ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Νομικής Αθήνα - Πληροφορίας για τη σχολή

ΑΘΗΝΑ

Τα τρία Τμήματα της Νομικής εκπαιδεύουν τους φοιτητές τους στην επιστήμη του Δικαίου. Τα Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων περιλαμβάνουν γνωστικά αντικείμενα (μαθήματα) που καλύπτουν όλο το εύρος της Επιστήμης του Δικαίου και αποσκοπούν στην κατάρτιση επιστημόνων, που θα μπορούν να ερμηνεύουν και εφαρμόζουν τη νομοθεσία και να συμβάλλουν στην υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και την ορθή απονομή του δικαίου.
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Νομικής περιλαμβάνει συνολικά 96 μαθήματα. Από αυτά, 31 μαθήματα είναι υποχρεωτικά, 26 υποχρεωτικής επιλογής και 39 ελεύθερης επιλογής. Με το Τμήμα Νομικής είναι συνδεδεμένα τα ακόλουθα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα. - Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών - Ινστιτούτο Ελληνικής Συνταγματικής Ιστορία και Συνταγματικής Επιστήμης, - Ινστιτούτο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας, - Eυρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου Τα μαθήματα του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Νομικής είναι τα ακόλουθα:
α) Υποχρεωτικά μαθήματα (31):
1. Ιστορία του Δικαίου
2. Συνταγματικό Δίκαιο
3. Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου
4. Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου
5. Οικογενειακό Δίκαιο
6. Γενικό Ποινικό Δίκαιο
7. Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
8. Γενικό Διοικητικό Δίκαιο
9. Εμπράγματο Δίκαιο
10. Γενικό Ενοχικό Δίκαιο
11. Ειδικό Ποινικό Δίκαιο
12. Εμπορικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία)
13. Ευρωπαϊκό Δίκαιο
14. Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο
15. Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα
16. Πολιτική Δικονομία Ι (Οργάνωση των Δικαστηρίων, Διαγνωστική Διαδικασία, Απόδειξη)
17. Ποινική Δικονομία
18. Κληρονομικό Δίκαιο
19. Διοικητική Δικονομία
20. Δίκαιο των Εμπορικών Εταιρειών
21. Αξιόγραφα
22. Ατομικό Εργατικό Δίκαιο
23. Εφαρμογές Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου
24. Πολιτική Δικονομία ΙΙ (Ενδικα Μέσα, Αναγκαστική Εκτέλεση)
25. Φιλοσοφία του Δικαίου
26. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
27. Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο
28. Εφαρμογές Αστικού Δικαίου
29. Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου
30. Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας
31. Εφαρμογές Ποινικού Δικαίου-Ποινικής Δικονομίας
β) Μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής (6): Ενότητα Γενικής Θεωρίας Ιστορίας και Εκκλησιαστικού Δικαίου (1):
1. Γενική Πολιτειολογία
2. Μεθοδολογία του Δικαίου
3. Κοινωνιολογία του Δικαίου
4. Ιστορία Πολιτικών και Συνταγματικών Θεσμών (διατομ.)
5. Εκκλησιαστικό Δίκαιο Ενότητα Ιδιωτικού Δικαίου (2):
6. Ναυτικό Δίκαιο
7. Πτωχευτικό Δίκαιο
8. Ασφαλιστικό Δίκαιο
9. Πνευματική Ιδιοκτησία
10. Δίκαιο Εκμεταλλεύσεως
11. Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων
12. Δίκαιο Περιβάλλοντος (διατομ.)
13. Ασφαλιστικά Μέτρα-Εκούσια Δικαιοδοσία-Ειδικές Διαδικασίες Ενότητα Δημοσίου Δικαίου (1):
14. Φορολογικό Δίκαιο
15. Κοινοβουλευτικό Δίκαιο
16. Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο
17. Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας
18. Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο
19. Ελληνική Πολιτική και Συνταγματική Ιστορία Ενότητα Ποινικών Επιστημών (1): 20. Εγκληματολογία
21. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι
22. Ποινική Καταστολή-Σωφρονιστική
23. Δίκαιο Οικονομικής Εγκληματικότητας Ενότητα Διεθνών Σπουδών (1):
24. Διεθνείς Οργανισμοί
25. Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
26. Κοινοτικό Οικονομικό Δίκαιο
27. Διεθνής Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
γ) Μαθήματα ελεύθερης επιλογής (4): Παραδόσεις:
1. Πολιτική Επιστήμη
2. Πολιτική Οικονομία
3. Γενική Κοινωνιολογία
4. Αρχαία Ελληνικά Δίκαια
5. Ιστορία Εξωτερικής Πολιτικής
6. Ιστορία Πολιτικών Ιδεών
7. Ρωμαϊκό Δίκαιο
8. Στοιχεία Κυπριακού Δικαίου
9. Ποινικό Δίκαιο Ανηλίκων
10. Βυζαντινό Δίκαιο και Δίκαιο των Νεοτέρων Χρόνων
11. Συγκριτικό Δίκαιο
12. Δίκαιο Μέσων Ενημερώσεως-Επικοινωνίας (διατομ.)
13. Τραπεζικό Δίκαιο
14. Δίκαιο Αλλοδαπών
15. Δίκαιο Συνεταιρισμών
16. Ιατρικό Δίκαιο (διατομ.)
17. Αεροπορικό Δίκαιο (διατομ.)
18. Διεθνές Ποινικό Δίκαιο (διατομ.)
19. Δικαστική Ψυχολογία και Ψυχιατρική
20. Οργάνωση των Εκκλησιών και Διεθνείς Εκκλησιαστικοί Οργανισμοί
21. Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο
22. Διαιτησία - Διεθνές και Ευρωπαϊκό Αστικό Δικονομικό Δίκαιο
23. Σύγχρονες Μορφές Πιστωτικών Συναλλαγών και Τρόποι Ασφάλισης των Πιστώσεων
24. Αθλητικό Δίκαιο (διατομ.)
25. Νομική Πληροφορική/Προστασία Νομικών Πληροφοριών (διατομ.) Σεμινάρια: 26. Σεμινάριο Αστικού Δικαίου
27. Σεμινάριο Εργατικού Δικαίου
28. Σεμινάριο Εμπορικού Δικαίου
29. Σεμινάριο Πολιτικής Δικονομίας
30. Σεμινάριο Δημοσίου Δικαίου
31. Ανώτερο Σεμινάριο Ποινικών Επιστημών
32. Σεμινάριο Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου
33. Σεμινάριο Ευρωπαϊκού Δικαίου
34. Σεμινάριο Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου
35. Σεμινάριο Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου
36. Σεμινάριο Δικαίου Περιβάλλοντος (διατομ.)
37. Σεμινάριο Νομικής Πληροφορικής (διατομεακό) Πρόγραμμα JEAN MONNET: 38. Ειδικά θέματα Ευρωπαϊκού Δικ. (διατομ.)
39. Κοινοτικό Δίκαιο Περιβάλλοντος (διατομ.)
Μια ενδεικτική κατανομή τους σε εξάμηνα είναι η εξής:
Α ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά μαθήματα
1. Ιστορία του Δικαίου
2. Συνταγματικό Δίκαιο
3. Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου
4. Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου
Μαθήματα ελεύθερης επιλογής
1. Πολιτική Επιστήμη
2. Πολιτική Οικονομία
3. Γενική Κοινωνιολογία
Β ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά μαθήματα.
1. Οικογενειακό Δίκαιο
2. Γενικό Ποινικό Δίκαιο
3. Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
4. Γενικό Διοικητικό Δίκαιο
Μαθήματα ελεύθερης επιλογής
1. Αρχαία Ελληνικά Δίκαια
2. Ιστορία Εξωτερικής Πολιτικής
3. Ιστορία Πολιτικών Ιδεών
Γ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά μαθήματα
1. Εμπράγματο Δίκαιο
2. Γενικό Ενοχικό Δίκαιο
3. Ειδικό Ποινικό Δίκαιο
4. Εμπορικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος,Βιομηχανική Ιδιοκτησία)
Μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής
1. Εγκληματολογία 2. Διεθνείς Οργανισμοί 3. Γενική Πολιτειολογία 4. Κοινωνιολογία του Δικαίου 5. Ελληνική Πολιτική και Συνταγματική Ιστορία 6. Ιστορία Πολιτικών και Συνταγματικών Θεσμών(διατομ.)
Μαθήματα ελεύθερης επιλογής
1. Ρωμαϊκό Δίκαιο
2. Στοιχεία Κυπριακού Δικαίου
Δ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά μαθήματα
1. Ευρωπαϊκό Δίκαιο
2. Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο
3. Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα
4. Πολιτική Δικονομία Ι (Οργάνωση των Δικαστηρίων, Διαγνωστική Διαδικασία,Απόδειξη)
Μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής
1. Ασφαλιστικό Δίκαιο
2. Πνευματική Ιδιοκτησία
3. Κοινοβουλευτικό Δίκαιο
4. Διεθνής Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Μαθήματα ελεύθερης επιλογής
1. Ποινικό Δίκαιο Ανηλίκων
2. Βυζαντινό Δίκαιο και Δίκαιο των ΝεοτέρωνΧρόνων
Ε ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά μαθήματα
1. Ποινική Δικονομία
2. Κληρονομικό Δίκαιο
3. Διοικητική Δικονομία
4. Δίκαιο των Εμπορικών Εταιρειών
Μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής
1. Ναυτικό Δίκαιο
2. Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο
3. Ποινική Καταστολή-Σωφρονιστική
4. Εκκλησιαστικό Δίκαιο
Μαθήματα ελεύθερης επιλογής
 1. Συγκριτικό Δίκαιο
2. Δίκαιο Μέσων Ενημερώσεως- Επικοινωνίας(διατομ.)
ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ
 Υποχρεωτικά μαθήματα
1. Αξιόγραφα
2. Ατομικό Εργατικό Δίκαιο
3. Εφαρμογές Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου
4. Πολιτική Δικονομία ΙΙ (Ενδικα Μέσα,Αναγκαστική εκτέλεση)
Μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής
1. Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων
2. Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας
3. Κοινοτικό Οικονομικό Δίκαιο
4. Ασφαλιστικά Μέτρα-Εκούσια Δικαιοδοσία-Ειδικές Διαδικασίες
Μαθήματα ελεύθερης επιλογής
 1. Τραπεζικό Δίκαιο
2. Δίκαιο Αλλοδαπών
3. Δίκαιο Συνεταιρισμών
4. Ιατρικό Δίκαιο (διατομ.)
5. Αεροπορικό Δίκαιο (διατομ.)
6. Διεθνές Ποινικό Δίκαιο (διατομ.)
7. Δικαστική Ψυχολογία και Ψυχιατρική
8. Οργάνωση των Εκκλησιών και Διεθνείς Εκκλησιαστικοί Οργανισμοί
9. Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου
Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά μαθήματα
1. Φιλοσοφία του Δικαίου
2. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
3. Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο
4. Εφαρμογές Αστικού Δικαίου
Μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής
1. Πτωχευτικό Δίκαιο
2. Δίκαιο Εκμεταλλεύσεως
3. Δίκαιο Περιβάλλοντος (διατομ.)
4. Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο
5. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι
Μαθήματα ελεύθερης επιλογής
1. Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο
2. Διαιτησία - Διεθνές και Ευρωπαϊκό Αστικό Δικονομικό Δίκαιο
3. Σύγχρονες Μορφές Πιστωτικών Συναλλαγών και Τρόποι Ασφάλισης των Πιστώσεων
4. Σεμινάριο Εργατικού Δικαίου
5. Σεμινάριο Εμπορικού Δικαίου
6. Σεμινάριο Πολιτικής Δικονομίας
7. Σεμινάριο Δημοσίου Δικαίου
8. Σεμινάριο Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου
Η ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά μαθήματα
1. Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου
2. Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας
3. Εφαρμογές Ποινικού Δικαίου Ποινικής Δικονομίας
Μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής
1. Μεθοδολογία του Δικαίου
2. Φορολογικό Δίκαιο
3. Δίκαιο Οικονομικής Εγκληματικότητας
4. Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
Μαθήματα ελεύθερης επιλογής
1. Σεμινάριο Αστικού Δικαίου
2. Ανώτ. Σεμ/ριο Ποινικών Επιστημών
3. Σεμινάριο Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου
4. Σεμινάριο Ευρωπαϊκού Δικαίου
5. Σεμινάριο Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου
6. Σεμινάριο Δικαίου Περιβάλλοντος (διατομ.)
7. Κοινοτικό Δίκαιο Περιβάλλοντος
8. Αθλητικό Δίκαιο (διατομ.)
9. Νομική Πληροφορική – Προστασία Νομ/κώνΠληροφοριών
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Παν/μιο Αθήνας
 1. Δημόσιο Δίκαιο
2. Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
3. Ευρωπαϊκό Δίκαιο
4. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
5. Ποινικό Δίκαιο - Ποινική Δικονομία
6. Εγκληματολογία
7. Ιστορία του Δικαίου
8. Φιλοσοφία του Δικαίου
9. Κοινωνιολογία του Δικαίου
10. Εκκλησιαστικό Δίκαιο
11. Αστικό Δίκαιο
12. Εμπορικό Δίκαιο
13. Εργατικό Δίκαιο
14. Πολιτική Δικονομία
Παν/μιο Θεσσαλονίκης
1. Αστικό δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο
2. Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτικές Επιστήμες
3. Διεθνών Σπουδών
4. Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο
5. Ιστορίας - Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου
6. Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Παν/μιο Θράκης
1. Ιδιωτικό Δίκαιο
2. Δίκαιο των Επιχειρήσεων και Εργασιακό Δίκαιο
3. Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη
4. Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
5. Διεθνών Σπουδών

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Μετά την απόκτηση του Πτυχίου οι απόφοιτοι των Τμημάτων Νομικής ασκούνται για 18 μήνες σε δικηγορικό γραφείο και στη συνέχεια συμμετέχουν σε σχετικές εξετάσεις για να αποκτήσουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι Πτυχιούχοι Νομικού Τμήματος (Ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου, που θεωρείται ισότιμο με τα Ελληνικά Πανεπιστήμια),εφόσον έχουν πραγματοποιήσει την 18μηνη προβλεπόμενη άσκηση σε δικηγορικό γραφείο και η ηλικία τους δεν υπερβαίνει τα 35 χρόνια. Οι πτυχιούχοι των Νομικών Τμημάτων μπορούν να εργαστούν:
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: ως νομικοί σύμβουλοι, υποθηκοφύλακες, συμβολαιογράφοι ή δικαστικοί λειτουργοί.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: ως νομικοί σύμβουλοι, δικηγόροι κ.λπ.
ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (δικηγορικό γραφείο).
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Δικηγόρος με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Δικηγόρος με ειδίκευση σε Τραπεζικά Οικονομικά ζητήματα Διεθνής Ασφαλειομεσίτης. Σημειώνουμε ότι η Νομική Αθηνών έχει περίπου 7.500 εγγεγραμμένους φοιτητές,από τους οποίους οι περίπου 3.400 είναι ενεργοί.Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger