ΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΒΙΝΤΕΟ

8/4/16

Πώς γράφουμε περίληψη; Οδηγίες για τη συγγραφή περίληψηςΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η πεξίιεςε είλαη έλα ζπλνπηηθό θείκελν ζην νπνίν παξνπζηάδνπκε ηηο
βαζηθέο ζέζεηο ηνπ ζπγγξαθέα. Ο ζθνπόο ηεο είλ...
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΒΗΜΑ 2o : Έπεηηα γξάθνπκε ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδέεο θάζε
παξαγξάθνπ, έρνληαο ππόςηλ καο ηνπο πιαγηόηηηινπο ηνπο νπ...
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΣΙ ΑΠΟΦΕΤΓΩ ΢ΣΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1. Τελ αληηγξαθή απηνύζησλ θξάζεσλ ή πεξηόδσλ ηνπ θεηκέλνπ.
Πξέπεη λα ηηο αληηθαζηζηώ κ...
Περισσότερο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για το Δημοτικό εδώ.

Περισσότερο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για το Γυμνάσιο εδώ.


Περισσότερο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για το Λύκειο εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

TRANSLATE THIS SITE

 
Copyright © 2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Powered byBlogger