ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αθήνα - Πληροφορίες για τη σχολή

ΑΘΗΝΑ

Σκοπός των Τμημάτων Ιστορίας & Αρχαιολογίας είναι η καλλιέργεια και προαγωγή των Ιστορικών και Αρχαιολογικών Σπουδών. Τα Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων Ιστορίας - Αρχαιολογίας εισάγουν τους φοιτητές τους στα θεωρητικά, ιστορικά και μεθοδολογικά προβλήματα και ζητήματα αυτών των Επιστημών, που αποσκοπούν στην προσέγγιση, διερεύνηση και ερμηνεία του ανθρώπινου παρελθόντος.
Έτσι, ερευνώντας τα πολιτισμικά δείγματα του παρελθόντος εμπλουτίζεται η ιστορική γνώση του παρόντος. Σε κάθε Τμήμα λειτουργούν Κατευθύνσεις ή Τομείς Σπουδών. Ο κυριότερος διαχωρισμός είναι μεταξύ Κατεύθυνσης Αρχαιολογίας και Κατεύθυνσης Ιστορίας, διότι παρά την αλληλοσυσχέτιση τους καθεμιά από τις επιστήμες της Αρχαιολογίας και της Ιστορίας διατηρεί την επιστημολογική της αυτονομία, διαθέτοντας ξεχωριστό αντικείμενο, εννοιολογία, μεθοδολογία και προβληματική.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
(Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα υποχρεωτικά, υποχρεωτικής επιλογής, υποχρεωτικά ειδίκευσης, και τέλος μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο.) Το Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών συγκροτείται από τους ακόλουθους τομείς:
Α. Ιστορίας
Β. Αρχαιολογίας.

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα
  Αρχαία Ελληνική Φιλολογία Ι, Γλωσσολογία, Εισαγωγή στην Ιστορία, Αρχαία Ιστορία Ι, Προϊστορική Αρχαιολογία Ι, Κλασική Αρχαιολογία Ι.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα
  Αρχαία Ελληνική Φιλολογία II, Λατινική Φιλολογία Ι, Αρχαία Ιστορία II, Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσεως, Προϊστορική Αρχαιολογία II, Κλασική Αρχαιολογία II.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα
  Βυζαντινή Φιλολογία Ι, Βυζαντινή Ιστορία Ι, Ιστορία Νέου Ελληνισμού Ι, Βυζαντινή Αρχαιολογία Ι, Ιστορία της Τέχνης Ι.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Νεοελληνική Φιλολογία Ι, Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία Ι, Ιστορία Νεωτέρου Ελληνισμού Ι, Βυζαντινή Αρχαιολογία II, Ιστορία της Τέχνης II.

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Μεθοδολογικά Προβλήματα Ιστορίας, Αρχαία Ιστορία III, Προϊστορική Αρχαιολογία III, Κλασική Αρχαιολογία IV, Αρχαία Ελληνική Φιλολογία III, Λατινική Φιλολογία II. Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής Επιλέγεται ένα (1) από άλλο τμήμα.

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα
  Αρχαία Ελληνική Φιλολογία IV, Νεοελληνική Φιλολογία II, Βυζαντινή Ιστορία II, Ιστορία Νέου Ελληνισμού II, Βυζαντινή Αρχαιολογία III, Ιστορία της Τέχνης III. Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής Επιλέγεται ένα (1) από άλλο τμήμα.

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Κατεύθυνση Ιστορίας
  Παιδαγωγικά Ι ή Ιστορία της Φιλοσοφίας, Ιστορία Νεωτέρου Ελληνισμού II, Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία II. Μαθήματα Επιλογής Επιλέγονται δύο (2) Μαθήματα Κατεύθυνσης.
Κατεύθυνση Αρχαιολογίας
  Παιδαγωγικά Ι ή Ιστορία της Φιλοσοφίας, Προϊστορική Αρχαιολογία IV, Βυζαντινή Αρχαιολογία IV. Μαθήματα Επιλογής Ο φοιτητής επιλέγει ένα σύνολο μαθημάτων από το τμήμα του ή από άλλα τμήματα.

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Κατεύθυνση Ιστορίας
Παιδαγωγικά II, Μαθήματα επιλογής Κατεύθυνσης(επιλέγονται 2). Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής Επιλέγονται δύο(2) από άλλο τμήμα.
Κατεύθυνση Αρχαιολογίας
Παιδαγωγικά II, Τοπογραφία- Ανασκαφική, Κλασική Αρχαιολογία III. Μαθήματα Επιλογής Ο φοιτητής επιλέγει ένα σύνολο μαθημάτων από το τμήμα του ή από άλλα τμήματα.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Παν/μιο Αθήνας
1. Προϊστορική Αρχαιολογία
2. Κλασική Αρχαιολογία
3. Βυζαντινή Αρχαιολογία
4. Ιστορία της Νεότερης Τέχνης
5. Ιστορία της Ελληνικής & Ρωμαϊκής Αρχαιότητας
6. Βυζαντινή Ιστορία
7. Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
8. Ευρωπαϊκή Ιστορία

Παν/μιο Θεσσαλονίκης
1. Αρχαία Ιστορία
2. Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία
3. Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία
4. Ιστορία χωρών χερσονήσου του Αίμου και Τουρκολογία
5. Προϊστορική Αρχαιολογία
6. Κλασική Αρχαιολογία
7. Βυζαντινή Αρχαιολογία
8. Ιστορία της Τέχνης

Παν/μιο Κρήτης 
1. Τουρκολογία
2. Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία
3. Ο αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία
4. Ιστορία της Τέχνης
5. Βυζαντινές Σπουδές
6. Συστήματα Πολιτισμικών Πληροφοριών και Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Παν/μιο Ιωαννίνων
1. Βυζαντινή Ιστορία
2. Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη
3. Βαλκανική Ιστορία
4. Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία
5. Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία
6. Βαλκανιολόγος - Τεκμηριωτής

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
Ως φιλόλογοι καθηγητές στη ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ) για τη διδασκαλία κυρίως - αλλά όχι μόνο - ιστορικών μαθημάτων, μπορούν να εργαστούν οι απόφοιτοι του Τμήματος. Για το διορισμό των αποφοίτων των Τμημάτων Ιστορίας & Αρχαιολογίας στη Μέση Εκπαίδευση ισχύουν οι δυνατότητες και οι περιορισμοί που αφορούν όλους τους απόφοιτους των φιλολογικών σχολών. Η απασχόληση σε φροντιστήρια μέχρι το διορισμό στη Μέση Εκπαίδευση αποτελεί την προσφορότερη λύση γι' αυτούς. Εκτός της εκπαίδευσης οι απόφοιτοι μπορούν:
α) να στραφούν σε υπηρεσίες και φορείς του Δημόσιου τομέα που προάγουν την ιστορική επιστήμη ή ασχολούνται με την ιστορική έρευνα (Ακαδημία, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Ελληνικό Λαογραφικό Ιστορικό Αρχείο, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας κ.ά.), σε αρχειακές υπηρεσίες,σε μουσεία, σε βιβλιοθήκες και
β) να προσληφθούν (κατόπιν εξετάσεων) ως υπάλληλοι της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η πρόσληψη αρχαιολόγων στο δημόσιο, δηλαδή στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, γίνεται με νόμο κατόπιν ειδικών εξετάσεων. Ο παλιός οργανισμός του Υπουργείου δεν αφήνει πολλά περιθώρια κενών οργανικών θέσεων. Έτσι ο διορισμός νέων αρχαιολόγων στον κλάδο δεν είναι εύκολος και συνεπώς το ποσοστό των αποφοίτων των ιστορικών - αρχαιολογικών τμημάτων του Πανεπιστημίου που ασχολούνται με την αρχαιολογία είναι πολύ μικρότερο από αυτό των αποφοίτων που ασχολούνται στην εκπαίδευση ή σε άλλους συναφείς χώρους.
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Τουρκολόγος Ενάλια Αρχαιολογία

Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger