ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Θεσσαλονίκη - Πληροφορίες για τη σχολή

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής  διαχωρίζεται στις παρακάτω δυο κατευθύνσεις:

Ι. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
ΙΙ. Διοίκησης Τεχνολογίας

Ο σκοπός του Τμήματος διαμορφώνεται ανάλογα με τις παραπάνω κατευθύνσεις. Οι σκοποί και τα Προγράμματα Σπουδών δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως.

Η αποστολή του τμήματος είναι η προαγωγή και η μετάδοση της γνώσης με τη διδασκαλία και την  έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης της Πληροφορικής με έμφαση στην ανάπτυξη συστημάτων για εφαρμογές σε Οικονομικές,Διοικητικές και άλλες Κοινωνικές Επιστήμες και η κατάρτιση στελεχών υψηλού επιπέδου για τις ανάγκες του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα.Στόχος των προπτυχιακών σπουδών είναι να παρέχουν στους αποφοίτους του Τμήματος εκείνα τα ιδιαίτερα εφόδια που θα τους επιτρέπουν  να υποστηρίζουν με επιτυχία την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.
Με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών στα δυο πρώτα έτη σπουδών εκπονούνται κοινά μαθήματα και στις δύο κατευθύνσεις. 
Στα επόμενα δύο έτη τα μαθήματα χωρίζονται στις κατευθύνσεις:
Ι.Εφαρμοσμένη Πληροφορική
ΙΙ. Διοίκηση Τεχνολογίας

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα από την Επιστήμη της πληροφορικής καθώς και μαθήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομίας.
Εκτός από θέματα θεωρητικής εκπαίδευσης που προσφέρονται στους φοιτητές του Τμήματος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και σε θέματα εφαρμογών με την ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων επεξεργασίας, αποθήκευσης, ανάκλησης και μετάδοσης πληροφοριών στους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Οικονομίας και της Χρηματοοικονομικής. 
Το Πρόγραμμα Σπουδών oδηγεί στη λήψη ενιαίου πτυχίου μετά από επιτυχή παρακολούθηση των υποχρεωτικών μαθημάτων, που αποτελούν τον "κορμό", και ενός αριθμού μαθημάτων επιλογής. Μια ώρα διδασκαλίας την εβδομάδα για όλο το εξάμηνο, ισοδυναμεί με μια διδακτική μονάδα, ανεξάρτητα αν το μάθημα είναι κορμού ή μάθημα επιλογής. Ο ελάχιστος αριθμός διδακτικών μονάδων (δ.μ.) που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής είναι εκατόν εξήντα εννέα (167) δ.μ., συμπεριλαμβανομένων και των δεκαέξι (16) δ.μ. του μαθήματος της αγγλικής γλώσσας, υπό την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τον ελάχιστο αριθμό των υποχρεωτικών και επιλογής μαθημάτων του ισχύοντος Προγράμματος Σπουδών.

 Τα μαθήματα κορμού όπως και επιλογής επιμερίζονται σε 11 γνωστικές περιοχές. Σε κάθε γνωστική περιοχή αντιστοιχεί διαφορετικός αριθμός διδακτικών μονάδων 3. Στην αρχή του 7ου εξαμήνου, ανατίθεται προαιρετικά σε κάθε φοιτητή "πτυχιακή εργασία" σε μια από τις γνωστικές περιοχές που τον ενδιαφέρει. Η συγγραφή της πτυχιακής εργασίας γίνεται σε συνεργασία με ένα μέλος Δ.Ε.Π., που ορίζεται ως επιβλέπων. Η πτυχιακή εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε 6 δ.μ., σε όποιον φοιτητή την επιλέξει ολοκληρώνεται και κατατίθεται στον επιβλέποντα στο τέλος του 8ου εξαμήνου για αξιολόγηση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή αξιολόγηση της εργασίας είναι η εκτεταμένη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 Εάν ο φοιτητής δεν επιλέξει την πτυχιακή εργασία, τότε αυτή αντιστοιχεί σε δύο (2) μαθήματα επιλογής του Ζ΄ εξαμήνου και σε ένα (1) μάθημα επιλογής του Η΄ εξαμήνου, δηλαδή σε 6 δ.μ. (2 δ.μ. για κάθε μάθημα επιλογής X 3 μαθήματα που αντιστοιχούν για την πτυχιακή εργασία = 6 δ.μ.)
Επιπλέον, οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε ένα από τα Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) που παρέχονται ήδη από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στους τομείς της Οικονομικής Επιστήμης, της Διοίκησης Επιχειρήσεων και των Πληροφοριακών Συστημάτων. Τέλος, μπορούν να αποκτήσουν Διδακτορικό Δίπλωμα μετά την εκπόνηση σχετικής διδακτορικής διατριβής με πρωτότυπη συνεισφορά στο επιστημονικό πεδίο που τους ενδιαφέρει.  

Οι πτυχιούχοι του τμήματος αυτού μπορούν να εργαστούν: Ελεύθεροι επαγγελματίες. Διαθέτοντας, εκτός από τεχνικές, γνώσεις και σε θέματα διοίκησης και επιχειρηματικότητας, οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τις καλύτερες προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσουν δικές τους επιχειρηματικές δραστηριότητες. Στελέχη δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Ο παραπάνω συνδυασμός γνώσεων καθιστά τους αποφοίτους του Τμήματος ιδανικούς υποψηφίους για την στελέχωση επιχειρήσεων σε διοικητικό επίπεδο, όπου η ύπαρξη ατόμων με ειδικές γνώσεις στις τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών είναι σήμερα επιβεβλημένη περισσότερο από ποτέ.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι ιδανικοί υποψήφιοι για θέσεις σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, που περιλαμβάνει τις παραδοσιακές εταιρείες προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αναδυόμενους χώρους όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση /εργασία από απόσταση, συστήματα ψυχαγωγίας και πληροφόρησης μέσω διαδικτύου, ψηφιακές βιβλιοθήκες κ.ά..
Εκπαιδευτικοί στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. Ειδικά για τη δημόσια εκπαίδευση, απαιτείται επιτυχής συμμετοχή σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την κατάρτιση πίνακα διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.Περισσότερα θέματα για πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger