ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Αθήνα - Πληροφορίες για τη σχολή

ΑΘΗΝΑ

Σκοπός Σχολής
Σκοπός του είναι η κατάρτιση στελεχών των κρατικών υπηρεσιών, των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης των υπηρεσιών προγραμματισμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και των αποκεντρωμένων παραρτημάτων των δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων, η διεξαγωγή έρευνας για αστικά και περιφερειακά προβλήματα της χώρας και η προώθηση των αρχών της περιφερειακής επιστήμης. Το Τμήμα παρέχει στους φοιτητές του ένα ευρύ φάσμα γνώσεων από τα επιστημονικά πεδία της Περιφερειακής Επιστήμης, της Επιστήμης του Αστικού Χώρου και άλλων Κοινωνικών Επιστημών. Διεξάγει και προωθεί την έρευνα για αστικά και περιφερειακά προβλήματα.

Προγράμματα Σπουδών
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 8 ΕΞΑΜΗΝΑ
Ο προσανατολισμός των σπουδών του τμήματος καλύπτει τους εξής διδακτικούς άξονες:
α.ΟΙΚΟΜΟΝΙΚΟΣ ώστε οι φοιτητές να έχουν μια ολοκληρωμένη εμπέδωση όλων των γνωστικών αντικειμένων της οικονομικής επιστήμης (μικρό/μακρό οικονομική θεωρία,δημόσια οικονομική,οικονομική ανάπτυξη,νομισματική θεωρία,κτλ.) β.ΕΦΟΔΙΑΖΕΙ τους φοιτητές με εξειδικευμένες γνώσεις στα γνωστικά πεδία της περιφερειακής επιστήμης (επιλογή τόπου εγκατάστασης οικονομικών δραστηριοτήτων,μεταφορών,πολεοδομίας,αστικής και οικονομικής γεωγραφίας,κτλ.)
γ.ΔΙΝΕΙ ΕΜΦΑΣΗ στις εμπειρικές μεθόδους ανάλυσης και έρευνας και αναφέρεται σε γνωστικά αντικείμενα όπως μαθηματικά,στατιστική,οικονομετρία,πληροφορική κτλ.)
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ.
Εισαγωγή στην περιφερειακή επιστήμη, Αστική γεωγραφία, Εισαγωγή στην πολιτική οικονομία, Στατιστική Ι, Μαθηματικά, Εισαγωγή στην πληροφορική
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ.
Οικονομική γεωγραφία, θεσμικό πλαίσιο περιφερειακής ανάπτυξης, Μικροοικονομική θεωρία Ι, Μακροοικονομική Θεωρία, Οικονομική της επιχείρησης, Στατιστική ΙΙ
Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ.
Ανάλυση τόπου εγκατάστασης, Χωροταξία, Μικροοικονομική θεωρία ΙΙ, Οικονομική της εργασίας και πολιτική εργατικού δυναμικού, Οικονομική ανάπτυξη: θεωρίες και στρατηγικές, Μέθοδοι ποσοτικής ανάλυσης
Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ.
Υποχρεωτικά: Περιφερειακή οικονομική πολιτική, Οικονομική αστικών κέντρων, Δημόσια οικονομική: Οικονομικές λειτουργίες του κράτους, Οικονομική ανάπτυξη. Επιλογής: Ιστορία Θεωριών του χώρου, Εισαγωγή στο συνταγματικό δίκαιο, Νομισματική Θεωρία και πολιτική, Σχολές οικονομικής σκέψης Ι, Σχεδιασμός αστικής και περιφερειακής τεχνικής υποδομής, Λογιστική, Περιβαλλοντική ιστορία και πολιτική, Οικονομική περιβάλλοντος.
Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ.
Υποχρεωτικά: Μέθοδοι περιφερειακής ανάλυσης, Δημοσιονομική θεωρία, Οικονομετρία, Πολιτική μεταφορών. Επιλογής: Διαχείριση φυσικών & ενεργειακών πόρων, Κοινωνική δημογραφία, Οικονομικό δίκαιο, Εισαγωγή στο διοικητικό δίκαιο,, Στατιστικές εφαρμογές Η/Υ, Σχολές οικονομικής σκέψης ΙΙ,Οικονομικοί Θεσμοί και Πολιτικές της Ε.Ε, Οικονομική Ιστορία των Πόλεων και των περιφερειών, Εισαγωγή στην επιστήμη του Περιβάλλοντος, Περιφερειακή ανάπτυξη και υποδομές.
ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ.
Υποχρεωτικά: Περιφερειακά υποδείγματα, Πολιτική και διαχείριση περιβάλλοντος, Δημοσιονομική ανάλυση, Διεθνής οικονομική. Επιλογής: Περιφερειακή διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση, Προγράμματα Η/Υ στη γεωγραφική ανάλυση, Οικονομική των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, Διοικητικό οικονομικό δίκαιο, Οικονομική θεσμοί και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Θεωρίες απασχόλησης και ανεργίας, Αγροτική οικονομία και πολιτική, Τεχνολογική πρόοδος και οικονομική ανάπτυξη, Χρηματοπιστωτικό σύστημα και ανάπτυξη, Προβλήματα και πολιτικές της διεύρυνσης της Ε.Ε.
Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά: Πολεοδομική οικιστική ανάπτυξη και πολιτική, Πολιτιστική ανάπτυξη και πολιτική, Βιομηχανική οικονομική και πολιτική, Μακροοικονομική πολιτική. Επιλογής: Παραγωγικές διαδικασίες μικρής κλίμακας, Εφαρμοσμένη οικονομετρία, Συνταγματικά οικονομικό δίκαιο, Κεφαλαιαγορά- χρηματαγορά, Εφαρμογή & αξιολόγηση σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης, Περιφερειακή διάχυση τεχνολογίας, Αξιολόγηση περιφερειακών προγραμμάτων και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Ανάλυση οικονομικών μεγεθών.
Η' ΕΞΑΜΗΝΟ.
Υποχρεωτικά: Περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Περιφερειακός προγραμματισμός, Ελληνική οικονομία, Θέματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.
Επιλογής: Πολιτιστική ανάπτυξη: Διεθνής & Ευρωπαϊκή διάσταση, Πολιτική γης και κατοικίας, Πληροφορική και οικονομία, Θέματα Κλαδικής οικονομικής ανάλυσης, Χωρική ανάλυση υπηρεσιών, Ελληνική περιφερειακή πολιτική, Ειδικά θέματα Μακρο-οικονομικής Θεωρίας και πολιτικής, Χρηματοδότηση έργων υποδομής.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
1. Αστική & Περιφερειακή Ανάπτυξη

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν ν' απασχοληθούν σε: Κρατικές υπηρεσίες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Υπηρεσίες προγραμματισμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, Αποκεντρωμένα παραρτήματα των δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων.
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Με την αναβάθμιση του θεσμού της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης η αγορά εργασίας έχει διευρυνθεί αρκετά για τους αποφοίτους του Τμήματος. Εξάλλου οι απόφοιτοί του μπορούν να εγγραφούν στο οικονομικό επιμελητήριο και να ασκήσουν και οικονομικά επαγγέλματα.
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Αστικοί και Περιφερειακοί Σχεδιαστές
Περισσότερα θέματα για τα πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger