ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

19/1/16

Εκπαιδευτικές κάρτες για τα ανάλογα ποσά

Μάθετε τα ανάλογα ποσά μέσα από εκπαιδευτικές κάρτες:Τι πρζπει να γνωρίηουμε γενικά Πολύ ςυχνά, κάποια μεταβλητά ποςά ςυνδέονται μεταξύ τουσ έτςι που  η μεταβολή του ενόσ πος...

Η ςχζςθ των δφο ποςών είναιπάντοτε αναλογία; Κάποιεσ από αυτέσ τισ ςχέςεισ είναι αναλογίεσπ.χ.Οι ςοκολάτεσ που αγοράζουμε...

Πότε δυο ποςά είναι ανάλογα; Ένασ πρακτικόσ τρόποσ που χρηςιμοποιούμε  για να βρούμε αν δυο ποςά είναι ανάλογα, είναι  να...

Παράδειγμα Διπλάςια ποςότητα από ςοκολάτεσ  κοςτίζει διπλάςια χρήματα,  άρα τα ποςά είναι ανάλογα. Ενώ, όταν η ηλικία εν...

Ποια ποςά λζγονται ανάλογα; Δυο ποςά είναι ανάλογα όταν οι τιμέσ του ενόσ προκύπτουν από τισ τιμέσ του άλλου,  πολλαπλαςι...

Τι είδουσ αριθμόσ είναι αυτόσο ςταθερόσ αριθμόσ; Ο ςταθερόσ αριθμόσ μπορεί να είναι κάθε είδουσ αριθμόσ: φυςικόσ, δεκαδικ...

Πώσ υπολογίηουμε εφκολατο ςταθερό αριθμό ; Μπορούμε να υπολογίςουμε εύκολα αυτό το ςταθερό αριθμό, διαιρώντασ μια τιμή το...

Όταν το ζνα ποςό γίνει μιςό καιτο άλλο γίνει κι αυτό μιςό,υπάρχει αναλογία; Σίγουρα, γιατί ο ςταθερόσ αριθμόσ παραμένει ί...

Τι είναι πάντοτε οι λόγοιδφο ανάλογων ποςών; Οι λόγοι που ςχηματίζονται από δύο ανάλογα ποςά είναι πάντοτε ςταθεροί.     ...

Περισσότερες εκπαιδευτικές καρτέλες εδώ.


Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger