ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

22/5/15

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Αθήνα - Πληροφορίες για τη σχολή

ΑΘΗΝΑ

Η καλλιέργεια και ανάπτυξη του επιστημονικού πεδίου που αφορά τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ κρατών, οργανισμών. Καταρτίζει επιστήμονες ειδικευμένους στις πολύμορφες οικονομικές σχέσεις της Ελλάδας με άλλα κράτη και οργανισμούς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει το πρόγραμμα σπουδών στα μαθήματα (γνωστικά αντικείμενα) που αφορούν τα οικονομικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 8 ΕΞΑΜΗΝΑ
Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει τριάντα δύο (32) μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα, αριθμό μαθημάτων που προσφέρονται από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου, δύο Σεμινάρια Εισαγωγής και Εφαρμογών στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, μαθήματα Ξένων Γλωσσών και τη Διπλωματική Εργασία.
Τα μαθήματα του προγράμματος καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων, που εκτείνεται τόσο στο πεδίο της οικονομικής επιστήμης, όσο και σε πεδία άλλων συγγενών κοινωνικών επιστημών. Η διάρθρωση του προγράμματος σκοπεύει στην επιστημονική κατάρτιση οικονομολόγων με εκπαίδευση ευρύτερη εκείνης που παρέχει η οικονομική επιστήμη, στις περιοχές των διεθνών οικονομικών, πολιτικών και νομικών σχέσεων. Η διδασκαλία και εξέταση των μαθημάτων κατανέμεται σε οκτώ (8) εξάμηνα.
Κατά τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα ο σπουδαστής δικαιούται να εγγραφεί, να παρακολουθήσει και να εξετασθεί σε τέσσερα νέα μαθήματα κάθε εξάμηνο, εκτός των σεμιναρίων στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και των μαθημάτων ξένων γλωσσών. Κατά τα τελευταία τέσσερα εξάμηνα (Ε', ΣT', Ζ' και Η'), ο σπουδαστής μπορεί να πάρει ένα επιπλέον νέο μάθημα σε κάθε εξάμηνο, έτσι ώστε να μπορέσει να περατώσει τις σπουδές του εντός της τετραετίας, που αποτελεί βασικό στόχο του Τμήματος. Σπουδαστές που απορρίπτονται σε ένα ή περισσότερα μαθήματα μπορούν να επαναλαμβάνουν τα μαθήματα αυτά, δεν μπορούν όμως να δηλώσουν περισσότερα από πέντε μαθήματα συνολικά στα Γ' και Δ' εξάμηνα ή έξι μαθήματα στα Ε', ΣΤ', Ζ' και Η' εξάμηνα. Επομένως ο σπουδαστής μπορεί να δηλώσει, να παρακολουθήσει και να εξεταστεί κατ' ανώτατο όριο: Για το Α' εξάμηνο σε 4 μαθήματα Για το Β' εξάμηνο σε 4 μαθήματα Για τα Γ' και Δ' εξάμηνα σε 5 το πολύ μαθήματα, εφόσον το ένα είναι μάθημα προηγουμένου εξαμήνου Για τα Ε', ΣΤ', Ζ' και Η' εξάμηνα σε 6 το πολύ μαθήματα, από τα οποία τουλάχιστον ένα είναι οφειλόμενο μάθημα και επιπλέον τα Σεμινάρια Hλεκτρονικών Yπολογιστών και τα μαθήματα Ξένων Γλωσσών
 
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Εισαγωγή στην Μικροοικονομική
2. Μαθηματικά Οικονομικής Επιστήμης
3. Χρηματοοικονομική Λογιστική
4. Εισαγωγή στην Πολιτική Θεωρία και στις Διεθνείς Σχέσεις
5. Εισαγωγή στην Πληροφορική
6. Ξένη Γλώσσα
 
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Εισαγωγή στην Μακροοικονομική
2. Στατιστική
3. Εισαγωγή στο Δίκαιο
4. Ευρωπαϊκή Ιστορία
5. Ξένη Γλώσσα
 
Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Μικροοικονομική
2. Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
3. Εισαγωγή στη Χρηματοδοτική
4. Πολιτική Ολοκλήρωση στην Ε.Ε.
5. Ξένη Γλώσσα
 
Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Μακροοικονομική
2. Οικονομετρία
3. Δημόσιος Τομέας και Δημόσιες Πολιτικές
4. Συγκριτική Πολιτική Ι
5. Eφαρμογές Η/Υ
6. Ξένη Γλώσσα
 
Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Διεθνής Οικονομική Ι
2. Ευρωπαϊκή & Διεθνής Οικονομία και Κοινωνία
3. Θεωρία Οικονομικής Ενοποίησης
4. Μαθηματικά Οικονομικής Επιστήμης ΙΙ
5. Εφαρμοσμένη Οικονομετρία 6. Στοιχεία Διεθνούς Δικαίου
7. Διεθνείς Οργανισμοί
 
ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Οικονομικές Πολιτικές της Ε.Ε.
2. Ειδικά Θέματα Μικροοικονομικής
3. Διεθνείς Κεφαλαιαγορές & Χρηματαγορές
4. Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων & Ανταγωνισμού
5. Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Σχέσεων
6. Οικονομική Ανάπτυξη
 
Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Ειδικά Θέματα Μακροοικονομικής
2. Αποτίμηση Χρεωγράφων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
3. Πολυεθνικές Επιχειρήσεις
4. Περιφερειακή Ανάπτυξη & Διαρθρωτικές Πολιτικές της Ε.Ε.
5. Η Διεθνής Διάσταση της Ε.Ε.
6. Οικονομικά των Χωρών της Ανατ. Ευρώπης
7. Συγκριτική Πολιτική ΙΙ
8. Θεωρία και Πολιτική Οικονομικής Μεγέθυνσης
 
Η' ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Διεθνής Οικονομική ΙΙ
2. Ποσοτικές Εφαρμογές στα Χρηματοοικονομικά
3. Ευρωπαϊκή Επιχειρησιακή Στρατηγική
4. Σεμινάριο και Διπλωματική Εργασία
 
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Ο.Π.Α.
Το Τμήμα προσφέρει αυτοτελές μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις διεθνείς & ευρωπαϊκές οικονομικές σχέσεις. Η διάρκεια των σπουδών είναι δεκαπέντε μήνες. Όσοι ολοκληρώσουν τις σπουδές τους αποκτούν Πτυχίο Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σχέσεις (Master of Arts in International and European Economic Studies).
1. Διεθνές Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές
 
Παν/μιο Μακεδονίας
1. Πληροφοριακά Συστήματα
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Η κατάρτιση που παρέχει το Τμήμα δίνει ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να καταλάβουν θέσεις σε υπηρεσίες, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο τις διεθνείς και ευρωπαϊκές σχέσεις της χώρας μας.
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολούνται με οικονομικά θέματα, σε υπηρεσίες του ελληνικού Δημοσίου που αφορούν τις οικονομικές σχέσεις Ελλάδος και Ευρωπαίκής 'Ενωσης, σε υπηρεσίες και οργανισμούς Διεθνών Σχέσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, σε Τράπεζες, σε Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα κ.ά.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν εργασία σε επιχειρήσεις, εταιρείες, αντιπροσωπείες εισαγωγών - εξαγωγών κ.ά.
 
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Προβληματική θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς την αγορά εργασίας για τους απόφοιτους των Τμημάτων. Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι τα Τμήματα δημιουργήθηκαν για να καλύψουν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες διαχείρισης των οικονομικών σχέσεων της χώρας μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις υπόλοιπες χώρες γενικότερα.
Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger