ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης Ρέθυμνο - Πληροφορίες για τη σχολή

ΡΕΘΥΜΝΟ

Τα Τμήματα Νηπιαγωγών έχουν ως σκοπό την κατάρτιση επιστημόνων που θα ασχοληθούν επιτυχώς με το ιδιαίτερα δύσκολο έργο της αγωγής των παιδιών προσχολικής ηλικίας.
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
1. Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης χορηγεί ένα ενιαίο πτυχίο, το οποίο παρέχει στον κάτοχό του τη δυνατότητα να διορίζεται ως εκπαιδευτικός λειτουργός σε νηπιαγωγεία. Ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου είναι οκτώ (8).
2. Τα μαθήματα που διδάσκονται χωρίζονται σε έξι κατηγορίες.
Αυτές είναι:
α. Τα υποχρεωτικά κορμού, τα οποία πρέπει να διδαχθούν οπωσδήποτε όλοι οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των οκτώ εξαμήνων της φοίτησής τους στο Πανεπιστήμιο.
β. Τα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά των κατευθύνσεων, τα οποία πρέπει να επιλέξει ο φοιτητής από μια ομάδα προτεινομένων μαθημάτων.
γ. Τα σεμινάρια, τα οποία είναι υποχρεωτικά και παρακολουθούνται από μικρό αριθμό φοιτητών.
δ. Τα εργαστηριακά μαθήματα, τα οποία προσφέρει το Τμήμα και από τα οποία ο φοιτητής υποχρεούται να επιλέξει ένα (1).
ε. Οι διδακτικές ασκήσεις, οι οποίες διεξάγονται σε πειραματικά ή άλλα νηπιαγωγεία και είναι υποχρεωτικές για όλους τους φοιτητές.
στ. Τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής, τα οποία μπορεί να επιλέξει ο φοιτητής από τη γνωστική περιοχή του δικού του ή οποιουδήποτε άλλου Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Τα Yποχρεωτικά μαθήματα κορμού, τα οποία οφείλει να πάρει κάθε φοιτητής κατά τα τέσσερα έτη των σπουδών του, είναι τα εξής: ΠΑΙ 100 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική ΠΑΙ 101 Προσχολική Παιδαγωγική ΠΑΙ 102 Διδακτική Μεθοδολογία Ι: Γενικές αρχές ΠΑΙ 103 Διδακτική Μεθοδολογία ΙΙ: Δραστηριότητες προσχολικής αγωγής ΠΑΙ 104 Διδακτική Μεθοδολογία ΙΙΙ: Δραστηριότητες προσχολικής αγωγής ΠΑΙ 105 Μεθοδολογία της ψυχοπαιδαγωγικής έρευνας Ι ΠΑΙ 107 Παιδαγωγική Ψυχολογία ΨέΧ 100 Εισαγωγή στην Ψυχολογία ΨέΧ 101 Εξελικτική Ψυχολογία Ι ΚΟΙ 100 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία ΦΙΛ 100 Νεοελληνική γλώσσα Ι: Ιστορική εξέλιξη - Γραμματεία ΦΙΣ 100 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία ΣΤΑ 100 Στατιστική στην εκπαίδευση ΠΛΗ 100 Πληροφορική στην εκπαίδευση ΜΟY 100-101* Μουσική και ρυθμική αγωγή νηπίων Ι-ΙΙ ΚΑΛ 100-101* Καλλιτεχνική αγωγή νηπίων Ι-ΙΙ ΦΨΑ 100-101* Φυσική και ψυχοκινητική αγωγή νηπίων Ι-ΙΙ ΞΓΛ 100-102* Ξένη Γλώσσα Ι-IΙΙ * Σε καθένα από τα μαθήματα αυτά δίδεται ένας βαθμός για το πτυχίο, ο οποίος προκύπτει από το μέσο όρο των επιμέρους βαθμών σε κάθε εξαμηνιαίο μάθημα. Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα κατευθύνσεων Οι κατευθύνσεις είναι οι εξής δύο: Α. Παιδαγωγική. Β. Ψυχολογική. Ο κατάλογος των μαθημάτων κάθε κατεύθυνσης είναι ενδεικτικός. Σ' αυτόν μπορούν να εντάσσονται μαθήματα κάθε έτος με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Α’. Παιδαγωγικής κατεύθυνσης Επιστήμες της Αγωγής ΠΑΙ 106 Μεθοδολογία της ψυχοπαιδαγωγικής έρευνας ΙΙ (Προ. ΠΑΙ 105) ΠΑΙ 108 Ψυχοπαιδαγωγική Ι: Ιδιοσυγκρασία και διαδικασίες αγωγής ΠΑΙ 109 Ψυχοπαιδαγωγική ΙΙ: Διαφυλικές σχέσεις και διαδικασίες ηθικής ανάπτυξης και αγωγής ΠΑΙ 111 Ψυχοπαιδαγωγική της προσχολικής ηλικίας ΠΑΙ 112 Ψυχοπαιδαγωγική αξιολόγηση ΠΑΙ 119 Φιλοσοφία της παιδείας ΠΑΙ 120 Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης ΠΑΙ 121 Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης ΠΑΙ 122 Εκπαιδευτικό Δίκαιο ΠΑΙ 131 Προγράμματα προσχολικής παιδαγωγικής ΠΑΙ 132 Διαπολιτισμική αγωγή ΠΑΙ 134 Ανάδυση των δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής ΠΑΙ 138 Συνεκπαίδευση παιδιών με και χωρίς ιδιαίτερες ανάγκες ΠΑΙ 142 Σχολική Παιδαγωγική Από τα μαθήματα αυτά ο φοιτητής πρέπει να πάρει 6. Άλλες επιστήμες ΠΑΙ 113 Αισθητική αγωγή: Γενικές αρχές ΨέΧ 116 Ψυχολογία και αγωγή ατόμων με νοητική ανεπάρκεια ΨέΧ 119 Ψυχολογία της προσχολικής ηλικίας ΨέΧ 120 Συμβουλευτική Ψυχολογία ΚΟΙ 102 Κοινωνιολογία της οικογένειας ΦΙΛ 101 Νεοελληνική Γλώσσα ΙΙ ΦΙΛ 103 Παιδική Λογοτεχνία ΦΙΛ 105 Ελληνική Φιλολογία και Θεατρική Παιδεία ΙΣΤ 102 Ελληνική Ιστορία ΙΙΙ ΘΡΗ 101 Ορθόδοξη Πατερική Θεολογία Ι: Εισαγωγή στην Πατερική σκέψη ΘΡΗ 103 Θρησκευτική Παιδεία ΣΤΑ 101 Στατιστική στην εκπαίδευση ΙΙ (Προ. ΣΤΑ 100) ΠΛΗ 101 Πληροφορική στην εκπαίδευση ΙΙ (Προ. ΠΛΗ 100) ΞΓΛ 103 Ξένη Γλώσσα ΙV Από τα μαθήματα αυτά ο φοιτητής πρέπει να πάρει 5. Β’. Ψυχολογικής κατεύθυνσης Ψυχολογία ΨYΧ 102 Εξελικτική Ψυχολογία ΙΙ ΨYΧ 105 Κοινωνική Ψυχολογία Ι: Εισαγωγή ΨYΧ 106 Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ: Θέματα Κοινωνικής Ψυχολογίας ΨYΧ 109 Πειραματική Ψυχολογία ΨYΧ 110 Σχολική Ψυχολογία ΨYΧ 112 Ψυχολογία της μάθησης ΨYΧ 113 Ψυχολογία της προσωπικότητας ΨYΧ 116 Ψυχολογία και αγωγή ατόμων με νοητική ανεπάρκεια ΨYΧ 119 Ψυχολογία της προσχολικής ηλικίας ΨYΧ 120 Συμβουλευτική ΠΑΙ 106 Μεθοδολογία της ψυχοπαιδαγωγικής έρευνας ΙΙ (Προ. ΠΑΙ 105) ΠΑΙ 108 Ψυχοπαιδαγωγική Ι: Ιδιοσυγκρασία και διαδικασίες αγωγής ΠΑΙ 110 Ψυχοπαιδαγωγική ΙΙΙ: Αντιληπτική μάθηση και διαδικασίες αγωγής ΠΑΙ 111 Ψυχοπαιδαγωγική της προσχολικής ηλικίας Από τα μαθήματα αυτά ο φοιτητής πρέπει να πάρει 6. Άλλες επιστήμες ΠΑΙ 119 Φιλοσοφία της παιδείας ΠΑΙ 120 Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης ΠΑΙ 134 Ανάδυση των δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής ΠΑΙ 142 Σχολική Παιδαγωγική ΚΟΙ 102 Κοινωνιολογία της οικογένειας ΦΙΛ 101 Νεοελληνική Γλώσσα ΙΙ ΦΙΛ 103 Παιδική Λογοτεχνία ΦΙΛ 105 Ελληνική Φιλολογία και Θεατρική Παιδεία ΙΣΤ 101 Ελληνική Ιστορία ΙΙ ΘΡΗ 101 Ορθόδοξη Πατερική Θεολογία Ι: Εισαγωγή στην Πατερική σκέψη ΘΡΗ 103 Θρησκευτική Παιδεία ΣΤΑ 101 Στατιστική στην εκπαίδευση ΙΙ (Προ. ΣΤΑ 100) ΠΛΗ 101 Πληροφορική στην εκπαίδευση ΙΙ (Προ. ΠΛΗ 100) ΞΓΛ 103 Ξένη Γλώσσα ΙV Από τα μαθήματα αυτά ο φοιτητής πρέπει να πάρει 5. Σεμινάρια
Τα πέντε σεμινάρια που οφείλει να πάρει κάθε φοιτητής κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Τμήμα, είναι τα εξής: ΣΠA 100 Σεμινάριο Παιδαγωγικών. ΣΨY 101 Σεμινάριο Ψυχολογίας. ΣKO 102 Σεμινάριο Kοινωνιολογίας. ΣΦI 103 ή ΣΘΕ 103 ή ΣΙΣ 103 Σεμινάριο Φιλολογίας ή Θεολογίας ή Ιστορίας* ΣΠE 104 Σεμινάριο Πτυχιακής Eργασίας. * Τα σεμινάρια αυτά ορίζονται ως σεμινάρια φιλολογικής προσέγγισης των θεολογικών και ιστορικών πηγών. 20. Τα Εργαστηριακά μαθήματα, από τα οποία ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει, είναι τα εξής: ΕΡΓ 100-101 Εργαστήριο παιδαγωγικής και διδακτικής μεθοδολογίας ΕΡΓ 102-103 Εργαστήριο ψυχολογικής και παιδαγωγικής έρευνας και αξιολόγησης ΕΡΓ 104-105 Εργαστήριο Οικολογικής Ψυχολογίας και Βιωματικής, Ευρετικής και Επικοινωνιακής Ψυχοπαιδαγωγικής ΕΡΓ 106-107 Εργαστήριο μουσικής και ρυθμικής αγωγής ΕΡΓ 108-109 Εργαστήριο εικαστικής και θεατρικής παιδείας ΕΡΓ 110-111 Εργαστήριο φυσικής και ψυχοκινητικής αγωγής Το ακριβές περιεχόμενο κάθε Εργαστηριακού μαθήματος ορίζεται από τον διδάσκοντα. Για τη συμμετοχή σε Εργαστηριακό μάθημα ο φοιτητής υποχρεούται να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς δύο μαθήματα της ίδιας ή σχετικής ειδικότητας κατά την κρίση του διδάσκοντος. Σε περίπτωση κατά την οποία εγγενείς δυσκολίες καθιστούν αδύνατη την προσφορά Εργαστηριακών μαθημάτων, πράγμα το οποίο θα βεβαιώνει η Γ. Σ. του Τμήματος, ο φοιτητής μπορεί να αντικαταστήσει τα Εργαστηριακά μαθήματα με κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα.
Οι απαιτήσεις εγγραφής σε Εργαστηριακό μάθημα και η αξιολόγηση της επίδοσης του φοιτητή σ' αυτό είναι οι ίδιες με εκείνες των σεμιναρίων. 21. Κάθε φοιτητής στην αρχή του τρίτου εξαμήνου επιλέγει και δηλώνει στη Γραμματεία την κατεύθυνση που επιθυμεί να ακολουθήσει.
Τα μαθήματα που υποχρεούται να πάρει από την κατεύθυνση αυτή είναι ένδεκα (11). Από αυτά οφείλει να επιλέξει έξι (6) μαθήματα της α’ κατηγορίας (δηλαδή από τις Επιστήμες της αγωγής για την Α’ κατεύθυνση σπουδών και από την Ψυχολογία για τη Β’ κατεύθυνση) και τα υπόλοιπα από τα μαθήματα της β’ κατηγορίας (άλλες επιστήμες). (Βλ. Παράγρ. 18). Τα μαθήματα που προέρχονται από τις άλλες επιστήμες δύναται ο φοιτητής να τα πάρει και από το πρώτο εξάμηνο των σπουδών του. 22.
Οι Διδακτικές Ασκήσεις οργανώνονται από τους υπεύθυνους καθηγητές των παιδαγωγικών μαθημάτων, οι οποίοι συγκροτούν ειδική Επιτροπή για τον σκοπό αυτό. Οι ενέργειες της Επιτροπής ανακοινώνονται στο Τμήμα, το οποίο έχει και την αρμοδιότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες αρχές για τη διεξαγωγή των Διδακτικών Ασκήσεων. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διδακτικών Ασκήσεων έχει αρμοδιότητες συντονιστή. 23. Ως ελεύθερες επιλογές θεωρούνται τα μαθήματα που μπορεί να επιλέξει ο φοιτητής από εκείνα που προσφέρει το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης ή άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου, αφού πρώτα γνωρίσει την επιθυμία του στον υπεύθυνο ακαδημαϊκό σύμβουλο και τύχει της έγκρισής του. Τα μαθήματα αυτά μπορεί να είναι συνολικά επτά (7). Από αυτά τουλάχιστο τέσσερα (4) πρέπει να είναι από το Τμήμα και το ανώτατο τρία (3) από άλλα Τμήματα. Τα τελευταία θα χρεώνονται με τα στοιχεία που έχουν στο Τμήμα που τα προσφέρει.
Ευνόητο είναι ότι ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει ως ελεύθερες επιλογές και μαθήματα που προσφέρονται από κατεύθυνση διαφορετική από εκείνη που ακολούθησε.
Παρατηρήσεις στο Πρόγραμμα
1. Ο όρος "κατεύθυνση", που υιοθετείται με το Πρόγραμμα αυτό, έχει το νόημα της ομαδοποίησης μαθημάτων για διευκόλυνση των φοιτητών και όχι την εξειδίκευσή τους σε μια ορισμένη γνωστική περιοχή, δεδομένου ότι το Τμήμα χορηγεί ένα ενιαίο πτυχίο, εκείνο των νηπιαγωγών.
2. Τα υποχρεωτικά μαθήματα κορμού του προγράμματος κρίθηκαν απαραίτητα για την επιστημονική κατάρτιση του νηπιαγωγού. Ο αριθμός τους και η θέση τους μέσα στα εξαμηνιαία προγράμματα δεν μεταβάλλονται, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το Τμήμα, ύστερα από εκτίμηση των διδακτικών αναγκών.
3. Τα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα κάθε κατεύθυνσης μπορούν να αυξάνονται σε αριθμό και να μετακινούνται από ένα εξαμηνιαίο πρόγραμμα σε άλλο, ανάλογα με τις δυνατότητες του Τμήματος.
4. Ο φοιτητής είναι ελεύθερος να επιλέξει το θέμα της πτυχιακής του εργασίας από οποιαδήποτε γνωστική περιοχή. Το γνωστοποιεί στη Γραμματεία και στον διδάσκοντα που θα εποπτεύει την πραγμάτευσή του. Η παρακολούθηση του σχετικού σεμιναρίου είναι υποχρεωτική για τον φοιτητή.
5. Το πλήρες πρόγραμμα κάθε εξαμήνου (όπου περιλαμβάνονται τα μαθήματα, τα σεμινάρια, τα εργαστηριακά μαθήματα, οι διδακτικές ασκήσεις, οι αίθουσες, οι ημέρες και οι ώρες διδασκαλίας) ανακοινώνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ έχει τη δυνατότητα να απονείμει τους εξής Μεταπτυχιακούς Τίτλους: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις Επιστήμες της Αγωγής με τις εξής κατευθύνσεις: Α. Προσχολική Παιδαγωγική, Β. Ψυχοπαιδαγωγική της Προσχολικής Ηλικίας Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) στις Επιστήμες της Αγωγής.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Παν/μιο Αθήνας
1. Συγκριτική Εκπαίδευση
2. Ανθρώπινα Δικαιώματα
Παν/μιο Πάτρας
1. Διδακτικές Μεθοδολογίες και Εκπαιδευτική Ψυχολογία
2. Εκπαιδευτική Θεωρία και Πρακτική
Παν/μιο Κρήτης
1. Ψυχολογίακαι Αγωγή Αναπτυσσόμενου Ανθρώπου
2. Παιδαγωγική και Διδακτική Μεθοδολογία Νηπιαγωγείου
3. Κοινωνιολογική και Ανθρωπιστική Διάσταση της εκπαίδευσης.
Παν/μιο Αιγαίου
1. Παιδικό Βιβλίο
2. Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό


Αγορά Εργασίας
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών χορηγούν αντίστοιχο πτυχίο. Οι Νηπιαγωγοί με εφόδιο το πτυχίο τους μπορούν να εργαστούν σε Νηπιαγωγεία, δημόσια και ιδιωτικά, σε παιδικούς σταθμούς (δημόσιους, δημοτικούς, ιδιωτικούς, οργανισμών και ιδρυμάτων), σε Ιδρύματα, φροντίδας, απασχόλησης και περίθαλψης του παιδιού, σε τμήματα προσχολικής ηλικίας των Κέντρων Νεότητας, σε νοσοκομεία παίδων, σε χώρους ψυχαγωγίας για το παιδί, ως παιδαγωγοί σε φορείς και οργανισμούς που ασχολούνται με το παιδί αυτής της ηλικία.
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Προβληματική είναι η κατάσταση στην αγορά εργασίας για τους Νηπιαγωγού. Όλοι οι πτυχιούχοι των λεγόμενων "καθηγητικών σχολών", μπορούν να εργαστούν στη δημόσια και ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει αναλογία προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας. Από το έτος 2003 οι διορισμοί εκπαιδευτικών θα γίνονται αποκλειστικά από τους πίνακες που θα καταρτίζονται ύστερα από διαγωνισμό.
Οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό θα κατατάσσονται κατά τη σειρά της βαθμολογίας τους σε πίνακες επιτυχίας. Από τους πίνακες αυτούς θα γίνονται οι διορισμοί στα σχολεία κατά την απόλυτη σειρά των υποψηφίων και με βάση τις δηλωμένες προτιμήσεις τους, λαμβανομένης υπόψη και της τυχόν προϋπηρεσίας που υπάρχει στον δημόσιο τομέα . Επιτυχόντες θα θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο βαθμός σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της προβλεπόμενης ανώτατης βαθμολογίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος πτυχιούχος μέρος στο διαγωνισμό, από το 2003 και μετά είναι η απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Ικανότητας (Δεν έχει καθοριστεί ακόμη ο ακριβής τρόπος απόκτησής του. Προβλέπεται η παρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων 2 εξαμήνων, που θα οργανωθούν και θα λειτουργήσουν από τα Πανεπιστήμια). Δεν υποχρεώνονται να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Ικανότητας οι Πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και οι Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης. Προβλέπεται επέκταση και ενίσχυση της προσχολικής αγωγής τόσο από το κράτος όσο και από μη κρατικούς φορείς. Επομένως, το μέλλον για τους Νηπιαγωγούς διαγράφεται ενθαρρυντικό.


Περισσότερα θέματα για Πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger