ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

22/5/15

Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Αγρίνιο - Πληροφορίες για τη σχολή

ΑΓΡΙΝΙΟ

Η συστηματική μελέτη της επιστήμης του περιβάλλοντος, της διαχείρισης χρήσεων γης και της αξιοποίησης φυσικών πόρων, με σκοπό την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διαχείριση περιβάλλοντος και τη διαχείριση χρήσεων γης, με στόχο την ορθολογική αντιμετώπιση μεθόδων σχεδιασμού και χρήσεων φυσικών πόρων, την ανάπτυξη συστημάτων αειφόρου διαχείρισης, την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων και την αξιολόγηση και διαχείριση γης σε αστικές και αγροτικές περιοχές.
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
 Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης σε κάθε Τμήμα για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) διδακτικά εξάμηνα. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και αντίστοιχο αριθμό εβδομάδων για εξετάσεις. Σε κάθε εξάμηνο διδάσκονται το πολύ επτά υποχρεωτικά μαθήματα για καθένα από τα οποία προβλέπονται συνήθως τρεις ώρες θεωρητικής διδασκαλίας και δύο ώρες εργαστηριακών ασκήσεων ή φροντιστηρίων την εβδομάδα, χωρίς ο συνολικός αριθμός ωρών διδασκαλίας να υπερβαίνει συνήθως τις 5 εβδομαδιαίως. Τα μαθήματα επιλογής περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών και έχουν ως στόχο την εξειδίκευση των φοιτητών στην Κατεύθυνση που έχουν επιλέξει και παρακολουθούν
 
Υποχρεωτικά Mαθήματα: Πληροφορική Ι Γενική Φυσική Γενική και Ανόργανη Χημεία Εισαγωγή στις Επιστήμες του Περιβάλλοντος Γεωλογία Μαθηματικά ΙΙ Πληροφορική ΙΙ Φυσική Περιβάλλοντος Οργανική Χημεία Βοτανική Ορυκτοί Πόροι και Διαχείριση τους Στατιστική Φυσικοχημεία Εισαγωγή στην Οικονομία Ζωολογία Αγροοικοσυστήματα και Διαχείρισή τους Οικολογία Ι Φυσική - Χημεία Περιβάλλοντος Εφαρμοσμένη Ρευστομηχανική Υδάτινα Οικοσυστήματα και Διαχείρισή τους Γενετική Διαχείριση Εδαφικών Πόρων Οικολογία ΙΙ Εισαγωγή στα Φαινόμενα και τις Διεργασίες Μεταφοράς Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία Μετεωρολογία - Κλιματολογία Διαχείριση Υδατικών Πόρων Μικροβιολογία Οικονομία Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Οικολογική Χαρτογράφηση Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Ενόργανη Περιβαλλοντική Ανάλυση Αναβάθμιση και Αποκατάσταση Φυσικών Πόρων Αειφόρος Ανάπτυξη και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Τεχνικό Σχέδιο Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Δίκαιο Περιβάλλοντος Ι Πανίδα & Διαχείρισή της (Χερσαία Σπονδυλωτά)
Με βάση τα παραπάνω οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων είναι δυνατό να απασχοληθούν στους ακόλουθους τομείς- τόσο του δημοσίου, όσο και του ιδιωτικού τομέα:
1. Εκπαίδευση - Ακαδημαϊκή καριέρα σε ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας μας - Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - Υποστήριξη και ανάπτυξη των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καθώς και του δικτύου Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ (οι οποίοι μεριμνούν και για την προώθηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού στα σχολεία). - Υποστήριξη Προγραμμάτων Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης και Σεμιναρίων Κατάρτισης.
2. Έρευνα Στα Ερευνητικά Ινστιτούτα και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας μας, στα διάφορα Επιστημονικά Πάρκα, ερευνητικά εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα ο οποίος τελευταία ευαισθητοποιείται σε θέματα περιβάλλοντος κλπ.
3. Προγράμματα Περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης Υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού με καμπάνιες, ενημερωτικές εκδόσεις, τηλεοπτικά προγράμματα, προγράμματα πολυμέσων (CDROM, VIDEO, κ.λπ.)
4. Κυβερνητικοί, μη κυβερνητικοί, Διεθνείς ή Ιδιωτικοί Φορείς - Οργανισμοί στην Ελλάδα και το εξωτερικό
5. Μελετητική Καριέρα - Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δημοσίων ή ιδιωτικών έργων - Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες που προβλέπονταν στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/538/1990 (Β 678) - Μελέτες Προστασίας και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος (π.χ. διαχείρισης ατμόσφαιρας αερίων αποβλήτων διαχείρισης υδάτων, υγρών, αποβλήτων, θορύβων δονήσεων και κραδασμών, ειδών και τύπων οικοτόπων, ευαίσθητων οικοσυστημάτων και τοπίων). - Μελέτες αποκατάστασης περιβάλλοντος και ρυπασμένων αποδεκτών (π.χ. επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, εδάφους)
6. Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Σύμβουλοι Διαχείρισης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που έχουν σχέση με το περιβάλλον
7. Οικοτουρισμός Απασχόληση σε εταιρείες και Φορείς που ασχολούνται με τον οικοτουρισμό
8. Επόπτες Περιβάλλοντος στο Δημόσιο τομέα
8α. Γενικές Γραμματείες Περιφερειών με αντικείμενα: - Τον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό και Προγραμματισμό - Την αξιολόγηση Περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων - Τον Έλεγχο Μελετών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων
8β. Νομαρχίες
8γ. Δήμοι - Υποδομές προστασίας περιβάλλοντος Δήμων - Ανακύκλωση - Πράσινο 8δ. Υπουργεία Γεωργίας και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Ανάπτυξης, Εσωτερικών-Δημόσιας Διοίκησης
9. Κατασκευή έργων στο Δημόσιο (Πολεοδομία, Περιφέρειες, Νομαρχίες) και Ιδιωτικό τομέα (Κατασκευαστικές εταιρείες) - Έργα Βιολογικών Καθαρισμών - Έργα Ανάπλασης Υποβαθμισμένων Περιοχών - Έργα Χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης (π.χ. Αποβιομηχάνιση, Συνθήκες κυκλοφορίας στις πόλεις, καταστροφή του τοπίου στη ύπαιθρο από ανοργάνωτη οικοδόμηση, αέρια ρύπανση) - Διεθνείς Σχέσεις - Περιβαλλοντική Διπλωματία (Συνεργασίες όλων των εθνών - Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος - φύσης - προώθηση της αειφορίας)
10. Βιομηχανίες και εργοστάσια - Βιομηχανίες Μεταποίησης Αγροτικών προϊόντων - Βιομηχανίες Παραγωγής Πρώτων Υλών - Εργοστάσια και Σταθμούς παραγωγής ενέργειας (π.χ. ΔΕΗ, Αιολικά πάρκα, κ.λπ.) - Βιομηχανίες τροφίμων
11. Αναπτυξιακές Εταιρείες
12. Αγροτική Τράπεζα
13. Ασφαλιστικές Εταιρείες
14. Εταιρείες Συμβούλων Επιχειρήσεων
15. Οικονομικοί Αναλυτές Περιβάλλοντος στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα

Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger