ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

22/5/15

Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Πληροφορίες για τη σχολή

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Το Τμήμα έχει ως αποστολή την εκπαίδευση των φοιτητών ώστε να καταστούν επιστήμονες της Εφοδιαστικής, οι οποίοι με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτισή τους μεταφέρουν χρησιμοποιούν και προάγουν σύγχρονη τεχνολογία στον τομέα της Εφοδιαστικής.
Στο πλαίσιο αυτό το Τμήμα:
- Αναπτύσσει κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο σπουδών. - Αναπτύσσει υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση. - Χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες στην εκπαίδευση. - Αναπτύσσει συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. - Συνεργάζεται με τους φορείς που ασχολούνται με το γνωστικό αντικείμενο. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Εφοδιαστικής, της επιστήμης του προγραμματισμού και της παρακολούθησης ροών υλικού, ανθρώπων, ενέργειας και πληροφοριών σε κοινωνικοοικονομικά συστήματα.
Οι βασικοί στόχοι της εφοδιαστικής είναι: Η βελτιστοποίηση της μεταφοράς, αποθήκευσης των πρώτων υλών, των ημιέτοιμων προϊόντων, των προϊόντων και των αποβλήτων με παράλληλη ελαχιστοποίηση του κόστους μεταφοράς και αποθήκευσης. Η μεγιστοποίηση της αξιοποίησης του έμψυχου και άψυχου παραγωγικού δυναμικού. Η προσαρμοσμένη στους επιχειρηματικούς στόχους εφαρμογή του Managment ολικής ποιότητας και η βελτίωση της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
Η διάρκεια των σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, θεωρητικές και εργαστηριακές εργασίες, όπως επίσης επισκέψεις σε χώρους παραγωγής. Το όγδοο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, με την οποία ο τελειόφοιτος εμβαθύνει σε ένα επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας και την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα.
 
Πρόγραμμα σπουδών
Η Διάρκεια των Σπουδών στο Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, θεωρητικές και εργαστηριακές εργασίες, όπως επίσης επισκέψεις σε χώρους παραγωγής. Το όγδοο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, με την οποία ο τελειόφοιτος εμβαθύνει σε ένα επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας και την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα (βλέπε Πίνακα 1). Τα διδασκόμενα μαθήματα ακολουθούν τις επιταγές της ελληνικής κοινωνίας κι αγοράς και γι' αυτό καλύπτουν, από πλευράς θεματολογίας, ότι πιο σύγχρονο χρησιμοποιείται από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις σ’ ένα σύγχρονο κοινωνικό πλαίσιο.
Διδάσκονται μαθήματα ERP, CRM, SCM, GIS, αλλά και μαθήματα σύγχρονων εννοιών Οικονομίας, Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ προκειμένου οι Σπουδαστές να μπορούν να χειριστούν άνετα και αποτελεσματικά για την Επιχείρηση και για το Κοινωνικό Σύνολο κάθε μορφής εργαλείο που θα βρουν αύριο στις θέσεις εργασίες τους
 
Α' Εξάμηνο
Επεξεργασία προϊόντων φυτικής προέλευσης Επεξεργασία προϊόντων ζωικής προέλευσης Τεχνολογία υλικών Ι Εργασιακή ψυχολογία Εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη Πληροφορική Ι Ξένη Γλώσσα Ι (Προαιρετικό)
 
B' Εξάμηνο
 Εφοδιαστική Ι (Μεταφορές Εξωτερικές) Τεχνολογία υλικών ΙΙ Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων Διαδικασίες μεταποίησης προϊόντων Μεθοδολογία έρευνας και διαμόρφωση επιστημονικής εργασίας Πληροφορική ΙΙ Ξένη Γλώσσα ΙΙ (Προαιρετικό)
 
Γ' Εξάμηνο
Εφοδιαστική ΙΙ (Μεταφορές Εσωτερικές) Τεχνολογία συσκευασίας Εισαγωγή στο δίκαιο (Διεθνές-Ευρωπαϊκό) Διοίκηση επιχειρήσεων Αρχές λογιστικής Εφαρμογές εμπορικής διαχείρισης με Η/Υ
 
Δ' Εξάμηνο
Εφοδιαστική ΙΙΙ (Αποθήκευση) Αρχές μάρκετινγ Κοστολόγηση-Διοικητική Λογιστική Διαχείριση έργων (project management) Στατιστική-Ποσοτική ανάλυση δεδομένων Πληροφοριακά συστήματα επιχειρησιακών πόρων (Logistics module / ERP)
 
Ε' Εξάμηνο
Εφοδιαστική ΙV (Ειδικές Αποθηκεύσεις) Διοίκηση ποιότητας Ι Ορολογία ξένης γλώσσας (Αγγλικά) Ηλεκτρονικό εμπόριο Ασφαλιστικά συστήματα-Ασφάλιση μεταφορών Ασκηση σπουδών (project) ΣΤ' Εξάμηνο Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Management- SCM) Επιχειρησιακή στρατηγική Διοίκηση ποιότητας ΙΙ Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS) Κατ' Επιλογή 1 Υποχρεωτικό Μάθημα Εισαγωγή καινοτομιών και οργανωτική αλλαγή Διεθνές εμπόριο
 
Ζ' Εξάμηνο
Σεμινάριο σπουδών Τυποποίηση μέσων μεταφοράς/διανομής Διαχείριση πελατειακών σχέσεων (CRM)
 
Κατ' Επιλογή 2 Υποχρεωτικά Μαθήματα
Διακίνηση προϊόντων και Δημόσια Υγεία Διοίκηση παραγωγής Συστήματα περιβαλλοντολογικής διαχείρισης Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας υπηρεσιών Διδακτικό
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Οι προοπτικές των Πτυχιούχων του Τμήματος διαφαίνονται ιδιαίτερα ευνοϊκές σε έναν αναπτυσσόμενο Τομέα της Οικονομίας όπως αυτός του Κλάδου των Logistics. Οι Απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν Μεταπτυχιακές Σπουδές συναφούς ειδικότητας στην Ελλάδα και σε χώρες του Εξωτερικού για απόκτηση Μεταπτυχιακού Τίτλου ή Διδακτορικού Διπλώματος με βάση το Νόμο 2916/2001. Ήδη στην Ελλάδα υπάρχει η δυνατότητα Μεταπτυχιακών Σπουδών μέσω Δημόσιων ή/και εκπροσώπων Ιδιωτικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, είτε σε επίπεδο MSc (π.χ. στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο City Liberal Studies, στο IST κ.α.) είτε σε επίπεδο εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής (π.χ. στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας-Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο).
Συγκεκριμένα οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα εστιάζονται:
- στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ειδικότητα στα Logistics (Εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών και Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας). Για έγκυρες πληροφορίες βλέπε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.opa.gr
- στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, Ειδικότητα στα Logistics σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο( Εφοδιασμός και Διακίνηση Προϊόντων).Για έγκυρες πληροφορίες βλέπε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 18 http://www.unipi.gr/akad_tmhm/biom_dioik_tech/metapt/biom_dioik_tech_meta pt_log_ant_eid.html
- στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, Ειδικότητα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
– Ολική Ποιότητα (Αθήνα11/5/06): «Το Σεπτέμβριο του 2006 αρχίζει στο πανεπιστήμιο Πειραιώς ο κύκλος σπουδών του Ευρωπαϊκού Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Διοίκηση Επιχειρήσεων
– Ολική Ποιότητα. Πρόκειται για σπουδές σε επίπεδο ΜΒΑ (ΤQM) διάρκειας τριών διαδοχικών ακαδημαϊκών εξαμήνων. Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθευτούν τα ειδικά έντυπα αίτησης, φόρμες συστατικών επιστολών και τον οδηγό σπουδών του προγράμματος από την ιστοσελίδα www.unipi.gr/ode/tam, ή από την Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Καραολή και Δημητρίου 80 , τκ 18534 Πειραιάς, Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 26 Μαΐου».
- στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ειδικότητα στην Ναυτιλία και το Διεθνές Εμπόριο (Αθήνα11/5/06): «Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου δέχεται αιτήσεις των υποψηφίων για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη «Ναυτιλία και Διεθνές Εμπόριο» για το ακαδημαϊκό έτος 2006- 2007. Το πρόγραμμα αυτό δίνει την δυνατότητα εμβάθυνσης στον τομέα διοίκησης ναυτιλιακών επιχειρήσεων, στην επιχειρηματικότητα και το δίκαιο ναυτιλίας, στην διεθνή οικονομική και χρηματοοικονομική κατάσταση. Μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μέχρι 9 Ιουνίου. Πληροφορίες και δικαιολογητικά παρέχονται από την γραμματεία του ΠΜΣ, τηλ.: 22710-35019, 227210-35222, καθώς και στο ίντερνετ: www.stt.aegean.gr».
- στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο(ΕΑΠ), στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Διασφάλιση Ποιότητας ( βλέπε www.eap.gr ).
- στο ιδιωτικό ICBS College - Business School στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη για «MBA in Logistics» με Ειδίκευση στο «Logistics Management». Βλέπε: http://www.skywalker.gr/edu/pg/icbsLogistics.htm
- στο ιδιωτικό City College στη Θεσσαλονίκη για «MSc in Management Logistics & Supply Chain Management». Βλέπε: http://www.skywalker.gr/edu/pg/mlmclsuos.htm
- στο ιδιωτικό Κολλέγιο Independent Science & Technology (IST) Studies στην Αθήνα.(One-Year Full-Time, Part-Time: MBA · MBA in Logistics · MBA 19 in Health Management · MBA in Tourism Management · MBA in Marketing · MBA in… more).
- στην ιδιωτική Σχολή ICON στην Αθήνα για Μεταπτυχιακά Προγράμματα “MSc in Operations and Logistics Management”, “MSc in Management of Quality Excellence(MQE)” και “MSc in Customer Service Management”

Αγορά Εργασίας
Το Τμήμα του Παραρτήματος Κατερίνης του ΑΤΕΙ-Θεσσαλονίκης δημιουργήθηκε με στόχο την εκπαίδευση των σπουδαστών στο γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης των Logistics (Εφοδιαστικής ) , για να καλύψει της ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες για εξειδικευμένο προσωπικό στο πεδίο αυτό.
Αποθηκευτικές εργασίες, μεταφορές, διαδικασίες αποστολής και λήψης παραγγελιών,ι όλα αυτά εντάσσονται κάτω από την ομπρέλα των Logistics και μπορούν να εκτελεστούν με βάση σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και προσεγγίσεις. Οι προοπτικές σημαντικής ανάπτυξης της επιστήμης των Logistics στη χώρα μας, τονίζει, διαφαίνονται ιδιαίτερα θετικές αν ληφθούν υπόψη:
α) η διεύρυνση του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης των αγορών με αντίκτυπο στα παγκόσμια συστήματα μεταφορών και διανομών,
β) το αυξανόμενο ενδιαφέρον για το καίριο ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος με την εφαρμογή διαδικασιών απόσυρσης- επιστροφής υλικών και προϊόντων ( reverse Logistics ) και
γ) η ανάπτυξη πληρέστερων συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Η επιστημονική κατάρτιση και η απόκτηση τεχνολογικής εξειδίκευσης στα Logistics θα δώσουν τις δυνατότητες στους αποφοίτους του νέου Τμήματος να στελεχώσουν ανώτερες διοικητικές και επιτελικές θέσεις παραγωγικών μονάδων εμπορικών επιχειρήσεων, μεταφορικών, εταιρειών παροχής Logistics σε τρίτους και γενικότερα επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε κάποιο επιμέρους στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο Απόφοιτος ανακηρύσσεται «Πτυχιούχος Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Τεχνολόγος Logistics - Εφοδιαστικής)» και διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως Στέλεχος Επιχειρήσεων, Οργανισμών και Υπηρεσιών του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, είτε ως Αυτοαπασχολούμενος.
Γενικά οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν :
*στις εμπορικές επιχειρήσεις,
*στη βιομηχανία,
*στα τεχνικά έργα,
*στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,
*στα νοσοκομεία,
*στις ένοπλες δυνάμεις,
*στα σώματα ασφαλείας,
*στην αμυντική βιομηχανία,
*στην κοινωνική πρόνοια,
*στις τηλεπικοινωνίες,
*στις δημοτικές επιχειρήσεις,
*στη ναυτιλία,
*στις συγκοινωνίες,
*στις μεταφορές,
*στις αθλητικές οργανώσεις,
*στις κοινωνικές εκδηλώσεις,
*στα ακαδημαϊκά ιδρύματα και
*στις ιδιωτικές εταιρείες.
 
Ειδικότερα, οι απόφοιτοι μπορούν να εργασθούν:
§ σε εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις που παράγουν και διακινούν προϊόντα δικά τους ή τρίτων
§ σε εταιρείες οδικών, θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών
§ σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών (Οργανισμοί Λιμένων, Αερολιμένων και Σιδηροδρόμων, Εμπορευματικά Κέντρα)
§ σε τμήματα προμηθειών, διαχείρισης αποθεμάτων, διακίνησης υλικών (πρώτων υλών, αναλώσιμων, ανταλλακτικών, υλικών συντήρησης εξοπλισμού και μηχανημάτων) τόσο σε βιομηχανικές επιχειρήσεις όσο και σε οργανισμούς στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, όπως π.χ. στις Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινού Οφέλους (ΔΕΚΟ), Νοσοκομεία, Στρατιωτικές Μονάδες και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) § σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής
§ σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (τουριστικές, διανομής αγαθών, τραπεζικές κ.λπ.)
§ ασκώντας ελεύθερο επάγγελμα παροχής υπηρεσιών σε θέματα εφοδιαστικής τόσο σε μικρές όσο και σε μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις


Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger