ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

29/5/15

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Βόλος - Πληροφορίες για τη σχολή

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών


Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η κατάρτιση επιστημόνων μηχανικών, στη μελέτη και την κατασκευή δικτύων και συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικών συσκευών και συστημάτων, συστημάτων αυτόματου ελέγχου, καθώς επίσης και υπολογιστικών συστημάτων για αποθήκευση και επεξεργασία πληροφορίας.

Πρόγραμμα σπουδών


Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος έχει σχεδιαστεί, έτσι ώστε να παρέχει γνώσεις σε όλο το φάσμα των τεχνολογιών της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και της Ενέργειας, δίνοντας, παράλληλα, στους φοιτητές την δυνατότητα να επιλέξουν με ευελιξία τα μαθήματα των Τομέων, στους οποίους επιθυμούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξειδίκευση. Οι Γνωστικοί Τομείς του Τμήματος είναι οι ακόλουθοι:

Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών
Τεχνολογιών Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων
Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών
Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Ενέργειας
Η προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών είναι πέντε (5) έτη, ενώ η ανώτατη προβλέπεται από τον Ν.4009/11. Οι φοιτητές, προκειμένου να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις σπουδές τους, δύνανται να ζητούν τις συμβουλές και την καθοδήγηση των Συμβούλων Σπουδών.

Μεταπτυχιακές σπουδές

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών» οδηγεί στην απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών» (αναμόρφωση του «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων» βάσει της υπ’αριθμ. 113880/Β7 ΥΑ, ΦΕΚ 2070/29-07-2014, τ. Β”)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» οδηγεί στην απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Εφαρμοσμένη Πληροφορική».

Επαγγελματικά δικαιώματα


Οι πτυχιούχοι του Τμήματος είναι προετοιμασμένοι να σταδιοδρομήσουν σε ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς, ως ελεύθεροι επαγγελματίες και να προάγουν την εκπαίδευση και την επιστήμη τους μέσα από μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Μπορούν, επίσης, να εργαστούν και ως εκπαιδευτικοί στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, στο Μητρώο Κατασκευαστών και στο Μητρώο μελετητών και μελετητικών γραφείων της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών για τα αντίστοιχα έργα και μελέτες.

Κύριο αντικείμενο ενασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος είναι η ανάλυση, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η εγκατάσταση και διαχείριση συστημάτων επεξεργασίας, αποθήκευσης, ανάκλησης και μετάδοσης πληροφορίας με οποιαδήποτε μορφή. Διαθέτουν δε τις απαραίτητες γνώσεις για την σύνταξη και αξιολόγηση μελετών που αφορούν στην ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων πληροφοριών, τις εφαρμογές λογισμικού/ τεχνολογίας υλικού/ συστημάτων τηλεματικής/ συστη­μάτων τηλεπικοινωνιών -δικτύων, τις αξιόπιστες εφαρμογές υψηλής απόδοσης, καθώς και τις εφαρμογές πληροφοριών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών/διαδικασιών.

Μερικοί διεθνώς αναγνωρισμένοι τίτλοι επαγγελμάτων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος είναι:

Μηχανικός Τεχνολογιών Λογισμικού (Computer Software Engineer)
Μηχανικός Τεχνολογιών Υλικού (Computer hardware Engineer)
Μηχανικός Υπολογιστών (εκτός Μηχανικού Τεχνολογιών Λογισμικού)
Αναλυτής Υπολογιστικών Συστημάτων (Computer System Analysts)
Μηχανικός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων (Network Systems and Data Communications)
Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων (Database Administrators)
Αρχιτέκτονας Υπολογιστικών Συστημάτων (Computer Architect)

Αγορά εργασίας

Η κατάσταση στον κλάδο των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών δε θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ευνοϊκή. Βέβαια με την αναμενόμενη οικοδομική ανάκαμψη καθώς και με την δρομολόγηση μεγάλων δημοσίων έργων, οι επαγγελματίες του είδους μπορούν να δουν το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Πάντως πρόκειται για ένα επάγγελμα νομικά κατοχυρωμένο με ευρύ φάσμα δυνατοτήτων.
Εξειδικεύσεις που μπορούν να προσφέρουν επαρκέστερη απασχόληση στους πτυχιούχους είναι:
α) Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί (Μ.Υ.Σ.),
β) Ανεμογεννήτριες (Α/Γ),
γ) Φωτοβολταϊκά,
δ) Οι ήπιες μορφές ενέργειας
Για τον κλάδο των Μηχανικών Η/Υ υπάρχουν ευνοϊκές προοπτικές, λόγω του γνωστού Τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δημόσιο τομέα (κυρίως σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και τους ιδιωτικούς φορείς), στον τομέα της εκπαίδευσης (λόγω της εισαγωγής της Πληροφορικής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Οι ήδη πτυχιούχοι αυτή τη στιγμή είναι περιζήτητοι και αμείβονται ικανοποιητικά στον ιδιωτικό τομέα. Για τις αρχές του αιώνα η εξειδίκευση είναι απαραίτητη σε όποιον θέλει να βρει καλά αμειβόμενη εργασία.
Δυναμικά επαγγέλματα
Ειδικοί Ασφάλειας Η/Υ Μηχανικοί δικτύων Μηχανικοί ηπίων μορφών ενέργειας Μηχανικοί Η/Υ Μηχανικοί μικροτεχνολογίας και νανοτεχνολογίας


Περισσότερα θέματα για πανεπιστήμια εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger