ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Χημείας Ιωάννινα - Πληροφορίες για τη σχολή

Σκοπός
Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει ως στόχο να προσφέρει στην κοινωνία επιστήμονες με ολοκληρωμένη και αυτόνομη επιστημονική προσωπικότητα και βαθιά θεμελιωμένη κατάρτιση στον επιστημονικό χώρο της Χημείας. Ο στόχος, δηλαδή, είναι εμφανώς διττός: αφενός η καλλιέργεια και η ευρύτερη ανάπτυξη μιας επιστημονικής προσωπικότητας, με όλα τα χαρακτηριστικά που την προσδιορίζουν και αφετέρου η εμβάθυνση και η θεμελίωση της εξειδικευμένης γνώσης στον τομέα της Χημείας.
Στα πλαίσια του στόχου αυτού, το Τμήμα Χημείας, προσφέρει Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές στους φοιτητές του. Ταυτόχρονα, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, προσφέρει στα μέλη της ακαδημαϊκής του κοινότητας, υπηρεσίες και υποδομές, όπως για παράδειγμα, Βιβλιοθήκες, Υποτροφίες, Διεθνείς Ανταλλαγές, αλλά και επιπλέον δραστηριότητες στα πλαίσια της καθημερινής ζωής σε μια ακαδημαϊκή κοινότητα.
.
Προγράμματα Σπουδών

Προπτυχιακές Σπουδές
1ο εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα

1.1. Ανόργανη Χημεία Ι
1.2. Ποιοτική Αναλυτική Χημεία
1.3 Οργανική Χημεία Ι
1.4 Πειραματική Φυσική Ι
1.5 Γενικά Μαθηματικά Ι 1
.6 Εργαστήριο Γενικής και Ανόργανης Χημείας
2ο εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα

2.1. Οργανική Χημεία ΙΙ
2.2. Ανόργανη Χημεία ΙΙ
2.3 Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές
2.4 Πειραματική Φυσική ΙΙ
2.5 Γενικά Μαθηματικά ΙΙ
2.6 Εργαστήριο Ποιοτικής Χημικής Ανάλυσης
2.7 Εργαστήριο Πειραματικής Φυσικής
3ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

3.1. Ανόργανη Χημεία ΙΙΙ
3.2. Οργανική Χημεία ΙΙΙ
3.3 Φυσικοχημεία Ι
3.4 Εργαστήριο Ποσοτικής Χημικής Ανάλυσης
3.5 Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας Ι
3.6 Υπολογιστικές Μέθοδοι Χημείας 3
.7 Ποσοτική Αναλυτική Χημεία
4ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

4.1. Ενόργανη Ανάλυση
4.2. Φυσικοχημεία ΙΙ
4.3 Οργανική Χημεία ΙV
4.4 Θεωρητική Χημεία Ι
4.5 Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας ΙΙ
4.6 Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης
4.7 Εργαστήριο Φυσικοχημείας Ι
5ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

5.1. Βιοχημεία Ι
5.2. Φυσικοχημεία ΙΙΙ
5.3 Φυσικές Διεργασίες της Χημικής Τεχνολογίας Ι
5.4 Εργαστήριο Οργανικής Χημείας Ι
5.5 Εργαστήριο Φυσικοχημείας ΙΙ
5.6 Θεωρητική Χημεία ΙΙ
6ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

6.1. Βιοχημεία ΙΙ
6.2. Φυσικοχημεία ΙV
6.3 Χημεία Τροφίμων
6.4 Φυσικές Διεργασίες της Χημικής Τεχνολογίας ΙΙ
6.5 Ανόργανη Χημεία ΙV
6.6 Εργαστήριο Οργανικής Χημείας ΙΙ
7ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

7.1. Χημικές Διεργασίες της Χημικής Τεχνολογίας
7.2. Τεχνολογία Τροφίμων
7.3 Οργανική Χημεία V
7.4 Εργαστήριο Φυσικών και Χημικών Διεργασιών
7.5 Εργαστήριο Βιοχημείας
7.6 Εργαστήριο Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων
5ο Εξάμηνο
Κατ” επιλογήν μαθήματα (1 Υποχρεωτικό)

Ιστορία της Χημείας , Διδακτική Χημείας ,Βιολογία ,Στοιχεία Αριθμητικής Ανάλυσης
Κατ” επιλογήν μαθήματα ( 3 Δ.Μ.)
Οινολογία Ι, Γενική Μικροβιολογία
8ο Εξάμηνο
Κατ” επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα
Στο 8ο εξάμηνο διαμορφώνονται οι κύκλοι:
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΊΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΉΣ ΧΗΜΕΊΑΣ
Μάθημα

8.1. 1 Θεωρία Ομάδων
8.1. 2 Ειδικά Κεφάλαια Κβαντικής Χημείας
8.1. 3 Εισαγωγή στην Κρυσταλλογραφία
8.1. 4 Χημεία Στερεού Σώματος
8.1. 5 Ατμοσφαιρική Χημεία
8.1. 6 Επιστήμη Πολυμερών
8.1. 7 Μοντέλα στη Χημεία και Βιοχημεία
8.1. 8 Ηλεκτρονική Φασματοσκοπία
8.1. 9 Προχωρημένο Εργαστήριο Φυσικοχημείας και Θεωρητικής Χημείας
8.1. 10 Βιβλιογραφική ή / και Εργαστηριακή Έρευνα
ΒΑΣΙΚΉΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΗΣ ΑΝΌΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉΣ ΧΗΜΕΊΑΣ
Μάθημα

8.2. 1 Χημεία Λανθανιδίων-Ακτινιδίων
8.2. 2 Εργαστήριο Προχωρημένης Ανόργανης Χημείας
8.2. 3 Μηχανισμοί Ανόργανων Αντιδράσεων
8.2. 4 Βιοανόργανη Χημεία
8.2. 5 Στατιστική Επεξεργασία Πειραματικών Δεδομένων
8.2. 6 Χημεία Ανόργανων Καταλυτών
8.2. 7 Σταθερές Ιονικής Ισορροπίας
8.2. 8 Χημεία Περιβάλλοντος
8.2. 9 Προετοιμασία Προχωρημέ-νου Εργαστηρίου
8.2. 10 Βιβλιογραφική ή / και Εργαστηριακή Έρευνα
ΟΡΓΑΝΙΚΉΣ ΧΗΜΕΊΑΣ
Μάθημα

8.3. 1 Οργανική Φωτοχημεία
8.3. 2 Οργανική Σύνθεση
8.3. 3 Χημεία Πολυμερών
8.3. 4 Φασματοσκοπία Οργανικών Ενώσεων
8.3. 5 Στερεοχημεία Οργανικών Ενώσεων
8.3. 6 Φυσικά Προϊόντα και Ετεροκυκλικές Ενώσεις
8.3. 7 Πεπτιδοχημεία
8.3. 8 Εργαστήριο Προχωρημένης Οργανικής Σύνθεσης
ΒΙΟΧΗΜΕΊΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΉΣ ΧΗΜΕΊΑΣ
Μάθημα

8.4. 1 Βιοχημεία ΙΙΙ
8.4. 2 Κλινική Χημεία και Εργαστήριο Κλινικής Χημείας
8.4. 3 Βιοπολυμερή
8.4. 4 Ενζυμολογία
8.4. 5 Μοριακή Βιολογία Nουκλεϊνικών Οξέων
8.4. 6 Βιοτεχνολογία
8.4. 7 Φυσιολογία του ανθρώπου
8.4. 8 Πεπτιδοχημεία
8.4.9 Βιβλιογραφική ή / και Εργαστηριακή Ερευνα
ΧΗΜΙΚΉΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ
Μάθημα

8.5. 1 Ανόργανη Χημική Τεχνολογία
8.5. 2 Οργανική Χημική Τεχνολογία
8.5. 3 Σύνθεση και Τεχνολογία Πολυμερών
8.5. 4 Χημεία Περιβάλλοντος
8.5. 5 Τεχνολογία Προστασίας Περιβάλλοντος
8.5. 6 Εργαστήριο Χημικής Τεχνολογίας
8.5. 7 Ειδικά Κεφάλαια Χημικής Τεχνολογίας
8.5. 8 Γεωχημεία -Ορυκτολογία
8.5.9 Βιβλιογραφική ή / και Εργαστηριακή Ερευνα
ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΤΡΟΦΊΜΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΊΑΣ
Μάθημα

8.6.1 Βιομηχανίες Τροφίμων
8.6.2 Βιοχημεία και Βιοτεχνολογία Τροφίμων
8.6.3 Ποιοτικός έλεγχος και Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά Τροφίμων
8.6. 4 Προχωρημένο Εργαστήριο Τροφίμων
8.6. 5 Εργαστήριο Ανάλυσης & Τεχνολογίας Οίνου
8.6. 6 Συντήρηση και Συσκευασία Τροφίμων
8.6. 7 Οινολογία ΙΙ
8.6. 8 Αμπελουργία
8.6.9 Στοιχεία Οικονομίας
8.6.9 Βιβλιογραφική ή / και Εργαστηριακή Έρευνα

Μεταπτυχιακές Σπουδές
Παν/μιο Αθήνας
1. Αναλυτική Χημεία
2. Φυσικοχημεία
3. Οργανική Χημεία
4. Βιομηχανική Χημεία
5. Χημεία Τροφίμων
6. Βιοχημεία
7. Κλινική Χημεία
8. Ανόργανη Χημεία & Τεχνολογία
9. Χημεία & Τεχνολογία Περιβάλλοντος
10. Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
11. Διδακτική της Χημείας και Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας της Χημείας
Παν/μιο Θεσ/νίκης
1. Ανόργανη Χημεία
2. Κβαντική και Υπολογιστική Χημεία
3. Βιοχημεία
4. Οργανική Χημεία
5. Προχωρημένη Χημική Ανάλυση
6. Χημεία Περιβάλλοντος
7. Φυσική Χημεία Υλικών και Ηλεκτροχημεία
8. Χημική Τεχνολογία
9. Χημεία & Τεχνολογία Πολυμερών
10. Χημεία & Τεχνολογία Τροφίμων
Παν/μιο Πάτρας
1. Χημεία Βιοργανικών & Φαρμακευτικών Προϊόντων
2. Χημεία Υλικών Προηγμένης Τεχνολογίας
3. Εφαρμοσμένη Βιοχημεία - Βιοτεχνολογία
4. Ιατρική - Χημεία: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων
5. Βιοτεχνολογία Τροφίμων Παν/μιο Ιωαννίνων 1. Χημείας 2. Χημεία Βιομορίων και Βιοχημείας
3. Χημική Τεχνολογία
4. Βιοανόργανη Χημεία
Παν/μιο Κρήτης
1. Πειραματική Χημεία - Φυσικοχημεία- Ανόργανη - Βιοχημεία - Οργανική - Περιβαλλοντική
2. Θεωρητική Χημεία
3. Φυσικές Επιστήμες Περιβάλλοντος - Μηχανική Περιβάλλοντος
4. Εφαρμοσμένη Μοριακή Φασματοσκοπία
5. Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική Δραστηριότητα

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Τα Τμήματα Χημείας χορηγούν ενιαίο πτυχίο με κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις.
Οι Χημικοί μπορούν να εργαστούν:
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ:
1. Σε υπουργεία και οργανισμούς που εποπτεύονται από αυτά: Υπουργείο Βιομηχανίας και Έρευνας, Περιβάλλοντος, Γεωργίας, Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Γενικό Χημείο του Κράτους, ΠΕΡΠΑ κ.ά.
2. Σε Δημόσια Ερευνητικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα: Δημόκριτος, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ κ.ά.
3. Στην εκπαίδευση ως καθηγητής Χημείας και συναφών μαθημάτων.
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ: Σε Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Οργανισμούς.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ:
1. Σε επιχειρήσεις, βιοτεχνίες και βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων, ποτών, φαρμάκων και φαρμακευτικών ειδών, καλλυντικών, πλαστικών, λιπασμάτων, δερματίνων ειδών, πετρελαιοειδών, χάρτου κ.ά.
2. Σε εταιρείες εισαγωγής - εξαγωγής χημικών προϊόντων, πρώτων υλών και οργάνων, χημικών αναλύσεων και ελέγχου.
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για διορισμό στην εκπαίδευση ισχύει ότι και στους Φυσικούς.Πολλοί χημικοί απασχολούνται σε φροντιστηριακούς οργανισμούς. Στους υπόλοιπους τομείς εργασίας η κατάσταση είναι καλύτερη, διότι η παρουσία και η εργασία του Χημικού είναι αναγκαία σε ένα πλήθος ιδρυμάτων, οργανισμών, εργαστηρίων, βιοτεχνιών και κυρίως βιομηχανιών. Ενθαρρυντικά για την απασχόληση των Χημικών αποτελούν τα εξής:
α) Η παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον (οικολογικών) προϊόντων, που ανακυκλώνονται εύκολα.
β) Η ραγδαία ανάπτυξη της βιομηχανίας καλλυντικών και προϊόντων ομορφιάς.


Περισσότερα θέματα για Πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger