ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

5/3/16

Πώς βρίσκω το εμβαδόν κυκλικού δίσκου - Εκπαιδευτικές κάρτες


Σε τι διαφζρει ο κφκλοσαπό τον κυκλικό δίςκο; Ο κύκλοσ είναι γραμμή και έχει μόνο μήκοσ. Αντίθετα ο κυκλικόσ δίςκοσ είνα...
Ποια είναι θ ςχζςθ ανάμεςα ςτθνακτίνα και τθ διάμετρο ενόσ κφκλου; Η διάμετροσ είναι διπλάςια από την ακτίναδ = 2 * αααδ
Αν διαιρζςω το μικοσ ενόσ κφκλουμε τθ διάμετρό τουποιο κα είναι το αποτζλεςμα; Αν διαιρέςω το μήκοσ κύκλου με τηδιάμετρό ...
Πώσ υπολογίηω το μικοσ ενόσκφκλου και πωσ γράφεταιο υπολογιςμόσ αυτόσ με τφπο; Για να υπολογίςω το μήκοσ ενόσ κύκλουπολλα...
Πώσ υπολογίηω το εμβαδότου κυκλικοφ δίςκου; Για να υπολογίςω το εμβαδό του κυκλικούδίςκου πολλαπλαςιάζω το τετράγωνοτησ α...
Πώσ γράφεται ο υπολογιςμόστου εμβαδοφ του κυκλικοφ δίςκουμε τφπο; Ο υπολογιςμόσ αυτόσ με τύπο γράφεταιΕκυκλ. δ. =Γιάννησ ...

Περισσότερες εκπαιδευτικές κάρτες εδώ.


Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger