ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Αθήνας - Πληροφορίες για τη σχολή

ΑΘΗΝΑ


Σκοπός Σχολής
Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Ναυπηγικής, καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο που αφορά στην εφαρμογή της Επιστήμης του Ναυπηγού Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, στους τομείς της κατασκευής, μετασκευής, επισκευής, λειτουργίας των πλοίων και πλωτών κατασκευών καθώς και των συστημάτων αυτών.

Προγράμματα Σπουδών
Η διάρκεια σπουδών, στο Τμήμα Ναυπηγικής είναι σήμερα εφτά (7) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των έξι (6) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστήρια, σεμινάρια, επισκέψεις σε χώρους παραγωγής και εκπόνηση εργασιών με έμφαση στη μελέτη εφαρμογής των γνώσεων που αποκτήθηκαν και στην ομαδική εργασία.
Το τελευταίο (7ο) εξάμηνο περιλαμβάνει πρακτική άσκηση των σπουδαστών μετά το πέρας των μαθημάτων ειδικότητας. Για την απόκτηση του πτυχίου κατά τη διάρκεια των σπουδών εκπονείται πτυχιακή εργασία.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι Πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ως Ναυπηγοί Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, για να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, ως υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών Ναυπηγικού, Ναυτιλιακού και συναφούς αντικειμένου.
Ειδικότερα, ο Ναυπηγός Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά, ως ακολούθως:
α. Μπορεί να ασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας με τη μελέτη και την επίβλεψη εργασιών ναυπήγησης, επισκευής ή μετασκευής πλωτών μέσων.
β. Συμμετέχει με σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους,στην παραγωγή, την πιστοποίηση της ποιότητας και καταλληλότητας των εργασιών που αφορούν στο αντικείμενο της Ναυπηγικής.
γ. Συμμετέχει στις κοινωνικές, περιβαλλοντολογικές και νομικές υποχρεώσεις των Ναυπηγικών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων σε τοπικό,περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
δ. Συμμετέχει στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία σε κάθε τομέα της Ναυπηγικής.
ε. Έχει τις γνώσεις για εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό παραγωγικών τμημάτων των Ναυπηγείων.
στ. Κατέχει τις ικανότητες συλλογικής και ομαδικής εργασίας, στα πλαίσια των Ναυπηγείων, αλλά και σε κλάδους όπως εργοστάσια σχετιζόμενα με τη Ναυπηγική Βιομηχανία εν γένει, καθώς και σε συναφείς Οργανισμούς και εταιρείες εκμετάλλευσης πλοίων (Ναυτιλιακές εταιρείες).
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: Σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και άλλων Υπουργείων, σε λιμενικές εγκαταστάσεις, σε ναυπηγεία. Στη Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση ως καθηγητές, αφού προηγουμένως αποκτήσουν το πτυχίο της ΣΕΛΕΤΕ και δώσουν εξετάσεις από το έτος 2002.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις και γραφεία, σε ναυπηγεία κ.ά.


Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger