ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

8/1/16

Εκπαιδευτικές κάρτες για τον τρόπο που βρίσκουμε το ποσοστό

Πώς βρίσκουμε το ποσοστό;


Με ποιεσ μορφζσ μπορείνα εκφραςτεί ζνα ποςοςτό; Ένα ποςοςτό μπορεύ επύςησ να εκφραςτεύ ςαν: δεκαδικόσ αριθμόσ κλϊςμα
Μετατροπή από ποςοςτόςε δεκαδικό Το ποςοςτό ςτα εκατό (%), αφού εύναι εκατοςτιαύο κλϊςμα, μπορεύ να γραφεύ και ωσ δεκαδικ...
Παραδείγματα 67% = 0,67 5% = 0,05 234% = 2,34 100% = 1,00 = 1
Μετατροπή από δεκαδικόςε ποςοςτό Γρϊφω κατευθεύαν το δεκαδικό μϋροσ ςαν ποςοςτόπ.χ.0,32 = 32%0,02 = 2%0,5 = 50%2 = 2,00 =...
Μετατροπή από ποςοςτόςε κλάςμα Γρϊφω το αντύςτοιχο κλϊςμα με αριθμητό το ποςοςτό και παρονομαςτό το 100π.χ.     3737%...
Μετατροπή από κλάςμαςε ποςοςτό Αντύςτροφα, ϋνα κλϊςμα που δεν ϋχει παρονομαςτό το 100, μπορεύ να γραφτεύ και ωσ δεκαδικόσ...
Παράδειγμα 14 = 14 : 27 =  0,51 ή 51% 27
Βρίςκω το ποςοςτό ενόσ αριθμού Για να υπολογύςουμε το ποςοςτό ενόσ αριθμού, γρϊφουμε το ποςοςτό ςε δεκαδικό ό κλαςματικό ...
ΠαράδειγμαTο 25% του αριθμού 80 είναι:0,25 * 80 = 20     ή 25 * 80 = 2.000 = 20100     100            ...

Περισσότερες εκπαιδευτικές καρτέλες εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger