ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

22/2/16

Καθετότητα - ύψος τριγώνου - Εκπαιδευτικές κάρτες


Ποιεσ ευθείεσ λζγονται κάθετεσ; Δυο ευθείεσ οι οποίεσ τέμνονται και ςχηματίζουν γωνίεσ 90ο λέγονται κϊθετεσ.
Σχεδιαςμόσ ορθήσ γωνίασ Μπορούμε να ςχεδιϊςουμε κϊθετεσ ευθείεσ χρηςιμοποιώντασ την ορθό γωνύα του γνώμονα.       ...
Χάραξη κάθετησ από ςημείοςε ευθεία Από ένα ςημεύο μπορούμε να χαράξουμε κϊθετη προσ μια ευθεύα, χρηςιμοποιώντασ την ορθό...
Χάραξη κάθετησ από ςημείοςε ευθεία      .
Ύψοσ τριγϊνου Το κϊθετο ευθύγραμμο τμόμα που ξεκινάει από μια κορυφό τριγώνου και καταλήγει ςτην απϋναντι πλευρϊ του τριγ...
Ύψη τριγϊνου Κάθε τρύγωνο έχει τρύα ύψη.                Γιάννησ Φερεντίνοσ

Περισσότερες εκπαιδευτικές κάρτες εδώ.Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger