ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ρέθυμνο - Πληροφορίες για τη σχολή

ΡΕΘΥΜΝΟ

Σκοπός των Τμημάτων Ιστορίας & Αρχαιολογίας είναι η καλλιέργεια και προαγωγή των Ιστορικών και Αρχαιολογικών Σπουδών. Τα Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων Ιστορίας - Αρχαιολογίας εισάγουν τους φοιτητές τους στα θεωρητικά, ιστορικά και μεθοδολογικά προβλήματα και ζητήματα αυτών των Επιστημών, που αποσκοπούν στην προσέγγιση, διερεύνηση και ερμηνεία του ανθρώπινου παρελθόντος. Σε κάθε Τμήμα λειτουργούν Κατευθύνσεις ή Τομείς Σπουδών. Ο κυριότερος διαχωρισμός είναι μεταξύ Κατεύθυνσης Αρχαιολογίας και Κατεύθυνσης Ιστορίας, διότι παρά την αλληλοσυσχέτιση τους καθεμιά από τις επιστήμες της Αρχαιολογίας και της Ιστορίας διατηρεί την επιστημολογική της αυτονομία, διαθέτοντας ξεχωριστό αντικείμενο, εννοιολογία, μεθοδολογία και προβληματική.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
Για την απόκτηση πτυχίου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ο φοιτητής οφείλει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη σπουδή του σε ένα από τα τρία παρακάτω προγράμματα σπουδών. Από τα τρία προγράμματα τα δύο έχουν κατεύθυνση σπουδών Ιστορίας και το ένα Αρχαιολογίας. Από τα δύο προγράμματα Ιστορίας το ένα είναι προσανατολισμένο στη σπουδή της Αρχαιότητας και του Μεσαίωνα, ενώ το δεύτερο στη σπουδή της Νεότερης και Σύγχρονης Εποχής. Πρόγραμμα Α1 Αρχαία Ελληνική θεματογραφία και Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Λατινικά, Παιδαγωγικά, Νεότερη Ελληνική Φιλολογία, Αρχαία Ιστορία, Βυζανπνη Ιστορία, Ιστορία Μέσων Χρόνων, Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων, Αραβική Ιστορία ή/και Τουρκολογία, Οποιαδήποτε Ιστορία, Προϊστορική - Κλασική - Βυζαντινή Αρχαιολογία, Ιστορία Τέχνης, Ξενόγλωσση Γραμματεία και Ορολογία, Σεμινάρια α) Τρία Σεμινάρια Αρχαίας Ιστορίας ή Βυζαντινής Ιστορίας ή Ιστορίας Νέων Χρόνων ένα Σεμινάριο Αρχαιολογίας ή Αρχαίας Φιλολογίας. Ενα Σεμινάριο Οποιαδήποτε Ιστορία και ένα Ελεύθερο Σεμινάριο, β) Από τα έξι (6) παραπάνω Σεμινάρια που απαιτούνται, το ένα είναι επιτόπια Ασκηση των Φοιτητών στα Πλαίσια Υποχρεωτικής Εκπαιδευτικής Εκδρομής. Πρόγραμμα Α2 Νεότερη - Σύγχρονη Ιστορία, Αρχαία Ιστορία - Βυζαντινή Ιστορία - Ιστορία Μέσων Χρόνων, Αφρικανολογία/Τουρκολογία, Ελεύθερες Επιλογές Ιστορίας, Ιστορία τέχνης, Κοινωνιολογία/Φιλοσοφία, Φιλολογία, Αρχαιολογία, Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής, Σεμινάρια:
α) Από τα έξι σεμινάρια το ένα πρέπει να είναι στην Αρχαία, Βυζανπνη ή Μεσαιωνική Ιστορία, τα τέσσερα στην Νεότερη/Σύγχρονη Ιστορία ενώ το έκτο είναι Ελεύθερη Επιλογή από τα προσφερόμενα στην Ιστορία,
β) Από τα σεμινάρια που απαιτούνται, ένα είναι επιτόπια
Ασκηση των Φοιτητών στα πλαίσια Υποχρεωτικής Εκπαιδευτικής Εκδρομής, Παιδαγωγικά ή Παιδαγωγική Ασκηση/Ελεύθερες Επιλογές, Ξενόγλωσση Γραμματεία και Ορολογία. Πρόγραμμα Β Αρχαία Ελληνική θεματογραφία, Αρχαία Ελληνική ή/και Βυζαντινή Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία, Νεότερη Ελληνική Φιλολογία, Παιδαγωγικά, Αρχαία Ιστορία, Βυζαντινή Ιστορία ή/και Ιστορία Μέσων Χρόνων, Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων, Ιστορία, α) Προϊστορική, Κλασική και Βυζαντινή Αρχαιολογία, β) Ιστορία Τέχνης της Δύσεως, Ελεύθερη Επιλογή, Ξενόγλωσση Γραμματεία και Ορολογία.
Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών
Ιο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Αρχαία Ελληνική Φιλολογία ή/και Βυζαντινή Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία, Αρχαία Ιστορία, Προίστ. Κλασ. Βυζαντινή Αρχαιολογία, Ιστορία Τέχνης της Δύσης, Ξένη Γλώσσα.
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Αρχαία Ελληνική Φιλολογία ή/και Βυζαντινή Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία, Αρχαία Ιστορία, Προίστ. Κλασ. Βυζαντινή Αρχαιολογία, Ιστορία Τέχνης της Δύσης, Ξένη Γλώσσα.
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Αρχαία Ελληνική Φιλολογία ή/και Βυζαντινή Φιλολογία, Προίστ. Κλασ. Βυζαντινή Αρχαιολογία, Βυζαντινή Ιστορία ή/και Ιστορία Μέσων Χρόνων, Ξένη Γλώσσα, Σεμινάρια. Μαθήματα Επιλογής Ελεύθερη Επιλογή. 4ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Προίστ. Κλασ. Βυζαντινή Αρχαιολογία, Βυζαντινή Ιστορία ή και Ιστορία Μέσων Χρόνων, Ιστορία Νεότερων Χρόνων Ευρωπαϊκή Ιστορία ή και Ιστορία του Ελληνικού Κράτους, Ιστορία Τέχνης της Δύσης, Ξένη Γλώσσα, Σεμινάρια.
5ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Αρχαία Ελληνική θεματογραφία, Παιδαγωγική, Προίστ. Κλασ. Βυζαντινή Αρχαιολογία, Ιστορία Νεότερων Χρόνων Ευρωπαϊκή Ιστορία ή & Ιστορία του Ελληνικού Κράτους, Σεμινάρια. Μαθήματα Επιλογής Ελεύθερη Επιλογή.
6ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Αρχαία Ελληνική θεματογραφία, Παιδαγωγική, Προίστ. Κλασ. Βυζαντινή Αρχαιολογία, Ιστορία Νεότερων Χρόνων Ευρωπαϊκή Ιστορία ή & Ιστορία του Ελληνικού Κράτους, Σεμινάρια. Μαθήματα Επιλογής Ελεύθερη Επιλογή.
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Προίστ. Κλασ. Βυζαντινή Αρχαιολογία, Ιστορία Νεότερων Χρόνων Ευρωπαϊκή Ιστορία ή & Ιστορία του Ελληνικού Κράτους, Νεότερη Ελληνική Φιλολογία, Ιστορία Τέχνης της Δύσης, Σεμινάρια. Μαθήματα Επιλογής Ελεύθερη Επιλογή.
8ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Νεότερη Ελληνική Φιλολογία, Ιστορία Τέχνης της Δύσης, Προίστ. Κλασ. Βυζαντινή Αρχαιολογία, Σεμινάρια.
Μαθήματα Επιλογής Ελεύθερη Επιλογή.
Ο τομέας Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες μαθημάτων: Τουρκολογία, Ιστορία των Αράβων, Ιστορία Αφρικής.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Παν/μιο Αθήνας
1. Προϊστορική Αρχαιολογία
2. Κλασική Αρχαιολογία
3. Βυζαντινή Αρχαιολογία
4. Ιστορία της Νεότερης Τέχνης
5. Ιστορία της Ελληνικής & Ρωμαϊκής Αρχαιότητας
6. Βυζαντινή Ιστορία
7. Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
8. Ευρωπαίκή Ιστορία
Παν/μιο Θεσσαλονίκης
1. Αρχαία Ιστορία
2. Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία
3. Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία
4. Ιστορία χωρών χερσονήσου του Αίμου και Τουρκολογία
5. Προϊστορική Αρχαιολογία
6. Κλασική Αρχαιολογία
7. Βυζαντινή Αρχαιολογία
8. Ιστορία της Τέχνης
Παν/μιο Κρήτης
 1. Τουρκολογία
2. Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία
3. Ο αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία
4. Ιστορία της Τέχνης
5. Βυζαντινές Σπουδές
6. Συστήματα Πολιτισμικών Πληροφοριών και Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Παν/μιο Ιωαννίνων
1. Βυζαντινή Ιστορία
2. Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη
3. Βαλκανική Ιστορία
4. Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία
5. Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία 6. Βαλκανιολόγος - Τεκμηριωτής

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Ως φιλόλογοι καθηγητές στη ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ) για τη διδασκαλία κυρίως - αλλά όχι μόνο - ιστορικών μαθημάτων, μπορούν να εργαστούν οι απόφοιτοι του Τμήματος. Για το διορισμό των αποφοίτων των Τμημάτων Ιστορίας & Αρχαιολογίας στη Μέση Εκπαίδευση ισχύουν οι δυνατότητες και οι περιορισμοί που αφορούν όλους τους απόφοιτους των φιλολογικών σχολών. Η απασχόληση σε φροντιστήρια μέχρι το διορισμό στη Μέση Εκπαίδευση αποτελεί την προσφορότερη λύση γι' αυτούς. Εκτός της εκπαίδευσης οι απόφοιτοι μπορούν: α) να στραφούν σε υπηρεσίες και φορείς του Δημόσιου τομέα που προάγουν την ιστορική επιστήμη ή ασχολούνται με την ιστορική έρευνα (Ακαδημία, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Ελληνικό Λαογραφικό Ιστορικό Αρχείο, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας κ.ά.), σε αρχειακές υπηρεσίες, σε βιβλιοθήκες και β) να προσληφθούν (κατόπιν εξετάσεων) ως υπάλληλοι της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η πρόσληψη αρχαιολόγων στο δημόσιο, δηλαδή στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, γίνεται με νόμο κατόπιν ειδικών εξετάσεων. Ο παλιός οργανισμός του Υπουργείου δεν αφήνει πολλά περιθώρια κενών οργανικών θέσεων. Έτσι ο διορισμός νέων αρχαιολόγων στον κλάδο δεν είναι εύκολος και συνεπώς το ποσοστό των αποφοίτων των ιστορικών - αρχαιολογικών τμημάτων του Πανεπιστημίου που ασχολούνται με την αρχαιολογία είναι πολύ μικρότερο από αυτό των αποφοίτων που ασχολούνται στην εκπαίδευση ή σε άλλους συναφείς χώρους.

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Τουρκολόγος Ενάλια Αρχαιολογία

Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger