ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Μηχανικών Περιβάλλοντος Χανιά - Πληροφορίες για τη σχολή

ΧΑΝΙΑ

Σκοπός του Τμήματος είναι:
Α) Να καλλιεργεί και να προάγει, με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, την επιστήμη του Μηχανικού που αναφέρεται στη διαχείριση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
Β) Να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτιση τους για την επιστημονική ερευνητική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
Γ) Να συμβάλλει ουσιαστικά στην εμπέδωση και ενεργοποίηση του αισθήματος κοινωνικής αλληλεγγύης και ευθύνης για το περιβάλλον και στην ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών προστασίας του περιβάλλοντος, βελτίωση της ποιότητας ζωής και προφύλαξης της δημόσιας υγείας.
Δ) Να παράγει τεχνικά στελέχη υψηλής στάθμης ικανά για τη Διοίκηση, το Σχεδιασμό και τη Διαχείριση προγραμμάτων, έργων και πολιτικών σε θέματα περιβάλλοντος.
Ε) Να εκπαιδεύει και επιμορφώνει στελέχη της Εκπαίδευσης, του Δημοσίου Τομέα, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων κοινωνικών ομάδων και φορέων σε περιβαλλοντικά θέματα που αναφέρονται στο χώρο ευθύνης και αρμοδιότητας των πιο πάνω φορέων και οργανισμών. Να προσφέρει υπηρεσίες Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης σε πτυχιούχους Μηχανικούς.

Προγράμματα Σπουδών
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
Οι προπτυχιακές σπουδές διαρκούν συνολικά πέντε (5) χρόνια και χωρίζονται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κατά το τελευταίο εξά­μηνο των σπουδών του πρέπει ο φοιτητής να εκπονήσει διπλωματική εργασία.
Το τμήμα αποτελείται απο 3 τομείς:
Ι. Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
II. Τομέας Σχεδιασμού και Ανάπτυξη Περιβαλλοντικών Διεργασιών
III. Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
Πολυτεχνείο Κρήτης
1. Έλεγχο Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Ο πτυχιούχος του Τμήματος Μηχανικών περιβάλλοντος, ο οποίος ορίζεται και ως “Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός” έχει ως κύρια δραστηριότητα την ενασχόληση με: Α) το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων για την προστασία, ανάπτυξη και εν γένει διαχείριση του περιβάλλοντος
Β) Την εκπόνηση ή και τον έλεγχο μελετών διαχείρισης και προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τεχνικά ή άλλα έργα.
Ο Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός απασχολείται σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες Μηχανικών, σε θέματα της επιστήμης του, καθώς επίσης και στην εκπαίδευση για τη διδασκαλία μαθημάτων περιβαλλοντικής αγωγής Οι απόφοιτο εγγράφονται στο Τ.Ε.Ε. και, αν θελήσουν να ασχοληθούν με μελέτες ή εργοληψίες, θα πρέπει να αποκτήσουν Μελετητικό και Εργοληπτικό Πτυχίο από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, όπως όλοι οι Μηχανικοί. Επαγγελματικά μπορούν να στραφούν αναζητώντας απασχόληση:
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: Σε υπηρεσίες και φορείς της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, σε οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, στις Ένοπλες Δυνάμεις κ.ά.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Ως στελέχη εργοληπτικών εταιρειών ή μελετητικών γραφείων.
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η αυξανόμενη κοινωνική ευαισθητοποίηση πάνω σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και η κατανόηση της ανάγκης, εκ μέρους τόσο του κράτους όσο και του ιδιωτικού τομέα, για την καλύτερη και ορθολογικότερη χρήση της δυνατότητας του περιβάλλοντος να αποδεχτεί τις επιπτώσεις από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, χωρίς αυτό να υποβαθμιστεί κάτω από τα αποδεκτά όρια, δημιουργούν θέσεις στην αγορά εργασίας για τους Μηχανικούς Περιβάλλοντος.
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Μηχαν. Πειβάλλοντος
Περισσότερα θέματα για τα Πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger