ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

22/5/15

Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ΤΕΙ Πελοποννήσου - Πληροφορίες για τη σχολή

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Διοικητικής Επιστή­μης, με εξειδίκευση εφαρμογής στις κοινωνικές υπηρεσίες (υγείας, πρό­νοιας και κοινωνικών ασφαλίσεων κλάδοι υγείας) τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Οι σπουδαστές του Τμήματος καταρτίζονται στη διοίκηση και οργάνωση (διοίκηση προσωπικού, οικονομικό σχεδιασμό και διαχείριση, προγραμματισμό, εκτέλεση και έλεγχο προμηθειών κ.ά.) μονάδων Υγείας.
Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Σε όλα τα εξάμηνα σπουδών εκτός του τελευταίου, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, καθώς και ασκήσεις πράξης και εφαρμογές σε πραγματικές ή εικονικές καταστάσεις, εκπόνηση μελετών και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε υπηρεσίες ή μονάδες υγείας και πρόνοιας.
Στο προτελευταίο εξάμηνο σπουδών διεξάγεται σεμινάριο τελειοφοίτων. Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει κυρίως την πρακτική άσκηση του φοιτητή στο επάγγελμα και την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, που εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του τμήματος σε ένα θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών.

Αγορά Εργασίας
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:
Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος ανακηρύσσεται Πτυχιούχος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, διαθέτει δε τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά, είτε ως στέλεχος κοινωνικών υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος.
Ειδικότερα ο πτυχιούχος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας:
-Συμμετέχει στην οργάνωση, λειτουργία και συντονισμό των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας και κοινωνικών ασφαλίσεων (κλάδοι υγείας)
-Συμβάλλει στην εφαρμογή προγραμμάτων υγείας και εισηγείται στη διοίκηση των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας μέτρα καλύτερης απόδοσης τους.
-Συμμετέχει στην κατάρτιση του κτιριολογικού προγράμματος των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας.
-Παρακολουθεί την κίνηση των ασθενών και φροντίζει για την εξυπηρέτηση τους αναφορικά με τις διοικητικές διατυπώσεις και τη λογιστική τακτοποίηση τους. Οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχοληθούν σε Νοσοκομεία, Κλινικές, Κέντρα Υγείας, Αναρρωτήρια, Κέντρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, Κέντρα Αναπήρων και κάθε άλλη ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ.Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger