ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

21/5/15

Δημόσιας Υγείας ΤΕΙ Αθήνας - Πληροφορίες για τη σχολή

ΑΘΗΝΑ

Το Τμήμα καταρτίζει στελέχη με ειδίκευση σε θέματα Δημόσιας Υγιεινής και απασχολούμενα ως επόπτες Δημόσιας Υγείας. Το πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος αποβλέπει στο να καταστήσει ικανούς τους σπουδαστές του να συμβάλλουν ως δημόσιοι λειτουργοί στις προσπάθειες της Πολιτείας να προστατεύει την υγεία του πληθυσμού σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου οι σπουδαστές εκπαιδεύονται σε γνωστικά αντικείμενα που αφορούν τους παράγοντες που προστατεύουν τη Δημόσια Υγεία, στις συνθήκες που μπορούν να την απειλήσουν, στους μηχανισμούς οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν λύσεις σε καταστάσεις επικίνδυνες για την υγεία των ατόμων και των ομάδων.
ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:
Η διάρκεια των σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, φροντιστηριακά μαθήματα για την εμπέδωση των θεωρητικών μαθημάτων και εργαστηριακά μαθήματα για την απόκτηση των εφαρμοσμένων γνώσεων, των δεξιοτήτων και των εμπειριών σε θέματα εφαρμογής Δημόσιας Υγιεινής.
Στα πλαίσια των εργαστηριακών μαθημάτων προβλέπονται και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους εφαρμογής υγειονομικού ενδιαφέροντος, για την επιτόπια εκπαίδευση των σπουδαστών, ώστε να αποκτήσουν σαφή αντίληψη των αναγκών και των συνθηκών της άσκησης του επαγγέλματος τους.
Το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα και την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, που εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειοφοίτου του Τμήματος σε ένα σοβαρό επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών.
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Το Τμήμα χορηγεί αντίστοιχο πτυχίο και παρέχει επαγγελματική κατοχύρωση. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν στο ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ σε υπηρεσίες του Υπ. Υγείας Πρόνοιας, Υπ. Εργασίας, Υπ. Βιομηχανίας, Υπ. Εμπορίου, σε Διευθύνσεις Υγιεινής στην Περιφέρεια (Νομαρχίες), σε Δήμους και Κοινότητες, σε Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς. Επίσης μπορούν να διοριστούν και στη Μέση Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, αφού αποκτήσουν το Πτυχίο της ΣΕΛΕΤΕ και δώσουν εξετάσεις από το έτος 2002.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ μπορούν να προσληφθούν σε Επιχειρήσεις, Βιομηχανίες κ.ά.
Η Αγορά Εργασίας είναι αρκετά περιορισμένη για τους αποφοίτους του Τμήματος, εξαιτίας κυρίως δύο παραγόντων:
Το Δημόσιο απορροφά και απασχολεί λίγους επόπτες Δημόσιας Υγείας και Στον Ιδιωτικό τομέα οι επιχειρήσεις και οι Βιομηχανίες προτιμούν συνήθως γιατρούς ή χημικούς.
Δραστηριοποιούνται ιδίως στους τομείς:
- Διενέργεια Υγειονομικών Ελέγχων για την υγιεινολογική κατάσταση και την υγειονομική καταλληλότητα των πάσης φύσεως επιχειρήσεων παραγωγής επεξεργασίας βιομηχανοποίησης διακίνησης συντήρησης πώλησης και κατανάλωσης τροφίμων, ποτών, εδεσμάτων και πόσιμου νερού, και επιβολή μέτρων για την τήρηση των αναγκαίων υγειονομικών όρων.
- Διενέργεια Υγειονομικών Ελέγχων στις Νοσοκομειακές Μονάδες, Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Κατασκηνώσεις, Εγκαταστάσεις Λουτρών, Σχολείων, Στρατώνων, Φυλακών, Σφαγείων Σταυλισμών ζώων και επιβολή αντίστοιχων μέτρων για την τήρηση των αναγκαίων υγειονομικών όρων, για την καταλληλότητα αυτών.
- Διενέργεια Ελέγχου Καταλληλότητας από Υγειονομικής πλευράς των εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης, ως επίσης και κάθε τεχνικού έργου, το οποίο παρουσιάζει υγειονομικό ενδιαφέρον, κατά τις φάσεις μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας.
- Άσκηση Περιβαλλοντικού Ελέγχου Ποιότητας στα μέσα του Περιβάλλοντος (έδαφος, επιφανειακά και υπόγεια νερά, αέρας) καθώς και έλεγχος των εκπομπών ρυπογόνων ουσιών, θορύβων και ακτινοβολίας από πάσης φύσεως εγκαταστάσεις. Διενέργεια Ελέγχου Καταλληλότητας από υγειονομικής πλευράς, των συστημάτων συλλογής, αποκομιδής και τελικής διάθεσης των απορριμμάτων, καθώς και των συστημάτων συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων και των υγρών αποβλήτων. 
- Οργάνωση και εκτέλεση των εντομοκτονιών, μυοκτονιών και απολυμάνσεων καθώς και υγειονομικών μελετών χώρων και εγκαταστάσεων.

Περισσότερα θέματα για πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger