ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

30/5/15

Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών Κομοτηνή - Πληροφορίες για τη σχολή

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Το τμήμα καταρτίζει μεταφραστές και διερμηνείς που κατέχουν καλά μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα. Σκοπός του Τμήματος είναι: Η καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία και την έρευνα της γλώσσας, της γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού των λαών των παρευξεινίων χωρών ιδίως των ελληνικής καταγωγής και η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, κατανοούν και διαδίδουν τις γλώσσες, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό των λαών των προαναφερομένων χωρών, όπως Ελλήνων, Ρώσων, Ουκρανών, Γεωργιανών, Αρμενίων, Ρουμάνων, Βουλγάρων, Τούρκων και λοιπών.

ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ

1ο Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Υ.01 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική Ι, Ρουμανική Ι, Ρωσική Ι, Τουρκική Ι).
Υ.02 Γλωσσολογία Ι. (Εισαγωγή -Γενικές θεωρητικές αρχές).
Υ.03 Εισαγωγή στη λαογραφία και το λαϊκό πολιτισμό των παρευξείνιων λαών.
Υ.04 Εισαγωγή στην Πληροφορική
Υ.05 Επιστημονική τεχνογραφία και έρευνα (Φροντιστηριακό μάθημα)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΥΕ.01 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική.
ΥΕ.02 Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου.
ΥΕ.03 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
ΥΕ.04 Συγκριτική εκπαίδευση στις παρευξείνιες χώρες
ΥΕ.05 Διπλωματική ιστορία
ΥΕ.06 Η ορφική μυθολογία στον πολιτισμό των παρευξείνιων λαών
ΥΕ.07 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική

2ο Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Υ.06 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική IΙ, Ρουμανική IΙ, Ρωσική IΙ, Τουρκική IΙ).
Υ.07 Εθνογραφική θεώρηση του Παρευξείνιου Χώρου.
Υ.08 Ιστορία του Ελληνισμού στον παρευξείνιο χώρο κατά την αρχαιότητα
Υ.19 Διδακτική γλώσσας και λογοτεχνίας Ι
Υ.10 Θρησκειολογική επισκόπηση του παρευξείνιου χώρου.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΥΕ.08 Εισαγωγή στην Ψυχολογία.
ΥΕ.09 Στοιχεία Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου.
ΥΕ.10 Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων I (Εισαγωγή).
ΥΕ.11 Οι παρευξείνιες χώρες στην παγκόσμια οικονομική οργάνωση
ΥΕ.12 Μάθηση με τη χρήση νέων τεχνολογιών
ΥΕ.13 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική).

3ο Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Υ.11 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική IIΙ, Ρουμανική IIΙ, Ρωσική ΙII, Τουρκική IIΙ).
Υ.12 Γλωσσολογία ΙΙ. (Σημασιολογία-Κειμενογλωσσολογία).
Υ.13 Εθνομουσικολογία του παρευξείνιου χώρου.
Υ.14 Θεωρία της μετάφρασης

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΥΕ.14 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).
ΥΕ.15 Παγκοσμιοποίηση και πολυπολιτισμική αγωγή.
ΥΕ.16 Διαπολιτισμικά στοιχεία στη διδασκαλία της παιδικής λογοτεχνίας.
ΥΕ.17 Στοιχεία εμπορικού δικαίου και δικαίου επιχειρήσεων
ΥΕ.18 Εισαγωγή στην Πληροφορική ΙΙ
ΥΕ.19 Οργάνωση και λειτουργία της ευρωπαϊκής ένωσης
ΥΕ.20 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική

4ο Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Υ.15 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική ΙV, Ρουμανική ΙV, Ρωσική ΙV, Τουρκική ΙV).
Υ.16 Γλωσσολογία ΙΙΙ. Συγκριτική γλωσσολογία.
Υ.17 Εισαγωγή στην ιστορία των παρευξείνιων λαών
Υ.18 Εισαγωγή στον πολιτισμό των παρευξείνιων λαών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΥΕ.21 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).
ΥΕ.22 Έρευνα και διδασκαλία του λεξιλογίου
ΥΕ.23 Πρώτη ανάγνωση και γραφή στις παρευξείνιες χώρες
ΥΕ.24 Ειδικευμένα θέματα πληροφορικής
ΥΕ.25 Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας.
ΥΕ.26 Ιστορία κοινωνιολογικών θεωριών-εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης.
ΥΕ.27 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική). Ειδίκευση Βουλγαρικής Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού

5ο Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Υ.19 Βουλγαρική γλώσσα V (φωνολογία, φωνητική)
Υ.20 Ιστορία της βουλγαρικής γλώσσα
ς Υ.21 Ιστορία της βουλγαρικής λογοτεχνίας Ι
Υ.22 Ιστορία της Βουλγαρίας Ι
Υ.23 Εισαγωγή στην επιστήμη της φιλολογίας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΥΕ.28 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).
ΥΕ.29 Εκπαιδευτική αξιολόγηση.
ΥΕ.30 Διδακτική μεθοδολογία (πρακτικές ασκήσεις Ι).
ΥΕ.31 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ.
ΥΕ.32 Παρευξείνιες Χώρες και Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (Ο.Σ.Ε.Π.).
ΥΕ.33 Πλοήγηση στον ιστορικόι παρευξείνιο χώρο απο τον 8ο αιώνα
ΥΕ.34 Θέματα ιστορικής γραμματικής
ΥΕ.35 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική).

6ο Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Υ.24 Βουλγαρική γλώσσα VΙ (μορφολογία)
Υ.25 Ιστορία της βουλγαρικής λογοτεχνίας ΙΙ
Υ.26 Ιστορία της Βουλγαρίας ΙΙ
Υ.27 Πολιτισμική εξέλιξη του βουλγαρικού λαού Ι
Υ.28 Ο ελληνισμός στον παρευξείνιο χώρο κατα τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΥΕ.36 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).
ΥΕ.37 Διδακτική Μεθοδολογία – Πρακτικές ασκήσεις ΙΙ
ΥΕ.38 Θέματα διαλεκτολογίας
ΥΕ.39 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
ΥΕ.40 Εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη
ΥΕ.41 Μέθοδοι εκπαιδευτικής έρευνας
ΥΕ.42 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική).

7ο Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Υ.29 Βουλγαρική γλώσσα VΙΙ (μορφολογία)
Υ.30 Ιστορία της βουλγαρικής λογοτεχνίας ΙΙΙ
Υ.31 Μεταφραστικά θέματα της βουλγαρικής γλώσσας (θεωρία και πράξη)
Υ.32 Μεθοδολογία διδασκαλίας της βουλγαρικής γλώσσας και λογοτεχνίας Ι
Υ.33 Πολιτισμική εξέλιξη του βουλγαρικού λαού ΙΙ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΥΕ.43 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).
ΥΕ.44 Διδακτική Μεθοδολογία – Πρακτικές ασκήσεις ΙΙΙ
ΥΕ.45 Σύγχρονη ελληνική πολιτική στις παρευξείνιες χώρες
ΥΕ.46 Γλωσσική τεχνολογία
ΥΕ.47 Στρατηγική επιχειρήσεων
ΥΕ.48 Δίκαιο προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων
ΥΕ.49 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική).

8ο Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Υ.34 Βουλγαρική γλώσσα VΙΙΙ (μορφολογία)
Υ.35 Μεταφραστικά θέματα μετάφρασης της βουλγαρικής γλώσσας (θεωρία και πράξη)
Υ.36 Μεθοδολογία διδασκαλίας της βουλγαρικής γλώσσας και λογοτεχνίας ΙΙ (σύγχρονες μέθοδοι, προβλήματα, δυνατότητες)
Υ.37 Ο ελληνισμός στον παρευξείνιο χώρο κατα τη νεότερη εποχή
Υ.38 Η Βουλγαρία σήμερα (δομή του κράτους, οικονομία, σχέσεις με την Ελλάδα)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΥΕ.50 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).
ΥΕ.51 Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας
ΥΕ.52 Σύγχρονοι εθνικισμοί, συλλογικές ταυτότητες και μειονότητες στον παρευξείνιο χώρο
ΥΕ.53 Εφαρμογές της πληροφορικής στην επιστημονική έρευνα
ΥΕ.54 Θεωρία της διερμηνίας
ΥΕ.55 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική). Ειδίκευση Ρουμανικής Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού

5ο Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Υ.18 Ρουμανική γλώσσα V (φωνολογία, φωνητική)
Υ.19 Ιστορία της ρουμανικής γλώσσας
Υ.20 Ιστορία της ρουμανικής λογοτεχνίας Ι
Υ.21 Ιστορία της Ρουμανίας Ι
Υ.22 Θεωρία της Μετάφρασης

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΥΕ.23 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).
ΥΕ.24 Εκπαιδευτική αξιολόγηση.
ΥΕ.25 Διδακτική μεθοδολογία (πρακτικές ασκήσεις Ι).
ΥΕ.26 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ.
ΥΕ.27 Παρευξείνιες Χώρες και Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (Ο.Σ.Ε.Π.).
ΥΕ.28 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική).

6ο Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Υ.23 Ρουμανική γλώσσα V (φωνολογία, φωνητική)
Υ.24 Ιστορία της ρουμανικής γλώσσας
Υ.25 Ιστορία της ρουμανικής λογοτεχνίας Ι
Υ.26 Ιστορία της Ρουμανίας Ι
Υ.27 Θεωρία της Μετάφρασης

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΥΕ.29 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).
ΥΕ.30 Διδακτική Μεθοδολογία – Πρακτικές ασκήσεις
ΥΕ.31 Συγκριτική εκπαίδευση στις Παρευξείνιες Χώρες.
ΥΕ.32 Πρώτη ανάγνωση και γραφή στις Παρευξείνιεςγλώσσες.
ΥΕ.33 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
ΥΕ.34 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική). Ειδίκευση Ρωσικής Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού

5ο Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Υ.19 Ρωσική γλώσσα V (μορφολογία) Υ.20 Ιστορία της Ρωσικής γλώσσας
Υ.21 Ιστορία της Ρωσικής λογοτεχνίας Ι (Θεωρία)
Υ.22 Ιστορία της Ρωσίας Ι
Υ.23 Εισαγωγή στην επιστήμη της φιλολογίας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΥΕ.28 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).
ΥΕ.29 Εκπαιδευτική αξιολόγηση.
ΥΕ.30 Διδακτική μεθοδολογία (πρακτικές ασκήσεις Ι).
ΥΕ.31 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ.
ΥΕ.32 Παρευξείνιες Χώρες και Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (Ο.Σ.Ε.Π.).
ΥΕ.33 Πλοήγηση στον ιστορικόι παρευξείνιο χώρο απο τον 8ο αιώνα
ΥΕ.34 Θέματα ιστορικής γραμματικής
ΥΕ.35 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική).

6ο Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Υ.24 Ρωσική γλώσσα VΙ (μορφολογία, σύνταξη)
Υ.25 Ιστορία της ρωσικής λογοτεχνίας του 19ου αι. ΙΙ (μελέτη και ανάλυση κειμένων)
Υ.26 Ιστορία της Ρωσίας ΙΙ (20ου αι.)
Υ.27 Πολιτισμική εξέλιξη του ρωσικού λαού Ι
Υ.28 Ο ελληνισμός στον παρευξείνιο χώρο κατα τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΥΕ.36 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).
ΥΕ.37 Διδακτική Μεθοδολογία – Πρακτικές ασκήσεις ΙΙ
ΥΕ.38 Θέματα διαλεκτολογίας
ΥΕ.39 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
ΥΕ.40 Εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη
ΥΕ.41 Μέθοδοι εκπαιδευτικής έρευνας
ΥΕ.42 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική).

7ο Εξάμηνο
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Υ.29 Ρωσική γλώσσα VΙΙ (μορφολογία)
Υ.30 Ιστορία της ρωσικής λογοτεχνίας ΙΙΙ (ανάλυση και μελέτη κειμένων)
Υ.31 Μεταφραστικά θέματα της ρωσικής γλώσσας (θεωρία και πράξη)
Υ.32 Μεθοδολογία διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας και λογοτεχνίας Ι
Υ.33 Πολιτισμική εξέλιξη του ρωσικού λαού ΙΙ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΥΕ.43 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).
ΥΕ.44 Διδακτική Μεθοδολογία – Πρακτικές ασκήσεις ΙΙΙ
ΥΕ.45 Σύγχρονη ελληνική πολιτική στις παρευξείνιες χώρες
ΥΕ.46 Γλωσσική τεχνολογία
ΥΕ.47 Στρατηγική επιχειρήσεων
ΥΕ.48 Δίκαιο προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων
ΥΕ.49 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική).

8ο Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Υ.34 Ρωσική γλώσσα VΙΙΙ (μορφολογία)
Υ.35 Μεταφραστικά θέματα μετάφρασης της ρωσικής γλώσσας (θεωρία και πράξη)
Υ.36 Μεθοδολογία διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας και λογοτεχνίας ΙΙ (σύγχρονες μέθοδοι, προβλήματα, δυνατότητες)
Υ.37 Ο ελληνισμός στον παρευξείνιο χώρο κατα τη νεότερη εποχή
Υ.38 Η Ρωσία σήμερα (δομή του κράτους, οικονομία, σχέσεις με την Ελλάδα)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΥΕ.50 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).
ΥΕ.51 Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας
ΥΕ.52 Σύγχρονοι εθνικισμοί, συλλογικές ταυτότητες και μειονότητες στον παρευξείνιο χώρο
ΥΕ.53 Εφαρμογές της πληροφορικής στην επιστημονική έρευνα
ΥΕ.54 Θεωρία της διερμηνίας
ΥΕ.55 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική). Ειδίκευση Τουρκικής Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού

5ο Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Υ.19 Τουρκική γλώσσα V (φωνητική και φωνολογία)
Υ.20 Ιστορία της τουρκικής γλώσσας με παράλληλη διδασκαλία στοιχείων της οθωμανικής
Υ.21 Ιστορία της τουρκικής λογοτεχνίας Ι (ιστορική επισκόπηση)
Υ.22 Ιστορία της Τουρκίας Ι (η οθωμανική περίοδος)
Υ.23 Εισαγωγή στην επιστήμη της φιλολογίας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΥΕ.28 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).
ΥΕ.29 Εκπαιδευτική αξιολόγηση.
ΥΕ.30 Διδακτική μεθοδολογία (πρακτικές ασκήσεις Ι).
ΥΕ.31 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ.
ΥΕ.32 Παρευξείνιες Χώρες και Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (Ο.Σ.Ε.Π.).
ΥΕ.33 Πλοήγηση στον ιστορικόι παρευξείνιο χώρο απο τον 8ο αιώνα
ΥΕ.34 Θέματα ιστορικής γραμματικής
ΥΕ.35 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική).

6ο Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Υ.24 Τουρκική γλώσσα VΙ (μορφολογία)
Υ.25 Ιστορία της τουρκικής λογοτεχνίας ΙΙ (μελέτη κειμένων από την οθωμανική περίοδο)
Υ.26 Ιστορία της Τουρκίας ΙΙ (Απο τους Νεότουρκους στον Κεμάλ - η ρεπουμπλικανική περίοδος)
Υ.27 Πολιτισμική εξέλιξη του τουρκικού λαού Ι (η εποχή του εξευρωπαϊσμού: 19ος – 20ος αι.)
Υ.28 Ο ελληνισμός στον παρευξείνιο χώρο κατα τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΥΕ.36 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).
ΥΕ.37 Διδακτική Μεθοδολογία – Πρακτικές ασκήσεις ΙΙ
ΥΕ.38 Θέματα διαλεκτολογίας
ΥΕ.39 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
ΥΕ.40 Εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη
ΥΕ.41 Μέθοδοι εκπαιδευτικής έρευνας
ΥΕ.42 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική).

7ο Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Υ.29 Τουρκική γλώσσα VΙΙ (μορφολογία)
Υ.30 Ιστορία της τουρκικής λογοτεχνίας ΙΙΙ (μελέτη κειμένων από τη ρεπουμπλικανική περίοδο)
Υ.31 Μεταφραστικά θέματα της τουρκικής γλώσσας (θεωρία και πράξη)
Υ.32 Μεθοδολογία διδασκαλίας της τουρκικής γλώσσας και λογοτεχνίας Ι
Υ.33 Πολιτισμική εξέλιξη του τουρκικού λαού ΙΙ
Υ.34 Η Τουρκία στη μετάβαση (Από τους Οθωμανούς στους Νεότουρκους)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΥΕ.43 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).
ΥΕ.44 Διδακτική Μεθοδολογία – Πρακτικές ασκήσεις ΙΙΙ
ΥΕ.45 Σύγχρονη ελληνική πολιτική στις παρευξείνιες χώρες
ΥΕ.46 Γλωσσική τεχνολογία
ΥΕ.47 Στρατηγική επιχειρήσεων
ΥΕ.48 Δίκαιο προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων
ΥΕ.49 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική).

8ο Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Υ.34 Τουρκική γλώσσα VΙΙΙ (λεξικογραφία, φρασεολογία)
Υ.35 Μεταφραστικά θέματα μετάφρασης της τουρκικής γλώσσας (θεωρία και πράξη)
Υ.36 Μεθοδολογία διδασκαλίας της τουρκικής γλώσσας και λογοτεχνίας ΙΙ (σύγχρονες μέθοδοι, προβλήματα, δυνατότητες)
Υ.37 Ο ελληνισμός στον παρευξείνιο χώρο κατα τη νεότερη εποχή
Υ.38 Η Τουρκία σήμερα (δομή του κράτους, οικονομία, σχέσεις με την Ελλάδα)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΥΕ.50 Μία από τις διδασκόμενες παρευξείνιες γλώσσες (Βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική, τουρκική).
ΥΕ.51 Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας
ΥΕ.52 Σύγχρονοι εθνικισμοί, συλλογικές ταυτότητες και μειονότητες στον παρευξείνιο χώρο
ΥΕ.53 Εφαρμογές της πληροφορικής στην επιστημονική έρευνα
ΥΕ.54 Θεωρία της διερμηνίας
ΥΕ.55 Μία από τις διδασκόμενες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλική, γαλλική, γερμανική).
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν, σαν μεταφραστές και διερμηνείς, σαν καθηγητές ξένων γλωσσών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα, σε κρατικές ελληνικές υπηρεσίες ,σε προξενικά γραφεία ,ή ιδιωτικές επιχειρήσεις σε Παραευξείνιες Χώρες.Επίσης ως εμπειρογνώμονες ή ως σύμβουλοι διπλωματικών αποστολών. Οι προοπτικές του κλάδου είναι πολύ καλές και οι αμοιβές ικανοποιητικές προπάντων στο κλάδο των διερμηνειών.

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Μεταφραστής - ΔιερμηνέαςΠερισσότερα θέματα για Πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger