ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Κοινωνιολογίας Ρέθυμνο - Πληροφορίες για τη σχολή

ΡΕΘΥΜΝΟ

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός ευέλικτου πλαισίου σπουδών, το οποίο αφ' ενός να εναρμονίζεται με τις σύγχρονες κατευθύνσεις της επιστήμης της Κοινωνιολογίας και αφ' ετέρου να ικανοποιεί τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας σε επιστημονικό δυναμικό στο χώρο της Κοινωνιολογίας. Σκοπός των Τμημάτων Κοινωνιολογίας είναι η μετάδοση στους φοιτητές γνώσεων από όλο το φάσμα των κοινωνικών επιστημών και η εξοικείωσή τους με τις μεθόδους και τεχνικές των κοινωνιολογικών ερευνών, που θα τους επιτρέψουν να προσεγγίζουν, αναλύουν και ερμηνεύουν τα κοινωνικά φαινόμενα και προβλήματα. Οι κοινωνιολόγοι, με όπλο την επιστημονική τους κατάρτιση, μπορούν και οφείλουν να συνδυάζουν την υπεύθυνη αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών θεμάτων, προβλημάτων και αδιεξόδων με τη δημιουργία και αποδοτική ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο.
Τα Τμήματα διαθέτουν βιβλιοθήκη σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Για την πραγμάτωση των παραπάνω στόχων, το Tμήμα Kοινωνιολογίας, μικρό σε μέγεθος και στελεχωμένο με νέους και ενθουσιώδεις κοινωνικούς επιστήμονες, διαθέτει ένα ευέλικτο πλαίσιο σπουδών, το οποίο συνεχώς εναρμονίζεται με τις σύγχρονες κατευθύνσεις της επιστήμης της Kοινωνιολογίας, ώστε να ικανοποιεί τις γνωστικές κι επαγγελματικές ανάγκες των φοιτητών του, αλλά και τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας για ικανό επιστημονικό δυναμικό, όχι μόνο στην Kοινωνιολογία και στις κοινωνικές επιστήμες ευρύτερα, αλλά και σε πολλά άλλα κοινωνικά κι επαγγελματικά πεδία .
Η δομή του Τμήματος έχει οργανωθεί σε 3 άτυπους Τομείς :
Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Μεθόδων
Τομέας Κοινωνικής Οργάνωσης και Μεταβολής
Τομέας Πολιτισμού
Με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών, που αποτελείται από υποχρεωτικά, επιλεγόμενα μαθήματα και δίνει έμφαση στα σεμινάρια, οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν και να συγκροτήσουν το δικό τους ατομικό πρόγραμμα σπουδών. Τα μαθήματα του Προγράμματος χωρίζονται σε δυο γενικές κατηγορίες:
(α) τα μαθήματα κορμού και
(β) τα μαθήματα των κατευθύνσεων.
Το Πρόγραμμα Σπουδών αναπτύσσεται σε 4 κατευθύνσεις: Kοινωνική Θεωρία - Μέθοδοι Kοινωνική Ανάπτυξη- Κοινωνικός Μετασχηματισμός Πολιτική Kοινωνιολογία Πολιτισμός- Εργασία - Εκπαίδευση
Οι φοιτητές μας μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα και στα άλλα Τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, αλλά και σε άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου μας και των άλλων ΑΕΙ. Για την απόκτηση του πτυχίου συνιστάται η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας Σύμφωνα με την αξιολόγηση του Τμήματος από διακεκριμένους εξωτερικούς κριτές «τo συγκριτικό πλεονέκτημα του διδακτικού έργου που παρέχει το ΤΚ είναι η διδασκαλία σεμιναριακών μαθημάτων υπό ιδεώδεις συνθήκες» (μικρού δηλαδή μεγέθους και άριστου επικοινωνιακού κλίματος).
Πρακτική Άσκηση
Oι αποκαλούμενες ασκήσεις πεδίου, δηλαδή η επιτόπια παρατήρηση και έρευνα από τους φοιτητές μας σε χώρους κοινωνικής και πολιτικής δράσης, που σχετίζονται με τις βασικές ενότητες γνωστικών αντικειμένων των κύκλων σπουδών τους, συμβάλλουν στη σύνδεση των θεωρητικών γνώσεων με την εμπειρική πραγματικότητα και στην καλύτερη κατανόηση και των δύο.Tο Tμήμα στηρίζει αυτές τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και τη συμμετοχή φοιτητών σε προγράμματα ερευνητικών κέντρων, όπως το ΕΚΚΕ. 

Μαθήματα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Jean Monnet.
Στο Τμήμα Κοινων/γίας προσφέρονται τακτικά μαθήματα και κύκλοι μαθημάτων για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, συνχρηματοδοτούμενα από το πρόγραμμα Jean Monnet της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Τμήμα επίσης υπάρχει Έδρα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, καθώς και η οργάνωση Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας. Η διδασκαλία και η έρευνα των ευρωπαϊκών μαθημάτων υποστηρίζεται από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης, που στεγάζεται στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Πάντειο Αθηνών
1. Κοινωνικός Αποκλεισμός και Μειονότητες 2.Εγκληματολογικές Σπουδές Στο Τμήμα Κοινωνιολογίας αυτή τη στιγμή εκπονείται Διδακτορική Διατριβή για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.
Τέλος, εδώ και επτά χρόνια πραγματοποιείται σε συνεργασία με Πανεπιστήμια του εξωτερικού Διεθνές θερινό Μεταπτυχιακό Σχολείο με θέμα "Κοινωνικός Μετασχηματισμός Εκπαίδευση και Πολιτισμός" στα Ανώγεια.
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Όσον αφορά το Δημόσιο Τομέα οι Κοινωνιολόγοι - απόφοιτοι των Τμημάτων Κοινωνιολογίας - μπορούν να εργαστούν: Στη Β/θμια Εκπαίδευση ως καθηγητές Κοινωνιολογίας αλλά και συναφών μαθημάτων. Επίσης, σε υπηρεσίες Υπουργείων, σε κέντρα ερευνών και μελετών κ.ά.
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Στον Ιδιωτικό Τομέα μπορούν να αναζητήσουν εργασία σε Εταιρείες Ερευνών, Βιομηχανίες, μεγάλες Επιχειρήσεις, Ιδιωτικά Ινστιτούτα κ.ά. Επίσης, μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα της Κοινωνιολογίας:
• ως ειδικοί σε θέματα κοινωνικών πολιτικών,
• ως σύμβουλοι (consultant) σε κοινωνικές υπηρεσίες, πολιτιστικούς και αθλητικούς οργανισμούς, μέσα επικοινωνίας,
• ως στελέχη εκπαιδευτικών οργανισμών,
• ως υπεύθυνοι - σχεδιαστές έρευνας, αξιολογητές έρευνας- για μεγάλα ερευνητικά προγράμματα που συνδέονται με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, την ανάπτυξη της περιφέρειας και ιδιαίτερα της νησιωτικής Ελλάδας,
• ως ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες στις κρατικές υπηρεσίες και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα στο χώρο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι απόφοιτοι του Τμήματος στρέφονται στο Δημόσιο Τομέα, προκειμένου ν' απασχοληθούν, κυρίως στη Β/θμια Εκπαίδευση. Οι μεταπτυχιακές σπουδές ή η απόκτηση ενός δεύτερου πτυχίου ενισχύουν τη θέση των αποφοίτων. ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ οι θέσεις εργασίας έχουν διευρυνθεί τα τελευταία χρόνια με την εξάπλωση εταιρειών ερευνών, αλλά και με τις νέες αντιλήψεις στον επιχειρηματικό χώρο όπου οι κοινωνιολόγοι μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων και στη βελτίωση της θέσης εργασίας τους.Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger