ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Χανιά - Πληροφορίες για τη σχολή

ΧΑΝΙΑ

Στόχος του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Μηχ.Ο.Π.) είναι η εκπαίδευση Μηχανικών ικανών να καλύπτουν ευρύ φάσμα επιστημονικό τεχνικών δραστηριοτήτων για την αναζήτηση, εκμετάλλευση, επεξεργασία ορυκτών πρώτων υλών καθώς και την περιβαλλοντική γεωτεχνολογία.
Εκτός από τις ορυκτές πρώτες ύλες, στα ενδιαφέροντα του Τμήματος εντάσσονται και τα υπόγεια νερά, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος ιδιαίτερα από τη ρύπανση των εδαφών και του υπεδάφους, λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, π.χ. προστασία των υπόγειων νερών από την ύπαρξη χώρων απόθεσης των απορριμμάτων.
Επίσης έμφαση δίνεται στους τομείς του ορυκτού πλούτου που διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας, έτσι ώστε να καλύπτονται οι σημερινές αλλά και οι μελλοντικές ανάγκες της οικονομίας. Οι τομείς αυτοί είναι τα βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα και οι ορυκτοί πόροι που σχετίζονται με την παραγωγή και εκμετάλλευση ενέργειας.
Ο καθορισμός των στόχων του Τμήματος και η όλη συγκρότηση του προγράμματος σπουδών διαπνέονται από μία ολοκληρωμένη αντίληψη που λαμβάνει υπ' όψη την αλληλουχία ανθρώπου, ορυκτών πόρων, περιβάλλοντος και οικονομικής ανάπτυξης.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 10 ΕΞΑΜΗΝΑ
Το τμήμα είναι διαρθρωμένο σε τρείς τομείς:
1.Τομέας Ανίχνευσης και Εντοπισμού Ορυκτών
2.Τομέας Μεταλλευτικής Τεχνολογίας
3.Τομέας Εκμετάλλευσης Ορυκτών
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
1. Κύκλος Ανίχνευσης και Εντοπισμού Ορυκτών
2. Κύκλος Ενεργειακών Ορυκτών Πόρων
3. Κύκλος Βιομηχανικών Ορυκτών
4. Περιβαλλοντική Γεωτεχνολογία
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Ο Διπλωματούχος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων έχει τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης στις εξής δραστηριότητες:
1. Μελέτη και επίβλεψη έργων για την ανίχνευση και τον εντοπισμό ορυκτών πόρων με γεωτρήσεις, κοιτασματολογικές, γεωφυσικές, ορυκτολογικές και άλλες σύγχρονες μεθόδους.
2. Εκπόνηση, επίβλεψη και εφαρμογή οικονομικοτεχνικών μελετών για την επιφανειακή ή υπόγεια εκμετάλλευση βιομηχανικών ορυκτών και μεταλλευμάτων.
3 Συμμετοχή στη μελέτη και επίβλεψη γεωτεχνικών έργων όπως διακινήσεις εδαφών, διάνοιξη σηράγγων, σταθεροποίηση πρανών κ.λ.π.
4. Σχεδιασμός, μελέτη, επίβλεψη διαδικασιών εμπλουτισμού και ποιοτικής αναβάθμισης μεταλλευμάτων βιομηχανικών και ενεργειακών ορυκτών κ.α.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: ΔΕΗ, Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (Δ.Ε.Π.), Ινστιτούτου Γεωτεχνικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Μπορούν επίσης, να στελεχώσουν υπηρεσίες Υπουργείων, όπως: Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Εθνικής Οικονομίας κ.ά.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Σε Ιδιωτικές εταιρείες που απασχολούνται με την αξιοποίηση των ορυκτών πόρων και την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας.
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων αντιμετωπίζουν προβλήματα και δυσχέρειες στην επαγγελματική τους δραστηριότητα ανάλογες με αυτές των Μεταλλειολόγων.


Περισσότερα θέματα για τα Πανεπιστήμια εδώ.Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger