψη υποχρεωτικά από τον αξιολογητή κατά την επόμενη περίοδο αξιολόγησης του στελέχους. Ο αξιολογητής οφείλει να σημειώσει στην έκθεση αξιολόγησης τα μέτρα που έλαβε ο ίδιος και η υπηρεσία προκειμένου να βοηθήσουν τον αξιολογούμενο να βελτιώσει την απόδοσή του. Αν παραλειφθεί η προαναφερόμενη υποχρέωση, η παράλειψη αυτή λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη ως δυσμενές στοιχείο  κατά την αξιολόγηση του αξιολογητή ως στελέχους της εκπαίδευσης.
Άρθρο 42
Ενστάσεις
1.  Ο αξιολογούμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει ένσταση ενώπιον του αρμόδιου σύμφωνα με το άρθρο 43 οργάνου, αν ο μέσος όρος βαθμολογίας της έκθεσης αξιολόγησης είναι μικρότερος του εβδομήντα πέντε.
2. Η ένσταση πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά τα συγκεκριμένα στοιχεία και τα πραγματικά περιστατικά στα οποία ο αξιολογούμενος θεμελιώνει τους ισχυρισμούς της ένστασής του.
3. Οι ενστάσεις ασκούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση της έκθεσης στον αξιολογούμενο. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 39, η οποία τις διαβιβάζει στο αρμόδιο όργανο σύμφωνα με το άρθρο 43.
4.  Το αρμόδιο όργανο  εξετάζει το παραδεκτό και το βάσιμο της ένστασης και μπορεί είτε να οριστικοποιήσει είτε να διορθώσει την έκθεση αξιολόγησης με παράθεση πλήρους αιτιολογίας. Η Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει απαραίτητες από τους αξιολογητές ή τον αξιολογούμενο και γενικώς να ενεργήσει για τη διακρίβωση των προβαλλόμενων ισχυρισμών και αποφαίνεται για τις ενστάσεις μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την περιέλευσή τους σε αυτή.
Άρθρο 43
Όργανα εξέτασης ενστάσεων
1. α) Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης συνιστάται Περιφερειακή Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία είναι αρμόδια για την εξέταση των ενστάσεων των διευθυντών ή προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ.
β) Οι Περιφερειακές Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αποτελούνται από τα ακόλουθα μέλη:  
αα) τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο,
ββ) τον Οργανωτικό Συντονιστή του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ο οποίος αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του,
γγ) έναν Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανάλογα με τη βαθμίδα από την οποία προέρχεται ο ενιστάμενος, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του ύστερα από κλήρωση μεταξύ των Διευθυντών Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και
δδ) τους δύο τακτικούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο οικείο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., αντίστοιχα, ανάλογα με τη βαθμίδα από την οποία προέρχεται ο ενιστάμενος, οι οποίοι αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους στα συμβούλια αυτά. Αν ο ενιστάμενος είναι μέλος του Ε.Ε.Π., στην Περιφερειακή Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συμμετέχουν  οι δύο τακτικοί εκπρόσωποι του Ε.Ε.Π. στο οικείο Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., οι οποίο αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους στο συμβούλιο αυτό.
γ) Με την απόφαση συγκρότησης κάθε Περιφερειακής Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται υπάλληλος της αρμόδιας για θέματα εκπαιδευτικού προσωπικού οργανικής μονάδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ως γραμματέας της επιτροπής.
δ) Αν η Περιφερειακή Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης κληθεί να εξετάσει ενστάσεις στελεχών που έχουν αξιολογηθεί από μέλος της Επιτροπής, το συγκεκριμένο μέλος κωλύεται να συμμετάσχει στην εξέταση του εν λόγω θέματος από την Επιτροπή και τη θέση του παίρνει ο αναπληρωτής του.
ε) Η θητεία των μελών των Περιφερειακών Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης είναι τριετής.
2.  Αρμόδιο για την εξέταση των ενστάσεων των λοιπών στελεχών της εκπαίδευσης είναι το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) Αν το Συμβούλιο της Αρχής κληθεί να εξετάσει ενστάσεις στελεχών που έχουν αξιολογηθεί από μέλος της, το συγκεκριμένο μέλος κωλύεται να συμμετάσχει στην εξέταση του εν λόγω θέματος.
Άρθρο 44
Eξουσιοδοτικές διατάξεις
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.:
α) ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη μορφή και το περιεχόμενο των εντύπων έκθεσης αξιολόγησης και
β) καθορίζονται ειδικότερα θέματα της διαδικασίας αξιολόγησης και οι σχετικές προθεσμίες και ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου.  
Άρθρο 45
Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις
1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, δεν αξιολογείται η συμβολή στη συνοχή και συνέπεια των εκτιμήσεων και των συμπερασμάτων της ανατροφοδοτικής αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου, σε σχέση με τη στοχοθεσία του συλλογικού προγραμματισμού, εάν δεν έχουν υλοποιηθεί οι διαδικασίες συλλογικού προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου και της ανατροφοδοτικής αποτίμησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 5, την παρ. 4 του άρθρου 8, την παρ. 3 του άρθρου 13 και το άρθρο 47.
2. Οι αξιολογητές όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38, αν υπαιτίως δεν εκπληρώνουν την υποχρέωση αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, δεν δύνανται να συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης στελεχών της εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ΄ Κεφαλαίου ή σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων σύμφωνα με άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις.
3. Η προηγούμενη βεβαίωση της τήρησης των υποχρεώσεων των προηγούμενης παραγράφου από την αρμόδια υπηρεσία για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης συνιστά προϋπόθεση για να συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης στελεχών της εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ΄ Κεφαλαίου ή σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων σύμφωνα με άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις.
4. Οι παράγραφοι 2 και 3 δεν εφαρμόζονται κατά την πρώτη επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ΄ Κεφαλαίου.
5. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η θητεία των μελών των Περιφερειακών Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης που προβλέπονται στο άρθρο  43 λήγει την 30ή-7-2021.
6.  Έως την πλήρωση της θέσης του Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τα καθήκοντά του ως αξιολογητή σύμφωνα με τις περιπτ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 38 ασκεί ο Γενικός Γραμματέας του ίδιου Υπουργείου.
 
Άρθρο 46
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου αρχίζει από την 1η-9-2018.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Κ ΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 47
Συλλογικός προγραμματισμός και ανατροφοδοτικ ή αποτίμησητου εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων
1. Ο συλλογικός προγραμματισμός και η ανατροφοδοτική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων είναι μια συνεχής δυναμική, συμμετοχική διαδικασία εντοπισμού, ανάλυσης και αντιμετώπισης των προβλημάτων και των αναγκών του σχολείου, που στηρίζεται σε εσωτερικά κίνητρα βελτίωσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας. Η διαδικασία αυτή:
α) στοχεύει στην αναμόρφωση της σχολικής ζωής, στην ανάπτυξη δημοκρατικών και συνεργατικών πρακτικών, στη μορφωτική – παιδαγωγική ενίσχυση της εκπαιδευτικής πράξης, στην επιστημονική ανανέωση του γνωστικού περιεχομένου, καθώς και των διδακτικών μεθόδων και στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων στη μόρφωση, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και
β) συνδέεται στενά με τη συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν την επαγγελματική και επιστημονική τους ανάπτυξη, καθώς και την ενδυνάμωσή τους στο πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής μονάδας.
2. Ο σύλλογος διδασκόντων, κατά την έναρξη κάθε σχολικού έτους, συνέρχεται και προγραμματίζει το εκπαιδευτικό έργο για το τρέχον σχολικό έτος, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση ανατροφοδοτικής αποτίμησης του προηγούμενου σχολικού έτους, καθώς και τις απόψεις του σχολικού συμβουλίου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το οποίο οφείλει να έχει προηγουμένως συγκληθεί για αυτό το θέμα. Στη συνεδρίαση αυτή ο σύλλογος διδασκόντων μπορεί να καλεί στελέχη του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., του Κ.Ε.Σ.Υ., του Κ.Ε.Α., μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., μέλη των Ερευνητικών Κέντρων και άλλων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων φορέων, που κατά την κρίση του μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός κατάλληλου σχεδίου δράσης για την επίτευξη των στόχων του εκπαιδευτικού έργου.
3. Οι θεματικοί άξονες αναφοράς του συλλογικού προγραμματισμού και της ανατροφοδοτικής αποτίμησης, καθώς και ο τύπος των σχετικών εκθέσεων, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π.
4. O σύλλογος διδασκόντων, σε τακτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια του σχολικού έτους, συζητά διεξοδικά επί της πορείας του αρχικού συλλογικού προγραμματισμού και προβαίνει, αν κρίνει ότι είναι αναγκαίο,  σε ανασχεδιασμό ή στις απαιτούμενες διορθωτικές κινήσεις.
5. Στο τέλος κάθε σχολικού έτους ο σύλλογος διδασκόντων, λαμβάνοντας υπόψη του και τις απόψεις του σχολικού συμβουλίου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το οποίο οφείλει να έχει προηγουμένως συγκληθεί για αυτό το θέμα, προβαίνει σε ανατροφοδοτική αποτίμηση της υλοποίησης του συλλογικού προγραμματισμού και συντάσσει σχετική έκθεση, ως προς τα εξής θέματα:
α) την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί στο πρόγραμμα δράσης και
β) τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση αυτών των εκπαιδευτικών στόχων.
Στην ίδια έκθεση, η οποία κοινοποιείται στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ., διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος.
6. Οι εκθέσεις συλλογικού προγραμματισμού και ανατροφοδοτικής αποτίμησης κάθε σχολικής μονάδας, υποβάλλονται στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου μελετούν τις ανωτέρω εκθέσεις των σχολικών μονάδων των οποίων έχουν την παιδαγωγική ευθύνη και:
α) διατυπώνουν, εφόσον κρίνουν απαραίτητο, παρατηρήσεις επί των εκθέσεων συλλογικού προγραμματισμού, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη από τις αντίστοιχες σχολικές μονάδες και
β)  διατυπώνουν παρατηρήσεις επί των εκθέσεων αποτίμησης και εισηγούνται πιθανές βελτιώσεις, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη κατά τον συλλογικό προγραμματισμό του επόμενου σχολικού έτους από τις αντίστοιχες σχολικές μονάδες.
7. Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ., αφού λάβει υπόψη τις εκθέσεις αποτίμησης των σχολικών μονάδων, συντάσσει συνολική συμπερασματική έκθεση για τη διαδικασία του συλλογικού προγραμματισμού και της ανατροφοδοτικής αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων της οικείας Περιφέρειας, την οποία υποβάλλει στο Ι.Ε.Π.
8.  Το Ι.Ε.Π. μελετά συστηματικά τις συμπερασματικές εκθέσεις των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με την περίπτ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 και: α) εισηγείται προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τρόπους βελτίωσης των διαδικασιών του συλλογικού προγραμματισμού και της ανατροφοδοτικής αποτίμησης και β) διατυπώνει παρατηρήσεις επί των συμπερασματικών εκθέσεων των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., τις οποίες κοινοποιεί στα Κέντρα αυτά, για τη βέλτιστη εφαρμογή του εκπαιδευτικού σχεδιασμού στις σχολικές μονάδες.
Άρθρο 48
Ομάδες εκπαιδευτικών και ομάδες σχολείω
ν
1. Καθιερώνεται στις σχολικές μονάδες η λειτουργία ομάδων εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα ίδια ή συναφή γνωστικά αντικείμενα ή διδάσκουν στην ίδια τάξη, οι οποίες συνεδριάζουν σε τακτική βάση σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Στις συνεδριάσεις κάθε ομάδας οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με στόχο τον από κοινού σχεδιασμό της διδασκαλίας, την ανταλλαγή ιδεών και διδακτικού υλικού και  την αποτίμηση των αποτελεσμάτων της υλοποίησης του προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου. Οι ομάδες εκπαιδευτικών συνεργάζονται συστηματικά με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των αντίστοιχων κλάδων.
2. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ορίζουν ομάδες όμορων σχολείων,  με ελάχιστο αριθμό σχολικών μονάδων τις πέντε (5) και μέγιστο τις δέκα (10). Κάθε σχολική μονάδα εκπροσωπείται στην ομάδα σχολείων από τον διευθυντή και τον υποδιευθυντή ή, όπου δεν προβλέπεται υποδιευθυντής, από έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος επιλέγεται από το σύλλογο διδασκόντων. Τα ολιγοθέσια σχολεία εκπροσωπούνται στην ομάδα σχολείων μόνο από τον προϊστάμενο τους. Οι σύλλογοι διδασκόντων των ομάδων σχολείων βρίσκονται σε συνεχή ενημέρωση μεταξύ τους σχετικά με επιμορφωτικές πρωτοβουλίες, δράσεις, συμμετοχή σε ποικίλα παιδαγωγικά προγράμματα με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κοινή εμπλοκή των εκπαιδευτικών τους κοινοτήτων. Οι εκπρόσωποι των σχολικών ομάδων της συνεργαζόμενης ομάδας σχολείων πραγματοποιούν τουλάχιστον τρεις (3) συσκέψεις στη διάρκεια του σχολικού έτους, κατά τις οποίες ανταλλάσσονται ιδέες, προτάσεις και προβληματισμοί γύρω από την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων για την επίλυση παιδαγωγικών ζητημάτων, με επίκεντρο την διαδικασία του συλλογικού προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου ως ακολούθως:
α) Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθορισμού και περιγραφής των επιδιωκόμενων στόχων του συλλογικού προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου κάθε σχολικής μονάδας, τους οποίους θέτει κάθε σύλλογος διδασκόντων για το σχολικό έτος, ώστε να δημιουργηθεί γόνιμος διάλογος για τις τυχόν προτεραιότητες, ιεραρχήσεις, κοινά πεδία επιδιώξεων και εντοπισμούς συμπτώσεων ή διαφοροποιήσεων.
β) Στο μέσο της σχολικής χρονιάς, με σκοπό την αποτίμηση της πορείας υλοποίησης των στόχων του προγραμματισμού και ανταλλαγή σχετικών απόψεων.
γ) Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, ύστερα από την ολοκλήρωση της ανατροφοδοτικής αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου κάθε σχολικής μονάδας και την αποστολή της σχετικής έκθεσης στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ..
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία των ομάδων εκπαιδευτικών και των ομάδων σχολείων και την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 49
Θέματα της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.
Στο άρθρο 1 του ν. 4142/2013 (Α΄ 83) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Η υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. α΄ της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:  
«αα) Αξιολογεί την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και»
β) Η περιπτ. β΄ της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Η αρχή εγγυάται τη διαφάνεια όλων των δράσεών της στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της συμμετοχής της στην αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης, σύμφωνα με την υποπερίπτ. εε’  της περίπτ. α’  της παρ. 3.»
γ) Η υποπερίπτ. δδ΄ της περίπτ. α΄ της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«δδ) Μεταξιολογεί τα συστήματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος και των στελεχών της εκπαίδευσης και εντοπίζει αδυναμίες και τρόπους αντιμετώπισής τους.»
δ) Η υποπερίπτ. εε΄ της περίπτ. α΄ της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«εε) Αποφαίνεται επί των ενστάσεων των στελεχών της εκπαίδευσης, πλην των διευθυντών ή προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. καθώς και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ., κατά των εκθέσεων αξιολόγησής τους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις.»
ε) Οι υποπεριπτ. αα’ και ββ΄ της περίπτ. β’ της παρ. 3 αντικαθίστανται ως εξής:
«αα) Διαμορφώνει, οργανώνει, εξειδικεύει, τυποποιεί και δημοσιοποιεί εκ των προτέρων τις διαδικασίες αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος και τα σχετικά κριτήρια και δείκτες, στο πλαίσιο, ιδίως, αντίστοιχων διεθνών προτύπων.
ββ) Αναπτύσσει ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και βάση δεδομένων της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και τους φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο αυτό.»
στ) Η υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. α΄ της παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) Τον πρόεδρο, ο οποίος είναι επιστήμονας με υψηλού επιπέδου επιστημονικό έργο και αποδεδειγμένη εμπειρία, σε θέματα αξιολόγησης εκπαιδευτικών συστημάτων και διασφάλισης της ποιότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο Πρόεδρος ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από δημόσια προκήρυξη της θέσης και γνώμη της αρμόδιας κατά τον Κανονισμό της Βουλής επιτροπής.»
ζ) Η υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. α΄ της παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής: «ββ) Τον πρόεδρο του Ι.Ε.Π., ο οποίος εκτελεί χρέη αντιπροέδρου της Αρχής.»
η) Η υποπερίπτ. εε΄ της περίπτ. α΄ της παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«εε) Ένα μέλος Δ.Ε.Π. πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με εξειδίκευση στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών συστημάτων ή στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης ή στην παιδαγωγική επιστήμη.»
θ) Το τέταρτο εδάφιο της περίπτ. β΄ της παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Για την κατάταξη συνεκτιμώνται η εμπειρία σε θέματα αξιολόγησης εκπαιδευτικών συστημάτων και διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση, το σχετικό συγγραφικό και ερευνητικό έργο, καθώς και η διοικητική εμπειρία, ιδίως στη δημόσια εκπαίδευση.»
ι) Η περίπτ. δ΄ της παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Ο αντιπρόεδρος της Αρχής επικουρεί τον πρόεδρο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.»
ια) Στο τέλος της περίπτ. ε΄ της παρ. 4 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση δύο διαδοχικών θητειών δεν απαιτείται να επαναληφθεί  η διαδικασία της υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. α΄.»
ιβ) Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. ζ΄ της παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Η ιδιότητα του μέλους του Συμβουλίου της Αρχής είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους συμβουλίου επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης.»
ιγ) Η περίπτ. ια΄ της παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«ια) Τα μέλη του Συμβουλίου μπορεί να αναλαμβάνουν και συγκεκριμένες αρμοδιότητες που τους ανατίθενται με απόφαση του Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του προέδρου της Αρχής.»
ιδ)  Οι υποπεριπτ. ββ΄ και γγ΄ της περίπτ. α΄  και η υποπερίπτ. γγ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 3, καθώς και οι παρ. 7 έως και 9 και η περίπτ. ε΄ της παρ. 13 καταργούνται.
Άρθρο 50
Καταργούμενες διατάξεις
Με την επιφύλαξη του άρθρου 19, και ιδίως των παρ. 8, 9, 12 και 13  του άρθρου αυτού, καταργείται κάθε διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου και, ιδίως, οι ακόλουθες:
α) τα άρθρα 10 έως και 28, οι παρ. 1 έως και 7 του άρθρου 29 και οι παρ. 1 έως και 9 του άρθρου 32 του ν. 3848/2010, καθώς και ο τίτλος «Προγραμματισμός και αξιολόγηση της δράσης των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών» του τελευταίου άρθρου,
β) η περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και
γ) το π.δ. 152/2013 (Α΄ 240).
Άρθρο 51
Έναρξη ισχύος
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του, η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δημοσίευση σχολίου

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Πατήστε κλικ στην εικόνα και ενημερωθείτε για τα ιδιαίτερα μαθήματα που προσφέρονται διά ζώσης ή εξ αποστάσεως από τον δημιουργό της Ηλεκτρονικής Διδασκαλίας

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Πατήστε κλικ στην εικόνα και βρείτε πλούσιο δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό για να μάθετε Αγγλικά από τον υπολογιστή σας

ΔΩΡΕΑΝ E-BOOKS

ΔΩΡΕΑΝ E-BOOKS
Πατήστε κλικ στην εικόνα και βρείτε δωρεάν ηλεκτρονικά βιβλία του Αποστόλη Ζυμβραγάκη

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

ΟΛΗ Η ΥΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 100+ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΟΛΗ Η ΥΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 100+ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Πλήρης οδηγός ενιαίας εξέτασης Γλώσσας και Λογοτεχνίας!

ΕΛΑΤΕ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ

 
Copyright © 2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger