ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

21/5/15

Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκη - Πληροφορίες για τη σχολή

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σκοπός των Τμημάτων είναι η κατάρτιση επιστημόνων φιλολόγων που θα είναι επαρκώς εξοικειωμένοι με τη γλώσσα που το κάθε Τμήμα διδάσκει και κατ' επέκταση με τη φιλολογία και τον πολιτισμό αυτής της γλώσσας, ώστε να είναι σε θέση να τη διδάξουν ή να ασχοληθούν με τη μετάφραση προφορικών και γραπτών δημιουργιών της.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
Τα υποχρεωτικά μαθήματα περιορίζονται στον Α' κύκλο σπουδών, ο οποίος θα εξασφαλίζει την απόκτηση βασικών γνώσεων των φοιτητών σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Ο/ η κάθε φοιτητής / φοιτήτρια θα γνωρίσει τις βασικές αρχές της Γλωσσολογίας, της Λογοτεχνίας και του Πολιτισμού, της Διδακτικής αλλά και της Μετάφρασης και της Παιδαγωγικής. Τα μαθήματα πλαισιώνουν βάσεις δεδομένων σχετικών με τα βασικά γνωστικά αντικείμενα του Α’ κύκλου σπουδών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη σε ψηφιακή μορφή της ύλης των υποχρεωτικών μαθημάτων.
Στον Α' κύκλο σπουδών δίνεται μεγάλη έμφαση στη βελτίωση του επιπέδου γλωσσομάθειας των φοιτητών. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται σε κάθε εξάμηνο ένα τετράωρο μάθημα Γερμανικής Γλώσσας με υποχρεωτικά φροντιστηριακά μαθήματα για τους/ τις φοιτητές / φοιτήτριες με μη επαρκές επίπεδο στη γερμανική γλώσσα και διαφοροποιημένο γλωσσικό μάθημα για φοιτητές / φοιτήτριες με επαρκές γλωσσικό επίπεδο, που καλλιεργεί τις δεξιότητές τους στο χειρισμό του γραπτού και του προφορικού λόγου. Η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων αυτών ορίζεται ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετάβαση του/ της φοιτητή / φοιτήτριας στον Β' κύκλο σπουδών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Πληροφορική και την εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, γι’ αυτό και προβλέπονται δύο εισαγωγικοί κύκλοι σεμιναρίων στην Πληροφορική κατά την διάρκεια των πρώτων δύο ετών:
Πρώτος Κύκλος: βασικές γνώσεις και εξάσκηση στη χρήση H/Y (Office) και διαδικτύου = 6 δίωρα σεμινάρια.
Δεύτερος Κύκλος: εξειδικευμένες γνώσεις Πληροφορικής για Φιλολόγους (αναζήτηση βιβλιογραφίας, βάσεις δεδομένων) = 6 δίωρα σεμινάρια. Τα φροντιστήρια αυτά είναι υποχρεωτικά.
Ο Β΄ κύκλος σπουδών αποτελείται ως επί το πλείστον από κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα και στοχεύει στην ειδίκευση των φοιτητών σε ένα από τα βασικά γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Τα μικρά ακροατήρια καθώς και το προχωρημένο επίπεδο γνώσεων στο Β’ κύκλο σπουδών επιτρέπουν τη σεμιναριακή μορφή μαθημάτων που συνδυάζουν ως τρόπο αξιολόγησης προφορικές παρουσιάσεις με τελική γραπτή εργασία. Ενθαρρύνεται η αυτόνομη ερευνητική εργασία, ενώ δίνεται η δυνατότητα εμβάθυνσης σε γνωστικά αντικείμενα που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις του καθενός. Με την έναρξη του πέμπτου εξαμήνου καλούνται οι φοιτητές / φοιτήτριες να δηλώσουν στη Γραμματεία του Τμήματος την κατεύθυνση ειδίκευσης που επιλέγουν.
Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας προσφέρει δύο κατευθύνσεις ειδίκευσης:
α) Λογοτεχνίας και Πολιτισμού και
β) Γλωσσολογίας και Διδακτικής (βλέπε αναλυτική παρουσίαση των κατευθύνσεων παρακάτω).
Οι φοιτητές / φοιτήτριες υποχρεώνονται να παρακολουθήσουν τουλάχιστον 8 επιλεγόμενα υποχρεωτικά μαθήματα (24 ΔΜ) από την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει. Ταυτόχρονα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν κάποια από τα μαθήματα της άλλης κατεύθυνσης ή μαθήματα που δεν εντάσσονται σε κάποια κατεύθυνση. Για να διασφαλιστεί το εύρος της προσφοράς μαθημάτων ειδίκευσης θα καταβληθεί προσπάθεια να μην προσφέρεται το ίδιο μάθημα ειδίκευσης δύο συνεχείς χρονιές. Αναγκαίο εφόδιο κάθε φοιτητή / φοιτήτριας του Τμήματος θεωρείται η ικανότητα χειρισμού του επιστημονικού λόγου. Για το λόγο αυτό, τα μαθήματα «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Διαχείρισης Επιστημονικού Λόγου Ι και ΙΙ» ορίζονται ως υποχρεωτικά ανεξαρτήτως κατεύθυνσης. Ακόμη, απαραίτητη κρίνεται η εξοικείωση των φοιτητών με ζητήματα και προβληματισμούς της σύγχρονης Γερμανίας / γερμανόφωνων κρατών. Έτσι, κάθε φοιτητής / φοιτήτρια υποχρεούται να παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύκλου σπουδών τουλάχιστον δύο σεμινάρια Landeskunde (Θέματα της Σύγχρονης Γερμανίας Ι και ΙΙ, από 3 ΔΜ το καθένα). Τέλος, επειδή η ικανότητα διδασκαλίας της γερμανικής ως ξένης γλώσσας κρίνεται ως χρήσιμο εφόδιο για την επαγγελματική επάρκεια κάθε φοιτητή / φοιτήτριας του Τμήματος, ασχέτως της κατεύθυνσης που επέλεξε, ορίζεται ως υποχρεωτική η παρακολούθηση των σεμιναρίων μικροδιδασκαλίας καθώς και η Πρακτική Άσκηση σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία και φροντιστήρια κατά τα δύο τελευταία εξάμηνα των σπουδών. Πρόκειται για πρόσθετα εφόδια που θα επιτρέψουν στους φοιτητές/ -τριες ανεξάρτητα από την ειδίκευση τους να ανταποκριθούν καλύτερα στο λειτούργημα του δασκάλου Γερμανικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Επισημαίνεται ότι για να έχουν δικαίωμα οι φοιτητές / φοιτήτριες να πάρουν μέρος στις Μικροδιδασκαλίες (7ο εξάμηνο) είναι απαραίτητο να έχουν περάσει τα μαθήματα ΔΙΔ Ι, ΔΙΔ ΙΙ, ΔΙΔ ΙΙΙ. Ακόμη, η συμμετοχή τους στην Πρακτική ‘Ασκηση προϋποθέτει την κατοχύρωση βαθμολογίας στο μάθημα των Μικροδιδασκαλιών.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Παν/μιο Αθήνας
1. Μετάφραη - Μεταφρασεολογία

Παν/μιο Θεσσαλονίκης
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
1. Θεωρία της Λογοτεχνίας
2. Ιστορία της Λογοτεχνίας
3. Θεατρολογία και Συγκριτική Γραμματολογία
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
1. Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
2. Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμός
3. Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
  Όλοι οι πτυχιούχοι των λεγόμενων "καθηγητικών σχολών", μπορούν να εργαστούν στη δημόσια και ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει αναλογία προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας. Από το έτος 2003 οι διορισμοί εκπαιδευτικών θα γίνονται αποκλειστικά από τους πίνακες που θα καταρτίζονται ύστερα από διαγωνισμό. Οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό θα κατατάσσονται κατά τη σειρά της βαθμολογίας τους σε πίνακες επιτυχίας. Από τους πίνακες αυτούς θα γίνονται οι διορισμοί στα σχολεία κατά την απόλυτη σειρά των υποψηφίων και με βάση τις δηλούμενες προτιμήσεις τους, λαμβανομένης υπόψη και της τυχόν προϋπηρεσίας που υπάρχει στον δημόσιο τομέα . Επιτυχόντες θα θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο βαθμός σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της προβλεπόμενης ανώτατης βαθμολογίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος πτυχιούχος μέρος στο διαγωνισμό, από το 2003 και μετά είναι η απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Ικανότητας (Δεν έχει καθοριστεί ακόμη ο ακριβής τρόπος απόκτησής του. Προβλέπεται η παρακολούθηση ειδικών προγραμμάων 2 εξαμήνων, που θα οργανωθούν και θα λειτουργήσουν από τα Πανεπιστήμια). Δεν υποχρεώνονται να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Ικανότητας οι Πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και οι Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης. Επειδή οι διοριζόμενοι καθηγητές ξένων φιλολογιών είναι λίγοι και οι ρυθμοί των διορισμών πολύ αργοί, οι πτυχιούχοι των Τμημάτων στρέφονται στον Ιδιωτικό Τομέα, όπου μπορούν να απασχοληθούν ως ιδιωτικοί υπάλληλοι αλλά και ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ανοίγοντας δικό τους φροντιστήριο.Επίσης μπορούν να εργαστούν έπειτα από μεταπτυχιακές σπουδές στη Ανώτατη Εκπαίδευση, στα T.E.I, και το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών της Πανεπιστημιακής Λέσχης για τη διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας, στη Δημόσια Διοίκηση, το Διπλωματικό Σώμα, σε Οργανισμούς και το μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών, στις Τράπεζες (ελληνικές και ξένες), στον Τουρισμό, στη Δημοσιογραφία, στους Διεθνείς Οργανισμούς (Ο.Η.Ε., UNESCO, UNICEF) και στις διάφορες υπηρεσίες της ΕΕ.

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Μεταφραστής - Διερμηνέας Γλωσσικός Τεχνολόγος

Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger