ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Μηχανικών Τεχνολόγων Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕ ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Πληροφορίες για τη σχολή

ΚΑΒΑΛΑ

Το Τμήμα καταρτίζει Τεχνολόγους που ασχολούνται με τη μελέτη και έρευνα σχετικά με την παραγωγή, επεξεργασία και εκμετάλλευση του πετρελαίου και λοιπών υδρογονανθράκων.
Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά το τελευταίο (8ο) εξάμηνο πραγματοποιείται η πρα­κτική άσκηση στο επάγγελμα και εκπονείται η πτυχιακή εργασία. Κατά τα εξάμηνα φοίτησης η εκπαιδευτική διαδικασία συνίσταται από τη θεωρητική διδασκαλία, τις φροντιστηριακές ασκήσεις και την ερ­γαστηριακή εξάσκηση για την απόκτηση δεξιοτήτων στην εφαρμογή.
Κα­τά το διάστημα αυτό, πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις μι­κρού ή μεγάλου χρόνου σε χώρους παραγωγής και εκπονούνται εργα­σίες, με τις οποίες επιτυγχάνεται αφενός η εμβάθυνση και ευρύτερη ενη­μέρωση σε επιλεγμένα - ειδικά θέματα αιχμής και αφετέρου η λειτουργία και δημιουργική εργασία στα πλαίσια ομάδος. Κατά τα τελευταία εξάμηνα φοίτησης παρέχεται η δυνατότητα επι­λογής ομάδων γνωστικών αντικειμένων με στόχους προσανατολισμένης εμβαθύνσεως.
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαιτούμενες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ως Τεχνολόγοι Μηχανικοί Πετρελαίου για να μπορούν να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά με επιτυχία σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος είτε αυτοδύναμα, ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως τεχνικοί ή διοικητικοί υπεύθυνοι ή στελέχη δημοσίων και ιδιωτικών φορέων που αναπτύσσουν δραστηριότητα σε όλο το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου.
Ειδικότερα, ο Τεχνολόγος Μηχανικός Πετρελαίου δραστηριοποιείται επαγγελματικά στα εξής αντικείμενα:
1. Στη έρευνα για την αναζήτηση, τον εντοπισμό και την εκτίμηση των αποθεμάτων των φυσικών ενεργειακών ρευστών (πετρέλαιο, φυσικό αέριο κλπ) και συγκεκριμένα στις δραστηριότητες:
-Γεωλογική και κοιτασματολογική έρευνα (μελέτη, συλλογή και επεξερ­γασία δεδομένων, εργαστηριακή επεξεργασία) τόσο στην αρχική φάση όσο και κατά την γεωτρητική έρευνα (γεωλογικός έλεγχος κατά τη διάτρηση).
-Γεωφυσική έρευνα (επιφανείας και φρεατίου γεωτρήσεως-LOGGING) (εργασίες πεδίου, επεξεργασία δεδομένων).
-Γεωτρητική έρευνα (σχεδιασμό, εκτέλεση, επίβλεψη, συλλογή και επεξεργασία και εκτίμηση δεδομένων)
-Παράλληλες δράσεις νομοθετικής, οικονομοτεχνικής και περιβαλλοντικής φύσεως
2. Στο σύνολο της δραστηριότητος για την παραγωγή άντληση, κατά περίπτωση -προκατεργασία, μεταφορά και εμπορία φυσικών υδρογονανθράκων και λοιπών ενεργειακών ρευστών
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: Σε Υπηρεσίες των Υπουργείων Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Βιομηχανίας, Εμπορίου, Περιβάλλοντος κ.ά., στη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (ΔΕΠ), σε κρατικά διυλιστήρια, κ.ά.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Σε εταιρείες μεταφοράς και αποθήκευσης πετρελαίου και λοιπών καυσίμων υλών, σε βιομηχανίες πετροχημικών και κατεργασίας πλαστικών υλών.


Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger