ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Ηπείρου - Πληροφορίες για τη σχολή

ΑΡΤΑ

Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων διαχωρίζεται στις παρακάτω τρεις κατευθύνσεις: Ι. Φυτικής Παραγωγής
ΙΙ. Ζωικής Παραγωγής
ΙΙΙ. Ανθοκομίας-Αρχιτεκτονικής τοπίου
Ο σκοπός του Τμήματος διαμορφώνεται ανάλογα με τις παραπάνω κατευθύνσεις. Οι σκοποί και τα Προγράμματα Σπουδών δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως. Η κατεύθυνση της Φυτικής Παραγωγής έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και την μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο των γεωργικών επιστημών σχετικά
1) με την ανάπτυξη και διάδοση σύγχρονων μεθόδων καλλιέργειας
2) την πρόληψη και καταστολή επιβλαβών επιδράσεων στην παραγωγή των φυτικών προϊόντων από διάφορες ασθένειες, έντομα, ζιζάνια, ξηρασία, υπερβολική υγρασία, παθογένεια εδαφών
3)τυποποίηση, συντήρηση, πιστοποίηση ποιότητας και εμπορία φυτικών προϊόντων 4)παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού των καλλιεργούμενων φυτών
5) εμπορία λιπασμάτων
6) γεωργοοικονομικές μελέτες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
7) εκτίμηση ζημιών
8) αναλύσεις εδαφών, φυτικών ιστών και αρδευτικού νερού.
Η κατεύθυνση της Ζωικής Παραγωγής έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης των ζώων και συναφών κλάδων, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα.
Επίσης, να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
Το αντικείμενο στο οποίο καταρτίζονται και με το οποίο στη συνέχεια ασχολούνται οι Τεχνολόγοι Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου είναι αφενός ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η παρακολούθηση και ο εκσυγχρονισμός μονάδων ανθοκομίας και αφετέρου η εκπόνηση μελετών, η υποβολή και η εφαρμογή προτάσεων και σχεδίων για την αρχιτεκτονική του τοπίου.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
Με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών στα δυο πρώτα έτη σπουδών εκπονούνται κοινά μαθήματα και στις τρεις κατευθύνσεις. Στα επόμενα δύο έτη τα μαθήματα χωρίζονται στις κατευθύνσεις:
Ι. Φυτικής Παραγωγής
ΙΙ. Ζωικής Παραγωγής
ΙΙΙ. Ανθοκομίας-Αρχιτεκτονικής τοπίου Πληροφοριακών Συστημάτων
Τα Προγράμματα Σπουδών δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως και πρόκειται να είναι ένας συνδυασμός των παραπάνω κατευθύνσεων Οι σπουδές, οι οποίες διαρκούν οκτώ εξάμηνα, περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπόνηση εργασιών. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα και την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Για την κατεύθυνση της φυτικής παραγωγής οι πτυχιούχοι ασχολούνται, είτε αυτοδύνατα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της γεωπονικής επιστήμης και της διαδικασίας της φυτικής παραγωγής, όπως είναι: η καλλιέργεια φυτικής παραγωγής, η διακίνηση, η εμπορία, η συντήρηση, η τυποποίηση, η διαχείριση γεωργικών προϊόντων, η προστασία της φυτικής παραγωγής, καθώς και η αναπαραγωγή (σποροπαραγωγή φυτών).
Επίσης μπορούν να ασχοληθούν σε υπηρεσίες και φορείς των Υπουργείων Γεωργίας, Εμπορίου, στην Αγροτική Τράπεζα, στους Εθνικούς Οργανισμούς Βάμβακος και Καπνού, σε Κέντρα και Σταθμούς Γεωργικής Εκπαίδευσης, σε μονάδες γεωργικών καλλιεργειών, σε γεωργικούς συνεταιρισμούς, σε εργοστάσια επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων. Μπορούν να διατηρούν και να εκμεταλλεύονται δικά τους φυτώρια.
Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης ζωικής παραγωγής μπορούν να απασχοληθούν σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Ζωοτεχνικής επιστήμης και της διαδικασίας της κτηνοτροφικής παραγωγής, όπως είναι η παραγωγή ζωοκομικών προϊόντων, η διακίνηση, η εμπορία, η συντήρηση, η τυποποίηση, η διαχείριση κτηνοτροφικών προϊόντων και ζωοτροφών, καθώς και η προστασία και η αναπαραγωγή του ζωικού κεφαλαίου. Έχουν δικαίωμα απασχόλησης, είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα της ζωικής παραγωγής.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: Στα Υπουργεία Γεωργίας, Εμπορίου κ.ά. Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως καθηγητές, αφού προηγουμένως αποκτήσουν το πτυχίο της ΣΕΛΕΤΕ και δώσουν εξετάσεις από το έτος 2002.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Σε μονάδες κτηνοτροφίας, σφαγεία, εκκολαπτήρια, κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς, επιχειρήσεις συσκευασίας κρέατος κ.ά.
Τέλος οι αποφοιτοι κατευθυνσης ανθοκομίας μπορούν να απασχοληθούν
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: Σε υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, στην Αγροτική Τράπεζα, σε Κέντρα Γεωργικής Εκπαίδευσης. Στη Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση ως καθηγητές, αφού προηγουμένως αποκτήσουν το πτυχίο της ΣΕΛΕΤΕ και δώσουν εξετάσεις από το έτος 2002.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες, σε βιοτεχνίες και βιομηχανίες, σε συνεταιρισμούς.
ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ μπορούν να ασχοληθούν με εμπόριο ανθοκομικών, με φυτώρια, εισαγωγές σπόρων κ.ά.
Για την κατεύθυνση της Ανθοκομίας- αρχιτεκτονικής τοπίου
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: Σε υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, στην Αγροτική Τράπεζα, σε Κέντρα Γεωργικής Εκπαίδευσης, σε Οργανισμούς Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στη Δευτεροβάμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση ως καθηγητές, αφού προηγουμένως αποκτήσουν το πτυχίο της ΣΕΛΕΤΕ και δώσουν εξετάσεις από το έτος 2002.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Σε ανθοκομικές μονάδες, σε συνεταιρισμούς, σε βιοτεχνίες και βιομηχανίες.
ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ μπορούν να ασχοληθούν με εμπόριο ανθοκομικών, με φυτώρια, εισαγωγές σπόρων κ.ά. Επίσης έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν γραφείο μελετών αρχιτεκτονικής τοπίου, κλάδος που γνωρίζει σιγά - σιγά ανάπτυξη, καθώς αυξάνεται η ζήτηση για παρέμβαση αισθητικού χαρακτήρα στο τοπίο.

Περισσότερα θέματα για Πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger