ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

7/2/16

Πώς μετρώ το μήκος - Εκπαιδευτικές κάρτες


Ποια είναι η μονάδα μζτρηςηστου μήκουσ; Μονάδα μέτρηςησ του μήκουσ είναι το μέτρο.
Το σπίτι του μήκουςΧ 1.000     χιλιόμετρο (χμ) – (km)   : 1.000     Χ 10  μέτρο (μ) – (m)     : 10Χ 100  ...
Με ποιουσ τρόπουσ μποροφμενα γράψουμε μια μζτρηςη μήκουσ; Μια μέτρηςη μήκουσ μπορεί να γραφεί με: φυςικό αριθμό (160 εκ)...
Τι ςυμβαίνει όταν μετατρζπουμετη μζτρηςη ςε μονάδα άλλησ τάξησ; Όταν μετατρέπουμε μεγαλύτερεσ μονάδεσ ςε μικρότερεσ, κάν...
Μποροφμε να κάνουμε πράξεισ   με μετρήςεισ που ζχουν γίνει με διαφορετική μονάδα μζτρηςησ; Για να κάνουμε πράξεισ ανάμ...
Παράδειγμα Να υπολογίςεισ την περίμετρο ενόσ τριγώνου με πλευρέσ:       3 μ. 75 εκ.              90 δε...

Περισσότερες εκπαιδευτικές κάρτες εδώ.


Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger