ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

2/2/16

Η αξονική συμμετρία - Εκπαιδευτικές κάρτεςΤι ονομάηεται άξονασ ςυμμετρίασ; Άξονασ ςυμμετρίασ ονομάζεται η ευθεία γραμμήπου χωρίζει ένα ςχήμα ςε δύο τμήματα, έτςιπο...
Μυςτικά των αξόνων ςυμμετρίασ Ένα ςχήμα μπορεί να έχει περιςςότερουσαπό έναν άξονεσ ςυμμετρίασ.
Μυςτικά των αξόνων ςυμμετρίασ Ο άξονασ ςυμμετρίασ μπορεί να βρίςκεταικαι έξω από το ςχήμα.
Πότε ζνα ςχιμα λζγεται ςυμμετρικόωσ προσ άξονα ςυμμετρίασ; Ένα ςχήμα λέγεται ςυμμετρικό ωσ προσ άξοναςυμμετρίασ όταν μπορ...
Πώσ βρίςκω τον άξονα ςυμμετρίασενόσ ςχιματοσ; Χαράζω μια ευθεία γραμμή ςτο ςχήμα, έτςι πουαν διπλώςω το χαρτί κατά μήκοσ ...
Πώσ βρίςκω τον άξονα ςυμμετρίασενόσ ςχιματοσ;
Πώσ ςχεδιάηω το ςυμμετρικό ενόσςθμείου ωσ προσ άξονα ςυμμετρίασ; Πρώτα φέρνω μια κάθετη ευθεία από τοςημείο προσ τον άξον...
Πώσ ςχεδιάηω το ςυμμετρικό ενόσςθμείου ωσ προσ άξονα ςυμμετρίασ;. ...A Α΄ΒΒ΄
Πώσ ςχεδιάηω το ςυμμετρικό ενόσςχιματοσ ωσ προσ άξονα ςυμμετρίασ; Επιλέγω όλεσ τισ κορυφέσ του ςχήματοσ. Καταςκευάζω τα ...
Πώσ ςχεδιάηω το ςυμμετρικό ενόσςχιματοσ ωσ προσ άξονα ςυμμετρίασ;Γιάννησ Φερεντίνοσ......

Περισσότερες εκπαιδευτικές κάρτες εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger