ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

22/5/15

Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Θεσσαλονίκη - Πληροφορίες για τη σχολή

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σκοπός της είναι να αναπτύσσει τις καλλιτεχνικές δεξιότητες των φοιτητών και να τους παρέχει τις αναγκαίες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις γύρω από τις εικαστικές τέχνες μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας και να συμβάλλει στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου.
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. ολοκληρώνεται σε δέκα εξάμηνα. Μετά την περάτωση των σπουδών του - και εφόσον επιτύχει στα διδασκόμενα μαθήματα και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό διδακτικών μονάδων - ο φοιτητής ή η φοιτήτρια παίρνει ενιαίο Πτυχίου όπου περιέχεται η κατεύθυνση που ακολούθησε.
Οι κατευθύνσεις είναι τρεις:
i. Ζωγραφική
ii. Γλυπτική
iii. Χαρακτική

Προκειμένου να χαρακτηριστεί η κατεύθυνση του Πτυχίου, ο φοιτητής ή η φοιτήτρια θα πρέπει να έχει διανύσει τουλάχιστον οκτώ (8) εξάμηνα στην ανάλογη κατεύθυνση.
Στο τμήμα ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ διδάσκονται οι τομείς της: Ζωγραφικής, Γλυπτικής και Χαρακτικής που περιλαμβάνουν Ιστορία της Τέχνης, Διδακτική της Τέχνης, Θεωρία Χώρου / Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, Φιλοσοφία και Αισθητική, Ξένες Γλώσσες και Παιδαγωγική και ψυχολογία της Εκπαίδευσης. Ο φοιτητής της κατεύθυνσης Ζωγραφικής είναι υποχρεωμένος να εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα.
Ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε έξι (6) μαθήματα επιλογής (20 διδακτικές μονάδες) εκ των οποίων τα τέσσερα (4) θα επιλεγούν από το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών των Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ εξαμήνων, και με τον περιορισμό ότι ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει μόνο δύο (2) μαθήματα από εκείνα που διδάσκονται σε περισσότερα των δύο εξαμήνων. Τα μαθήματα που διδάσκονται σε περισσότερα των δύο (2) εξαμήνων είναι:
Ά Χαρακτική Ά Σκηνογραφία Ά Σχεδίαση και Μελέτη εικαστικού και Βιομηχανικού Γυαλιού Η κατεύθυνση της Ζωγραφικής σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματός μας είναι δυνατόν να αρχίζουν από το πρώτο εξάμηνο σπουδών. Οι φοιτητές όμως έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν την κατεύθυνση της Ζωγραφικής με την προϋπόθεση να παρακολουθήσουν τα οκτώ τελευταία εξάμηνα σπουδών τους στην τελική κατεύθυνση που επέλεξαν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών, προκειμένου να γίνουν πτυχιούχοι του Τμήματός μας.
Ο φοιτητής της κατεύθυνσης Γλυπτικής είναι υποχρεωμένος να εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα. και σε έξι (6) μαθήματα επιλογής. Ο φοιτητής για να παρακολουθήσει και να εξεταστεί στο μάθημα της Γλυπτικής των Γ΄ και Δ΄ εξαμήνων, πρέπει να έχει πετύχει στις εξετάσεις του μαθήματος Γλυπτικής των Α΄ και Β' εξαμήνων. Ο φοιτητής για να παρακολουθήσει και να εξεταστεί στο μάθημα της Γλυπτικής των Ε΄ και ΣΤ΄ εξαμήνων, πρέπει να έχει πετύχει στις εξετάσεις του μαθήματος Γλυπτικής των Γ΄ και Δ' εξαμήνων.
Ο φοιτητής για να παρακολουθήσει και να εξεταστεί στο μάθημα της Γλυπτικής των Ζ΄ και Η΄ εξαμήνων, πρέπει να έχει πετύχει στις εξετάσεις του μαθήματος Γλυπτικής των Δ΄ και ΣΤ' εξαμήνων. Ο φοιτητής για να παρακολουθήσει και να εξεταστεί στο μάθημα της Γλυπτικής των Θ΄ και Ι΄ εξαμήνων, πρέπει να έχει πετύχει στις εξετάσεις του μαθήματος Γλυπτικής των Ζ΄ και Η' εξαμήνων. Τα μαθήματα της Γλυπτικής των προηγουμένων εξαμήνων, είναι προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση και εξέταση των μαθημάτων Γλυπτικής των επομένων εξαμήνων.
Ο φοιτητής της κατεύθυνσης Γλυπτικής είναι υποχρεωμένος να εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα. Ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε έξι (6) μαθήματα επιλογής (20 διδακτικές μονάδες) εκ των οποίων τα τέσσερα (4) θα επιλεγούν από το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών των Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ εξαμήνων, και με τον περιορισμό ότι ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει μόνο δύο (2) μαθήματα από εκείνα που διδάσκονται σε περισσότερα των δύο εξαμήνων. Τα μαθήματα που διδάσκονται σε περισσότερα των δύο (2) εξαμήνων είναι: Ά Ζωγραφική
Η κατεύθυνση της Γλυπτικής σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματός μας είναι δυνατόν να αρχίζουν από το πρώτο εξάμηνο σπουδών. Οι φοιτητές όμως έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν την κατεύθυνση της Γλυπτικής με την προϋπόθεση να παρακολουθήσουν τα οκτώ τελευταία εξάμηνα σπουδών τους στην τελική κατεύθυνση που επέλεξαν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών, προκειμένου να γίνουν πτυχιούχοι του Τμήματός μας.
Ο φοιτητής της κατεύθυνσης Χαρακτικής είναι υποχρεωμένος να εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και σε έξι (6) μαθήματα επιλογής. Τα μαθήματα της Χαρακτικής των προηγουμένων εξαμήνων, είναι προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση και εξέταση των μαθημάτων Χαρακτικής των επομένων εξαμήνων. Ο φοιτητής της κατεύθυνσης Χαρακτικής είναι υποχρεωμένος να εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα.
Ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε έξι (6) μαθήματα επιλογής (20 διδακτικές μονάδες) εκ των οποίων τα τέσσερα (4) θα επιλεγούν από το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών των Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ εξαμήνων, και με τον περιορισμό ότι ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει μόνο δύο (2) μαθήματα από εκείνα που διδάσκονται σε περισσότερα των δύο εξαμήνων. Τα μαθήματα που διδάσκονται σε περισσότερα των δύο (2) εξαμήνων είναι:
Ά Ζωγραφική Ά Σχεδίαση και μελέτη εικαστικού και βιομηχανικού γυαλιού Η κατεύθυνση της Χαρακτικής σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματός μας είναι δυνατόν να αρχίζουν από το πρώτο εξάμηνο σπουδών. Οι φοιτητές όμως έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν την κατεύθυνση της Χαρακτικής με την προϋπόθεση να παρακολουθήσουν τα οκτώ τελευταία εξάμηνα σπουδών τους στην τελική κατεύθυνση που επέλεξαν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών, προκειμένου να γίνουν πτυχιούχοι του Τμήματός μας.

Τρόπος Διδασκαλίας
Η διδασκαλία των καλλιτεχνικών μαθημάτων, όλων των κατευθύνσεων, γίνεται στα εργαστήρια, στα πρώτα εξάμηνα σπουδών, με βάση το φυσικό πρότυπο, άψυχο ή έμψυχο (μοντέλο), για τέσσερις ώρες την ημέρα υποχρεωτικά. Η διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων, αποβλέπει στην εμβάθυνση, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, σε μια συγκεκριμένη ύλη, με τη βοήθεια των συγγραμμάτων, των ασκήσεων, των επισκέψεων σε αρχαιολογικούς χώρους, σε μουσεία, πινακοθήκες και αίθουσες τέχνης.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας την τέχνη σε μία ή περισσότερες κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις από αυτές που λειτουργούν στο Τμήμα. Ακόμη έχουν τη δυνατότητα ενασχόλησης στην εκπαίδευση ή και ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Για τον διορισμό στην εκπαίδευση απαραίτητη προϋπόθεση εκτός του πτυχίου είναι και η κατοχή πιστοποιητικού θεωρητικών και ιστορικών σπουδών, το οποίο χορηγείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο πρόγραμμα και στον κανονισμό σπουδών του Τμήματος.
Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger