ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

20/1/16

Πώς λύνουμε προβλήματα με ανάλογα ποσά - Εκπαιδευτικές κάρτες


Πώσ βρίςκω τον άγνωςτο ςεπροβλήματα με ανάλογα ποςά; Υπάρχουν δυο τρόποι για να υπολογίςουμε την τιμή η οποία λείπει ςε ...
ΠΡΟ΢ΟΧΗ!!! Πριν τουσ εφαρμόςουμε, πρέπει να είμαςτε ςίγουροι ότι τα ποςά είναι ανάλογα, γιατί οι τρόποι αυτοί ιςχύουν απο...
1. Με αναγωγή ςτη μονάδα Πρώτα διαιρούμε, ώςτε να υπολογίςουμε την τιμή τησ μονάδασ και ςτη ςυνέχεια πολλαπλαςιάζουμε, ώς...
Παράδειγμα Αν τα 3 κ. μήλα κοςτίζουν 3,60 €, πόςο κοςτίζουν τα 7 κ. μήλα; Βρίςκουμε πόςο κοςτίζει το 1 κ.3,60 : 3 = 1,2...
2. Με πίνακα αναλογίασ   Φτιάχνουμε τον πίνακα ποςών και   τιμών   Χρηςιμοποιούμε μεταβλητή για τον   άγνωςτο όρο ...
Παράδειγμα Αν τα 3 κ. μήλα κοςτίζουν 3,60 €, πόςο κοςτίζουν τα 7 κ. μήλα;(διπλάςια μήλα, διπλάςια τιμή) κ. μήλα   3 ...

Περισσότερες εκπαιδευτικές καρτέλες εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger