ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Νομικής Θεσσαλονίκη - Πληροφορίες για τη σχολή

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τα τρία Τμήματα της Νομικής εκπαιδεύουν τους φοιτητές τους στην επιστήμη του Δικαίου. Τα Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων περιλαμβάνουν γνωστικά αντικείμενα (μαθήματα) που καλύπτουν όλο το εύρος της Επιστήμης του Δικαίου και αποσκοπούν στην κατάρτιση επιστημόνων, που θα μπορούν να ερμηνεύουν και εφαρμόζουν τη νομοθεσία και να συμβάλλουν στην υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και την ορθή απονομή του δικαίου.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
ΤΟΜΕΙΣ
• Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
• Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης
• Τομέας Διεθνών Σπουδών
• Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου
• Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου
• Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος και τα μαθήματα που αυτό περιλαμβάνει οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν και να συγκροτήσουν το δικό τους πρόγραμμα σπουδών.
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
(κατά τη διάρκεια όλων των εξαμήνων) Ενοχικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος), Ενοχικό Δίκαιο (Ειδικό Μέρος), Εμπράγματο Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο, Κληρονομικό Δίκαιο, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Ενδικα Μέσα -Αναγκαστική Εκτέλεση), Εργατικό Δίκαιο, Δίκαιο Εμπορικών Εταιρειών, Συνταγματικό Δίκαιο, Συνταγματικές Ελευθερίες, Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος), Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο (Ειδικό Μέρος), Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (Γενικό Μέρος), Ιστορία Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου, Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Αστικό και Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Εμπορικό Δίκαιο, Εδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Συνταγματικό και Διοικητικό Δίκαιο, Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Ποινικό Δίκαιο και στην Ποινική Δικονομία, Πτωχευτικό Δίκαιο, Δίκαιο της Δικαιοπραξίας, Δίκαιο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Γενικές Αρχές του Αστικού Δικαίου, Φορολογικό Δίκαιο (Γενικό - Ειδικό), Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος - Απόδειξη), Δικονομικό Δίκαιο Οργάνωση Δικαστηρίων - Βασικές έννοιες Αστικής, Ποινικής και Διοικητικής Δίκης), Εμπορικό Δίκαιο (Γενικό Εμπορικό - Ναυτικό Δίκαιο), Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών (Αξιόγραφα - Ασφαλιστικό), Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο, Γενικής θεωρίας της Ποινής και Στοιχεία Σωφρονιστικού Δικαίου, Δίκαιο Ανταγωνισμού και Προστασία Καταναλωτή στα Πλαίσια του Εμπορικού Δικαίου.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
(Ο φοιτητής υποχρεούται να επιλέξει ένα μάθημα από κάθε ενότητα)
α. Ενότητα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Πολιτική Επιστήμη, Πολιτειολογία, Νεώτερη Ελληνική Πολιτική και Συνταγματική Ιστορία (1821-1940).
β. Ενότητα Οικονομικής Επιστήμης - Κοινωνιολογίας Γενική Κοινωνιολογία, Στοιχεία Οικονομικής Επιστήμης, Στοιχεία Δημόσιας Οικονομικής.
γ. Ενότητα Ιστορίας του Δικαίου και Εκκλησιαστικού Δικαίου Εισηγήσεις Ρωμαϊκού Δικαίου, Εκκλησιαστικό Δίκαιο.
δ. Ενότητα Εμπορικού Δικαίου Δίκαιο Κρατικού Παρεμβατισμού, Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
ε. Ενότητα Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου Φιλοσοφία και Μεθοδολογία του Δικαίου, Κοινωνιολογία του Δικαίου.
στ. Ενότητα Ποινικού Δικαίου Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο, Ειδικά θέματα Ποινικού Δικαίου, Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο.
ζ. Ενότητα Διεθνών Νομικών Σπουδών Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, Εισαγωγή στο Συγκριτικό Δίκαιο, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο II (ειδικό μέρος), Ειδικά Μαθήματα Δικαίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
η. Ενότητα Δημοσίου Δικαίου Υπαλληλικό Δίκαιο - Δίκαιο Παιδείας, Δίκαιο Περιβάλλοντος - Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο, Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο.
θ. Ενότητα Εργατικού και Κοινωνικού Δικαίου Συλλογικές Σχέσεις Εργασίας: Συνδικαλιστικές Ελευθερίες, Συλλογικές Διαφορές.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
(Ο φοιτητής επιλέγει συνολικά 5 μαθήματα από τις ακόλουθες ενότητες μαθημάτων. Τα μαθήματα μπορεί να είναι και τα 5 από την ίδια ενότητα ή από διαφορετικές)
α. Ενότητα, Αστικού, Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου Τα θεμέλια του Αστικού Δικαίου, Αστική προστασία του καταναλωτή, Οριζόντια και Κάθετη ιδιοκτησία, Αστικό Δίκαιο των Διεθνών Συμβάσεων, Νέες Συμβατικές Μορφές των Σύγχρονων Συναλλαγών, Προστασία Μισθώσεων, Ειδικά Μαθήματα Αστικής Ευθύνης, Ασφαλιστικά Μέτρα - Ειδικές Διαδικασίες, Εκούσια Δικαιοδοσία - Διαιτησία, Διεθνές Δικονομικό Δίκαιο, Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Στοιχεία Ιδιωτικού Δικαίου του Τουρισμού.
β. Ενότητα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης Δίκαιο Διοικητικών Συμβάσεων, Δίκαιο Δημόσιας τάξης, Σύγχρονη Ελληνική Πολιτική και Συνταγματική Ιστορία (1940-1986), Πολιτική Κοινωνιολογία, Ιστορία Ευρωπαϊκών Πολιτικών θεσμών, Διοικητική Επιστήμη, Δίκαιο Κρατικού Προϋπολογισμού, Εκλογικό και Κοινοβουλευτικό Δίκαιο, Ειδικά θέματα Φορολογικού Δικαίου, Δίκαιο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Επικοινωνίας, Σύγχρονα θέματα (Συγκριτικού) Συνταγματικού Δικαίου, Κοινωνική θεωρία και Δικαιώματα του Πολίτη.
γ. Διεθνών Νομικών Σπουδών Διεθνές και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκαιο, Κυπριακό Δίκαιο, Διεθνείς Σχέσεις, Διπλωματική Ιστορία, Διεθνές Ομοιόμορφο Δίκαιο, Ειδικά Μαθήματα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, Δίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών, Σύγχρονα Διεθνή θέματα και Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, Διεθνείς θεσμοί, Διεθνείς Σχέσεις με ιδιαίτερη έμφαση στις Ευρωπαϊκές Σχέσεις.
δ. Ενότητα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου Δίκαιο Χερσαίας Μεταφοράς, Δίκαιο Αεροπορικής Μεταφοράς, Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο (πρόγραμμα Jean Monet), Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο Διεθνούς Εμπορίου, Ειδικοί θεσμοί Ναυτικού Δικαίου, Λογιστική Εμπορικών Εταιρειών, Σύγχρονες Μορφές Ανωνύμων Εταιρειών και Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων.
ε. Ενότητα Ιστορίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου Ιστορία και Εισηγήσεις του Ελληνικού Δικαίου, Ιστορία των θεσμών, Συγκριτικό Εκκλησιαστικό Δίκαιο, Ηλεκτρονική Επεξεργασία του Δικαίου, Εκκλησιαστικό Περιουσιακό Δίκαιο.
στ. Ενότητα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών Σωφρονιστική, Εγκληματολογία, Ποινική Δικονομία, Ανακριτική, Δικαστική Ψυχολογία, Δίκαιο των Ανηλίκων.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
α. Ενότητα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου Συλλογικές Σχέσεις Εργασίας: Συνδικαλιστικές Ελευθερίες, Συλλογικές Διαφορές Συλλογικές Σχέσεις Εργασίας: Συνδικαλιστικές Ελευθερίες, Δίκαιο της Εκμετάλλευσης.
β. Ενότητα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης Νεώτερη Ελληνική Πολιτική και Συνταγματική Ιστορία της Ελλάδας (1821-1944), Πολιτική Επιστήμη, Πολιτειολογία, Γενική Κοινωνιολογία, Στοιχεία Οικονομικής Επιστήμης, Στοιχεία Δημόσιας Οικονομικής, Υπαλληλικό Δίκαιο - Δίκαιο της Παιδείας, Δίκαιο Περιβάλλοντος - Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο.
γ. Ενότητα Διεθνών Νομικών Σπουδών Ειδικά Μαθήματα Δικαίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο II - (Ειδικό μέρος), Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, Εισαγωγή στο Συγκριτικό Δίκαιο.
δ. Ενότητα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου Δίκαιο Κρατικού Παρεμβατισμού, Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
ε. Ενότητα Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου Εκκλησιαστικό Δίκαιο, Εισηγήσεις Ρωμαϊκού Δικαίου, Κοινωνιολογίας του Δικαίου, Φιλοσοφία και Μεθοδολογία του Δικαίου.
στ. Ενότητα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών Οικονομικό ποινικό Δίκαιο, Ειδικά θέματα Ποινικού Δικαίου, Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο. ΅
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
Ξένη γλώσσα.
Σημείωση: Όλα τα μαθήματα ειδικής επιλογής προτείνονται και ως μαθήματα γενικής επιλογής. Ο φοιτητής που θα τα επιλέξει ως γενικής επιλογής δεν δικαιούται να τα επιλέξει ως ειδικής επιλογής και αντίστροφα.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Παν/μιο Αθήνας
1. Δημόσιο Δίκαιο
2. Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
3. Ευρωπαϊκό Δίκαιο
4. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
5. Ποινικό Δίκαιο - Ποινική Δικονομία
6. Εγκληματολογία
7. Ιστορία του Δικαίου
8. Φιλοσοφία του Δικαίου
9. Κοινωνιολογία του Δικαίου
10. Εκκλησιαστικό Δίκαιο
11. Αστικό Δίκαιο
12. Εμπορικό Δίκαιο
13. Εργατικό Δίκαιο
14. Πολιτική Δικονομία
Παν/μιο Θεσσαλονίκης
1. Αστικό δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο
2. Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτικές Επιστήμες
3. Διεθνών Σπουδών
4. Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο
5. Ιστορίας - Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου
6. Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Παν/μιο Θράκης
1. Ιδιωτικό Δίκαιο
2. Δίκαιο των Επιχειρήσεων και Εργασιακό Δίκαιο
3. Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη
4. Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
5. Διεθνών Σπουδών

Αγορά Εργασίας
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Μετά την απόκτηση του Πτυχίου οι απόφοιτοι των Τμημάτων Νομικής ασκούνται για 18 μήνες σε δικηγορικό γραφείο και στη συνέχεια συμμετέχουν σε σχετικές εξετάσεις για να αποκτήσουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι Πτυχιούχοι Νομικού Τμήματος (Ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου, που θεωρείται ισότιμο με τα Ελληνικά Πανεπιστήμια),εφόσον έχουν πραγματοποιήσει την 18μηνη προβλεπόμενη άσκηση σε δικηγορικό γραφείο και η ηλικία τους δεν υπερβαίνει τα 35 χρόνια. Οι πτυχιούχοι των Νομικών Τμημάτων μπορούν να εργαστούν:
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: ως νομικοί σύμβουλοι, υποθηκοφύλακες, συμβολαιογράφοι ή δικαστικοί λειτουργοί.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: ως νομικοί σύμβουλοι, δικηγόροι κ.λπ.
ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (δικηγορικό γραφείο).
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Δικηγόρος με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Δικηγόρος με ειδίκευση σε Τραπεζικά Οικονομικά ζητήματα Διεθνής Ασφαλειομεσίτης Η Νομική Θεσσαλονίκης έχει περίπου 5.500 εγγεγραμμένους φοιτητές,από τους οποίους μόνο οι 2.500 είναι ενεργοί.Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ισοζύγιο ζήτησης και προσφοράς του κλάδου,και ειδικότερα του δικηγόρου, μπορεί να χαρακτηριστεί αρνητικό.Παρατηρείται μία αλματωδώς αυξανόμενη υπερπροσφορά δικηγόρων,που κατατάσσει τη χώρα μας στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως ως προς την αναλογία τους με τον πληθυσμό.Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger