Αρχαία Α' Γυμνασίου - Διαγώνισμα α' τετραμήνου

Αποστόλης Ζυμβραγάκης
0Α. Κείμενο.

Πλέομεν ὅσον τριακοσίους σταδίους καὶ νήσῳ μικρᾷ καὶ ἐρήμῃ προσφερόμεθα. Μείναντες δὲ ἡμέρας ἐν τῇ νήσῳ πέντε, τῇ ἕκτῃ ἐξορμῶμεν καὶ τῇ ὀγδόῃ καθορῶμεν ἀνθρώπους πολλοὺς ἐπὶ τοῦ πελάγους διαθέοντας͵ ἅπαντα ἡμῖν προσεοικότας καὶ τὰ σώματα καὶ τὰ μεγέθη͵ πλὴν τῶν ποδῶν μόνων· ταῦτα γὰρ φέλλινα ἔχουσιν· ἀφ΄ οὗ δή͵ οἶμαι͵ καὶ καλοῦνται Φελλόποδες. Θαυμάζομεν οὖν ὁρῶντες οὐ βαπτιζομένους͵ ἀλλὰ ὑπερέχοντας τῶν κυμάτων καὶ ἀδεῶς ὁδοιποροῦντας. Οἱ δὲ καὶ προσέρχονται καὶ ἀσπάζονται ἡμᾶς ἑλληνικῇ φωνῇ λέγουσί τε εἰς Φελλὼ τὴν αὐτῶν πατρίδα ἐπείγεσθαι. Μέχρι μὲν οὖν τινος συνοδοιποροῦσι ἡμῖν παραθέοντες͵ εἶτα ἀποτρεπόμενοι τῆς ὁδοῦ βαδίζουσιν εὔπλοιαν ἡμῖν ἐπευχόμενοι.

Β. Ερωτήσεις.

Α1.  Για ποιους λόγους θαύμασαν ο αφηγητής και οι σύντροφοί του τους παράξενους ανθρώπους που συνάντησαν;

Μον.3.


Α2. Σε ποια γλώσσα μίλησαν οι παράξενοι αυτοί άνθρωποι;Τι ακριβώς είπαν;

Μον.3.


Β1. Να γράψετε παράγωγα ουσιαστικά των παρακάτω λέξεων που να δηλώνουν αυτό το οποίο ζητείται στην παρένθεση:

Αρχή (τοπικό)
Ωδή (τοπικό)
Παιδί (υποκοριστικό)
Ξένος (περιεκτικό)

Μον.2.


Β2. Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά με τις λέξεις του πίνακα:

Μεγάφωνο, σύμφωνος, καλλίφωνος, γραμμόφωνο,φωνασκία, άφωνος,φωνακλάς,φωνάζω.

1. Με βρήκε………………………………….ο συμβιβασμός που πρότεινε.
2. Το………………………………………..ήταν πολύ δυνατό.
3.Το………………………………………δεν υπάρχει πιά.
4.Είναι…………………………………και τον πήραν στη λυρική σκηνή.
5.Έμεινα ………………………………..από τη συμπεριφορά του.
6.Από την πολλή……………………………………….έκλεισα τα αυτιά μου.
7.Είσαι…………………………………….μου πήρες τα αυτιά μου.
8.Μη ………………………………..είμαι δίπλα σου και σε ακούω.

Μον.2.


Γ1Να συμπληρώσετε τις πτώσεις που λείπουν στον παρακάτω πίνακα:
ενικός αριθμός
πληθυντικός αριθμός
ονομ.
ἡ ἄμπελος
ὁ ταῦρος
αἱ ἄμπελοι
γεν.
δοτ.
αιτ.
τοὺς ταύρους
κλητ.
(ὦ) ἄμπελε
(ὦ) ταῦρε
(ὦ) ἄμπελοι
(ὦ) ταῦροι

Μον.4.


Γ2. Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού: τοῖς ὀφθαλμοῖς, τῇ νήσῳ, τοῖς ἀνθρώποις, τὸν οἶνον, τοὺς ὅρκους, τῷ ποτηρίῳ. ὀφθαλμόν, τοῦ θρήνου.

Μον.4.


Γ3. Να σημειώσετε τις προσωπικές αντωνυμίες των παρακάτω φράσεων.

α. Αἱ ψυχαὶ ἡμῶν καθαραί εἰσιν.
β. Μάχονται ἡμῖν οἱ πολέμιοι. 
γ. Αἱροῦνται ἡμᾶς στρατηγούς. 
δ. Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. 

Μον.2.

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)