ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

5/12/15

Κάρτες για να μάθουν τα παιδιά τις εξισώσεις

Μάθετε μέσα από εκπαιδευτικές καρτέλες τα πάντα για τις εξισώσεις!

Γ.Φ.
Τι ονομάηεται μεταβλθτι; Μεταβλητό ονομάζεται το γρϊμμα ή το ςύμβολο που χρηςιμοποιούμε ςε μια αριθμητική παράςταςη, για ...
Παραδείγματα Ένασ αριθμόσ αυξημένοσ κατά δύο  χ + 2 Το τριπλάςιο του αριθμού κ  3 * κ ή 3κ Το μιςό του αριθμού ψ αυξη...
Ποιο είναι το πιο ςυνθκιςμζνο γράμμα για το ςυμβολιςμό μιασ μεταβλθτισ; Στα μαθηματικά χρηςιμοποιούμε ςυνήθωσ το «χ». Α...
Μπορώ να χρθςιμοποιιςω όποιο γράμμακζλω για το ςυμβολιςμό μιασ μεταβλθτισ;  Μπορώ να χρηςιμοποιήςω όποιο γρϊμμα  θϋλω ...
Είναι λάκοσ αν ςτθ κζςθ μιασμεταβλθτισ βάλω ζνα ςφμβολο; Αν ςτη θέςη μιασ μεταβλητήσ βάλω  ένα ςύμβολο δεν εύναι λϊθοσ, ...
Μπορώ ς’ ζνα πρόβλθμα τθν ίδια μεταβλθτι να τθ ςυμβολίηωμε διαφορετικά γράμματα ι ςφμβολα; Είναι ςοβαρό λϊθοσ να παριςτάν...
Γ.Φ.
Γεκηθά γηα ηηξ εληζώζεηξ Μεηαβιεηή: Είναι ένα γνάμμα ή ζύμβμιμ ηο οποίο τρηζιμοποιούμε ζε μια αριθμηηική παράζηαζη, γηα κ...
Γεκηθά γηα ηηξ εληζώζεηξ Ελίζωζε: Είναι η ηζόηεηα η οποία περιέτει ηη μεηαβιεηή π.τ.3 + π = 8 Λύζε ηεξ ελίζωζεξ : Η ηημ...
Εληζώζεηξ με πνόζζεζε Όηαν ο άγκωζημξ είναι έκαξ από ημοξ πνμζζεηέμοξ, ηόηε αθαηνμύμε ηο γκωζηό πνμζζεηέμ από ημ άζνμηζμα...
Εληζώζεηξ με αθαίνεζε Όηαν ο άγκωζημξ είναι μεηωηέμξ, ηόηε πνμζζέημομε ζηε δηαθμνά ημκ αθαηνεηέμ.π.τ.π - 5 = 11 π = 11 ...
Εληζώζεηξ με αθαίνεζε Όηαν ο άγκωζημξ είναι αθαηνεηέμξ, ηόηε αθαηνμύμε ηε δηαθμνά από ημ μεηωηέμ.π.τ.13 - π = 7 π = 13 ...
Εληζώζεηξ με πμιιαπιαζηαζμό Όηαν ο άγκωζημξ είναι έκαξ από ημοξ πανάγμκηεξ ημο γηκμμέκμο, ηόηε δηαηνμύμε ημ γηκόμεκμ με ...
Εληζώζεηξ με δηαίνεζε Όηαν ο άγκωζημξ είναι ο δηαηνεηέμξ, ηόηε πμιιαπιαζηάδμομε ηο πειίθμ με ηο δηαηνέηε.π.τ.π : 8 = 6 ...
Εληζώζεηξ με δηαίνεζε Όηαν ο άγκωζημξ είναι ο δηαηνέηεξ, ηόηε δηαηνμύμε ηο δηαηνεηέμ με ηο πειίθμ.π.τ.24 : π = 6 π = 24...
Χνοζόξ θακόκαξ Η ελίζωζε μοιάζει με δογανηά πμο ηζμννμπεί. Η ηζμννμπία πνέπεη κα δηαηενεζεί μέπνη ημ ηέιμξ, όηαν θα έτ...
Γ.Φ.
Τι ονομάηουμε εξίςωςθ; Μια ιςότητα που περιέχει μεταβλητή ονομϊζεται εξίςωςη. Η μεταβλητή που υπϊρχει ςε μια εξύςωςη ο...
Τι ονομάηεται λφςθ μιασ εξίςωςθσ; Η τιμή του αγνώςτου που επαληθεύει την εξύςωςη ονομϊζεται λύςη μιασ εξύςωςησ. Αυτό ςη...
Πώσ λφνεται μια εξίςωςθ ότανο άγνωςτοσ ζχει θζςθ προςθετζου; Όταν ο ϊγνωςτοσ ϋχει θϋςη προςθετϋου, για να λύςω την εξύςω...
Αν και από τα δφο μζλθ μιασ εξίςωςθσ αφαιρζςω τον ίδιο αριθμό, θ εξίςωςθ αλλάηει; Η εξίςωςη μοιϊζει με ζυγαριά. Αν και α...
Πώσ μπορώ να επαλθθεφςωτθ λφςθ μιασ εξίςωςθσ ςτθν οποίαο άγνωςτοσ ζχει θζςθ προςθετζου;  Μπορώ να επαληθεύςω τη λύςη μιασ...
Παράδειγμα χ + 6 = 11  χ = 11 – 6  χ = 5Επαλήθευςη5 + 6 = 11  11 = 11                  Γιϊννησ Φερεν...
Γ.Φ.
Πώσ λφνεται μια εξίςωςθ όταν οάγνωςτοσ ζχει κζςθ μειωτζου; Όταν ο άγνωςτοσ ϋχει θϋςη μειωτέου, για να λύςω την εξύςωςη π...
Πώσ λφνεται μια εξίςωςθ όταν οάγνωςτοσ ζχει κζςθ αφαιρετζου; Όταν ο άγνωςτοσ ϋχει θϋςη αφαιρετέου, για να λύςω την εξύςω...
Αν και ςτα δυο μζλθ μιασ εξίςωςθσ προςκζςω   τον ίδιο αρικμό θ εξίςωςθ αλλάηει; Αν και ςτα δυο μέλη μιασ εξίςωςησ προς...
Πώσ μπορώ να επαλθκεφςω τθ λφςθ μιασ εξίςωςθσ ςτθν οποία ο άγνωςτοσ  ζχει κζςθ μειωτζου ι αφαιρετζου; Εξετϊζω αν η λύς...
Παράδειγμαμε άγνωςτο μειωτζοχ – 14 = 23  χ = 23 + 14  χ = 37Επαλήθευςη37 – 24 = 23  37 = 37
Παράδειγμαμε άγνωςτο αφαιρετζο32 – χ = 19  χ = 32 – 19  χ = 13Επαλήθευςη32 – 13 = 19  19 = 19             ...
Γ.Φ.
Πώσ λφνεται μια εξίςωςθ, που ο άγνωςτοσ   είναι παράγοντασ γινομζνου; Όταν ο άγνωςτοσ εύναι παράγοντασ γινομϋνου, για...
ΠΡΟ΢ΟΧΗ!!! Εύτε ο άγνωςτοσ εύναι ο α΄ παράγοντασ του γινομένου (π.χ. χ * 5) εύτε εύναι ο β΄ παράγοντασ του γινομένου (π.χ...
Αν διαιρζςω με τον ίδιο αριθμό   και τα δυο μζλθ μιασ εξίςωςθσ,      θ εξίςωςθ αλλάηει; Αν διαιρέςω με τον ίδιο ...
Πώσ μπορώ να επαλθθεφςω  τθ λφςθ μιασ εξίςωςθσ ςτθν οποίαο άγνωςτοσ είναι παράγοντασ γινομζνου;  Εξετϊζω αν η λύςη που β...
Παράδειγμα 4 * χ = 32  χ = 32 : 4  χ = 8Επαλήθευςη4 * 8 = 32  32 = 32                  Γιϊννησ Φερεν...
Γ.Φ.
Πώσ λφνεται μια εξίςωςθ,που ο άγνωςτοσ είναι διαιρετζοσ; Όταν ο άγνωςτοσ εύναι διαιρετέοσ, για να λύςω την εξύςωςη πολλα...
Πώσ λφνεται μια εξίςωςθ,που ο άγνωςτοσ είναι διαιρζτθσ; Όταν ο άγνωςτοσ εύναι διαιρέτησ, για να λύςω την εξύςωςη διαιρώ ...
Αν πολλαπλαςιάςω με τον ίδιο αρικμό   και τα δυο μζλθ μιασ εξίςωςθσ,      θ εξίςωςθ αλλάηει; Αν πολλαπλαςιάςω με τ...
Πώσ μπορώ να επαλθκεφςω   τθ λφςθ μιασ εξίςωςθσ ςτθν οποίαο άγνωςτοσ ζχει κζςθ διαιρετζου ι διαιρζτθ;  Εξετϊζω αν η λύ...
Παράδειγμαμε άγνωςτο διαιρετζο χ : 3 = 15  χ = 15 * 3  χ = 45Επαλήθευςη45 : 3 = 15  15 = 15
Παράδειγμαμε άγνωςτο διαιρζτθ 27 : χ = 9  χ = 27 : 9  χ = 3Επαλήθευςη27 : 3 = 9  9 = 9                ...

Περισσότερες καρτέλες εκμάθησης εδώ.

Περισσότερο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για το Δημοτικό εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger