Ανώμαλα ρήματα στα Αγγλικά

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0
IRREGULAR VERBS – ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 
    
InfinitiveSimple PastPast ParticipleΜετάφραση
    
A  Α
abideabodeabodeμένω, κατοικώ
arisearosearisenσηκώνομαι
awakeawokeawokenξυπνώ
B  B
be (am)was, werebeenείμαι (π.μ.)
bearboreborn, borneαντέχω
beatbeatbeatenδέρνω
becomebecamebecomeγίνομαι
beginbeganbegunαρχίζω
beholdbeheldbeheldβλέπω
bendbentbentκάμπτω

bereavebereftbereftστερώ
beseechbesoughtbesoughtικετεύω
betbetbetστοιχηματίζω
bidbidbidπλειοδοτώ
bindboundboundδεσμεύω
bitebitbittenδαγκώνω
bleedbledbledαιμορραγώ
blowblewblownφυσώ
breakbrokebrokenσπάζω
breedbredbredανατρέφω
bringbroughtbroughtφέρω
buildbuiltbuiltοικοδομώ
burnburned, burntburned, burntκαίω
burstburstburstεκρηγνύομαι
buyboughtboughtαγοράζω
C  C
castcastcastδιανέμω ρόλους
catchcaughtcaughtσυλλαμβάνω
chidechidechiddenμαλώνω
choosechosechosenεπιλέγω
cleavecleftcleftσχίζω
clingclungclungπροσκολλώ
clothecladcladντύνω
comecamecomeέρχομαι
costcostcostκοστίζω
creepcreptcreptέρπω
crowcrewcrowedκρώζω
cutcutcutκόβω
D  D
daredareddaredτολμώ
dealdealtdealtμεταχειρίζομαι
digdugdugσκάβω
dodiddoneκάνω
drawdrewdrawnτραβώ
dreamdreamed, dreamtdreamed, dreamtονειρεύομαι
drivedrovedrivenοδηγώ
drinkdrankdrunkπίνω
dwelldweltdweltζω
E  E
eatateeatenφάω
F  F
fallfellfallenπέφτω
feedfedfedτρέφομαι
feelfeltfeltαισθάνομαι
fightfoughtfoughtπαλεύω
findfoundfoundβρίσκω
fleefledfledτο σκάω
flingflungflungεκσφενδονίζομαι
flyflewflownίπταμαι
forbidforbadeforbiddenαπαγορεύω
foregoforewentforewentπροηγούμαι
forecastforecastforecastπροβλέπω
foreseeforesawforeseenπροβλέπω
foretellforetoldforetoldπρολέγω
forgetforgotforgottenξεχνώ
forsakeforsawforseenεγκαταλείπω
forgiveforgaveforgivenσυγχωρώ
freezefrozefrozenπαγώνω
G  G
getgotgottenπαίρνω
gildgiltgiltεπιχρυσώ
givegavegivenδίνω
gowentgoneπηγαίνω
grindgroundgroundαλέθω
growgrewgrownμεγαλώνω
H  Η
handwritehandwrotehandwrittenγράφω με το χέρι
hanghunghungκρεμώ
havehadhadέχω
hearheardheardακούω
hidehidhiddenκρύβω
hithithitχτυπώ
holdheldheldκρατώ
hurthurthurtπληγώνω
I  Ι
inlayinlaidinlaidψηφίδω
interweaveinterwoveninterwovenδιαπλέκω
K  K
keepkeptkeptδιατηρώ
kneelknelt, kneeledknelt, kneeledγονατίζω
knowknewknownξέρω
knitknit, knittedknit, knittedπλέκω
L  L
ladeladedladedφορτώνω
laylaidlaidθέτω
leadledledηγούμαι
leanleanedleanedστηρίζομαι
leapleadedleadedπηδώ
learnlearned, learntlearned, learntμαθαίνω
leaveleftleftαφήνω
lendlentlentδανείζουν
letletletεπιτρέπω
lielaylainψεύδομαι
lightlighted, litlighted, litφωτίζω
loselostlostχάνω
M  M
makemademadeκάνω
meanmeantmeantεννοώ
meetmetmetσυναντώ
misspellmisspeltmisspeltανορθογραφώ
misleadmisledmisledmislead
mistakemistookmistookσφάλλω
misunderstandmisunderstoodmisunderstoodπαρεξηγώ
mowmowedmownθερίζω
O  O
offsetoffsetoffsetαντισταθμίζω
outbidoutbidoutbidυπερθεματίζω
outdooutdidoutdoneξεπερνώ
outgrowoutgrewoutgrownμεγαλώνω πολύ
outrunoutranoutrunξεπερνώ
overdooverdidoverdoneπαρακάνω
overeatoverateovereatenπαρατρώγω
overhearoverheardoverheardακούω τυχαία
overseeoversawoverseenεπιβλέπω
overspendoverspentoverspentξοδεύω υπερβολικά
overtakeovertookovertakenovertake
overthrowoverthrewoverthrownανατρέπω
P  P
partakepartookpartakenμετέχω
paypaidpaidπληρώνω
proveprovedproven, provedαποδείχθνω
putputputβάλλω
Q  Q
quitquitquitπαραιτώ
R  R
readreadreadδιαβάζω
ridridridαπαλλάσσω
rideroderiddenιππεύω
ringrangrungκουδουνίζω
riseroserisenανατέλλω
runranrunτρέχω
S  S
saysaidsaidλέω
seesawseenβλέπω
seeksoughtsoughtαναζητητώ
sellsoldsoldπωλώ
sendsentsentστέλνω
setsetsetτοποθετώ
sewsewedsewed, sewnράβω
shakeshookshakenκουνάω
shedshedshedχύνω
shineshoneshoneλάμπω
shootshotshotπυροβολώ
showshowedshowed, shownδείχνω
shrinkshrankshrunkσυρρικνώνω
shriveshrove, shrivedshrivedεξομολογώ
shutshutshutκλείνω
singsangsungτραγουδώ
sinksanksunkβουλιάζω
sitsatsatκάθομαι
sleepsleptsleptκοιμάμαι
slideslidslidγλιστρώ
slingslungslungεκδφενδονίζω
slitslitslitσχίζω
smellsmeltsmeltμυρίζω
sowsowedsown, sowedσπέρνω
speakspokespokenμιλώ
speedspedspedεπιταχύνω
spellspeltspeltσυλλαβίζω
spendspentspentξοδεύω
spillspiltspiltχύνω
spinspunspunπεριστρέφω
spitspatspatφτύνω, σουφλίζω
splitsplitsplitχωρίζω
spoilspoiltspoiltκακομαθαίνω
spreadspreadspreadδιαδίδω
springsprang, sprungsprungαναπηδώ
standstoodstoodστέκομαι
stealstolestolenκλέβω
stickstuckstuckκολλώ
stingstungstungτσιμπώ
stridestrodestriddenβαδίζω με μεγάλα βήματα
strikestruckstruckκτυπώ
stringstrungstrungδένω
swearsworeswornορκίζομαι
sweepsweptsweptσκούπιζω
swimswamswumκολυμπώ
swingswungswungκουνώ
T  T
taketooktakenλαμβάνω
teachtaughttaughtδιδάσκω
teartoretornσχίζω
telltoldtoldλέγω
thinkthoughtthoughtνομίζω
throwthrewthrownρίπτω
thrustthrustthrustωθώ
treadtrodtrodden, trodπατώ
U  U
understandunderstoodunderstoodκαταλαβαίνω
undertakeundertookundertakenαναλαμβάνω
undoundidundoneαναιρώ
upholdupheldupheldυποστηρίζω
upsetupsetupsetανατρέπω
W  W
wakewokewokenξυπνάω
waylaywaylaidwaylaidενεδρεύω
wearworewornφορώ
weavewoveweavedυφαίνω
wedwedwedπαντρεύομαι
weepweptweptκλαίω
wetwetwetυγραίνω
winwonwonκερδίζω
windwoundwoundπεριτυλίσσω
withdrawwithdrewwithdrawnαποσύρω
withholdwithheldwithheldπαρακρατώ
wringwrungwrungστραγγίζω
writewrotewrittenγράφω

Περισσότερα θέματα για τα Αγγλικά εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)