ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

1/4/16

Η Γραμματική μου με μια ματιά - Βοήθημα για την Ε' και την ΣΤ' Δημοτικού


üÿüüù                                              0/. 20)         ...
ù ùù,ü ÿ ù       ÿ ù ÿü 0. .2#0     . 0/ 2.2#+        ù þù ù 0. 2.!.2.    $!) 2 #!.2       32...
üÿ û.2! * 2 20)õ2. Œ #. #0 .!$0 .Œ)3     2 .!.2 .Œ0                       /0 0/. !$01.õ2. ...
.Œ)2 Œ . . 0 002. Œ!2)2#ŒN 0 0!.3!.3.!.30
2. Œ.!0,üþ.!/0.           1 2!. #/+     1 2!. #/+          Œ2!. Œ)0      Œ02! Œ)0     ...
N ùŒ)2/* 02 #Œ.!./0.2 1 2!. #/+
02. . 1 2!.  #/+
ù#2) 2 3.)0 02. 1*01N þ . 1 2!. #/+
02. 1*02 ÿ +üüÿü üü.!/0.           2./0* Í           Î . 2/           2./+2 Í Í 2./ Î Î !...
. .Œ)2/. 2./
+ .#2) 0 )2 )0 .#2 0.Œ 20 *.  0. 0N 0Œ #. #12/. 0. 2. 1#0þ þùÿù üü #! 0. . 02.3 !.!/0.þ .0Œ *2.0 Œ!. /+0 2 #!2N þ .0Œ...
N þ .0Œ *$!1 Œ 0 0/+ . . 3.0!+10 . !Œ Œ !)þ Œ!. .2 2 1.1. 02.3!0 12 !Œ . 3.!10 . Œ!)1Œ Œ # $0 Œ . )22.0 2.0Œ *2Œ !
ù#2) 02. 02.3 !               #! 0.         02.3 !             !Œ2!.        !.!/...
2 !.
)!            ò3.. . 1*           òŒ.0 *!. . 2!. #/ *10  .2 )120 . $!#1 !.             ...
01 1* *!. !. $ #2/. Œ! 3 !./.3 !021.1. 0.#220 +#..!+#..!./0.2.    ) 0. Œ *.#12!)     ) ò! #$0 Œ Œ 2.      ...
. /)1. .!$. 02.!0.N 0 .2 . /. /!. $ # 2 /. Œ0!Œ # 1.1. 3.0!+ # 2 / ). . $ # Œ 0 /.3 ! 02.* 2 #ù#2 0 2. 1# +#0 0 1#+#....
ù    ÿ ù üþ +ÿ üÿ.!/0.      3)0 2           .20 2 # # 3). 2            2.0 2 Œ #.10#0 ...
Œ #0. 12 . /0 !0 2.ù#2) 2 !! 02. .)!12 . 0. 2 ...ò21 12 Œ.!/0. 2. Œ./ Œ. # 0 . Œ. Œ # /0 0. 1#0! / /0 0. Œ. 2 #  +12.....
Περισσότερο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για το Δημοτικό εδώ.

Περισσότερα βοηθήματα για το Δημοτικό εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger