ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Πυροσβεστική Ακαδημία - Πληροφορίες για τη σχολή

Σχολές
Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης
Σχολή Ανθυποπυραγών
Σχολή Αρχιπυροσβεστών
Σχολή Πυροσβεστών
Σχολή Ξένων Γλωσσών

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1. Σύντομο Ιστορικό
Ο Ιδρυτικός Νόμος του Πυροσβεστικού Σώματος 4661/30 αλλά και οι συμπληρωματικά μεταγενέστεροι, δεν είχαν προβλέψει την ίδρυση παραγωγικών Σχολών Αξιωματικών. Οι προαγωγές στο βαθμό του Αξιωματικού γίνονταν μετά από ευδόκιμη υπηρεσία στους προηγούμενους βαθμούς και μετέπειτα, με έγγραφες εξετάσεις σε συγκεκριμένα μαθήματα.
Το κενό των παραγωγικών Σχολών στο Πυροσβεστικό Σώμα κάλυψε ο Α.Ν. 360/68, με τον οποίο συστάθηκε Πυροσβεστική Σχολή που περιελάμβανε μεταξύ άλλων, «Τμήμα Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης». Με μεταγενέστερους τροποποιητικούς Νόμους, αναβαθμίστηκε η Πυροσβεστική Σχολή σε Ακαδημία, τα δε τμήματά της σε Σχολές. Η Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης λειτούργησε κατά το παρελθόν μόνο κατά τα έτη 1987 – 1988 και 1988 – 1989 για αντίστοιχες εκπαιδευτικές σειρές Αξιωματικών και επαναλειτουργεί από το εκπαιδευτικό έτος 2000-2001 έως και σήμερα.
2. Έδρα – Υπαγωγή – Διοίκηση
Η Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης εδρεύει στην Αθήνα και υπάγεται στην Πυροσβεστική Ακαδημία.
Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας είναι ταυτόχρονα και Διοικητής της Σχολής (άρθρο 1 & 2 Κανονισμός Πυρ/κης Ακαδημίας) Π.Δ. 174/83 όπως τροποποιήθηκε με : α) Π.Δ. 134/84, β) Π.Δ. 444/84, γ) Π.Δ. 412/87, δ) 305/90, ε) 329/93, στ) 462/94.
3. Αποστολή της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης
Η αποστολή της Σχολής σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κανονισμού Πυροσβεστικής Ακαδημίας είναι:
Στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας εισάγονται για αρτιότερη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στις νέες εξελίξεις της επιστήμης και τεχνικής, υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος μέχρι και του βαθμού του Επιπυραγού, με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη μετά από πρόταση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος ( άρθρο 6 παρ. 1 Α.Ν. 360/68 )
4. Γενικά Θέματα – Κατευθύνσεις
Η οργανωτική δομή της εκπαίδευσης έχει ως συνθετικά στοιχεία:
• Το ανθρώπινο δυναμικό (Διοίκηση, Εκπαιδευτικοί, Εκπαιδευόμενοι).
• Την υλικοτεχνική υποδομή (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, βιβλία, επιστημονικά συγγράμματα, εποπτικά μέσα).
Με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιδιώκεται η εκπαίδευση:
• Να παράγει και να μεταδίδει τη γνώση, με την έρευνα και τη διδασκαλία.
• Να συντελέσει στην ανάπτυξη και βελτίωση των ικανοτήτων των σπουδαστών ως Αξιωματικών Επιτελών και Διοικητών με επιστημονική, κοινωνική και πολιτιστική συνείδηση, εφόδια απαραίτητα για μια άριστη επαγγελματική καριέρα.
• Να παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, επαρκή για την εφαρμογή επιστημονικών, τεχνολογικών ή άλλων δεξιοτήτων στο επάγγελμα.
• Να συμβάλλει στη δημιουργία ικανών στελεχών που θα προάγουν και θα εξελίξουν το Πυροσβεστικό Σώμα, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις του Διεθνούς Συστήματος.
5. Συγκρότηση Σχολής
Η Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών συγκροτείται με Απόφαση του κ. Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος και η διάρκεια της φοίτησης είναι 2,5 μήνες.

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ
1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Ο Ιδρυτικός Νόμος του Πυροσβεστικού Σώματος 4661/30, αλλά και οι συμπληρωματικά μεταγενέστεροι, δεν είχαν προβλέψει την ίδρυση παραγωγικής Σχολής Αξιωματικών. Οι προαγωγές στο βαθμό του Αξιωματικού γίνονταν μετά από ευδόκιμη υπηρεσία στους προηγούμενους βαθμούς και μετέπειτα, με έγγραφες εξετάσεις σε συγκεκριμένα μαθήματα.
Το κενό των παραγωγικών Σχολών στο Πυροσβεστικό Σώμα κάλυψε ο Α.Ν. 360/68, με τον οποίο συστάθηκε Πυροσβεστική Σχολή που περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, και το Τμήμα Ανθυποπυραγών. Με μεταγενέστερους τροποποιητικούς Νόμους, αναβαθμίστηκε η Πυροσβεστική Σχολή σε Ακαδημία, τα δε τμήματά της σε Σχολές. Η Σχολή Ανθυποπυραγών είναι ισότιμη με τις Σχολές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας πανεπιστημιακής κατεύθυνσης.
2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ
Η Σχολή Ανθυποπυραγών έχει ως αποστολή την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των Δοκίμων Ανθυποπυραγών, μελλοντικών Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.
Η παρεχόμενη εκπαίδευση είναι τριτοβάθμιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και συνίσταται:
α. Στην εκπαίδευση και ειδική κατάρτιση στα επαγγελματικά θέματα, την παρακολούθηση και μελέτη των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων και τις επιδράσεις αυτών στην επιστήμη της πυρασφάλειας.
β. Στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των πυροσβεστικών εκείνων αρετών που καθιστούν το έργο του πυροσβέστη λειτούργημα όπως ο αλτρουισμός, η αυτοθυσία, η συναδελφικότητα και η ομαδική συνεργασία.
γ. Στην διεύρυνση και αναβάθμιση των γενικών επιστημονικών γνώσεων σε θέματα γενικού αλλά και ειδικού ενδιαφέροντος.
δ. Στην βελτίωση της φυσικής σωματικής κατάστασης και την καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος.
3. ΕΔΡΑ – ΥΠΑΓΩΓΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η Σχολή Ανθυποπυραγών υπάγεται στην Πυροσβεστική Ακαδημία, συστεγάζεται στις εγκαταστάσεις της στην Κάτω Κηφισιά, Μάτσα 32 και διοικείται από την Διοίκηση της Ακαδημίας.
4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα της Σχολής Ανθυποπυραγών καταρτίζεται από την Πυροσβεστική Ακαδημία – Γραφείο Μελετών Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Π.Δ. 174/83, όπως αυτό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα, τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, εγκρίνεται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και καθορίζει:
α. Τα Γενικά Θέματα: κατευθυντήριες γραμμές και βασικά στοιχεία που αφορούν την εκπαίδευση των σπουδαστών κλπ.
β. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει:
i. το διάγραμμα προγραμματισμού εκπαίδευσης
ii. το χρονοδιάγραμμα
iii. την κατανομή των ωρών διδασκαλίας κατά μάθημα
iv. τα εκπαιδευτικά ταξίδια – επισκέψεις κλπ.
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1. Γενικά Θέματα – Κατευθύνσεις
Η οργανωτική δομή της εκπαίδευσης έχει ως συνθετικά στοιχεία:
• Το ανθρώπινο δυναμικό (Διοίκηση, Εκπαιδευτικοί, Εκπαιδευόμενοι)
• Την υλικοτεχνική υποδομή (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, βιβλία, επιστημονικά συγγράμματα, εποπτικά μέσα)
Με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιδιώκεται η εκπαίδευση:
• Να παράγει και να μεταδίδει τη γνώση, με την έρευνα και τη διδασκαλία.
• Να συντελέσει στη δημιουργία και διαμόρφωση υπευθύνων Αξιωματικών με επιστημονική, κοινωνική και πολιτιστική συνείδηση, εφόδια απαραίτητα για μια άριστη επαγγελματική εκπαίδευση.
• Να παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση επαρκή για την εφαρμογή επιστημονικών, τεχνολογικών ή άλλων δεξιοτήτων στο επάγγελμα.
• Να συμβάλλει στη δημιουργία ικανών στελεχών που θα προάγουν και θα εξελίξουν το Πυροσβεστικό Σώμα, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις του Διεθνούς Συστήματος.

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Η φοίτηση στη Σχολή Ανθυποπυραγών διαρκεί τέσσερα (4) έτη.
Στο πρώτο (1) έτος γίνεται πρακτική εκπαίδευση στις υπηρεσίες, στα δε επόμενα δεύτερο (2), τρίτο (3) και τέταρτο (4) γίνεται θεωρητική – πρακτική εκπαίδευση στη Σχολή.
Το εκπαιδευτικό έτος αρχίζει την 15η Σεπτεμβρίου και λήγει την 15η Ιουνίου.

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Η Σχολή Αρχιπυροσβεστών έχει ως αποστολή την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών.
Η παρεχόμενη εκπαίδευση συνίσταται:
α. Στην εκπαίδευση και ειδική κατάρτιση στα επαγγελματικά θέματα, την παρακολούθηση και μελέτη των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων και τις επιδράσεις αυτών στην επιστήμη της πυρασφάλειας.
β. Στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των πυροσβεστικών εκείνων αρετών που καθιστούν το έργο του πυροσβέστη λειτούργημα προς το κοινωνικό σύνολο.
γ. Στην διεύρυνση και αναβάθμιση των γενικών εγκυκλοπαιδικών γνώσεων σε θέματα γενικού αλλά και ειδικού ενδιαφέροντος.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ 
Διαπαιδαγώγηση
α. Η συνειδητοποίηση από τους μαθητές ότι υπέρτατος νόμος είναι η πίστη και η αφοσίωση στην πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα και ότι πρωταρχικό τους καθήκον είναι η ασφάλεια, η πρόοδος και το μεγαλείο αυτής.
β. Η ανάπτυξη του υψηλού φρονήματος, ενσυνείδητης πειθαρχίας και προσήλωσης στο καθήκον.
γ. Η σφυρηλάτηση του χαρακτήρα προς απόκτηση υπευθυνότητας σε πολύ υψηλό βαθμό και διαμόρφωση ολοκληρωμένης προσωπικότητας.
Επαγγελματική εκπαίδευση
α. Εγκλιματισμός στη νοοτροπία και ζωή του ηγήτορα και απόκτηση ικανότητας στη μάχη κατά της φωτιάς, θεομηνιών, πλημμυρών και διάσωσης των κινδυνευόντων προσώπων και περιουσιών.
β. Απόκτηση των αναγκαίων γνώσεων Πυροσβεστικής τακτικής και στρατηγικής, ώστε οι αποφοιτήσαντες της Σχολής να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις.
γ. Απόκτηση πλήρους θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης στα μαθήματα του Ποινικού Δικαίου, Ποινικής Δικονομίας, για να ανταποκριθούν στα καθήκοντα του ειδικού ανακριτικού Υπαλλήλου και Δημοσίου κατηγόρου, προς απόδοση δικαίου στα ανακύπτοντα από τις πυρκαγιές ποινικά αδικήματα και στην εφαρμογή των πυροσβεστικών διατάξεων.
δ. Απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων για το πυροσβεστικό υλικό και για την οργάνωση και τακτική των Πυροσβεστικών μονάδων.
Ακαδημαϊκή εκπαίδευση
α. Απόκτηση των αναγκαίων νομικών θεωρητικών και τεχνικών γνώσεων στις απαιτήσεις των σύγχρονων εξελίξεων.
β. Διεύρυνση της γνώσης σε οποιοδήποτε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας και της ανακριτικής επιστήμης.
ΕΔΡΑ – ΥΠΑΓΩΓΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η Σχολή Αρχιπυροσβεστών υπάγεται στην Πυροσβεστική Ακαδημία και στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Μάτσα 32 Κηφισιά.
Σε κάθε εκπαιδευτική σειρά ορίζεται Διοικητής και Υποδιοικητής της Σχολής Αρχιπυροσβεστών με απόφαση του κ Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα της Σχολής Αρχιπυροσβεστών καταρτίζεται από την Πυροσβεστική Ακαδημία – Σχολή Αρχιπυροσβεστών - Γραφείο Εκπαίδευσης, με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, εγκρίνεται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και καθορίζει:
1. Τα Γενικά Θέματα: τις κατευθυντήριες γραμμές και τα βασικά στοιχεία που αφορούν την εκπαίδευση των σπουδαστών κλπ.
2. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει:
i. το διάγραμμα προγραμματισμού εκπαίδευσης
ii. το χρονοδιάγραμμα
iii. την κατανομή των ωρών διδασκαλίας κατά μάθημα
iv. την πρακτική εκπαίδευση

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1. Γενικά Θέματα – Κατευθύνσεις
α. Βασικές επιδιώξεις της Σχολής Αρχιπυροσβεστών είναι:
- Η ανάπτυξη της κρίσης και του τρόπου σκέψης των υπαλλήλων.
- Η απόκτηση από το σύνολο των υπαλλήλων όσο το δυνατόν περισσότερων γνώσεων.
β. Αξιολόγηση με βάση την αποστολή της Ακαδημίας, κάθε μαθήματος που προβλέπεται από τον Κανονισμό αυτής, και υλοποιείται με:
- Τον καθορισμό του στόχου εκπαίδευσης.
- Την επιλογή της διδακτέας ύλης.
- Τον καθορισμό των εκπαιδευτικών περιόδων διδασκαλίας.
γ. Χρησιμοποίηση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας με σκοπό:
- Την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης και φαντασίας.
- Την απόκτηση πνευματικής ευστροφίας.
- Την αφομοίωση της διδασκόμενης ύλης.
δ. Παροχή κατά τα αρχικά στάδια στερεών βάσεων στα μαθήματα ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, σε τρόπο ώστε να γίνει ευχερής η παρακολούθησή τους από το σύνολο των μαθητών.
ε. Μελέτη, οργάνωση και πραγματοποίηση διαλέξεων προς συμπλήρωση της ακαδημαϊκής κατάρτισης και διεύρυνσης της επαγγελματικής μόρφωσης των υπαλλήλων.
στ. Συνεχής φροντίδα διοικούντων και διδασκόντων για να επιτευχθεί κυρίως με παραδείγματα:
- H αφοσίωση στο καθήκον, στην πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα.
- Η ανάπτυξη υψηλού πνεύματος συναδελφικότητας.
- Η ορθή αντίληψη στις σχέσεις με τους συναδέλφους.
ζ. Συνεχής βελτίωση της εκπαίδευσης με την υποβολή από τους καθηγητές αναφορών για την πορεία των διδασκομένων από αυτούς μαθημάτων και προτάσεων επί συγκεκριμένων γεγονότων ή αντικειμένων που αφορούν την όλη εκπαίδευση των υπαλλήλων.
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Η φοίτηση στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών διαρκεί έξι (6) μήνες και χωρίζεται:
α. Σε τρεις μήνες θεωρητικής εκπαίδευσης.
β. Σε τρεις μήνες πρακτικής εκπαίδευσης.

Σχολή Πυροσβεστών

Η συνεχώς αυξανόμενη εξάρτηση της κοινωνίας από τις φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, επιβάλλει την εκπαίδευση που παρέχεται στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με σκοπό να συμβάλλει ουσιαστικά στην επιστημονική, τεχνολογική, κοινωνική και
οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
1.ΕΔΡΑ – ΥΠΑΓΩΓΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η Σχολή Πυροσβεστών υπάγεται στην Πυροσβεστική Ακαδημία, συστεγάζεται στις εγκαταστάσεις της στην Κάτω Κηφισιά, Μάτσα 32 και διοικείται από την Διοίκηση της Ακαδημίας με Διοικητή και Υποδιοικητή Ανώτερους Αξιωματικούς που ορίζονται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος.Τμήματα της Σχολής λειτουργούν αναλόγως των αναγκών της εκπαίδευσης στα Βίλια Αττικής και στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης της Σχολής Πυροσβεστών σκοπό έχει την προετοιμασία του ανθρωπίνου δυναμικού, σε επιστημονικές βάσεις που να προάγουν την πυροσβεστική τεχνογνωσία.
Το πρόγραμμα της Σχολής Πυροσβεστών καταρτίζεται από την Πυροσβεστική Ακαδημία – Γραφείο Μελετών Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Π.Δ. 174/83,όπως αυτό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα, τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, εγκρίνεται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και καθορίζει:
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει:
i. το διάγραμμα προγραμματισμού εκπαίδευσης
ii. το χρονοδιάγραμμα
iii. την κατανομή των ωρών διδασκαλίας κατά μάθημα
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Η φοίτηση στη Σχολή Πυροσβεστών διαρκεί τέσσερις (4) μήνες.


Σχολή Ξένων Γλωσσών

1. Η Σχολή Ξένων γλωσσών έχει σαν αποστολή τη διαρκή εκπαίδευση, επιμόρφωση και εξάσκηση των Πυροσβεστικών υπαλλήλων στις ξένες γλώσσες.
2. Για το σκοπό αυτό και ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας των εισαγομένων για εκπαίδευση, μπορούν να λειτουργήσουν οι παρακάτω τάξεις:
  • Τάξη Α΄ Βαθμίδας (αρχαρίων)
  • Τάξη Β΄ Βαθμίδας (μέσων)
  • Τάξη Γ΄ Βαθμίδας (προχωρημένων)
3. Η λειτουργία μιας ή περισσοτέρων τάξεων, η χρονολογία έναρξης και λήξης της εκπαίδευσης, οι γλώσσες που θα διδαχθούν, ο αριθμός των σπουδαστών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.
4. Η διάρκεια της εκπαίδευσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των εννέα (9) μηνών, ο δε αριθμός των σπουδαστών σε κάθε τάξη μικρότερος των δέκα (10) και μεγαλύτερος των είκοσι (20). Σπουδαστής ο οποίος απουσίασε από την εκπαίδευση για οποιοδήποτε λόγο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το 1/8 της συνολικής εκπαίδευσης δεν μπορεί να συνεχίσει την εκπαίδευση.
5. Οι ξένες γλώσσες που διδάσκονται στη Σχολή Ξένων γλωσσών είναι η Αγγλική, η Γαλλική και η Γερμανική. Οι σπουδαστές κατά το χρόνο της εκπαίδευσής τους παρακολουθούν μια μόνο γλώσσα.


Εισαγωγή-Φοίτηση
Περιεχόμενα 1 από 4
Εισαγωγή και Φοίτηση στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης
1. Στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας εισάγονται για αρτιότερη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στις νέες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνικής, υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος μέχρι και του βαθμού του Επιπυραγού,με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης μετά από πρόταση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος (άρθρο 6 παρ.1 Α.Ν.360/1968).
2. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης μπορούν να λειτουργήσουν βραχύχρονα προγράμματα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης Αξιωματικών, Πυρονόμων και κατωτέρων οργάνων του Πυροσβεστικού Σώματος για αρτιότερη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε θέματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.
3. Στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας δεν καλούνται να φοιτήσουν υπάλληλοι που πρόκειται να αποστρατευθούν μέχρι το τέλος του επόμενου της εκπαίδευσης έτους, είτε λόγω κατάληψής τους από το όριο ηλικίας είτε λόγω τριακονταπενταετίας.
4. Η εισαγωγή Πυρονόμων στη Σχολή Μετεκπαίδευσης του Ν.Δ. 649/1970 (Α΄ 176) ενεργείται μόνο με εξετάσεις. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν Πυρονόμοι, απόφοιτοι Λυκείου ηλικίας 38 ετών και άνω που έχουν τριετή υπηρεσία στο βαθμό τους. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν.Δ. 649/1970 και του άρθρου 15 του Ν. 1339/1983 (Α΄ 35). Οι Πυρονόμοι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών που έχουν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, εισάγονται στην Σχολή Μετεκπαίδευσης χωρίς εξετάσεις.
(Η παραγρ. αυτή τέθηκε με το άρθρο 3 Π.Δ. 90/1991).
5. Θεωρούνται αποτυχόντες όσοι απουσίαζαν πάνω του 1/5 της εκπαίδευσης.
  • Η Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης βάσει του118 Π.Δ/2005 (Α' 175) σε συνδυασμό με τον Ν. 3511/2006 (Α' 258) είναι αρμόδια για την πιστοποίηση των εθελοντών του ν.1951/1991 (Α' 84) και των εθελοντών και εθελοντικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά δεν έχουν οργανωθεί σύμφωνα με της προαναφερόμενες διατάξεις, καθώς και του προσωπικού πυρασφάλειας επιχειρήσεων και άλλων φορεών που προβλέπεται από τη νομοθεσία πυροπροστασίας.
  • Στην ίδια Σχολή μπορούν να φοιτούν για εκπαίδευση ή επιμόρφωση σε συναφή με την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος αντικείμενα και στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας και Λιμενικού Σώματος, δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι, υπάλληλοι των ΟΤΑ και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, εργαζόμενοι σε διάφορους φορείς, αρχές και επιχειρήσεις καθώς και εθελοντές και πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης. 
  • Δύνανται επίσης να φοιτούν και Αξιωματικοί Πυροσβεστικών Υπηρεσιών άλλων χωρών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από διακρατικές και άλλες συμφωνίες. 
Τα προγράμματα εκπαίδευσης καταρτίζει η Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης ύστερα από πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και εγκρίνει ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος. Τα προγράμματα δεν υπερβαίνουν σε διάρκεια τους (2) δύο μήνες και αποφασίζονται από τον Αρχηγό του Σώματος.


Εισαγωγή και Φοίτηση στη Σχολή Ανθυποπυραγών 
1. Στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για φοίτηση η οποία διαρκεί οκτώ (8) εξάμηνα, εισάγονται για εκπαίδευση :
α. Ιδιώτες πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ.1 (α) του Ν.2226/1994 (Α΄122) και το άρθρο 1 του Π.Δ.365 /1990 (Α΄144), όπως ισχύει σήμερα και
β. (1) Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες επιτυχόντες στο διαγωνισμό που προκηρύσσεται με το σύστημα του απολυτήριου του Ενιαίου Λυκείου, εφόσον είναι κάτοχοι απολυτήριου τίτλου από Λύκειο ή ισότιμου τίτλου Μέσης Εκπαίδευσης που να παρέχει δικαίωμα εισαγωγής σε Ανώτατες Σχολές, και έχουν ηλικία μέχρι 35 ετών κατά το έτος διενέργειας του διαγωνισμού, υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, σύμφωνα με τα ισχύοντα για κατάταξη σε Σχολές του Στρατού Ξηράς και να μην έχουν καταδικασθεί για τα εγκλήματα που προβλέπονται από την περ.(ζ) της παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 365/1990. Ειδικά για τους Πυροσβέστες, θα πρέπει να φέρουν το βαθμό αυτό κατά την την ημερομηνία προκήρυξης του διαγωνισμού.(Π.Δ 65/2007 άρθρο 11)
(2) Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων επιτυχόντες στις κατατακτήριες εξετάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 2226/1994, εφόσον έχουν ηλικία μέχρι 35 ετών κατά το έτος διενέργειας του διαγωνισμού, υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, σύμφωνα με τα ισχύοντα για κατάταξη σε Σχολές του Στρατού Ξηράς και να μην έχουν καταδικασθεί για τα εγκλήματα που προβλέπονται από την περ.(ζ) της παρ.1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 365/1990.(Η παραγρ. 1 τέθηκε με το άρθρο 1 Π.Δ. 426/1994).
2. Οι εισαγόμενοι της παραγρ. 1(α) τοποθετούνται στην Πυροσβεστική Ακαδημία και εκπαιδεύονται επί δύο (2) ακαδημαϊκά έτη. Κατά το Α΄ έτος εκπαιδεύονται πρακτικά σε πυροσβεστικά καθήκοντα στην Ακαδημία και σε Πυροσβεστικούς Σταθμούς των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και κατά το Β΄ έτος φοιτούν στη Σχολή Ανθυποπυραγών διδασκόμενοι τα προβλεπόμενα για το Α΄ έτος σπουδών μαθήματα.
(Η παραγρ. αυτή τέθηκε με το άρθρο 3 Π.Δ. 239/1997).
3. Οι εισαγόμενοι με το σύστημα του απολυτήριου Ενιαίου Λυκείου και με κατατακτήριες εξετάσεις, σύμφωνα με την παρ.1 (δ) του Ν.222/1994, ξεκινούν τη φοίτησή τους, από το δεύτερο έτος. Στο δεύτερο έτος μόνο μαζί με τους Δόκιμους αυτού του έτους φοιτούν και οι Πυρονόμοι που εξελίσσονται σε Αξιωματικούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.649/1970 (Α΄176). Στο πρώτο έτος σπουδών και μόνο για όσο διάστημα διαρκεί αυτό το ακαδημαϊκό έτος, φοιτούν όσοι εισάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 365/1990.
(Η παραγρ. αυτή τέθηκε με το άρθρο 1 Π.Δ. 426/1994).
4. Πυροσβεστικοί υπάλληλοι που έχουν επιτύχει σε εισιτήριες εξετάσεις για τη Σχολή Ανθυποπυραγών, κατά τις προβλεπόμενες από τα εδάφια α΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2226/1994 διακρίσεις και τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών, εφόσον κατά την έναρξη της εκπαίδευσής τους σε αυτές βρίσκονται σε μακρά αναρρωτική άδεια πέραν των δύο μηνών, αρχίζουν τη φοίτησή τους στην οικεία Σχολή το επόμενο εκπαιδευτικό έτος ή περίοδο.
(Η παραγρ. αυτή τέθηκε με το άρθρο 3 Π.Δ. 239/1997). 

Διάρκεια φοίτησης
1. Η φοίτηση των σπουδαστών στη Σχολή Ανθυποπυραγών διαρκεί τέσσερα (4) εκπαιδευτικά έτη και το καθένα περιλαμβάνει δύο εκπαιδευτικές περιόδους (εξάμηνα).
2. Το τακτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης αρχίζει την 15 Σεπτεμβρίου και λήγει την 15 Ιουνίου. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται και ο χρόνος διενέργειας των προαγωγικών και πτυχιακών εξετάσεων. Στο χρονικό διάστημα από 16 Ιουνίου μέχρι 14 Σεπτεμβρίου οι Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί διατίθενται για πρακτική εκπαίδευση σε Υπηρεσίες του Σώματος στο Νομό Αττικής, διδάσκονται εντατικά ξένες γλώσσες, πραγματοποιούν εκπαιδευτικές επισκέψεις, παίρνουν τη μηνιαία θερινή τους άδεια και επιτρέπεται να παρακολουθούν ταχύρυθμα Σχολεία των Ενόπλων Δυνάμεων.(Η παραγρ. 1 και 2 τέθηκε με το άρθρο 1 Π.Δ. 426/1994).

Εισαγωγή και Φοίτηση στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών 
1. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος προκηρύσσει με απόφασή του πανελλήνιο διαγωνισμό, που διενεργείται στην Αθήνα, στην έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή στις έδρες των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων Αρχιπυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών παραγωγικής σχολής.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Πυροσβέστες, Πυροσβέστριες, Αρχιπυροσβέστες και Αρχιπυροσβέστριες μη παραγωγικής σχολής Γενικών Υπηρεσιών, κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου γυμνασίου,ανεξάρτητα από το χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό τους κατά την κατάταξη τους στο Πυροσβεστικό Σώμα, εφόσον έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, που
κρίνεται από την Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών Νομού Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 122 παρ.3 του π.δ. 210/1992 (Α΄ 99).
3. Από τις θέσεις που προκηρύσσονται ποσοστό 10% καλύπτεται από πολύτεκνους ή τρίτεκνους και τα τέκνα αυτών, με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό. Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στο παραπάνω ποσοστό, δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Εάν το ποσοστό δεν καλυφθεί,ο αριθμός που υπολείπεται συμπληρώνεται από υποψήφιους της γενικής κατηγορίας.
4. Στην απόφαση της προκήρυξης του διαγωνισμού αναγράφονται τα απαιτούμενα προσόντα, οι προϋποθέσεις και τα κωλύματα συμμετοχής των υποψηφίων,ο χρόνος έναρξης και λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής και των απαραίτητων δικαιολογητικών, καθορίζεται επίσης ο αριθμός των ερωτήσεων που δίδονται στους διαγωνιζόμενους, ο απαιτούμενος χρόνος εξέτασης, το πρόγραμμα διενέργειας των εξετάσεων, τα εξεταστικά κέντρα καθώς και ο τρόπος και διαδικασία διενέργειας του γραπτού διαγωνισμού, τα εξεταζόμενα μαθήματα και η εξεταστέα ύλη, καθώς και τα αρμόδια όργανα κατάρτισής τους, ο τρόπος βαθμολόγησης των υποψηφίων καθώς και κάθε άλλη σχετική με το διαγωνισμό λεπτομέρεια.
5. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι είναι δυνατόν να εισαχθούν τμηματικά προς φοίτηση στην οικεία Σχολή. Στην περίπτωση αυτή ο αριθμός των προς φοίτηση επιτυχόντων καθώς και ο τρόπος εισαγωγής τους ορίζεται στην απόφαση της προκήρυξης.
6. Πυροσβέστες πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών ανεξάρτητα από το χρόνο υπηρεσία στο βαθμό τους, εφόσον έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, εισάγονται στο Τμήμα Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Σχολής χωρίς εξετάσεις, πέρα από τον αριθμό εισακτέων που ορίζεται κάθε φορά και γράφονται στο τέλος του πίνακα των εισαγομένων στη Σχολή. 
Εκπαίδευση στη Σχολή
1. Η εκπαίδευση στη Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών διαρκεί έξι μήνες. Απ’ αυτούς, τρεις μήνες γίνεται θεωρητική εκπαίδευση και τρεις μήνες πρακτική. Η θεωρητική εκπαίδευση πραγματοποιείται στην Αθήνα όπου λειτουργεί η Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών.
Για την πρακτική εκπαίδευση οι δόκιμοι τοποθετούνται σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Σταθμούς σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τους ανατίθενται ανάλογα πυροσβεστικά καθήκοντα. Εάν η προαναφερόμενη εκπαίδευση πραγματοποιηθεί σε Υπηρεσία ή Σταθμό
στην οποία υπηρετούσαν οι Δόκιμοι πριν την εισαγωγή τους στη Σχολή, δεν δικαιούνται εκτός έδρας αποζημίωση, σε κάθε άλλη περίπτωση καταβάλλεται η εν λόγω αποζημίωση σύμφωνα με τα ισχύοντα.
2. Κατά τη θεωρητική εκπαίδευση οι σπουδαστές διδάσκονται και βαθμολογούνται στα ακόλουθα μαθήματα:Πυροσβεστική Τέχνη, Προληπτική Πυροπροστασία, Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία – Ανακριτική και Πυροσβεστική Νομοθεσία. Επιπλέον οι σπουδαστές μπορούν να διδάσκονται, με τη μορφή σεμιναριακών μαθημάτων μη βαθμολογούμενων, διάφορες θεματικές ενότητες συναφείς με το πυροσβεστικό αντικείμενο. Η διδακτέα ύλη καθορίζεται από την Πυροσβεστική Ακαδημία.

Εισαγωγή και Φοίτηση στη Σχολή Πυροσβεστών
1. Στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας εισάγονται για εκπαίδευση υποχρεωτικά όσοι κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα ως Δόκιμοι Πυροσβέστες. Στη Σχολή αυτή εκπαιδεύονται επίσης και οι κατατασσόμενοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι των Ειδικών Υπηρεσιών Πλοηγών και Τεχνικών.(Η παραγρ. αυτή τέθηκε με το άρθρο 1 παραγρ.12 Π.Δ. 412/1987).
2. Οι κατατασσόμενοι στη Σχολή Πυροσβεστών, με τα προβλεπόμενα για τους αθλητές, από τον Κανονισμό Κατάταξης Δόκιμων Πυροσβεστών προσόντα, κατά τη διάρκεια φοίτησής τους σε αυτή συγκροτούν ειδικό ταχύρυθμο τμήμα εκπαίδευσης, οι λεπτομέρειες του οποίου ρυθμίζονται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος.(Η παραγρ. αυτή τέθηκε με το άρθρο 3 Π.Δ. 239/1997)
3. Η διάρκεια φοίτησης στη Σχολή Δόκιμων Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ορίζεται κάθε φορά, πριν από την έναρξη λειτουργίας της Σχολής με Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) μηνών (Άρθρο 3 παραγρ.13 του Π.Δ.90/91).
4. Σε περίπτωση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών η διάρκεια εκπαίδευσης της Σχολής Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας μπορεί να είναι μειωμένη μέχρι και ένα (1) μήνα (Άρθρο 3 Π.Δ. 397/1998).


Περισσότερα θέματα για Πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger